NOORD-HOLLAND i— Verduister Groote zeeslag op de Koraalzee DAGBLAD VOOR Controle der v.m. NecL Weermacht Nieuwe bonnen Op 16 Mei nog geen tabak Uit*?.N.V. Uit*. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGKN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97, Tel. 3332. 86ste Jaargang No. 11795 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar (afw.) Tweede verplichte bijeenkomst 1. Verplicht tot aanmelding zijn alle: a. Beroepsofficieren, cadetten en adelborsten van de voormalige Nederlandsche land- en zeemacht, die op 10 Mei 1940 in actieven dienst waren. b. Beroepsofficieren van het voormalige Ne derlandsche koloniale leger t.m. den leeftijd van 55 jaar. 2. Op 15 Mei 1942 14 uur precies moet de tot aan melding verplichte persoonlijk opkomen, over eenkomstig de volgende lijst: In de provincies: Groningen Friesland Overijsel Drenthe Gelderland Utrecht Noord-Holland Verplichte bijeenkomst te: Assen, Friesland-kazerne (Wilhelmina-kazerne) Drenthsche Hoofdvaart- straat 153. Ede, Maurits-kazerne, (Infanterie-kazerne) Stationsweg. Bussum, v. d. Palm-kazer- ne, Amersfoortsche Straatweg. Breda, Chassé-kazerne Vier Windenstraat 4. Roermond, Ernst Kasimir-kazarne. moet mede- b. Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Ieder tot aanmelding verplichte brengen: a. Een wettelijk legitimatiebewijs (persoonsbe wijs, zakboekje, militaire documenten, enz.). Twee foto's van re centen datum in burger of in uniform, opgeplakt op twee vellen papier (formaat Din), die met de volgende gegevens moeten worden ingevuld: Familienaam: Alle voornamen: Invullen in blokletters Geboorteplaats: of met schrijfmachine. Geboortedatum: Gehuwd, ongehuwd, gescheiden: Laatste militaire rang: Laatste legerafdeeling: Tegenwoordig beroep: Arbeidsplaats en/of werkgever: Tegenwoordig adres: Woonplaats: Straat: Handteekening. 4. Niet verschijnen heeft onmiddellijke strafmaat regelen ten gevolge. 9 Mei 1942. Der Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, General der Flieger Fr. CHRISTIANSEN. Een wagen voL Een vroolijke groep soldaten wordt aan het Ooste lijk front per open spoorwagen naar de plaats van bestemming gebracht. P.B.Z.-v. Eysdcn-P.K. Lachmann-Pax Holl. m Twee Amerikaansche vliegkampschepen en slagschip gezonken Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken, belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. ZATERDAG 9 MEI 1942 W> ERELDSCHOUW ODK deze week bracht weer geen gebrek aan actueel oorlogs nieuws. Integendeel, van vrijwel al le fronten kwamen belangrijke me- dedeelingen, en meer dan ooit il- lustreeren deze berichten dat men thans letterlijk kan spreken van een wereld-oorlog. Van recenten datum is de Britsch Amerikaansche overval op Mada- gascar, een der grootste eilanden ter wereld en Fransch bezit. Inmid dels is reeds gebleken, dat deze „expeditie" maanden tevoren was voorbereid, waaruit weer eens aan den dag treedt de waarde van di plomatieke onderhandelingen en beloften. Het zal den Britsch-Amerikaan- schen leger- en vlootkrachten overi gcns niet meegevallen zijn dat de Franschen hen niet als bevrijders ingehaald hebben. Integendeel, hun werd een warme ontvangst bereid en hoewel aangenomen moet wor den dat de tegenstand op Madagas- car niet van langen duur zal zijn (enkele plaatsen capituleerden reeds), ook de tegenstander zal een duchtige veer hebben te laten. Er was méér oorlogsnieuws: nieuws, ten gunste van de as en 't Pact van Drie. Noemen wij maar de zege der Japansche troepen in Birma, een zege, die een nieuwen weg naar China opengelegd heeft. De gevolgen zullen wel niet op zich laten wachten. Corregidor, waar zoolang verbit terde tegenstand geboden is, capi tuleerde eveneens, annex de om liggende eilanden, die alle militaire versterkt waren. Ook hier