NOORD-HOLLAND Verdoister Kerels gevraagd! DAGBLAD VOOR Groote Duitsche successen ter zee Diego Suarez gevallen Jodenmerk is veiligheidsteeken Uitg.: N.V. Uit*. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratieboreaux: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97, Tel. 3332. De*« Courant verschijnt dadelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. ra.m. Rij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang Jio. 11794 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar (afw.) VRIJDAG 8 MEI 1942 138.000 ton vijandelijke scheeps- ruimte tot zinken gebracht HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 7 Mei. Het opperbevel der weermacht deelt mede: Aart uitgestrekte deelen van het Oostelijke front is het rustig. Slechts in de Noordelijke zone wer den plaatselijke, maar hevige ge vechten geleverd, waarbij de vijand zware verliezen leed,- De Würtem- bergsche vijfde en de Silezische achtste divisie lichte infanterie hebben zich bijzonder onderschei den bij zware aanvalsgevechten on der de moeilijkste weers- en ter reinsomstandigheden. In Lapland cn aan het front van Moermansk bleven onze tegenaanvallen een ge slaagd verloop hebben. Nieuwe aan vallen van sterke vijandelijke strijdkrachten werden afgeslagen. Bij luchtaanvallen op het gebied' van Sebastopol, waaraan ook door Kroatische vliegers werd deelgeno men, werden bomtreffers in havens en op vliegveldinstallaties waarge nomen. In Noord-Afrika hebben afdeelin- gen der Duitsche luchtmacht con centraties van Britsche auto's ver strooid en bomtreffe/s geplaatst tusschen op een woestijnvliegveld staande vliegtuigen. Op Malta wer den vestingwerken en vliegvelden, voor het eiland Gozzo zeedoelen met succes gebombardeerd. Voor de Zuidkust van Engeland hebben lichte gevechtsvliegtuigen overdag een vrachtschip van 2500 ton en een bewakingsvaartuig tot zinken gebracht. Andere aanvallen waren gericht op belangrijke mili taire doelen in een haven ten Noor den van Dover. Zooals reeds In een extra be richt ls medegedeeld, hebben Duitsche dnikbooten in den strijd tegen de vijandelijke ra- vltailleeringsscheepvaart voor de Oostkust van Noord-Ameri ka en in de Caraïbische Zee 22 koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 138.000 ton tot zinken gebracht en twee schepen met een geza menlijken inhoud van 17.000 ton door torpedotrefiers zwaar beschadigd. Britsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht op het ge bied van West- en Zuidwest Duitschland storingsaanvallen on dernomen, die geen militair resul taat hadden. Door nachtjagers en luchtdoelgeschut werden zeven der aanvallende vliegtuigen neerge schoten, nadat overdag reeds vijf vijandelijke vliegtuigen in lucht gevechten bij de Kanaalkust ver nietigd waren. Bij de successen van Duitsche De val van Corregidor Zware Atnerikóansche ver liezen. TOKIO, 7 Mei (Domei). Het kei zerlijke hoofdkwartier heeft mee gedeeld, dat Japansche strijdkrach ten er ondanks het vijandelijke vuur op 5 Mei 's-avonds in ge slaagd zijn, op het eiland Corregi dor te landen. Hedenochtend wa ren Corregidor en andere eiland vestingen in de baai van Manilla volledig bezet. Luitenant-generaal Wainright, de opperbevelhebber van de Philippijnsch - Amerikaansche strijdkrachten opv de Philippij- nen, is met zijn staf van offi cieren door de Japansche troe pen te Malinta-Hill gevangen genomen, onmiddellijk nadat de Japanners de bezetting van het eiland Corregidor hadden voltooid. Ten aanzien van de reeds gemel de cijfers die' door het Amerikaan sche ministerie van oorlog zijn ge publiceerd, omtrent de personen, die zich ten tijde van den Japan- schen aanval op Corregidor en de andere versterkte eilanden bevon den, en ongeveer 11.500 man aan gaven, wordt van dezelfde zijde vol spons den Britschen berichtendienst nog meegedeeld, dat daarbij geen rekening is gehouden met de ver liezen die sedert 15, April zijn gele den. In deze cijfers waren begrepen 