NOORD-HOLLAND De ontwikkeling van den oorlog DAGBLAD VOOR DE OVERVAL OP MADAGASCAR Corregidor capituleert Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratlebuxeanx: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78, Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97, Tel. 3332. Deze Courant verschijnt dagelijks. Abonnementen per kwartaal, per maand en per week. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. B'ij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang No. 11793 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar (afw.) DONDERDAG 7 MEI 1912 Interne Amerikaansche „rechts"- opvattingen overgebracht op internationaal gebied WAAROM DE ENGELSCHEN MADAGASCAR WILLEN BEZETTEN. De Anglo-Amerikaansche aanval op' Madagascar komt niet onver wacht. Begin van dit jaar werd hij al voorspeld. Destijds spoorde de Britsche pers haar regeering aan zich voor het verlies van Singapore en Malakka 6chadeloos te stellen door zich deze rijke Fransche be zitting toe te eigenen. Dit moet reeds daarom worden geconsta teerd, daar de voor Frankrijk be stemde Angel-Saksische propagan da den aanval op Madagascar pro beert voor te stellen als reactie op de jongste Fransche kabinetswijzi ging. De laatste weken werden de Fran- echè autoriteiten op Madagascar door de Anglo-Amerikaansche radio aangevallen, omdat zij het moeder land trouw bleven en de Gaullisti sche propaganda bij de inheemsche bevolking geen gehoor vond. Toen volgde het afbreken van de betrek kingen fusschen Zuid-Afrika en Vichy. Waarmede een einde werd gemaakt aan iederen twijfel om trent de beteekenis der dreigemen ten tegen Madagascar. Toen ten slotte enkele dagen ge leden te Londen werd beweerd, dat voor Madagascar een Fransche vloot kruiste, wist men, dat de nieuwe rooftocht tegen Fransch ge bied voor de deur stond. Het eeuwige argument. De motiveering, dat de* Engel- schen en Amerikanen de Japan- pers op Madagascar voor moesten §ijn, is niet eens nieuw en men zal fich nog herinneren, dat enkele we ken geleden door Angelsaksische persbr.reaux het-gerucht cle wereld ingestuurd werd, dat een Japansche militaire missie op Madagascar was aangekomen. Hoewel dit van gezaghebbende zi. de terstond werd gedementeerd, vyas het destijds reeds duidelijk, dat deze leugen een alibi moest vormen voor een nieuwen overval op Fransch gebied. Men verbaast zich slechts, dat de Britsche stra tegen steeds weer grijpen naar de zelfde argumenten, als zij hun mis drijf tegen het volkenrecht pogen recht te praten. De bezetting van Irak, Iran eri Syrië geschiedde telkens onder voorwendsel, dat men de asmogend- heden daar voor moest zijn, en een einde moest maken aan het optre den van Duitsche agenten, enz. In Syrië meende men iets te moe- ten beweren over duizenden Duit sche valschermjagers, die verkleed als toeristen de Britsche heerschap pij in het Midden Oosten bedreig den. Nadat de tóezetting van Syrië was voltooid, verklaarden de Brit sche. militairen, die daar hadden deelgenomen, in het openbaar, dat zij nergens sporen van Duitsche ac tiviteit hadden ontmoet. Van de overvallen op Irak, Iran en Syrië onderscheidt de onderne ming op Madagascar zich uitslui tend in dit onzicht dat de Vereenig- de Staten zich met dezen misdaad niet slechts zooals andere vereen zelvigen in perscommentaren, doch terstond in een officieele regeerings- verklaring. Dienst aan moeder en kind. Dienst aan het volk. Nederlandsche Volksdienst. V/ECJKT ME.DE. TOT É.E.M juiste: Veqdeeling em een goede ot^pe. v/eest niet onredelijk tegenover. uw leverancier Wanneer, hij het dooq.u verlangde mowenteeu niet kan leveren Pdyi«ot4«(»fM Hdnl Oordeel van Daitsche militaire kringen BERLIJN, 6 Mei (D.N.B.) - De van alle deelen van'de wereldfronten te Berlijn binnenkomende berichten laten volgens de opvatting van militaire kringen al hier ondubbelzinnig de stelselmatige verdere ont wikkeling van den oorlog