NOORD-HOLLAND D Verduister DAGBLAD VOOR Dat kan in „vrij" Amerika! Mislukte landing der bolsjewisten UitR.: N.V. UitR. Mij. Hollands N oorderkwartier. Redactie- en Administratiebnxeanx: SCIIAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: KoninRstr. 78, Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97, Tel. 3332. Deze Courant verschijnt dagelijks. Abonnementen per kwartaal, per maand en per week. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang No. 11792 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar (afw.) WOENSDAG 6 MEI 1942 INGEN van deze AGEN. "M OOIT is een Britsche leugen zoo snel ineen geslagen als de bewering van oproer in Italië. De bijeenkomst van Führer en Duce toonde de onverzettelijke wil van beide partners vol te houden tot de eindoverwinning. In Engeland wordt angstig gezocht naar de-draag wijdte der in Salzburg besproken operatieplannen, waaruit wel blijkt dat. men in het Anglo-Amerikaan- sche kamp met bezorgdheid de toe komst tegemoet ziet. Ook de vele buitenlandsche persstemmen too- nen wel aan hoe belangrijk de we reld de besprekingen acht. Een tweede reden tot ongerustheid is, dat de besprekingen samen zijn geval len met een nieuwe reeks tegensla gen van Engeland en Amerika. De verovering van Mandalay door de Japanners is niet alleen een zware slag voor Engeland, doch ook voor het Amerikaansche prestige in Chi na. De bevelvoerende generaal Still- well kan zich thans met eere scha ren in de rijen der zegevierend te rugtrekkende Britsche collega's... Opmerkelijk is ook dat zelfs de in Tsjoenking gestationeerde Ameri kaansche vliegers repatrieeren. Een tweede nederlaag is zeker, dat het Indische congres besloten heeft om geen tegenstand te bieden aan Ja pan, nóch toe te stemmen in af stand van enkele gebiedsdeelen. De gang van zaken toont kortweg, dat Engeland hard op weg is Britsch- Indië te verliezen. Aan den anderen kant bewijzen het enthousiasme in Duitschland ter gelegenheid van<den 1 Meidag en de overweldigende zege der re- gecringspartij bij de verkiezingen in Japan dat de eensgezindheid en de wil tot overwinning bij de spilmo- gendheden onverflauwd is. De En- gelsche tusschentijdsche verkiezin gen leverden daarentegen voor de Engelsche regeering een gevoelig \erlies op. DE Engelsche aanvallen op Duit sche cultuurgoederen zijn afge nomen. liet blijkt dat de Duitsche vergeldingsvluchten op Bath, Exe- ter en andere Engelsche plaatsen doel hebben getroffen. Natuurlijk schreeuwen de Engelsche bladen moord en brand over deze laatste Duitsche aanvallen, maar men zal het met ons eens zijn, dat deze nieuwe rouw over de Engelsche be volking onnoodig was geweest, in dien de Engelschen niet zelf begon nen waren hun noodlottig spel van 1940 te herhalen. EEN zeer verdienstelijk man is overleden, de Deensche minis terpresident Stauning. Zijn heen gaan laat in Denemarken een ledi ge plaats achter welke moeilijk kan worden ingenomen. Doordat Stau ning indertijd de consequenties in zag van den nieuwen toestand in Duitschland en dienovereenkom stig handelde, heeft hij zijn land niet alleen behoed voor oorlog, doch ook voor gebrek. Door zijn toe doen beschikt Denemarken nog over voorraden, zooals geen land ze meer kent. De Deensche burger ondervindt van den oorlogstoe stand nog maar zeer weinig aan den lijve. Dat men den overleden minister-president in alle kringen waardeert blijkt wel uit het feit, dat het stoffelijk overschot op staatskosten wordt