2275 leden van het marineperso neel, 157T) mariniers, 3734 Philip- pijnsche en Amerikaansche solda ten, 1280 man Philippijnsche ver kenningstroepen, 1446 soldaten van het Philippijnsche leger en 1^69 an dere personen, waaronder burgers MUSSERT: Ons socialisme be staat daarin, dat wij den strijd voor de vrijmaking van den ar beid, de terugwinning van den eerbied voor den arbeid, het recht op arbeidden dat op de opbrengst er van, tot het uiter ste willenpoeren. duikbooten heeft zich de duikboot welke onder bevel van korvetkapi tein Zapp staat, bijzonder onder scheiden. De eerste luitenant Oster- mann heeft gisteren zijn 9östè en 96ste Overwinning in de luch£ be haald". Dnitsche verliezen zeer g^- ring. In aanvulling op het weermacht- bericht verneemt het DNB. nog het volgende: Terwijl de bolsjewisten alleen- bij de vandaag in het weer- machtbericht vermelde gevech ten in den Noordelijken sector van het Oostelijk front meer dan 3000 dooöen hebben verlo ren en bij vergeefsche plaatse lijke aanvallen in den Noorde lijken frontsector eveneens zwa re, bloedige verliezen hebben geleden, zijn de Duitsche verlie zen evenals voorheen buitenge woon gering. Zij zijn zelfs naar verhouding geringer dan in den veldtocht in het Westen. De Duitsche luchtmacht heeft weer aan alle fronten militaire doe len van den vijand doeltreffend met bomnlen bestookt. Ook de vlieg tuigen van de Italiaansche en Spaansche bondgenooten hebberj zich herhaaldelijk aan het Ooste lijke front door hun dapper optre den onderscheiden. Militaire kerken. Duitsche gevechtsvliegtuigen heb ben de ten Noorden van Dover ge legen havenstad Deal, een centrum van de scheepsbouw- en zweefvlieg tuigindustrie, gebombardeerd. Op het strand van Deal bevindt zich de historische plek, waar Caesar in het jaar 55 voor Christus met twee legioenenvoor het eerst het Brit sche vasteland betrad. De Britsche propaganda beweert voortdurend, flat zij in tegenstelling tot de DuJ^che luchtmacht uitslui tend militaire doelen aanvalt Vól gens deze bewering zijn dus de ou de kerken in Luebeck en Kenlen, ziekenhuizen, klinieken en univer- siteitsblibliotheken in Rostock en Kiel militaire doelen. Het zal be langwekkend zijn te vernemen, wel ke voor de oorlogsindustrie belang rijke objecten de Engelschen %i] hnn jongste aanvallen op Heilbron en de historische stad Lanfien uit gekozen hebben. Leningrad geëvacueerd. Exchange Telegraph meldt uit Leningrad: De stad Leningrad is, naar thans kan worden gemeld, bijna geheel door de burgerbevol king ontruimd. Slechts het garnizoen, dat de laatste weken nog aanzienlijk is versterkt en de arbei ders en arbeidsters der bewape- ningsbedrijven zijn in de stad ge bleven. De maatregel werd getrof fen om het ravitailleeringsprobleem van de belegerde stad te vergemak kelijken. ,v In hun berichtgeving over den derden Duitschen luchtaanval op Exeter, zijn de Londensche bladen van 5 Mei het erover eens, dat de laatste aanval de hevigste is ge weest. LEGER TREKT ZICH METER VOOR METER TERUG. VICHY, 7 Mei (D.N.B.) fa be voegde Fransche kringen heeft men Donderdagavond bevestigd, dat de vijandelijkheden in Diego Suarez gestaakt zijn. De verdedigers der stad en van he£ vlootsteunpunt voeren met de Engelschen onder handelingen over de modaliteiten van den wapenstilstand. t Men legt er in Vichv echter den nadruk op. dat dit staken der vij andelijkheden alleen betrekking heeft op Diego Suarez en dat de strijd echter in het achterland wordt voortgezet, waar de Fran sche strijdkrachten nog steeds ver zet bieden. De ter hoogte van Diego Suarez liggende Engelsche zeestrijd krachten zijn, naar men verder in bevoegde Fransche kringen ver klaart, Donderdagmiddag om 15.30 uur de haven van Diego Suarez binnengeloopen. Meter voor meter verdedigd. ..Het verzet is pas gestaakt, toen het den vijand, nadat het terrein meter voor meter verdedigd was. gelukt was, zich meefeter te maken van het laatste centrum van te genstand. Ook