NOORD-HOLLAND Mussert spreekt tot ons volk DAGBLAD VOOR Alle werkers in Nederland vereend BEKENDMAKING Uit#.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebuieaux: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78, Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97, Tel. 3332. Deze Courant verschijnt dagelijks. Abonnementen per kwartaal, per maand en per week. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 88ste Jaargang No. 11790 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER (afw.) MAANDAG 4 MEI 1942 Voor directeur en nageljongen plaats in het Arbeidsfront 1 DE HEER WOUDENBERG: DE FAKKEL DER PIONIERS ZAL VERDER WORDEN GE DRAGEN. Er loopen sedert maanden, al dus de leider van het N.V.V., de heer Woudenberg, in zijn groo- te Meirede in het Concertge bouw te Amsterdam gehouden, in het bijzonder de laatste we ken, tal van geruchten door het land, zoo zeide spr. Geruchten die hun grond vin den in het feit, dat ik en meer dere van mijn medewerkers in talrijke bedrijfsbijeenkomsten getuigd hebben van een voor het levensbehoud der Neder- landsche menschen noodzake lijke gemeenschapsorganisatie van den arbeid. En wat wij hebben geprofeteerd en waarnaar velen hebben ver langd, wat door sommigen is gevreesd en wat de negativis ten bij voorbaat hebben afge wezen, is vandaag tot stand ge komen, n.1.: Het Nederlandsche Arbeidsfront Het Bureau van den Bevelheb ber der weermacht In Nederland maakt bekend: Voor een Duitsche krijgsraad in Nederland zijn verscheidene pro cessen gevoerd tegen de leiders- groep eener geheime organisatie, die zich in haar werkzaamheid en haar oogmerken en doeleinden richtte tegen de Duitsche bezettings macht en die bovendien gepoogd heeft verbnding te krijgen met de oorlogstegenstanders van Duitsch- land. Daarbij zijn thans reeds 79 Nederlanders aan begunstiging van den vijand, spionnage, verboden be zit van wapens en ontplofbare stof fen en voor een deel ook aan het verbreken van het eerewoord als officier schuldig bevonden en op grond daarvan ter dood veroor deeld. 72 van deze doodvonnissen zijn met den kogel ten uitvoer gelegd, Slechts in 7 gevallen is de dood straf door het verleenen van gratie gewijzigd in levenslange tuchthuis straf. Harde maatregelen? Zeker, maar maatregelen welke elke oorlogvoe rende mogendheid moet nemen in een bezet land, waar tegen haar belangen zoo wordt gehandeld als in het onderhavige geval is ge schied. De thans veroordeelden heb ben niet willen erkennen dat op 14 Mei 1940 de oorlogstoestand tus- schen Nederland en Duitschland is geëindigd, op Nederlandsch verzoek, de betrokken officieren hebben daardoor hun eerewoord het verzet te staken, gebroken. Wat nu geschiedt moge pijnlijk zijn, men moet bedenken dat de gevelde vonnissen niet anders konden lui den. Zij houden tevens een waar schuwing in en wij willen de bevolking hierop nadrukkelijk wij zen dat alle verzet tegen het machtige apparaat van het Duit sche leger en de Duitsche politie nutteloos is. Men bewijst er zijn land geen dienst mede, en brengt groot leed over zich zelf en zijn verwanten. Het is geen toeval, in elk ge val is het van symbolische beteeke- nis, dat dit op den eersten Mei ge schiedt. De eerste Mei is sedert het jaar 1889, dus ongeveer 50 jaren achtereen, een hoogtijdag geweest voor de socialistische arbeidersbe weging, een dag, niet van feest, maar een dag van strijd een dag van bezinning, op den feilen klas senstrijd, die den arbeider door een harteloos kapitalisme werd opge drongen. Voor ons is ook de eerste Mei de dag van het lentefeest, het feest van den arbeid. Het Nederlandeche arbeidsfront is vandaag bij besluit van den Rijkscommissaris tot stand geko men en ik ben daarvan tot leider, benoemd. Nadat