begraven en dat de organisatie van de bijzetting eerst zal geschieden door de coali- tieregeering, niet nadat zeer veel aandrang is uitgeoefend op de S.D. A.P., welke er aanspraak op had gemaakt haar grooten voorman de laatste eer te bewijzen. - $4È. j-, Met de uitreiking van de rookers- kaart en de snoepkaart is deze week een begin gemaakt. Twee gelukkigen in het bezit van de nieuwe distributiebescheiden. Pax-Holland-De Haan m Ondanks het kille weer der afgeloopen dagen is de Betuwe in bloei ge komen. Twee rijk beladen boomen op een beschut plekje, waar de zon haar kracht heeft doen gelden. Pax Holland-de Haan m Zweepslagen voor een kleinen diefstal millioenen aan steekpenningen goedgekeurd GEORGE WASHINGTON DRAAIT ZICH IN ZIJN GRAT OM BERLIJN, 5 Mei (A.N.P.) De Amerikanen hebben, zooals reeds zoo dikwijls is gemeld, in dezen door Roosevelt uitgelokten oorlog reeds van gewoonten moeten afzien. Zelfs auto's en koelkasten, sym bool van superioriteit van Ameri ka boven het „achterlijke Europa", worden niet meer voor particulier gebruik, vervaardigd. Donald Ncl- son, de chef van het Amerikaansche bureau voor de oorlogsproductie, heeft het nuttig geacht zijn mede burgers nog eens te wijzen op den ernst der tijden. Hij kondigde na tuurlijk niet alleen materieele be perkingen aan, doch hij trachtte zijn toehoorders ook vertrouwd te maken met de taak van de oude, geheiligde democratische idealen. In het Harward Alumny Bulletin schrijft hij dat de oude, overgeno men begrippen van individueels verantwoordelijkheid en individu eels leefwijze in de tegenwoordige wereld herzien dienen te worden. Daar Nelson vreest, dat deze ver klaring op eenig verzet zal stuiten, houdt hij zijn Amerikaansche le zers niet alleen de „oorlogsnoodza- ken" voor oogen, waarmede Roose velt zijn dictatoriale maatregelen camoufleert, dooh verkondigt hij tevens, dat het de vooraanstaande persoonlijkheden in de Vereenigde Staten dus het groepje oorlogs ophitsers de onbruikbaarheid van deze verouderde beginselen het beste kunnen beoordeelen. George Washington heeft zich bij deze woorden beslist in zijn graf omge draaid. Nelson spoort de Amerikaansche onderwijzers aan om hun leerlin gen een nieuwe opvatting bij. te brengen over verantwoordelijkheid. De door Jazzmuziek en pornografie verdorven ■Amerikaansche jeugd schijnt dit bijzonder noodig te heb ben en daarom probeert men nieu we opvoedingsmethoden toe te pas sen, die nog kort geleden als „na zimethoden" werden gebrandmerkt Daar hier nu toch sprake is van gedwongen opvoeding, mag niet on vermeld blijven, dat volgens de Time een Amerikaansche arbeider in Delaware voor het stelen van een rubberband niet alleen veroor deeld werd tot twee jaar gevange nisstraf. doch bovendien in het meest vrije land ter wereld nog tien zweepslagen op den koop toe kreeg. Hierover windt zich hoogs- Enorme brand in Mandalay TROOSTELOOS BEELD. Na vijf dagen ingespannen wer ken, hebben de Japansche troepen kans gezien de reusachtige branden in Mandalay te blusschen, die voor al in het centrum der stad woed den. Langzaam herstelt zich thans weer het normale leven in de stad. zoo schrijft een correspondent van Domei. Bij den intocht van onze troepen bood zij een troosteloos beeld van volkomen verwoesting en binnen de muren zag men geen leven meer. De opruimingswerkzaamheden zijn bijna overal begonnen en wor den uitgevoerd in de nauwste sa menwerking tusschen militairen en bevolking. tens een divisiegeneraal