Antsirane gevallen. De val van de stad Antsirane een der belangrijkste steden in de baai van Diego Suarez, is bevestigd. Antsirane werd in den nacht van 6 op 7 Mei na een na^htelijken aan val door de Engelschen genomen. Duidelijke taal van Doriot. Jacques Doriot, de leider van de Fransche volkspartij, heeft gisteren in Bourges als antwoord op den Britschen aanval op Madagascar, een ontniddellijken actieven tegen stand van Frankrijk geëischt, wel ke niet slechts beperkt zou blijven tot verdediging. Er zijn in Afrika, zoo verklaarde Doriot, o.m. Engel sche' koloniën binnen ons bereik en on de Middcllandsche Zee Engel sche schepen binnen het bereik van onze kanonnen. De thee komt! 's GRAVENHAGE, In de Staats courant van 7 Mei 1942 is?een be schikking opgenomen, waarbij het afleveringsverbod van thee door theepakkers aan grossiers en de taillisten onder bepaalde voorwaar den is opgeheven. Weliswaar is aflevering van de thee aan het publick, hiermede nog niet toegestaan, doch het tijdstip, waarop dit zal geschieden, zal nu toA niet lang meer op zich laten wachten. De datum, met ingang waarvan de thee door het publieK kan worden gekocht, zal nog nader worden bekend gemaakt. Slecht nieuws voor zoetmonden Tijdelijk verkoopverbod van snoep. De Se'cr.-Gen. van het Dep. van Landbouw en Visscherij maakt be lten d, dat in verband niet de voor bereiding van de distributie van versnaperingen de verkoop daarvan aan het publiek gedurende het tijd vak van Vrijdag 1 Mei tot en met Zaterdag 16 Mei a.svis verboden. Jeugddag van den Landstand PRACTISCH CHRISTENDOM NIET IN STRIJD MET DEN GEEST VAN DEN NIEUWEN TIJD". (Van onzen specialen verslag gever). Kleurige vlaggen met het em bleem van den Landstand waaiden gisteren van den ge vel van „Het Wapen van Heemskerk" te Alkmaar en ook aan de smaakvolle versie ring van de groote zaal en hel tooneel was te zien dat deze dag agrarisch N9ord-Holland* vertegenwoordigd zou zijn. De Landstand had eep jeugddag georganiseerd en als „eerste kennismaking" mag deze zeker zeer geslaagd worden genoemdl Verschillende sprekers hebben verteld waarom het thans gaat en waarom de agrarische jongeren nu moeten -aanpakken, er is gedanst, er is gezongen, een boekbespreking gehoudenkortom het was een dag waar veel van uit ging, en welke, om met den boerenleider, den heer Jan Saai te spreken, den aanwezigen jongeren kracht gegeven zal hebben den strijd tegen veel wanbegrip moedig voort te zeiten totdat geheel het Nederlandsche boerenvolk één zal zijn! Opening. De heer Bakker uit Wijde Wor- mer, hoofd van de afdeeling Volk en Bodem in Noord holland, opende en wees er op dat Europa vóór de zen oorlog reeds op het„ schavot was geplaatst en alleen het gezond verstand het van de beulen: kapi talisme en communisme kan red den. Ons volk heeft thans te bewij zen, dat het begrijpt waarom ge streden wordt, er zijn thans Kerels noodig, die nergens voor terug deinzen. De landstand waakt thans voor de belangen van deri boeren stand, voor bper en arbeider, hij komt op voor hoereneer cn boe'ren- recht. Het is aan de jeugd de fou ten door de anderen in het verle den gemaakt, te verbeteren opdat haar nakomelingschap straks een betere samenleving zal hebben dan thans. Rede van den jeugdleider. De landelijke jeugdleider de heer H. Boer ma uit Assen hield een gloedvol betoog waarin hij deed uit komen dat tot heden de gemeen schapsgedachte in vele gevallen nog ver te zoeken was, dat men geen groot algemeen ideaal kende, dat de idealen vrij benepen waren, en men al meende dat het goed was, wanneer men alleen voor eigen ik en eigen gezin zorgde. Ont spanning bestond in bioscoopbe zoek, vrije tijd was veelal als ver guisden te slenteren langs de stra- Bij de stafkaart tijdens de ontmoeting van den Führer en den Dnce te Salzburg. V.l.n.r.: Mnssolini, de chef van den generalen staf, gene- raai JodI; Adolf Hiler en generaal-veldmaarschalk KelteL Hoffnxan-Stapf-Pax Holland m EEN OUD-VADERLANDSCHE