NOORD-HOLLAND Slag bij Kertsj beslist i— Verduister i DAGBLAD VOOR Uiiuwi oproep van Churchills dreigementen met den gifgasoorlog SQe RanqMt bloeit Uit*.: N.V. Uit*. Mij. .Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratieboieaoz: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Konin*str. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Lan*estraat 97. Tel. 3332. Deze Courant verschijnt da*elijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang No. 11799 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar (afw.) VRIJDAG 15 MEI 1942 VERRAAD DER BRITSCHE RE GEERING AAN DEN KAAK GESTELD. TOKIO 13 Mei (A.N.P.): De leider der Indische Nationalisten, Soebhas Chandra Bose, heeft via een onbekenden geheimen zender opnieuw een toespraak gehouden tot het Indische volk, waarin hij wees op het verraad en gehuichel welke ten grondslag ligt aan de po litiek der Britsche regeering en welke zijn hoogtepunt bereikte in de reis van Sir Stafford Cripps naar Indië. Het afschuwelijke aan bod van Sir Stafford Cripps werd onvoorwaardelijk afgewezen. Dit maakt de Indiërs in alle deelen der< wereld gelukkig en trotsch. Voor ie-' deren weidenkenden Indiër moet het duidelijk zijn, zoo verklaarde Bose, dat Indië ter wereld slechts één vijand bezit, den vijand die hel van zijn vrijheid beroofde, den vijand die het sinds meer dan hon derd jaar uitbuit, den vijand die nog heden moeder Indië het bloed uitzuigt. Deze vijand is het Brit sche imperialisme. Wanneer eenigen mijner landge- nooten zich zoo lieten verblinden door de Britsche propaganda, dat zij den werkelijken vijand van In dië vergeten en steeds spreken over een Japanschen, Duitschen of lta- liaanschen aanval, dan kan ik u slechts in allen ernst verzekeren dat het de wensch van deze drie mogendheden is, Indië volkomen vrij te zien en in staat om zijn ei gen lot te vormen. Deze mogend heden zijn vast besloten, het Brit sche imperialisme te bestrijden en te vernietigen. Het is daarom de taak der opgroeiende natie van het Indische volk, in welker hand de toekomst van het land ligt, van de huidige internationale crisis ge bruik te maken, opdat er uit de asch van het Britsche wereldrijk een vrij en eensgezind Indië moge te voorschijn komen. In deze internationale crisis heeft de logica der geschiedenis de vij anden van het Britsche imperialis me tot onze naaste vrienden en bondgenooteri gemaakt. Alleen wan neer het Britsche imperialsme overwonnen en uitgeroeid is, zal Indië het juk der slavernij afschud den en zijn vrijheid kunnen ver krijgen. Indië is derhalve thans ge plaatst voor de keuze tusschen vrijheid en slavernij, en het moet de vrijheid kiezen. Voor de Indiërs is dat hun levenskans en voor In dië is het een gelegenheid in de menschelijke geschiedenis welke zich slechts eenmaal voordoet. (Zie verder pag. 2.) Vijandelijke troepen vernietigd Hoofdkwartier van den Ffthrer, 13 Kei (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt het volgende extra bericht bekend: De veldslag die gevolgd is op den doorbraak op de land engte van Kertsj is beslist Hij is geëindigd met de vernieti ging van de aldaar overrompelde en ingesloten strijdkrach ten van den vijand. Tot dusver heeft de vijand meer dan 40.000 manschappen aan gevangenen, 197 pantserwagens, 598 stokken geschut en 260 vliegtuigen verloren. Talloos ander oor logsmateriaal werd buitgemaakt of vernietigd. De achter volging van de verslagen resten van den vijand in de richting Kertsj wordt onvermoeid voortgezet Weer 21 Britsche schepen verloren Hoofdkwartier van den Ftihrer, 14 Mei (DN.B.) Het op perbevel der weermacht deelt mede: Dultsche duikbooten hebben in den strijd tegen de vijan delijke ravitailleeringsscheepvaart op verschillende zeeën nieu we groote successen behaald. In het noorden van den Atlan tisch en Oceaan vielen zij een op Engeland varend convooi aan en brachten in zware gevechten, die verscheidene dagen duurden, negen schepen met een gezamenlijken inhoud van 31.000 ton tot zinken. Een tiende schip werd door torpedotref fers beschadigd. Andere duikbooten hebben in de Amerikaansche wateren twaalf koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 82.000 ton en een bewakingsvaartuig tot zinken gebracht. Daardoor heeft de vijandelijke scheepvaart in enkele dagen wederom 21 schepen met een inhoud van 113.000 ton verloren. Het Duitsche W eermachtsbericht Bekentenis van Engelscbe luchtvaartexpert BERLIJN. 13 Mei. De A.N.P.- correspondent meldt: Sir Arthur Langmore, de Engel- sche inspecteur van de luchtmacht heeft volgens den Londenschen be richtendienst een merkwaardige be kentenis gedaan. Naar zijn zeggen beschikte En geland ten tijde van Italië's intre de in den oorlog in alle Britsche gebieden, die daardoor getroffen werden dus in Gibraltar, Malta, Cyprus, Palestina en het nabije Oosten, Egypte, den Soedan, Kenya, enz. in totaal over slechts 300 vliegtuigen der eerste linie. Bij een dergelijke bekentenis kan men slechts de schouders ophalen over het bericht als zouden de Ca- nadeesche luchtvaarttroepen thans 130.000 man sterk zijn, en over de beweringen uit Washington, als zou het Engelsche luchtwapen mo menteel 1 millioen man omvatten, welk aantal in 1943 tot 2 millioen zou stijgen. Tegenover deze fantas tische blufferijen blijft de erken ning, dat men bij de intrede van Ita lië in den oorlog geheel het Mid- dellandsche Zeegebied, het nabije Oosten, het Roode Zee-gebied en Afrika practisch geheel van het luchtwapen ontbloot had. Eveneens blijft het feit, dat zoowel Engeland als Amerika bij de intrede van Ja pan in den oorlog de nog veel groo- tere gebieden in den Indischen en den Stillen Oceaan al evenzeer van alle luchtmacht ontbloot had den. Niemand kan of mag toch aan nemen, dat de Anglo-Amerikanen Hongkong, de philipijpnen, Maiak- ka met Singapore, Ned.