de heer Wouden borg de geschiedenis van het N. V.V. had behandeld sinds zijn be noeming tot leider daarvan, zeide hij verder o.a.: De vakbondbestuurders van alle kleur bleven hardnekkig verbon den aan een stelsel, dat zij zooge naamd democratisch noemden, maar waarin zij volkomen waren vastgegroeid in het kapitalisme. De klassenstrijd, die helaas on vermijdelijk was, was altijd een noodzakelijk kwaad. Hij bevor derde het socialisme niet. Hij hield het tegen. Socialisme immers is samenwerking, harmo nie. ArTjeidskameraadschap voor aflle werkende memschen binnen een volk. De oude vormen van vakbon den, die den ouden geest bevatten konden niet blijven bestaan. Men doet nu eenmaal geen nieuwe jonge wijn in oiide lederen zak ken. Daartoe is dan heden het Ne derlandsche Arbeidsfront opge richt. Respect voor de pioniers. Wij allen, die vandaag tot het Nederlandsche Arbeidsfront zijn toegetreden, wij hebben respect voor de eerste pioniers in de arbei dersbeweging, die na een arbeids dag van 12 en 14 uren nog de kracht en de vitaliteit vonden om gedragen door hün verontwaardi ging en gedragen door hun ideaal tot. een betere samenleving, uit trokken om hun arbeidskameraden tot organisatie, tot gemeenschappe lijk verzet aan te sporen. Hun taak was niet gemakkelijk, zij werden miskend, geterroriseerd, verguisd en zelfs gebroodroofd. Wij zullen de$ fakkel, dien zij ontstaken, verder dragen, niet >om brand en verderf te stichten, maar licht te brengen in de duisternis van deze dagen. (Vervolg morgen). japaosche propaganda in Ned.-Indië Viering van Japansche feestdagen. TOKIO, 3 Mei (A.N.P.): Te Bata via is volgens de Asahi onder de inheemsche bevolking een groote Japansche propaganda-campagne op louw gezet. Déze streeft naar het herstel van den „Aziatischen geest en bewustzijn" onder de be volking van Nederlandsch-Indië. Een der nieuwe maatregelen is de invoering van de Japansche tijd rekening op Java en Madoera met ingang van gisteren. Ook de vier groote Japansche nationale feest dagen zullen voortaan in Ned.-Indië worden gevierd. Te Haarlem werd een tentoonstelling gehouden van het .Duitsche boek. Uit de literatuur bleek duidelijk de lotsverbondenheid tusschen Duitschland en Nederland. Een overzicht van de tentoonstelling in de aloude vleeschhal. Foto Peperkamp De leider der N.S.B., Ir. A. Musseri, verlaat een der studio's van den Nederlandschen Omroep te Hilversum na het uitspreken van zijn rede ter gelegenheid van den Dag van den Arbeid, daarbij uitgelei de gedaan door den directeur-generaal van den NederL Omroep, dr. ing. W. A. Herweijer en den heer J. van Kersbergen, hoofd van de afd. Ontwikkeling en Voorlichting van den Nederl. Omroep (beiden rechts op de foto) Ned. Omroep-Vermeulen-Pax Holland m. Doel en plicht der Arbeidsgemeenschap ONWRIKBAAR GELOOF IN DE TOEKOMST. De leider van de N.S.B., ir. A. A. Mussert, heeft, zooals wij reeds meldden, op den dag van den ar beid een radiorede gehouden, waar aan wij het volgende ontleenen: Er zijn twee soorten menschen! De eene soort bestaat uit hen, die liever lui dan moe zijn, die hun werk zoo onverschillig mogelijk doen. Deze menschen worden .door de zweep van dreigenden honger voortgedreven om tenminste zoo veel te doen, dat zij niet ontslagen worden. Dit zijn de arbeidsslaven. Onder arbeiders versta ik diege nen, die liefde hebben tot den ar beid, die in zich gevoelen den drang tot het ten voilé doen van den plicht ook wanneer die moeilijk is. Zij, die geen slaaf van den arbeid willen zijn en beseffen dat de ge- heele menschelijke samenleving gegrondvest is op den arbeid. Zij, die beseffen, dat zij dragers zijn van een kostbaar goed: arbeids kracht. Deze mannen en vrouwen, of zij staan op de