TRADITIE HERSTELD. „Volk en Vaderland" van 8 lezer wijdt een uitvoerig artikel aan de invoering van het jodenteeken hier te lande en stelt vast, dat hiermede een'oude traditie wordt hersteld. Tot diegenen onder de Nederian ders, die de -meening aanhangen dat deze maatregel indruisoht te gen den oud-Nederlandsohen geest van verdraagzaamheid, richt het bléd het gegronde verwijt, dat zij hun eigen geschiedenis niet ken nen. Er volgt dan een aantal gevallen van in ons iand in den Iood onzer geschiedenis ter bescherming van het volk tegen de joden getroffen maatregelen, wleke het bewijs le veren, dat het verschil tusschen Nederlandsche en Joodsche moraal door de eeuwen heen' steeds op nieuw tot conflicten heeft gebid. Waar bovendien dit verschil nooit verminderde wordt hierdoor het onvermogen der joden tot assi- mileercn volkomen bevestigd. De thans getroffen maatregel is in vergelijk met wat onz$ voor ouders tegen do Joden ondernamen buitengewoon zacht te noemen, terwijl in wezen de aanleiding ge vende oorzaak van nu en van vroeger gelijk is. Steeds opnieuw werd de Germaansche gastvrijheid door de Joden misbruikt door uit- leving hunner grenzenlooze heb zucht, heerschzucht' en bemoei zucht en hunne geneigdheid en geslepenheid om de bestaande rechtsorde te saboteeren. Bepaalde voorschriften tegen de joden voorheen en Ihans werden en worden uitgevaardigd met het oogmerk om de volksgemeenschap te hehoeden tegen ongewenschte -invloeden. Wenschen de ioden de ze voorschriften te, ontgaan, het geen. in de prartbk steeds opnieuw weer het geval bleek te zijn, dan blijft de overheid tenslotte niets nnders over dan datgene te doen waarom als het ware gevraagd wordt: het geven van een uiterlijk kenmerk. Het heeft dus niets met vervol ging te maken als dq Joden tihams de voorgeschreven Davids-ster dra gen. Deze moet nie* anders worden gezien dan een veiligheidsteeken. ten en kringetjes spuwen in het water. De jeugd was overgeleverd aan een vervlakkenden geest, zij moest yvel vervlakken, waar zij niet ge dragen werd door één doel. Geld wat stom was maakte recht wat krom was, boer en arbeider onder vonden v. d..klassen- en belangen strijd de geestelijke en materieele nadeelen, de ellende uit de jaren 1930 was boqdig om de boeren te overtuigen, dat het zoo niet langer ging. Het zaad van vernieuwing waaide over uit het Oosten en werd ^voortgeplant in alle provincies. De taak van den Landstand is thans den strijd der pioniers zegenrijk te beëindigen. Wanneer men de plat- telandsjeugd thans vraagt wat zij wil, moet het antwoord zijn: „Wij jonge menschen willen kerels zijn, waar jeugd is is strijd en waar strijd is is leven. Die strijd is ge grond op het plichtsbesef dat de boer dient te zorgen voor de voed selvoorziening, dat dit zijn eere plicht is tegen over ons volk. Uitvoerig zette spr. uiteen hoe hij zich de taak der jongeren denkt dip zich in bijeenkomsten moet scholen, om van de 'bedrijven he meeste kunnen halen. t (Zie verder pag. 2.) Vreeselijk ongeluk bij brand Drie kinderen omgekomen Gistermiddag te ongeveer half zes brak te Driewegen op Zuid- Beveland brand uit in een schaartje van den arbeider D. W„ doordat drie kinderen met lucifers speelden op een zol dertje, waarop hooi was gebor gen. Het schaartje stond direct vol rook met het gevolg, dat de kinderen niét meer weg konden komen. De plaatselijke brand weer had spoedig het vuur ge- bluscht, maar twee der kinde ren, een jongen van zes en een meisje van vier jaar, van den arbeider de W. bleken in de vlammen omgekomen te zijn. Het derde kind, het achtjarig zoontje van den schaapherder de W., een neefje van de beide andere kinderen, had ernstige brandwonden bekomen. Het moest naar het ziekenhuis te Goes worden overgebracht, waar het later aan de verwon dingen ie overleden. Een duur vischje De VL.132 bracht te IJmuiden een steur aan, die 77 kg. woog. Er zijn wel eens zwaardere steuren in IJmuiden aange voerd, maar duurdere zeker niet. Deze steur bracht f500.