van het leger des Heils op. Toen echter onlangs door een indiscretie bekend werd, dat de voor het grootste deel uit Joden bestaande politie te New York jaarlijks verscheidene millioe nen dollars aan steekpennin gen van de speelholen ontvangt en een eerlijke rechter hierte gen durfde op te treden, toen verhief de heele Joodsche pers een geschreeuw over deze „Prui sische methoden." Zoo wordt het steeds duidelijker, dat onder Roosevelt de „American way of living" een „Jewisli way of living" wordt. De gemeenschappe lijke strijd van Europa tegen het door het internationale Jodendom geïnspireerde bolsjewisme en de uit dezelfde bron afkomstige brain- trust zal echter voor altijd het be houd en de vooruitgang van de Europoesche cultuur en van de Europeesche. ordeningsgedachte waarborgen. De jeugd heeft de toekomst als zij levensblij en sterk is. Wordt lid en medewerker van den Nederlandschen Volks- dienst. Opnieuw zware verliezen voor de R.A.F. SUCCESVOLLE DUITSCHE AAN VALLEN OP MOEILIJK TERREIN. Naar het opperbevel der weer macht mededeelt, hebben de bolsjewisten in den nacht van 3 op 4 Mei gepoogd, onder begunstiging van de duisternis, aan de kust van de Zee van Azof met twee motorbooten te landen. De gelande grospen werden echter onmiddellijk door de kustverdediging tot een gevecht gedwongen en moesten zich, na een kort vuurgevecht, op zee weer terugtrekken. In den centralen sector werd om het bezit van een vrij groot steun punt en om in de nabijheid daar van ligende stellingen in het bosch, strijd geleverd tegen vrij sterke strijdkrachten van den te genstander. Alle aanvallen werden op bloedige wijze afgeslagen. Bloedige verliezen. In Lapland en aan het Moer- manskfront hadden de groote ver liezen aan menschen en materiaal, die de tegenstander aan deze fron ten de laatste weken geleden heeft, tot gevolg, dat de bolsjewisten den 3en Mei zioh tot enkele vrij sterke aanvallen moesten beperken: Het afslaan van al deze aanvallen, die zonder succes bleven, heeft oen vijand opnieuw groote bloedige verliezen gekost. Door bomtreffers werden gereed staande vliegtuigen vernietigd en een vrachtschip van 4000 brt. vlak bij den boeg zoo zwaar beschadigd, dat verwacht mag worden, dat het geheel verloren is. Brifsch vloofsfeunpunt aangevallen HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 5 Mei (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht deelt me de: Aan het Oostelijke front zijn ver scheidene aanvalsacties ten uitvoer gelegd ter verbetering van de eigen stellingen. Plaatselijke aanvallen van sterke vijandelijke strijdkrach ten bleven zonder succes. In Noord-Afrika geringe weder- zijdsche activiteit van verkenning en artillerie. De haven La Valetta en de vlieg velden van het eiland Malta zijn met succes gebombardeerd. Aan den ingang van het Kanaal hebben in den nacht van 3 op 4 Mei Engelschen landen op Fransch eiland AANVAL OP MADAGASCAR. Zooals reeds in een gedeelte on zer oplaag van gisteren vermeld, zijn Engelsche troepen geland op het Fransche eiland Madagascar, een der Afrikaansche kusteilanden, en hebben dit gebied bezet volgens de Engelsche berichten, zonder veel tegenstand te ontmoeten. Het is ge bleken dat deze landing is ge schied met voorkennis en instem ming van de Ver. Staten en dat 't de bedoeling is op het eiland En gelsche en Amerikaansche steun punten te vestigen, hoofdzakelijk tegen Japan, waartoe de oorlogsha ven natuurlijk gebruikt zal wor den. De Britsche aanval