hoogste posten, of op de eenvoudigste plaatsen op den akker, in de fabrieken, in winkels, in huishoudingen, zij zijn mijne mede-arbeiders, mijne volksgenoo- ten, mijne kameraden, want samen willen wij bouwen aan de toekomst van ons volk, juist nu, nu het moei lijker is dan ooit te voren. Tot hen richt ik mij nu, als tot de dragende kern der natie. Het Nederlandsche volk groot en sterk te maken, te halen uit den put, waarin het gestort is door on verantwoordelijk en kortzichtig beleid van hen die eens het ver trouwen van het volk mochten ge nieten, dat willen wij allen. Wij beschikken daarvoor op dit oogen- blik alleen over onzen bodem, en onze arbeidskracht. De beste organisatie van onze ar beiders is, in nationale arbeidsge meenschappen, die ieder een taak voor het geheele volk te verrichten hebben. 1 Arbeidsgemeenschap der boeren. Daar is dan in de eerste plaats de arbeidsgemeenschap van alle boeren en boerenarbeiders, tuinders en kweekers, die voor ons gansche volk uit dén bodem zullen halen, wat er uit t,e halen valt. Een kind weet nu, dat zonder hun arbeid en hun toewijding zelfs het allernood zakelijkste voedsel ons zou ga^n ontbreken. Het is een ontzaglijke prestatie om uit onze kleine land oppervlakte zooveel te halen, dat een volk van 9 millioen menschen leven kan. Maar zij hebben de na tuur niet in de hand. Zij ondervin den meer dan anderen, dat bij hun. arbeid Gods zegen onmisbaar is.. Ik ben er van overtuigd, dat de honderdduizenden, die arbei den op hèt agrarisch terrein, er van doordrongen zullen zijn. dat het van hen afhangt of ons volk in de naaste toekomst nog te eten zal hebben. De visschers. En wanneer de visschers hun le ven wagen om in oorlogstijd er op uit te gaan, dan mogen zij er van overtuigd zijn, dat de geheele natie nu en ook in de toekomst hun beteekenis als arbeidende volksge- nooten zal inzien. De Landstand moet beschouwd worden als begin van deze groote nationale arbeidsgemeenschap der voedselvoorziening voor ons volk. Ik vertrouw dat in gestagen arbeid iets zeer goeds tot stand gebracht zal" worden. De tijd zal het leeren. De tweede groote arbeidsgemeen schap is die van allen, die werk zaam zijn in industrie, handel en scheepvaart. De grondslag van deze nationale ar beidsgemeenschap is de bedrijfsge- meenschap. de solidariteit van al len, die werken in écn en hetzelfde bedrijf van den hoogste tot den laagste. De derde groote arbeidsgemeen schap is die van allen, die werk zaam zijn op het gebied van de volksgezondheid, dus de medici, de apothekers, de verpleegsters, kin derverzorgsters, keurmeesters, soci ale werkers en werksters in Win terhulp en Volksdienst enz. Zij al len hebben te zamen tot taak te waken over den gezondheidstoe stand van ons volk, deze op te voe ren tot de grootst mogelijke hoogte. (Zie vervolg pag. 2). Mandalay gevallen FRONT TE BURMA INEEN GESTORT. STOCKHOLM, 3 Mei (D.N.B.) De val van de laatste belangrijke strategische basis dor Britten in Noord-Burma, Mandalay, die am per twee dagen na dien van Lasjio kwam, heeft een "verpletterende uitwerking gehad op het Engelsche publiek. Militaire deskundigen te Londen erkennen thans, dat van het „ste vige" front in Burma niets meer over is. De gevaren voor Engelsch- Indië zijn thans reusachtig gewor den. De stortvloed der Janansche troepen dreigt Bengalen te over spoelen. Een oorlogscorrespondent van Do mei, die Madalay met de eerste Japansche troepen is binnengetrok ken, meldt, dat de stad een huive ringwekkende aanblik biedt. De Tsjoengkineesche troenen, die Mandalay bezet hadden gehouden hebben voor hun vertrek de stad volkomen in de asch gelegd. Stauning overleden Ministerpresident van De nemarken. KOPENHAGEN. 