kunnen de Japanners op een volkomen overwinning bogen. Wat het Oostfront betreft, ook in dit opzicht is het begrijpelijk dat er optimistische klanken vanuit Berlijn vernomen worden. De re servetroepen zijn nog steeds niet ingezet en staan klaar voor den grooten aanval, die ongetwijfeld niet lang op zich zal laten wachten. Dan komt de uiteindelijke vuur proef voor het bolsjewisme, waar var. de uitslag niet twijfelachtig Is. Vermelden wij nog het laatste ex tra bericht uit Berlijn, dat kennis geeft van de enorme verliezen der geallieerde vloten in de Koraalzee. Waarlijk, het kan niet anders of deze systematische vernietiging dier vloten zal de geallieerden voor een probleem stellen dat praktisch onoplosbaar genoemd moet worden. M ORGEN schrijven wij den lOen Mei. Morgen zal het volk van Neder land zich den dag van twee jaar geleden vóór den geest roepen, den dag, waarop de Nederlandsche na tie met één slag tot een bittere wer kelijkheid gebracht werd. Tot een realiteit, die voor verreweg het niee- renleel van het volk een donder slag bij helderen hemel beteekende. Het besefte niet, kón ook niet be seffen, dat het zich terzelfder tijd schaarde in de lotsgemeenschap van een revolutioneerend wereld deel. Morgen gedenken wij in gedach ten de vijf dagen, dat de fakkel van Mars over de lage landen ge dragen werd, het fanaal van een strijd, die men niet gewild heeft, doch waaraan geen ontkomen mo gelijk bleek. Wij verloren den oor log en het was een teleurstelling, zoo groot en zoo volkomen dat slechts weinigen zich dit konden en wilden realiseeren. Vijf dagen streden leger en vloot. Zij streden een eervollen krijg en ook al besefte men dat een capitu latie tegen het Duitsche leger vol gen moest, men streed zoolang dat de eer van de vlag en het bla zoen der natie onbevlekt bleven. In dien strijd bleven vele Neder landers en het is hun nagedachte nis, die wij vandaag herdenken en eeren. Zij vielen voor het vader land en gaven dat vaderland het hoogste en beste wat een mensch te geven heeft: hun .leven. Zij zullen niet vergeten worden op den dag, dat twee jaar geleden Nederland opgenomen werd in de niet te stuiten branding van een wereldoorlog en een wereld-revolu tie. VAN BESLISSENDE BETEEKE- NIS VOOR STRIJD IN DEN PACIFIC? Tijdens een zeeslag in de Koraal zee tusschen de Japansche vloot en een vereenigde Amerikaansche en Engelsche vloot heeft, naar het D.N.B. uit Tokio bericht de Japan sche vloot groote successen be haald. Het keizerlijk Japansche hoofdkwartier bevestigt dat twee Amerikaansche vliegkampschepen Yorktown en Saratoga, alsmede een Amerikaansch slagschip van de California-klasse in den zeeslag op de Koraalzee op 6 en 7 Mei tot zin ken zijn gebracht. Voorts werden een Britsch oor logsschip van de Warspite-klasse (slagschip Red.) en 'een Britsche kruiser zwaar beschadigd. Het gevecht met de gecombineer de Britsch-Amerikaansche zeestrijd krachten duurt nog voort. Van beslissende beteekenis? Naar de Britsche berichtendienst uit Camberra meldt, heeft minister president Curtin in een op ernsti- gen toon gehouden rede voor het huis van afgevaardigden verklaard, da( de op liet oogenblik in cle Ko raalzee woedende zee- en luchtslag voor dè geallieerde oorlogvoering in het Zuidwestelijke deel van den Stillen Oceaan van beslissende be teekenis is. Over den afloop van den slag kan men op het oogenblik nog niets zeggen. De Yorktown, die in den slag in de Koraalzee tot zinken is ge bracht, was een der modernste Amc rikaansche vliegkampschepen. Hel schip is in April 1936 van stapel ge- loopen en had een snelheid van 34 mijl. Do wapening bestond uit 8 stukken afweergeschut van 12.7 cm. en 4 stukken van 4 cm. De beman ning telde 2072 koppen, onder wie 856 man vliegend personeel: er wa ren 60 vliegtuigen aan