zou zijn uit gevoerd door ivvee kruisers, vier torpedojagers, twee troepentrans portschepen en waarschijnlijk een vliegtuigmoederschip. De Britten zouden tegelijkertijd parachutisten gebruikt hebben tegen de marine basis Diego Suarez. Twee Engel sche vliegtuigen zouden neergescho ten zijn. Het aantal gebruikte lan dingstroepen wordt geschat op 20 duizend man. De Fransche verde digingsstrijdkrachten zijn betrek kelijk zwak en worden geschat op 7 a 8000 man. Volgens berichten uit Vichy bie den de Fransche troepen heldhaf tige n tegenstand Nog steeds be staat de telegrafische verbinding tusschen Madagascar en Vichy. Het eiland Madagascar. Madagascar door de bewoners zelf Nosin Dambo geheeten, dat wil zeggen „Het eiland der wilde var kens" is door de 370 tot 1000 ki lometer breede Straat van Mozam bique van de Oostkust van Afrika gescheiden. De bewoners van het eiland, de Malagassi, zijn in vele groote en kleine stammen verdeeld doch behooren tot twee hoofdvol ken, welke zich intusschen onder- i ling weer hebben .vermengd. Op de Oostzijde vindt men een volk, dat met de Maleiers verwant is; ter Westzijde de Sakalalava's met de Kaffers overeenkomende. Alle be woners spreken echter dezelfde taal, het Malegassi, dat tot den Maleischen taal behoort. Over het algemeen zijn het vis- schers, landbouwers, herders of ja gers. De Europeesche bewoners zijn meest Franschen; verder vindt men er Hindoes, Chineezen en eenige honderdtallen Afrikanen. Madagascar werd in Januari'1896 tot een integraal deel van het Fran sche rijk verklaard. Het wordt door een gouverneur-generaal bestuurde (Vervolg pag. 2). Vuurzee te Haarlem Twee winkelhuizen uitge brand. In de Zijlstraat te Haarlem heeft gisterenmiddag een hevige brand gewoed in twee groote winkelhui zen, in gebruik bij de kleermakerij van de fa. Smit en bij het radio- technisch bureau van den Berg. De brand is blijkbaar ontstaan «door een defect in den schoorsteen van de fa. v. .d. Berg. De vlammen grepen zoo snel om zich heen, dat binnen een kwartier het geheele drie verdiepingen hooge pand een groote vuurzee was. Een monteur, die nog enkele kostbare instrumen ten had willen redden, zag zich den terugweg door de vlammen afgesne den. Men heeft hem kunnen red den door een gat te hakken in een muurtje van een belendend huis en den man bewusteloos zoo naar bui ten te trekken. De brandweer bestreed het vuur met zes stralen op de waterleiding, doch kon niet verhinderen, dat ook het pand van de fa. Smit werd aangetast. Nadat men tenslotte het zg.n. waterkanon in werking had gesteld, kon het vuur bedwongen worden. Het pand van den heer Van den Berg is totaal uitgebrand; dat van de fa. Smit kreeg ernstige brand- en waterschade. mijnenzoekers en mijnenvegers een torpedo- en artillerie-aanval van Britsche motortoi pedobooten op een Duitsch convooi met succes afge weerd. Patrouillebooten hebben op 4 Mei twee Britsche bommenwer pers neergeschoten. Lichte Duitsche gevechtsvliegtui gen hebben overdag spoorweginstal laties der Engelsche kuststad East- borne aangevallen met goed uitwer king der treffers. Het Britsche luchtwapen heeft gisteren boven de kust van het Ka naal in luchtgevechten en door af weergeschut 18 vliegtuigen verlo ren. Sterke formaties Duitsche ge vechtsvliegtuigen hebben in den af geloopen nacht het Britsche vloot- steunpunt Cowes met brisant- en brandbommen aangevallen. Britsche bommenwerpers hebben een reeks lukrake aanvallen gericht op onbeschermde