ten gunste van de mo gendheden van het pact van drie zien. Met de laat ste groote overwinningen in Birma heeft de Japan sche bondgenoot de vijandelijke bondgenooten uit el kaar geslagen, evenals Duitschland in 1940 in Vlaan deren Engeland van Frankrijk scheidde. Tegelijker tijd heeft hij daarmee zijn komende operaties ter zee op het Aziatische vasteland afgeschermd. Weg naar successen aan het Oostfront gebaand Japan kan thans, vrij van alle besluiten van den tegenstander, opereeren in de door hem gewenscb te en als doelmatig erkende rich tingen, welke werden aangeduid met de zeeslagen in de golf van Bengalen en aan de kust van Cey- lon, en ondanks den Engelschen overval op Madagascar niet behoe ven te worden herzien. De onderneming tegen Madagas car wordt in kringen van Duitsche militaire en marinedeskundigen als een typisch Engelsche actie be schouwd. In politiek opzicht laat men het aan Frankrijk over, uit dezen jongsten aanslag van den voormaligen bondgenoot de pas sende consequenties te trekken. Uit militair oogpunt moet men ech ter zeggen, dat de bezetting van Madagascar noch noemenswaardi ge beteekenis zal hebben voor de bescherming van den Britschen scheepvaartweg van de Kaap naar Australië, noch op de Japansche plannen in den Indischen Oceaan op eenigerlei wijze invloed kan uit oefenen. Juist op het oogenblik van de overgave van de eilandvesting Corregidor aan de Japanners en onmiddellijk na de zware Engelsch -Amerikaansche nederlaag in het gebied van Mandalay en Lasjio kan aan de Britsche actie tegen den voormaligen bondgenoot slechts de twijfelachtige waarde worden toe gekend deze gebeurtenissen om pro pagandistische redenen iri de scha duw te stellen. In Berlijn beschouwt men het als een symptoon voor de gezindheid van de leidende per soonlijkheden in Engeland, dat de Engelschen daartoe een dergelijke in militair opzicht zinnelooze ac tie hebben ondernomen tegen de zwakst beschermde plek van den voormaligen vriend, die voor hun terugtocht uit Noord Frankrijk reusachtige bloedoffers heeft ge bracht. Duitsche militairen gingen zoo ver te zeggen, dat het hier een mi litaire lafheid zonder weerga be treft. Overal waar de Engelschen tot een ernstigen strijd gedwongen werden, hebben zij onder verraad aan hun bondgenooten de vlucht genomen. Zoo is liet in Noorwegen geweest, in Frankrijk, in Grieken land, in Noord-Afrika en ook nu weer bij Singapore en in Birma. Het Oostelijk front. Aan het Oostelijk front ontwikke len de dingen zich, naar Duitsche militairen verklaren, voortdurend in de richting van de komende sla gen. Van Duitsche zijde heeft men reeds herhaaldelijk naar voren ge bracht, dat de voor de komende Succesvolle Duitsche aan- vaisoperaties aan het Oostfront Folkestone gebombardeerd HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 6 Mei (D.N.B.). Het opperbevel der weermacht deelt mede: „Aan het Oostelijk front leidden Duitsche aanvalsoperaties tot suc ces. Verscheidene plaatselijke aan vallen van den vijand werden afge slagen. In de Noordelijkè» zone van het Oostelijke front heistelden Duit sche troepen door een moedigen, systematisch voorbereiden aanval de varbinding met een belangrijk steunpunt, dat door den vijand was ingesloten. Het onder bevel van ge- neraal-majoor Scherer staande gar nizoen van dit steunpunt heeft se dert 21 Januari 1942 in zware ver dedigingsgevechten met groote dap perheid stand gehouden tegen tal rijke aanvallen van sterkere vijan delijke strijdkrachten. In Leningrad ontstonden bij de beschieting van wapenfabrieken langdurige branden. Achter het Oostelijke front werden op verschil lende plaatsen gewapende bolsje wistische benden vernietigd. De ge vechten in Lapland en aan het front van Moermansk duren voort. Na het afslaan van vijandelijke aanvallen zijn onze troepen op vele plpstsen tot den tegenaanval over gegaan. Gevechtsvliegtuigen heb- operaties gereed gehouden