3 Mei (D.N.B.) - De minister-president van Dene marken, Thovwald Stauning. is Zon dagochtend op 69-jarigen leeftijd ge storven. Na de eerste mededeoling oVer de inzinking, die de op 20 Maart ziek geworden Ministerpresident Vrij dag il. kreeg, werd nog denzelfden avond, na een gehouden minister raad. minister Vilhelm Buhl bij Koninklijk decreet tot ministerpre sident benoemd. Thorwald Stauning, die geboren werd als zoon van een wagenmaker Melkgrossiers- bcdrijven stilgelegd Positie was reeds geheel gewijzigd. In het heden verschenen Voedsel voorzieningsblad is opgenomen de „Zuivelverordcning 1942, stillegging Melkgrossiersbedrijven" van de on derbedrijfsorganisatie voor Zuivel (O.B.Z.). Krachtens deze verorde ning zal met ingang van 3 Mei 1942 de bedrijven der melkgrossiers als zoodanig worden stilgelegd. On der melkgrossiers worden in deze verordening verstaan degenen, die anders dan als ondernemers van een standaardisatiebedrijf consump- tiemelk inkoopen met het doel deze aan wederverkoopers te verkoopen en daarvan hun normaal bedrijf maken. Deze mededeeling zal voor hen, die eenigszins met den melkhandel op de hoogte zijn, niet onverwachts komen. De laatste jaren toch heb ben zich dusdanige ingrijpende ver anderingen in den melkhandel vol trokken, dat de oorspronkelijke po sitie der melkgrossiers geheel ge wijzigd is. Verkoopsprijzen vaste goederen geregeld DE HANDEL NIET BE LEMMERD. In het verordeningenblad van 4 Mei 1942 is een besluit afgekon digd, waarbij de maximale ver koopprijs van bouwterreinen en huizen wordt geregeld. Bij de berekening van deze prij zen wordt voor ongebouwde goe deren de prijs van 9 Mei 1940 en voor huizen de gekapitaliseerde netto-opbrengst als basis genomen. Bij deze kapitalisatie geldt een rente van 4 pet. Daar dit percen tage lager ligt dan op 9 Mei 1940 gebruikelijk was, is tevens bereikt, dat de maximumprijzen worden aangepast aan de sindsdien inge treden waardestijging voor hui zen, zoodat aan den normalen handel weinig belemmering in den weg wordt gelegd. Voor de overdracht zal voortaan de toe stemming van het locale prijzen- burcau voor onroerende zaken ver- eischt zijn. Men is verplicht de aanvraag via een notaris in te dienen. In gevallèn, waarin een hypotheek hooger is, dan de ge kapitaliseerde opbrengst, kan het prijzenbureau den verkoopprijs ge lijk stellen aan de op dit goed drukkende schuld, eventueel ver meerderd met de achterstallige rente en kosten. Overeenkomsten, die kennelijk gesloten zijn om de werking van dit beslnit teniet te doen, maken de overdracht nietig. Deze bepaling heeft tot strekking ongeoorloofde handelingen, zooals het betalen van geld „onder tafel door", het op richten van een speciale N.V., waarvan de aandeelen worden ver kocht, het verkoopen van vruchtge bruik e.d., in gestrengen vorm te gen te gaan. In prijspolitiek opzicht mag men dit besluit als een sluitstuk be schouwen van het tot dusver ge voerde beleid op het gebied der on roerende goederen. Er wordt thans een einde gemaakt aan prijzen, die vaak geen redelijk rendement voor de koopers meer inhielden. Het besluit regelt ook de prijzen te betalen op openbare verkoonin- gen, alsmede de schadeloosstellin gen bij .onteigening en vordering. In het eerste geval stelt het prij zenbureau tevoren den maximaal te betalen prijs vast. In het tweede geval geschiedt dit door den secre taris-generaal van het departement van Binnenlandsche Zaken Ingeval op veilingen meerdere gegadigden het maximum of meer bieden, zal volgens een in het uitvoeringsbe sluit opgenomen regeling worden gegund. Aan bijzondere belangheb henden kan voorrang wórden ver leend. Roosevelt naar Londen? Aftontidningen meldt uit Londen, dat daar geruchten in omloop zijn, volgens welke president Roosevelt