NOORD-HOLLAND i— Verduister i Opnieuw 21 schepen tot zinken gebracht De slag in de Koraalzee DAGBLAD VOOR TWEE JAAR GELEDEN Voor Duitsche politie uitgegeven Geallieerden verloren 200 vliegtuigen De strijd te Madagascar CJiter.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en AdministrQtiebureanx: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 iijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97. Tel. 3332. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te 'ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 8Sste Jaargang No. 11796 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER; Alkmaar (afw.) MAANDAG 11 MEI 1942 Groot succes bij Malta MISLUKTE BOLSJEWISTISCHE AANVALLEN IN LAPLAND. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 10 Mei (D.N.B.): Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In het Dönetzgebied en. in de Noordelijke zone van het Oostelijke front hadden nieuwe plaatselijke aanvallen van den vijand gëen resultaat. Bij verscheidene Duitsche aanvalsoperaties zijn den vijand zware verliezen toegebracht. In Lap land mislukten wederom vijande lijke aanvallen. De luchtmacht zet de vernietiging der bolsjewistische ravitailleering met succes voort. Al leen al in het Noorden van het Oostelijke front zijn gisteren 22 vij andelijke vliegtuigen, Waaronder 3 Hurricanes, neergeschotep. In Noord-Afrika bedrijvigheid van artillerie en verkenningsafdee- lingen. Bij luchtgevechten boven Mal ta hebben Duitsche en Italiaa#- sche jagers bijzonder veel suc ces gehad. Bij een eigen verlies van slechts één toestel hebben zij 14 Britsche jagers neerge schoten. Afdeelingen gevechts vliegtuigen hebben vliegvelden op het eiland langdurig gebom bardeerd en in den afgeloopen nacht militaire doelen in de haven Alexandrië aangevallen. Wie is Mussert 1 IR. C. J- HUYGEN OVER DEN PERSOON VAN DEN LEIDER. De secr.-gen. der N.S.B., Ir. C. J. Huygen, zal hedenavond van 18.00 tot 19.15 'uur voor den Nederlandsohen omroep het woord voeren over de persoon van den leider. De persdienst van de N.S.B. meldt verder: Na afloop van zijn rede volgt een uitvoering door het Oimroëpor- lcest onder leiding van Louis Schmidt, met medewerking van een af deeling Jeugdstorm en W.A., Onder meer zullen N.S.B.-liederen ten gehoore worden gebracht. Daarna volgen reportages uit Werkendam, de plaats waar de leider in 1894 werd geboren, en uit het kindertehuis Weeterhcllinig, hetwelk hem door de leden der N. S.B. op zijn verjaardag in 1941 werd geschonken en dat d'ient 'als vacantie-oord voor kinderen van minderbedeelde volksgenooten. Extra bericht van het Duitsche opperbevel HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 10 MeL (D.N.B.) Het opperbevel van de weer macht maakt bekend: „In het verdere verloop van den strijd tegen de ravitaillee- ringsscheepvaart hebben Duit sche duikbooten in Amerikaan- sche wateren, in de Caraïbi- sche Zee en in de Golf van Mexico 21 schepen met een ge- zamenlijken inhoud van 118.000 brt. tot zinken gebracht. Overdag hebben lichte gevechts vliegtuigen havenwerken en fa- brieksinstallaties in Zuid-Engeland met bommen bestookt. Bij aanvallen van gemengde af deelingen der Britsche luchtmacht op het BelgischFransche kustge bied, verloor de vijand door de ac tie van jagers en afweergeschut 11 vliegtuigen, terwijl hij geen militair resultaat behaalde, twee Duitsche vliegtuigen worden vermist. Op 10 Mei 19&2 stonden Neder- landsche troepen tegenover de le gers van een broedervolk, omdat wij toen niet begrepen, dat deze inderdaad hier gekomen waren, niet alleen om ons land, maar om geheel Europa voor den ondergang te behoeden Zij, waarvan wij dachten, dat zij onze bóndgenootèn waren, bleken onze ergste vijanden te zijn, sa- jnenzweerders met de bolsjewisten, die zich toen reeds gereed maak ten, Europa onder den voet te loopen. Veel is er intusschen veranderd, zoveel, dat nu, twee jaar later, tienduizenden Nederlanders zich gereed maken, schouder aan schou der met de Duitsche kameraden, het bolsjewisme voor goed le ver nietigen. Misschien behoorde ook gij twee jaar geleden tot de mis leidden, maar dan zijn ook u toch intusschen de oogen opengegaan en zult gij begrijpen dat ook uw plaats is bij die tienduizenden