Duitsche reserves op geen enkele plaats aan het Oostelijk front in den strijd zijn gebracht. Deze verklaring is ook tegenover de jongste vijandelijke berichten aangaande het tegendeel van kracht. Exchange Telegraph zal haar nog vlug genoeg moeten bevestigen, wanneer n.1. deze Duit sche reserves eens handelend op treden en zich met haar volle ge wicht doen gelden. Reeds sedert weken komt de ac tiviteit aan het Oostelijk front weer uitsluitend van de zijde van de Duitsche troepen en hun bondge nooten. Hun doel is nog steeds het vormen van de gunstigste stellin gen voor stormaanvallen. Tot dit doel zijn reeds verscheidene forma ties vrij veel verder naar 't Oosten opgerukt. Onder het motto .zorg vuldige voorbereiding van de ko-, mende gebeurtenissen" heerscht aan het geheele front aan Duitsche zijde koortsachtige bedrijvigheid. Voor de eigenlijke frontlijn bevon den zich nog ecnige Duitsche voor uitgeschoven stellingen. Deze kon den bijna alle reeds tijdens de op rukkende beweging van de Duitsche en geallieerde troepen in de nieu we frontlijn worden opgenomen. Er is hier reeds de weg gebaand voor successen, waarvan de bekendma king, die te. verwachten is, de jongste berichten van den vijand vanzelf tot zwijgen zal brengen. Japanscbe luchtaanvallen op China TOKIO, 6 Mei (Domei) Japan sche marinevliegtuigen hebben Zon dag, Maandag en Dinsdag bomaan vallen gedaan op het vliegveld Joesjan in het Noordoosten der pro vincie Kiangsi en op het vliegveld Tsjoetsjau in het Westen der pro vincie Tsjekiang, waarbij de over gebleven installaties werden ver nield. Een geduchte formatie Ja pansche marinevliegtuigen had nl. 29 en 30 April een aanval onder nomen op Tsjotsjau, waarbij vele installaties voltreffers kregen. Voorts hebben Japansche vliegtui gen 1 Mei Lisjoei in het midden der provincie Tsjekiang aangevallen. Ook luchtaanval op Koen- ming. Groote Japansche vliegtuigforma ties hebben Dinsdag een feilen aan val gericht op Koenming, de hoofd stad van de provincie Joennan. Mi litaire installaties in de stad en dg omgeving werden zwaar bescha digd. Andere eenheden der Japan sche luchtstrijdkrachten hebben een intensieven luchtaanval ge richt op Pausjan in het midden westen van Joennan. Negentien Britsche'militairen om gekomen. Negentien Britsche mi litairen, onder, wie twee kapiteins, zijn omgekomen bi] een ontploffing, die aan een ongeval te wijten was, bij de jongste manoeuvres in het Westen van Wales. ben met goed gevolg militaire in stallaties in Sebastopol, op de Krim en in het Kaukasische binnenland, gebombardeerd. In Nooid-Afrika bij aanhoudende zandstormen geringe verkennings actie aan weerskanten. De aanval len op La Valetta en vliegvelden op Malta werden met goede resul taten voortgezet. In den nacht van 4 op 5 Mei ge raakten lichte zeestrijdkrachten, die in het Kanaal opereerden, in gevecht met vijf Britsche torpedo- bootjagers, waarvan er eenige door geschutvuur beschadigd werden,. Lichte Duitsche gevechtsvliegtui gen hebben gisteren spoorweg- en fabrieksemplacementen in de En gelsche kuststad Folkestone met succes aangevallen. Britsche bommenwerpers onder namen in den afgeloopen nacht systeemlooze storingsvluchten naar Zuid-Duitschland. Zij lieten enkele bommen vallen op kleine steden en plattelandsgemeenten. Nachtjagers en afweergeschut schoten drie bom menwerpers neer. Luitenant Koep- pen behaalde gisteren aan het Oos telijke front zijn 85e overwinning in de lucht," (Kaart Van Pelt). Ook omliggende eilanden in Japansche handen Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft het Australische hoofd kwartier medegedeeld, dat Corre gidor heeft gecapituleerd. Tevens wordt gemeld, dat met Corregidor ook de forten Hughes, Drum en Frank,, die op eilanden liggen, gecapituleerd hebben. Het Amerikaansche leger deelt mede, dat het garnizoen van Corre gidor bij het begin van den Japan- schen aanval op Bataan meer dan drieduizend