boord. Het 33.000 ton metende Ameri kaansche vliegkampschip Saratoga is in April 1925 van stapel geloo- pen. De snelheid bedroeg 34.5 mijl, Uitspattingen tegen lapanners Barbaarschheden in Cali- fornië. SJANGHAI, 8 Mei (DNB.) De Japansche militaire woordvoerder heeft verklaard, dat sedert het uit breken van den oorlog In het Zuid zeegebied tot einde Maart 55 geval len van gewelddadig optreden te gen in Californië gevestigde Japanners ter kennis van de auto riteiten zijn gekomen. De meeste gevallen hebben zich afgespeeld in het landbouw district Imperial Valley, waar reeds langen tijd eenige duizenden Ja pansche boeren wonen. Den laatsten tijd, zoo verklaarde Je woordvoerder, stookten de Amc rikanen in Ccntro de Philippino's op tegen de aldaar wonende Japan ners,' als gevolg waarvan vijf Ja panners gedood en velen gewond werden. In een ander geval namen behalve Philippino's ook Amerika nen aan cle uitspattingen tegen Ja panners deel. Deze uitspattingen, aldus de woordvoerder, zijn een barbaarsehheid, waarvoor geen ver ontschuldiging te vinden is. I de wapening bestond uit 8 stukken geschut van 20.3 cm., 12 stukken afweergeschut van 12.7 cm., 4 van 4.7 cm. en 8 van 4 cm. De beman ning telde 1401 man, er waren 90 vliegtuigen en een catapultinstal- latie. De Amerikaansche slagschepen van de Californiaklasse, de Cali- fornia en de Tennessce, zijn in 1919 van stapel geloopen. Zij heb ben een waterverplaatsing van 32.600 ton en 32.300 ton en voeren 12 stukken geschut van 35.6 cm. en 12 stukken van 12.7 cm., voorts 8 stukken afweergeschut van 12.7 cm., 4 van 5.7 cm. en 11 van 4 cm. Deze schepen hebben 3 vliegtuigen aan-boord en beschikken over twee catapultinstallaties. De snelheid bedraagt resp. 21.5 en 21 mijl, de bemanning telt 1407 koppen. Britsche slagschepen van het type Warspite waren er drie, de Valiant, de Quecn Elizabeth en de Warspite. Zooals bekend werd de Warspite bij Narvik zoo zwaar be schadigd, dat hij moest worden ge sloopt. Deze schepen zijn in 1913/ 14 van stapel geloopen en tusschen 19:15 en 1940 gemoderniseerd, waar bij zij nieuwe machines en ketels en verder vliegtuigen en afweer ge schut kregen. Zij hebben en water verplaatsing van 30.600 ton en voeren 8 stukken geschut van 38.1 cm., 12 stukken van 11.4 cm., 4 van 4.7 cm., 32 stukken afweerge schut van 4 cm. en 16 machinege weren. Zij hebben 4 vliegtuigen en een catapultinstallatie aan boord. DUITSCHE PERSSTEMMEN. De nog voortdurende zeeslag in de Koraalzce, waarbij de Japan sche zeestrijdkrachten vier groote geallieerde oorlogsschepen tot dus ver tot zinken hebben gebracht, wordt door de Berlijnsche avond bladen volgens de tot nu toe ont vangen berichten van commentaar voorzien. De Deutsche Allgemeine Zeitung schrijft, dat deze nieuwe slag in de Koraalzee het „gealli eerde hoofdkwartier in Australië zoo ernstig heeft getroffen, dat dit het nog niet heeft aangedurfd zich bezig te houden met deze phase van den zee-oorlog in de Stille Zuidzee. Dg Berliner Boersenzeitung ver klaart, dat de nieuwe Japansche slag, waarbij de goede samenwer king tusschen de zeestrijdkrach ten en de luchtmacht der marine de proef op de som heeft geleverd, sterke EngelschAmerikaansche zeestrijd krach ten heeft getroffen Door deze verliezen worden cle mogelijkheden voor operaties van de nog resteerende Amerikaansche slagschepen wegens de geringe be veiliging vanuit de lucht nog klei ner. BRITSCHE TOESTELLEN NAAR DUITSCH GEBIED. BERLIJN, 8 Mei (D.N.B. Een gering aantal Britsche bommen werpers heeft, naar aan het D.N.B. gemeld wordt, in den nacht van 7 en 8 Mei getracht, het Duitsche kustgebied te naderen. Hun werd echter door de Duitsche kustafweer het werpen van hommen op Duitsch gebied verhinderd. Vol gens tot dusver ontvangen berich ten werden vier der aanvallende vliegtuigen neergeschoten. HITLER: De Duitsche arbeids kracht. dat is ons goud en dat is ons kapitaal en met dit goud overwin ik iedere andere macht ter wereld. Ingesloten troepenafdee- lingen van den vijand vernietigd BELANGRIJKE DOELEN IN ENGELAND GEBOMBARDEERD. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 8 Mei (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht maakt be kend: In het Donet7gebied, ten Z.O. van het Ilmenmeer en aan het Wolchow- front werden plaatselijke aanvallen van vrij sterke vijandelijke strijd krachten afgeslagen. Daarbij ver loor de tegenstander 11 pantser wagens. Te Leningrad ontstonden bij de beschieting van voor de oor logvoering belangrijke installaties verscheidene groote branden. In Lapland vernietigden Duitsche en Finsche troepen in verbitterde gevechten, die verscheidene dagen duurden, een in den loop der ge melde tegenaanvallen ingesloten ge vechtsgroep van den vijand. Daar bij verloor de tegenstander behalve talrijke gevangenon meer dan 1400 dooden en oorlogstuig van al lerlei slag. Aan het front van Moer man sk werden opnieuw vijandelij ke strijdkrachten in omsingelings- aanvallen verslagen. In luchtgevechten werden in het Oosten 26 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten en nog drie op den beganen grond vernield. In het kustgebied van het eiland Malta werden scheepsdoelen, lucht doelstellingen en brandstofdepots met succes gebombardeerd. Nachte lijke aanvallen van Duitsche ge vechtsvliegtuigen waren gericht te gen vliegvelden op Malta en tegen ravitailleeringsverbindingen der Britten in Noord-Afrika. In den strijd tegen Groot-Brittan- nië bestookte de luchtmacht over dag en des nachts voor de oorlog voering belangrijke doelen aan de Britsche Kanaalkust alsmede aan de monding van de Theems met bommen. Bij vruchtelooze aanvalspogingen van Britsche bommenwerpers in den afgeloopen nacht op het Deen- sche kustgebied, verloor de vijand 4 vliegtuigen. Voorzichtig met vuur 1 In de nabijheid van bosch, veen of heide. Bij vernieuwing wordt gewezen op het verbod in bosschen, veen en op de heide of in de nabijheid van der gelijke gebieden: 1. Open vuur of brandend licht mee te voeren. 2. Brandende of gloeiende voor werpen te laten vallen, weg te wer pen of daarmee onvoorzichtig om te gaan. 3. In de open lucht of in brand bare of houten gebouwen of bouw sels vuur aan te leggen, zonder schriftelijk verlof bij zich te heb ben van den gebruiker van het ter rein, dan wel het met vergunning aangelegde vuur zonder toezicht te laten. 4. Tusschen 1 Maart en 31 October op bovengenoemd terrein te rooken Overtreding wordt volgens de verordening ter voorkoming van bosch-, heide- en veenbranden van 12 Juni 1941 gestraft ook .indien door dit lichtzinnig optreden geen schade is veroorzaakt. Is een brand door de overtreding ontstaan, dan geldt deze handeling als misdrijf. De politieorganen heb ben in het droge jaargetijde bevel streng op te treden. De gevolgen van veronachtzaming van boven genoemd verbod heeft ieder aan zichzelf te wijten. MUSSERT: Wij zijn anti-kapita listisch, omdat wij de overheer- sching van den mensch door het kapitaal het dienstbaar maken van den mensch aan het kapitaal zullen beletten. Eden doet „nationaal socialistisch MAAR ENGELAND MOET DE LEIDING HOUDEN LISSABON, 8 Mei (A.N.P.) De Engelsche minister van Buitenland sche Zaken, Eden, heeft heden in een rede te Edinburgh verklaard, naar de Britsche nieuwsdienst meldt, dat er na den oorlog geen plaats meer zal zijn voor een ,ge isoleerde - zelfzuchtige politiek" Nooit zal er voor het Britsche em pire meer sprake zijn van een „splendid isolation". Nooit zal er vrede op de wereld kunnen hcer- schen, wanneer er niet tevens een economisch stelsel bestaat, waar in mannen en