het voornemen zou hebben binnen kort naar Londen te komen. en zelf het sigarenn-.a kersvak heeft uitgeoefend, heeft löH jaar lang het ambt van ministerpresident van Denemarken bekleed. Als vertegen woordiger van de sociaal-demorra- tische partij, waarvan hij in 1910 voorzitter werd. kwam hij voor het eerst in 1916 in de regeering. Zooals wellicht reeds bekend geworden, is. aan ons blad door de autoriteiten de ver plichting opgelegd, om, in af wachting van een fusie van de Dagbladen in Noordhol land van heden af te ver schijnen onder den naam Dagblad voor Noord-Holland De Duectie r- Verduister Maan - Maan op vanavond om ""der 0.21 01 An 9.12 7 Mei 21 09 uur 23 Mei L.K tot morgenochtend E.K. 15 Mei /vo 3ü Mei N.M O UJ uur V.M. Aardappelprijzen Huismoeders opgelet! Het rijksbureau van de voedsel voorziening in oorlogstijd deelt me de, dat met ingang van Zondag 3 Mei de prijzen van aardappelen voor den consument als volgt zijn vastgesteld: Groep 1, zijnde de volgende op kleigrond verbouwde rassen: Zeeuw sche bonte en blauwe, Roode Star, Bonte Roode Star. Furore. Westein der Bonte en Blauwe, Koopmans Blauwe, Eigenheimer, Bonte en Blauwe Eigenheimer, Bevelander, Noordeling. Duivelander, lduna. Iris, Komeet, Limosa, Bato, Natio naal. Populair, Deva, West-Braban der, Wilpo, Present, Record, Souve nir, Robijn 9 ct. per kg. Groep 2, zijnde alle andere óp kleigrond verbouwde rassen, zooals Alpha, Bintje. Industrie, 8V* ct. per kg. Groep 3. Alle op zand- en veen- grön.< verbouwde aardappelen 8 ct. per kg., duinzandaardappelen 9 ct. per kg. Bij thuisbezorgen zullen deze prij- zèn met 1 ct, mogen worden ver hoogd. 209 Brifsche machines in een week neergeschoten Succesvolle Duitsche aan vallen aan het Oostfront. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 3 Mei. (D.N.B.) Het opperbevel van de Weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijke front hadden eigen aanvalsondernemingen suc ces. Verscheidene plaatselijke aan vallen van den vijand werden af geslagen. Aan het front van Moermansk mislukten de aanvallen van vrij sterke vijandèlijke strijd krachten. In luchtgevechten wer den gisteren overdag 33 vijande lijke vliegtuigen zonder eigen ver liezen neergeschoten. In Noord-Afrika levendige acti viteit aan weerszijden van ver kenning en artillerie. Bij aanval len op concentraties vrachtauto's, tentenkampen en opslagplaatsen in de Marmarica leed de vijand gevoelige verliezen aan materiaal. De aanvallen op Britsche vlieg velden van het eiland Malta wer den overdag en des nachts met goede uitwerking voortgezet Lichte Duitsche gevechtsvlieg tuigen brachten voor de Oostkust van Engeland twee in konvooi varende koopvaarders met teza men 3500 brt. lot zinken en bescha digden een anderen koopvaarder door bomtreffers. Een verken ningsvliegtuig bracht in de wa teren van de Shetland-eilanden een tankboot van 800 brt. tot zin ken. In den tijd van 21 tot 30 April verloor de Britsche luchtmacht 209 vliegtuigen, waarvan 63 in de Middellandsche Zee en in Noord- Afrika. In hetzelfde tijdvak gin gen er in den strijd tegen Groot- Brittannië 45 eigen vliegtuigen verloren. Britsche gevechtsvliegluigen. die in den nacht van 2 op 3 Mei pro beerden naar het kustgebied van Noord-Duitschlnnd te vliegen, wer den genoodzaakt terug te keeren. Gisteren behaalden aan hef Oos telijke front luitenant Koeppen ziin 80c tot 84e, luitenant Graf zijn 70c tot 76e en feldwebel Stein- battz zijn 44e tot 4-9e overwinning in de lucht. Kerke'ijke benoeming Naar wij vernemen, is de heer W. P. A. M. Mutsaerts pastoor van de St. Theresia-parochie te Tilburg, door den Paus benoemd tot Coad jutor-bisschop van het bisdom Den Bosch.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1