mand sterk was. Bij den -val van Bataan zijn echter ve le soldaten naar de eilandvesting gekomen en daardoor kan men geen nauwkeurige cijfers over de tegenwoordige sterkte van het gar-" nizoen geven. Hevige gevechten op Madagascar FRANSCHEN EN INHEEMSCHEN WEREN ZICH DAPPER. VICHY, 6 Mei (D.N.B.) In een officieel communiqué over den strijd op Madagascar wordt o.a. gezegd, dat ondanks de numerieke superioriteit en het superieure oor logsmateriaal van de aanvallers, er op 5 Mei en op den ochtend van 6 Mei een buitengewoon hevige strijd werd geleverd. Drie Engel sche vliegtuigen werden neerge schoten, zeven Britsche pantser wagens vernietigd. De Fransehen maakten krijgsgevangenen onder wie vier officieren. Het hardnek kige verzet van de Fransche troe pen vertraagde den opmarsch van den vijand aanzienlijk. In de late ochtenduren werden de vijandclij- lijke troepen nog voor de verdedi- gingsstellingen van üiego vastge houden. Bij een tegenaanval, die werd aangevoerd door een landings compagnie van het schip „d'En- trecosteaux", werden eenige verlo ren gegane stellingen heroverd. Volgens de jongste berichten duren de gevechten met groote hevig heid voort. De aanval op Diego Suarez ont wikkelt zich naar de'moening van militaire kringen te Vichy volgens een tweeledig plan: 1. Een fron taan val van zee uit door de Britsche vloot, gesteund door luchteskaders. 2. Een landaanval op de a.chtcr waartsche linies van de verdedi ging. Deze tweede operatie was oorzaak van de landing in de Courier-baai, en de Britsche strijd krachten, die met deze taak zijn belast, beoogen. klaarblijkelijk Die- go Suarez van Iédere verbinding met het binnenland af te snijden. Met het lot van Madagascar hangt naar de meening van militaire kringen alhier ook het lot af van den Archipel, van Comoren en van Reunion. Verklaring van Laval. Tn de Fransche ministeraad, die gisterochtend onder voorzitterschap van maarschalk Pétain is bijeen gekomen, heeft minister-president Laval, naar in een officieel com muniqué gezegd, een uiteenzetting gegeven. Bovendien heeft hij den ministerraad in kennis gesteld van de jongste berichten over den Britschen aanval on Madagascar. De ministerraad heeft waerdeeren de woorden gewijd aan den mili tairen bevelhebber en de troenen van Madagascar, die ondanks het feit, dat zij numeriek aanzienlijk in de minderheid zijn, verbitterd verzet bieden tegen de Anglo-Ame rikaansche troepen. Deze waardee ring strekt zich, naar in het com muniqué wordt gezegd, ook uit tot de voorbeeldige houding van de bestuursinstant'es op Madagascav en tot de loyaliteit van de bevo! king. Ook de eilanden. Naar de zender Canberra mede deelt, heeft generaal Mae Arthur bevestigd, dat de eilandvesting Corregidor zich onvoorwaardelijk heeft overgegeven aan de Japan ners. Bij de overgave zijn de om liggende kleine eilanden mede be trokken. Dc Amerikaansche berichten over de Japansche landing zijn van Ja pansche officieele zijde bevestigd noch gedementeerd. Uit het laatste bericht over Corregidor dij kt, dal geselecteerde eenheden van het luchtwapen van het Japansche le gér eergisteren Corregidor zeer zwaar hebben gebombardeerd en militaire doelen hebben beschadigd. Indië.... ontwaakt! Nieuwe boodschap van Chandra Bose. BERLIJN, jR Mei (DNBOp nieuw heeft Socbhas Chandra Bose over een onbekende radiozender een boodschap gericht tot het Britsch Indische volk, waarin o.a. wordt gezegd: Daar het Britsche wereldrijk ieder uur meer en meer verdwijnt en het lot van Britsch- Indië onzeker is, wil ik U er aan herinneren, dat in Mei, op den lOen dag van die maand, van het jaar 1857 de eerste strijd voor de af- of onafhankelijkheid van Indië be gon.In Mei 1942, 85 jaar later, zal Indië's laatste strijd voor de onaf hankelijkheid beginnen. Vrienden, omgordt Uwe lendèneh, het uui van de bevrijding van Britsch In dië heeft geslagen Wij 'Britsch-In- diers buiten Indië hebben