dap pere vaderlanders, dus in de gele deren van ons legioen. Landgenoot meldt u aan bij het Vrijwilligerslegioen „Nederland" Koninginnegracht 22, s-Gravenhage Een torpedovliegtuig, het nieuwste type van de Italiaansche lucht macht, wordt gereed gemaakt voor den start Transatlantic-Recla-Pax Holland m Inlichtingen worden verzocht De commissaris van politie van den justitieelen dienst C te 's-Gravenhage verzoek ieder, die inlichtin gen kan verstrekken over bepaaldexpersonen, die ver bindingen zoeken met „zwarte handelaren" zich te melden aan het bureau van voornoemden dienst aan de Laan Copes van Cattenburch 15. Indien de verbin ding tot stand is gebracht en de partij goederen wordt aangeboden, geyen zij zich uit voor ambtenaren van de Duitsche politie. Hierbij is meermalen gebruik ge maakt van een revolver. In sommige gevallen werd de banderolleprijs van tabakèartikelen betaald. Het is gebleken, dat eenige malen door onbevoegde personên, die zich voor Duitsche politie uitgaven en een voorraad in beslag namen, werd opgetreden. Deze praktijken kunnen niet worden geduld. Voor wat betreft bun aandeel in den zwarten -han del wordt aangevers straffeloosheid beloofd- Er wordt weer kaas gemaakt. Op de Alkmaarsche kaasmarkt was Vrijdag een beduidende aanvoer waar te nemen en het goudgele prodpet ging grif van de hand. Pax Holland-De Haan m Australië thans open voor Japan TOKIO, 9 Mei (D.N.B.): Set Keizerlijk hoofdkwartier heeft Za terdagmiddag om 3.40 Jp. tijd de volgende nieuwe resultaten van den zeeslag op de Koraalzee bekend ge maakt. Een vijandelijke kruiser, waar van het type en de naam niet zijn vastgesteld, werd door torpedovlieg tuigen, die zich in zelf-vernietiging op het schip stortten, zwaar bescha digd. Een vijandelijke torpedojager werd tot zinken gebracht. De Japansche marine verloor een klein hulp-vlieglcampschip, dat uit een vroeger tankschip tot een vlieg tuigdrager was omgebouwd. Boven dien zijn 31 Japansche vliegtuigen tot dusver niet teruggekeerd. Naar de Tokio Asahi SJlmboen meldt, hebben de geallieerden tij dens den slag in de Koraalzee meer dan 200 vliegtuigen verloren. 89 daarvan werden tijdens luchtge vechten neergeschoten. De rest ging met de beide vliegtuigmoedersche pen verloren. Met betrekking tot den slag op de Koraalzee heeft de Japansche ma rine-attaché alhier, vice-admiraal' Otsoenaga, verklaard dat deze slag dezelfde beteekenis heeft als die bij Java. Hij berooft Australië van zijn buitenste verdediging en Australië ligt daardoor open voor nieuwe Jat pansche aanvallen. Dekte Japansche vloot een lnvasie-convooi? Omtrent den slag op de Koraal zee meldt Exchange Telegraph uit het geallieerde hoofdkwartier in het Z.VV. deel van den Stillen Oce aan, dat de gebeurtenissen elkaar zoo snel opvolgden, dat een volle dig overzicht pas na. beëindiging der gevechten mogelijk zal zijn. Het Britsche nieuwsagentschap beweert, dat het Japansche vloot- eskader een zeer belangrijke inva- sievloot dekte, die hetzij voor een landingsoffensief direct tégen Au stralië, hetzij voor een aanval op Port-Morësby bestemd was. Wie zijn eer verliest... Met betrekking tot de Engelsch Amerikaansche beweringen over den zeeslag op de Koraalzee wordt van officieele Japansche zijde het volgende verklaard: De Japansche autoriteiten stellen vast, dat zij om een dergelijke vol komen verzonnen mededeeling als die van de Britsche admiraliteit slechts kunnen lachen. De wereld zal zich door de valsche bewerin gen van de Britsche admiraliteit nauwelijks laten misleiden. De Ja pansche autoriteiten kunnen alleen maar medelijden hebben met de Britsche admiraliteit, die de we reld weer eens een voorbeeld heeft gegeven van de waarheid van het spreekwoord: where honour cea- ses, knowledge decreases (wie zijn eer, verliest, verliest ook zijn ver stand.) Goede tijding LISSABON, 9 Mei (D.N.B.) De Engelsche berichtendienst, die nog 24 uur geleden van een groote over winning der geallieerden sprak, meldt thans, dat volgens uit Tokio, Melbourne en Washington binnen komende berichten aan beide zij den ernstige verliezen zijn geloden. De van Japansche zijde gemelde verliezen der geallieerden werden ondanks hun grootte door deskun digen en in bevoegde Britsche krin gen niet onmogelijk genoemd. Reuter schrijft dan woordelijk: „Waaraan men (Engeland) zicih tot nu toe kan houden, is, dat het be Om de harten der Nederlanders HERDENKING VAN 9 HEI 1940. .