kleine steden en landelijke gemeenten in Zuid- en Zuidwest-Duitschiand en op woon wijken in Stuttgart. Een Britsche bommenwerper werd neergescho ten. NU DE KOUDE VOORBIJ IS. Naar het opperbevel van de weer macht meldt, konden Duitsche troe pen in den centralen sector van het Oostelijke front bij verschillende plaatselijke aanvallen op 2 en 3 Mei wederom successen behalen, hoewel de aanvallen door zeer moeilijke terreinsgesteldheden aanzienlijk verzwaard werden. Nadat de grimmige koude tegen einde Maan voorbij was, zijn for maties Duitsche beveiligingstroepen en politie energieke zuiveringsac ties begonnen tegen bolsjewistische benden, verstrooide en radicale ele menten uit de burgerbevolking, die in het achterwaartsche gebied van het Oostelijke front militaire maat regelen trachtten te storen, te sa- boteeren of te spionnecren. Tijdens deze acties heeft een Duitsche be wakingseenheid in de maand April o.m. 0.860 bolsjewisten onschadel- lijk gemaakt. Zware slagen voor de R.A.F. Inzake de reeds gemelde succes sen van Duitsche jagers boven het Kanaal deelt het opperbevel van de weermacht nog o.m. het volgende mede: Zes Britsche bommenwer pers, die vergezeld van meer dan 50 Spitfires Maandagochtend de Noord-Fransche kust naderden, werden nog bóven het Kanaal op groote hoogte door Duitsche jagers tot den strijd gedwongen. Tijdens de hierna volgende hardnekkige luchtgevechten kreeg de eerste Spitfire op 7000 meter hoogte zoo zware treffers, dat het.onmiddellijk omlaag stortte. Een minuut latei- stortte een tweede Spitfire vanuit 6000 meter hoogte in zee. Een derde Spitfire stortte na een kort lucht gevecht neer en sloeg op zee te pletter. Tezelfder tijd werd een an dere Spitfire het slachtoffer van een Duitsche jager Ongeveer 100 kilometer voor Lé Havre werden op hetzelfde moment nog twee an dere Spitfires neergeschoten. Maandagmiddag werd opnieuw een verbitterd luchtgevecht gele verd, waarbij binnen vijf minuten tijd opnieuw 7 Spitfires werden neergeschoten, die alle in het Ka naai neerstortten. Des avonds wer den opnieuw twee Spitfires op groote hoogte neergeschoten. De Duitsche jagers hebben in to taal 16 Britsche jagers neergescho ten. Met vijf andere Britsche vlieg tuigen, die door de Duitsche lucht doelartillerie en de artillerie van de marine werden neergeschoten, heb ben de Engelschen 21 vliegtuigen verloren. op vanavond om onder 2.54 /«j i a 12.33 7Mei 21-14 UUr 23 Mei L.K. tot morgenochtend E.K. 15 Mei g go ----- 30 Mei N.M 5-Do uur V.M. Geen beschuit meer Alleen nog voor zieken en kleine kinderen. De geringe hoeveelheid beschuit, die beschikbaar is, heeft er toe ge leid, dat niet allen, die in de eerste plaats voor dit bijzondere gebak in aanmerking komen, zich dit kun nen verschaffen. Naar wij thans vernemen van 't Rijksbureau voor de Voedselvoor ziening in Oorlogstijd, heeft men in den bovengenoemden onbevredi- genden toestand aanleiding gevon den om een afzonderlijke regeling voor te bereiden voor de verstrek king van beschuit. Het ligt in de bedoeling dat voor kinderen, voorloopig voor die onder den leeftijd van vier jaar, op speci aal daartoe aangewezen bonnen beschuit zal kunnen worden ver kregen, waartegenover de beschik baarstelling van brood tot de over eenkomstige voedingswaarde zal worden verminderd. Voorts wordt nagegaan of voor zieken eveneens een distri'butieregeling kan worden getroffen. Op sokken achter inbrekers aan... HAAGSCHE SPEURDERS SLAAN GOEDEN SLAG. In den nacht