ons voor bereid op deze laatste fase van on zen nationalen strijd. Ik geef U de verzekering, dat het vrije Indië zijn eigen regeerings- vorm zal bepalen, zonder daarbij inmenging van welke vreemde macht dan ook te ondervinden. Het vrije Indië zal een sociale orde be zitten, die gebaseerd is op 't eeuwi ge principe van rechtvaardigheid, gelijkheid en broederlijkheid. Jong Nederland in de bloeiende Betuwe. Neerlands fruiiparadijs prijkt thans in volle bloesem pracht. Pax Holland-De Haan m De eerste tomaten in het Westland Op dc veiling te 's-Gravenhage zijn de eerste tomaten van dit jaai aangevoerd. Er werd 28 cent per stuk voor betaald. VI aan M aan op vanavond om onder 312 Ol 1/1 1303 15 Mei uur 3(J Mei N.M tot morgenochtend V.M. •23 Mei c -Q 5 Juni ek. 5-58 uur lk Vrijwillig naar het Oostfront Beëediging van Arbeids mannen. In het kamp van den Ned. Ar beidsdienst te Eeze, gelegen te midden der fraaie bosschen van het landgoed te Steenwijk, zijn drie afdeelingen van den N.A.D. be slaande uit ongeveer 400 manschap pen, beëedigd in verband met hun aanstaand, vertrek naar het Oost front. Na den Nederlandschen soldaat, die reeds aan het Oostfront strijdt en den Nederlandschen boer, daar heen vertrokken om mede te ar beiden aan den opbouw van het nieuwe Europa, maakt thans (ie Nederlandsche arbeidsman zich gereed om er zich met zijn Duit- sc'ien arbeidskameraad te vereeni gen en met hem zijn jonge kracht in te zetten voor aller gemeen schappelijk lot.. Nadat de afdeelingen waren ge ïnspecteerd door Reichsarbeitsfüti- rer Hierl, hield de Generaal-ar- heidsleider De Boer een toespraak, waarin hij do grootë waqrdeering van het N.A.D. tot uitdrukking bracht voor hen, die thans \rii- willig naar het Oostfront gaan om daar voor den Rijks-arbeidsdienst te worden ingezet. Hierna vond de beëediging plaats. Terwijl de vlaggen en spa den werden gepresenteerd, werd 't vaandel tot voor den troep gedra gen. Mannen traden naar voren en de troep zegde Arbeidsleider Hek man, die den troep ook had ge meld, de eedsformule na. Nadat Reiehtsarbeitsführer Hierl de mannen had toegesproken en hen had gewezen oo het hooere ideaal der NederlandschDuitsche genieenschap, dat door hen nu t (ie daad werd nagestreefd, was cle indrukwekkende plechtigheïd ten einde. De u-tspraak in boonenaffa're de Naar wij vernemen is de uit spraak van het Deutsche Oöerge- icht in het proces tegen de 23 ver dachten, betrokken bij de inbraak in het distributiekantoor te Am sterdam en den daarop gevolgden bonnenhandel, 24 uur verdaagd. Spoorwegdiefstallen te Leiden Zes arrestaties. De recherche van de Nederland sche Spoorwegen heeft te Leiden wederom een goeden slag geslagen. Daar het haar hekend was, dat al daar herhaaldelijk goederen uit de wagons verdvvenen, werd een de zer dagen ingegrepen en met suc ces. Gearresteerd werden zes per sonen, waaronder een heler. Bij huiszoeking werden nog diverse goederen als graan, sigaren, siga retten, zeep en conserven gevon den. De verdachten, die verschillen de malen zich aan diefstal ten na deele van de N.S. hebben schuldig gemaakt, hebben een volledige be kentenis afgelegd. Kindje in tobbe verdronken Gistermiddag is het tweejarig meisje van de familie H. te Bin- gelrade in een met water gevulde waschtobbe geraakt. Hoewel ge neeskundige hulp ter plaatse was, slaagde men er niet in de levens geesten van de kleine weer op te wekken. Doodelijk arbeidsongeval Door heipaal getroffen. Woensdagmorgen heeft aan de Baan te Rotterdam een doodelijk arbeidsongeval plaats gehad De 16-jarige arbeider A. Everse, ge woond hebbende alhier, wilde eer) heipaal, die van eeri wagen dreig de te glijden, tegen houden. Hij kon het gevaarte niet houden cn werd ernstig in den nek getroffen. Na aankomst in het ziekenhuis aan den Coolsingel bleek het slachtof fer reeds aan zijn kwetsuren te zijn overleden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1