(Van een eigen verslaggever). Zaterdagavond had in de zaal van „Dreefzicht" te Haarlem een herdenkingsavond plaats van 9 Mei 1940. De zaal, die met vlaggen en bloemen was versierd, terwijl op het podium beeltenissen van Adolf Hitier en Mussert prijkten, was geheel gevuld met Nederl. en Duitsche nat. socialisten, toen de kringleider Greijer de aanwezigen welkom heette. In het bijzonder noemde hij de sprekers van den avond, den hr. Plekker en den Ober gemeinschaftsleiter Heinrich, en voorts den Stellvertreter van den Beauftragte van den Rijkscommis saris voor Noord-Holland Lütt.gen, den Leutnant der Ordungspolizei Boldt, Ortsgruppenleiter M. Ge- risch, den commissaris der provincie den heer Backer en de districtslei der der N.S.B., den heer H. v. d. Horst. Spr. herinnerde er aan, hoe op 9 Mei 1940 de kring in deze zelfde zaal vergaderde, onbekend met wat ons boven het hoofd hing. Hij wees op de hctzartikelen, welke in die dagen verschenen; vergaderingen werden verboden en kameraden waren reeds gevallen. Op ieder jaar komt men thans op dezelfde plaats bijeen om dit alles te herdenken. Spr. geeft het woord aan den heer Plekker tot het uitspreken zijner redevoering. Rede van den heer Plekker. Toen we 2 jaar geleden hier bij een waren, aldus spr., hebben we onze dooden herdacht. Op ons rust te echter het odium van landver raad. We hebben daartegen gepro testeerd. We waren nu eenmaal de beruchte vijfde colonne. Wie echter de verraders waren, dat zal de toe komst leeren. In die dagen vormde alles van uiterst rechts tot uiterst links een groot blok, omdat men wist, dat alleen het nationaal-socialisme de rotte burcht van de democratie zou kunnen ondermijnen. Toen kwam 10 Mei. Niet slechts mannen werden weggevoerd, maar ook vrouwen, kinderen, tot zuige lingen toe. En dit was een verdoe melijk schandaal. Men is het even wel te boven gekomen. Daarop volgde 15 Mei. Zij, die de koppen in de hoogte •vhadden gestoken, kwamen nu aangekropen De Duitschers kwamen. Dit ble ken goede menschen te zijn, die de Nederlandei's begroetten als mede-Germanen. Het leger werd vrijgelaten. Maar, niettegenstaan de dit grootsch gebaar van den Führer, stak opnieuw de reactie den kop op. Wederom werden de nationaal-socialisten uitgebannen. Spr. herinnert aan Peter Ton, Koot. De eerste heeft hij gezien, vermoord, op vuile Joodsche wijze. De terreur ging door. Ook na den oorlog werden kameraden gewond of doodelijk gewond. Degenen, die de goden willen ver derven, slaan ze met blindheid. Zoo er één volk met blindheid is geslagen, dan is dit het Nederland sche. Men wilde zien noch hoo- ren. De uitgeweken regeering ver klaarde den oorlog aan Japan en opnieuw vielen Hollandsche jon gens. Deze waren bedrogen. Ze meenden te vechten voor een ide aal, doch ze vochten» voor een her senschim. Toen de Führer den oorlog ver- Churchill maakt balans op BELOFTEN EN VERWACHTINGEN. LISSABON, 10 Mei (A.N.P.) In een radiorede heeft Churchill de problemen van verleden en he den behandeld. Hij erkende, dat de voorafgaande periode vol zor gen en moeilijkheden is geweest en dat de Engelschen menige te leurstelling hebben moeten slik ken. Slechts met moeite en zonder wapens, aldus vervolgde Churchill hebben de Engelschen hun troe pen uit Duinkerken in veiligheid gebracht en zij zagen zich gesteld tegenover de zegevierende Duit schers en Italianen. Omtrent het heden verklaarde Churchill, dat de Engelschen even als in den wereldoorlog weer vele nederlagen en ontberingen moeten doormaken. Overigens staan zij thans niet meer alleen zooals twee jaar geleden. Rusland heeft onder S tal-in ver liezen geleden, zooals nimmer te voren een land in zulk een kor ten tijd. Van den eersten dag van den veldtocht in Rusland hebben de Engelschen evenwel met 'de Russen broederschap gesloten. Churchill sprak vervolgens over het bombardement van Duitsche steden. Hij spoorde de bevolking der Duitsche ste den aan zich naar het vrije veld te begeven en daar hun brandende woonsteden gade te slaan. Thans wachten de Engelschen tot de hel weer