vrouwen, die wer ken willen, ook werkelijk werk vinden en beloond worden voor hun moeite. De gemeenschap der geallieerde volkeren, zoo zeide Eden, moet voldoende sterk zijn om een „politietroep" op te stel len, die „straatschenderij en het gevolg van gangstermethoden" verhindert. Aan Groot-Brittnnnlë de Ver. Staten, de Sowjet-Uaie en Maan Maan op vanavondom onder 3.55 ai 14.58 15 ..ei 21.17 uur 3,, Mei N.M tol morgenochtend V.M. 23 Mei s ss 5 Juni e.k. 5.55 uur l.k. Zondagavond om Maan 21.19 uur Maan I °D i, onder 4.21 tot Maandagochtend 16.05 5.53 uur Voor de week van 10 t.ni. 16 Mei 1942 zijn voor brood, vleesch en aardappelen de bonnen, genum merd 24 A en 24- B, geldig verklaard Voor dc periode van 9 t.m. 16 Mei 1942 geeft bon 24 van de boterkaart recht op het koopen van een rant soen boter of spijsolie en bon 24 van de vetkaart op het koopen van een rantsoen boter, margarine, vet of spijsolie. Naar aanleiding van het bericht, dat reeds op 16 Mei op de bonnen van de tabakskaart zou kunnen worden gekocht, deelt men ons van bevoegde zijde mede, dat hierom trent nog geen beslissing is ge nomen. Deze berichten zijn niet van 'of- ficieele zijde afkomstig. Zij moeten als voorbarig worden beschouwd. Distributie van vaste brandstoffen De secr.-gcn. van het dep. van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat zij, die geen brandstoffenkaart DV. hebben ont vangen, aangezien zij geen bon kaart J, K of L konden inleveren, gedurende het tijdvak van 18 tot en met23 Mei a.s. een aanvraagformu lier MD 61 bij de plaatselijke dis tributiediensten kunnen indienen ter verkrijging van een brandstof fen kaart DV., voor zoover zij daar recht op meenen te hebben. Zeepbonnen voor bijzonderen arbeid De secr.-gen. van het dep. van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat bij de plaatse lijke distributiediensten op nader te bepalen tijdstippen in het tijd vak van 18 tot en met 30 Mei 1942, de aanvraagformulieren voor extra rantsoenen zeep kunnen worden afgehaald. De formulieren moeten op een door den plaatselijken dis- tributied'ienst vast te stellen da tum ingeleverd worden. Er zullen extra rantsoenen ver strekt worden voor een periode van twee maanden, ingaande 1 Juni 1942, aan melkers, aan per sonen, die zoogen aamden „vuilen arbeid" verrichten en aan bedrij ven, waarin zoogenaamde „vuile arbeid" verricht wordt. Gediplomeerde bakers, kraam verzorgsters enz. zullen, voor zoo ver zij per 1 Februari j.l. voor een periode van 6 maanden extra rant soenen ontvangen hebben, thans geen extra rantsoenen ontvangen. De Nederlandsche Volks- dienst zorgt ook voor Uw be langen: Sluit U dus aan als lid. China zal de voornaamste zorg ten deel vallen voor het behoud van den vrede, alsmede de voornaam ste verantwoordelijkheid voor den economischen opbouw na den oor log. In het verdere verloop van zijn rede zeide Eden nog het vol gende: „Wij zullen nooit onze eigen Britsche belangen verwaarloozeu. Aan den anderen kant kunnen wij echter ook niet de belangen van andere landen volkomen achteloos voorbijzien". Eden stelde zich op het standpunt, dat Engeland den last van het geven van leiding op zich moet nemen. Het is een last, die anderen met hem zouden doe len, doch waarvan een groot -deel op Engelands schouders zou komen te rusten. „Wij moeten er allen duidelijke bewijzen van afleggen, dat wij de verantwoordelijkheid aanvaarden. Wij moeten bewijzen, dat wij de kracht en den wil be zitten, om zulks te doen. Ik bedoel daarmede geen nieuwen bewape ningswedloop. Ik doe alleen het voorstel, dat wij nooit weer onze bewapening zoo zullen verwaarloo zeu als voorheen. Alleen op die wijze zullen wij onzen vijanden vrees en onsen vrienden blijd schap kunnen inboeaemen".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1