van Maandag op Dinsdag ontdekten twee agenten in burger te 's Gravenhnge een vijftal mannen op de Bierkade, die hun. argwaan opwekten. Enkele opgevangen wooi'den versterkten hen in de gedachte, dat ze met le den van de onderwereld te doen hadden. Toen het troepje zich in beweging zette, kwam het er op aan hen te volgen en niet opgemerkt te wor den. Wat te doen? De speurders wisten raad. Voetstappen werden in don nacht o zoo gemakkelijk ge boord en dus gingen de schoenen uit De achtervolging was nu een kleinigheid. Spoedig zagen ze een der heeren !n een levensmiddelennakhuis ver dwijnen, daarna de deur opener voor het verdere gezelschap en na oenlgen tijd weer verschijnen, hela den met goederen. Toen werd in gegrepen Twee der mannen liepen de agenten in handen, twee. andere vluchtten het pakhuis weer bin- De wondercent Oproep aan alle Neder- landsche scholieren. Zaterdag 9 Mei a.s. wordt er in ons land een collecte gehou den, waarvan de opbrengst be stemd is om jeugdherbergen te bouwen. Wat jeugdherbergen zijn is bekend! In ons land zijn 1.700.000 schoolgaande jongens en meisjes. Als die allemaal tenminste één cent geven op 9 Mei voor het jeugdherberg- werk, dan brengen zij tezamen een bedrag bijeen van zeven tien duizend gulden. Met dit geld kan dan weer een jeugd herberg ingericht worden. Vele kleintjes maken een groote. Met die cent van jou en van je klasgenooten wordt door de N.J.H.C. straks wonderen ver richt! En wie het missen kan, geeft natuurlijk méér! ZITPLAATSEN VOOR OORLOGS- INVALIDEN IN TREINEN. Om te voorkomen, dat Nederland- sche oorlogsinvaliden in den trein moeten blijven staan, heeft men bij de Nederlandsche spoorwegen een nieuwen maatregel getroffen. De oorlogsinvaliden zullen zich in den vervolge voor het vertrek van den trein tot den conducteur of tot den stationschef kunnen wenden met het verzoek hen aan een zitplaats te helpen. In het ondenkbare geval, dat geen der reizigers zijn zitplaats aanbiedt, zal het personeel voor den invalide een zitplaats doen vrij maken. DE AMERIKAANSCHE SLAG SCHEPEN IN DEN INDISCHEN OCEAAN. ROME, 5 Mei (A.N.P.) De Po- polo di Roma van gisteren bericht aan aanleiding van Roosevelts me- dedeeling, dat Amerikaansche schepen reeds opereeren in de Mid- dellandsche Zee, dat de slagsche pen Washington en Norfch Caroli- na, van 35.000 ton elk, bij Gibraltar de Middellandsche Zee zijn ingeva ren en bij Suez weer er uit in de richting van den Indischen Oceaan Daar 'moeten zii de beschadigde schepen vervangen en de Angel saksische positie versterken. die verzwakt was door den ondergang van de Prince of Wales en de Rc- pulse. Meer persgas in Duitschland BERLIJN, 5 eMi. De A.N.P.- correspondent meldt: In het kader der maatregelen voor den overgang van benzine op inheemsche motorbrandstoffen is ook voorzien in een ruimer gebruik van pprsgas Overal zullen gaspom- pen opgericht worden, waar instal laties voor licht-, riool-, methaan-, grond- en ander gas aanwezig zijn, die daartoe geschikt zijn, zoodat men binnen afzienharen tijd in Duitschland over een net van-zulke Taspompen /al beschikken. nen en de vijfde wist te ontkomen. Een nachtwaker alarmeerde de motorpolitie, die spoedig verscheen •>n dn deur van den winkel forceer de Achter eenige zakken trof zij het gevluchte tweetal aan. De buit bestond uit 162 pakjes margarine, 5 halen rijst, en een partij suiker. Naar den vijfden man wordt nog gezocht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1