losbreekt in de Sowjet Unie. Hij verklaarde, dat hij ervan overtuigd was, dat het Britsche volk zich een trouwe ka meraad van de bolsjewisten zou betoonen. Omtrent Madagascar merkte hij op, dat de geallieerden ten koste van alles wilden voorkomen, dat dit eiland den vijand in handen zou vallen. Dit besluit was drie maanden geletien genomen. Als de haven Diego Suarez in het bezit der Japanners was geraakt, zou Engelands verbinding met Voor- Indië en het Midden-Oosten zeer }n gevaar zijn gekomen. Deze oorlog is tot eén weivm wereldoorlog geworden. De Brit sche bewindsman stelde zich daar bij op het standpunt, dat de schaal is doorgeslagen ten gunste van de geallieerden. De „verplettering van Japan" zal natuurlijk te sneller zich vol trekken, als Duitschland in Euro pa tegenslagen ondervindt Tot slot zei Churchill, dat de geallieerden, wat er ook nog mo ge gebeuren, op de eindoverwin ning afkoersen. Maan Maan op vanavondom onder 4-31 oi A 17.03 15 Mei 21.20 UUr soMei N.M tot morgenochtend V.M. 23 Mei s 5 Juni e.k.' 5.51 uur l.k. Textielpunten geldig verk aard richt over den zeeslag te W'asihmg: ton als een goede-tijding werd be stempeld." De News Chroniele schrijft: Er hangt veel van den uitslag van den slag af. Als de geallieerden verslagen worden, zijn hun voor uitzichten voor de toekomst veel slechter geworden. Derde serie, tweede serie blijft nog geldig. 's-Gravenhage, 9 Mei. De secr.- gen van het Dep. v. Handel, Nij verheid en Scheepvaart maakt be kend, dat met ingang van hedenjde punten 41 tot en met 60 van de tex- tielkaart, 3e serie, geldig zijn ver klaard. De textielkaart 2e serie en de toeslagkaarten blijven eveneens geldig voor den aankoop van tex- tielgoederen, met uitzondering van den K-bon, die beschikbaar was gesteld voor den aankoop van be drukte kunstzijde. Tevens wordt nog medegedeeld, dat bij den aankoop van skisokjes volstaan kan worden met afgifte van het vereischte aantal punten, zonder dat hiervoor een kousenbon behoeft te worden ingeleverd. Distributie vaste brandstoffen Eenheden van de nieuws kaart geldig verklaard. De secr.-gen. van het Dep. van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat gedurende- het tijdvak van 11 Mei .1942 tot en met 31 December 1942 ieder der bonnen 01 B.V., 02 B.V., 03 B.V., 04 B.V., en 05 B.V. van de nieuw uitgereikte kaart voor vaste brandstoffen DV. recht geeft op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen. Ten aanzien van de verbruikers behoorende tot de groepen B, C en D, alsmede van de verbruikers, die voor een toeslag in aanmerking ko- mén, zullen spoedig nadere mede- deelingen volgen. Extra uitkeering aan on dersteunde werkloozen verlengd De secr.-gen. van het departe ment van Sociale Zaken heeft de extra uitkeering aan ondersteunde werkloozen opnieuw verlengd. Dit maal tot en met de week welke op 23 Mei a.s. eindigt. De uitkeering bedraagt 10 pet. voor deelnemers aan de centrale keukens en 15 pet. voor niet-deel- nemers. Deze verlenging geldt eveneens voor ondersteunde kleine grondgebruikers. Zondag 10 Mei, Moederdag. De jeugd kent haar plicht en de bloe- menkoopman is behulpzaam bij de dikwijls moeilijke keuze. Pax Holland-De Haan-m klaarde aan Rusland, had Neder land één kans om straks in het nieuwe Europa een rol te spelen. Daarom moest het meevechten. Goddank werden de jonge mannen die daartoe bereid waren, gevon den en Nederland zal hen straks dankbaar zijn. Spr. herdenkt dan diegenen onder hen, die zijn ge vallen, waarin hij hun vaders en moeders betrekt en leest de na men af van de leden uit de eigen kring, die gingen. Staande wordt het Largo van Handel aangehoord. Wat de toekomst betreft, de N.S. B. zal pal staan als een blok. Wij staan hier, aldus spr., God helpe ons, zij kunnen alleen maar ver der(Zie pag. 2.) V1CHY, 10 Mei (D.N.B.) Over de gevechten op Madagascar ver luidt in bevoegde kringen alhier, dat volgens berichten uit Tanana- rivo gisterochtend een rustpoos in. den strijd is ingetreden. De Engel schen hebben nadien geen aanval len meer gedaan, vermoedelijk uit overwegingen van ravitaillering. In het binnenland blijven de Fran sche strijdkrachten nog aanmerke- lijken tegenstand bieden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1