— op. Voor de visschers een-bui tenkansje. Plaimveesfeuoregeling stopgezet Gedurende de zomermaanden. In verband met de toenemende werkzaamheden in den landbouw, wordt de hulpverleening aan door de inkrimpingsmaatregelen in nood geraakte pluimveehouders.— behal- ye voor de op eigen bedrijf tewerk gestelde kleine grondgebruikers gedurende de maanden Juni, Juli, Augustus en September stop gezet Geen goed voorbeeld 1 Voor den Economischen rechter te Assen, aldus meldt de .„Agrari sche Pers, had zich te verantwoor den de echtgenoote van den Offi cier van Justitie bij de arrondisse-' mentsrechtbank daar ter plaatse. Zij had vleesch, boter en suiker zon der bonnen-gekocht van een zeke ren H. W. Vegter te Zeyerveld. Reeds was haar dcfor den Prijzen-1 rechter een boete van f800 opge legd. Thans werd 'nog een f200 boe te of 40 dagen hechtenis, tegen haar geëischt. Enkele weken geleden werd mr. Lasonder als Officier van Justitie geschorst CHURCHILL TREURT STOCKHOLM. 7 Mei. (D.N B.) - Churchill heeft, naar de Engel sche berichtendienst meldt, in zijn vandaag afgelegde verklaring over den Britschen overval op Madagas car oa. gezegd: „Ik betreur het, dat het tot bloedvergieten tusschen En gelschen en Franschen is gekomen," Maan Maan op vanavond om onder 327 13.45 15Mei 21-16 uur 30Mei N.M tot morgenochtend V.M. 23 Mei s 5 Juni e.k. 5.56 uur lx Zes Nederlanders ter dood veroordeeld DE UITSPRAAK IN DE BONNEN AFFAIRE. 'S-GRAVENHAGE, 7 Mei. He denavond heeft het Denische Obergericht uitspraak gedaan in het proces tegen de 23 ver dachten, betrokken bij de in braak in het distributiekantoor te Amsterdam en den daarop gevolgden bonnénhandel op groote schaaL Het vonnis luid de: A. Thuring, boekhouder, Amster dam, doodstraf (eisch doodstraf); L. Kesseler, bankwerker, Amster dam, doodstraf (doodstraf); A. van Batum, monteur, Amsterdam, dood straf (doodstraf); C. de Vries, me taalarbeider, Amsterdam,, doodstraf (doodstraf); A. Pots, koopman Am sterdam, doodstraf (doodstraf); P. A. van Dieren, pensionhouder Den Haag, doodstraf (doodstraf); H. G. Meijer, electro-technicus, Amster dam, 15 jaar (15 jaar); Ch. F. J. Bakker, schilder, Amsterdam, 15 jr. (15 jr.); K. de Voogt, kok, Den Haag 15 jaar, (doodstraf); J. L. Doorn- heim, koopman, Den Haag, 15 jaar (doodstraf); P. Dingenouts, lasscher Amsterdam, 10 jaar tuchthuis (12 jaar tuchthuis); J. Petersen, koop man, Den Haag, 10 jaar (15 jaar); J. D. Kesseler, stoker, Amsterdam, 9 jaar (12 jaar); J. Schouten, vee handelaar, Oostzaan, 6 jaar (9 jr.); W. Kila, koopman, Derj Haag, 3YZ jaar (5 jaar); S. Brilleslijper, kell- ner, Amsterdam, 3 jaar (4 jaar); J. D. Daudeij, Koopman, Den Haag, 3 jaar (5 jaar); S. Turfrijer, koop man, Den Haag, 3 jaar (4 jaar); A. J. Bronk, machinist. Den Haag, 2 jaar (3 jaar); F. J. de Bie, mon teur, Den Haag, 2 jaar (3 jaar); A. van Es, teekenaar, Den Haag ,2 jaar (3 jaar); Brilleslijper vrij gesproken (vrijspraak). Mr. M. H. Huygens, advocaat, Den Haag, 9 maanden gevangenisstraf (1 jaar gevangenisstraf). Allen met 'aftrek van voorarrest en verbeurdverkla ring der inbeslaggenomen goederen le^sn Zondag naar de bollenvelden Voor Zondag a.s. zijn de verwach tingen vóór de bollenstreek buiten gewoon gunstig, schrijft de A.N. W.B. De narcissen zullen dan wel iswaar reeds voor een belangrijk gedeelte van haar pralend gelen tooi zijn beroofd, maar de hyacin then bloeien nog volop en waar schijnlijk zijn ook de langstelige tulpen, die op de vroegbloeiende volgen, volop in kleur. Met Hemelvaartsdag is te ver wachten bij aanhouding van hét zachte weer dat de schoonheid der hyacinthen voor eenygroot deel reeds zal zijn getaand, maar dat de laat bloeiende tulpen op haar mooist zullen zijn. De eeuwenoude St. Janskerk te Waalwijk, die In ernstigen staat van verval verkeerde, wordt geres taureerde Het bouwwerk in de steigers. Yax Holland-De Haag m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1