-Indië en Birma verloren hadden laten gaan, indien zij ook maar in de verste verte kans hadden gehad, die zeer rijke en belangrijke gebieden te behouden. Men kon eenvoudig niet Men had en heeft de benoodigde vliegtuigen niet, evenmin als de be noodigde vliegers, alle getallenge- goochel ten spijt. Bolsjewisten verliezen 748 vliegtuigen. Duitsche torpe doboot ramt Britsche mo tortorpedoboot. Hoofdkwartier van den Fuehrer, 14 Mei (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt mede:^ Op het schiereiland Kertsj wordt de achtervolging van den verslagen vijand onvermoeid voortgezet. De haven van Kertsj en scheepscon- centraties in deze wateren zijn met succes gebombardeerd. Op verscheidene plaatsen aan het Donetz-front leveren onze troe pen afweergevechten tegen den aanval van sterke vijandelijke strijdkrachten, die door pantserwa gens gesteund worden. In de Noordelijke zone leverden Duitsche aanvalsoperaties plaatse lijke successen op. Bij de luchtge vechten van 'gisteren zijn aan het Oostelijk front 84 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten, 5 Duitsche vliegtuigen worden vermist. Fin- sche luchtstrijdkrachten hebben met goed gevolg schepen bij den mond van de Wolda bestookt. Van 26 April tot 13 Mei heb ben de bolsjewisten 748 vlieg tuigen verloren, waarvan 540 in luchtgevechten en 73 door afweergeschut. Verder werden er 76 door afdeelingen van het leger vernietigd of buitgemaakt de rest werd op den grond ver nietigd. In dezelfde periode gingen aan het Oostelijk front 82 Duitsche vliegtuigen verlo ren. Op Malta hebben Duitsche stuka's bomtreffers geplaatst op vliegvel den en luchtafweerbatterijen. Bo ven de Middellandsche Zee werden 4 Britsche vliegtuigen neergescho ten. In het verdere verloop van de zeegevechten bij den toegang tot het Kanaal van welker ontbranden melding ls gemaakt In het weer machtsbericht van 13 Mei, heeft een Duitsche torpedoboot een Brit sche motortorpedoboot tot zinken gebracht, door haar te rammen. Een tweede Britsche motortorpedo boot ging onder in den strijd met mijnvegers. Enkele Britsche bommenwerpers hebben gisteren overdag onder de bescherming van het wolkendek een vergeefsohen storingsaanval op Westduitsch gebied onderno men. Kapitein Marienfeld, bataljons commandant in een regiment in fanterie, en luitenant Reimann, compagniescommandant in het zelfde regiment, hebben zidh bij de doorbraakgeveohten op het schierailand Kertsj door buitenge wone dapperheid onderscheiden.- Bij de-zelfde gevechten heeft het 173e bataillon pioniers alleen al op 8 Mei in weerwil van het zeer hevige vijandeijke vuur meer dan 10.000 vijandelijke mijnen verwij derd. De vijfde compagnie van het 436e regiment infanterie en een sectie der tweede compagnie van het 46e bataillon pioniers hebben met afdeelingen van het storm- bootcommando 902 in weerwil van de zware zee in het vijandelijke vuur een landing in den rug van de vijandelijke stellingen gefor ceerd. Bij de duikibootsuccessen op den Atlantisc-hen Oceaan heeft zich de duikboot van fregatkapi tein Wattenberg bijzonder onder scheiden. De eerste luitenant Os- termann, escadrille/kapitein van 'n jaohteskader, heeft zijn 100e over winning in de luoht behaald." Vijfling geboren Tanger, 15 Mei (DNB.) Te Podor in Senegal heeft een in- heemsche vrouw een vijfling, bestaande uit twee jongens en drie meisjes, ter wereld ge bracht. Rogge en haver in den N. O. polder De eerste vrucht boven deu grond. Nu Mei verschillende zonnige da gen heeft gebracht, valt duidelijk te constateeren, dat het met de ge wassen op de drooggevallen gedeel ten van den Nöordoostpolder goed gaat. Bij Lemmer bijvoorbeeld was een week geleden nog niets te zien dan een kale, door greppels en slooten doorsneden poldervlakte, thans echter kleurt het jonge groen van kleine roggeplanten reeds de voor eenigen tijd ingezaaide per- ceelen. Als het weer meewerkt, dan zal men binnen afzienbaren tijd de eerste oogst van deze gronden kun nen verwachten. Tusschen Blankenham en Kuinre en ook in de richting van Blokzijl is men in het najaar van 1941 reeds met het inzaaien begonnen. De pol- dergronden vielen daar eerder droog dan bij Lemmer en konden Op het Marktplein te Heerlen sprak dr. Ley tot Duitsche en Nederland- sche kameraden. Dr. Ley in gezelschap van den Rijkscommissaris, dr. Seyss Inquart, generaal-commissaris Schmidt en den plaatsvervan gend leider der N.S.B., Van Geelke rken. Polygoon-A P. Breyer-Pax Holland m dus ook eerder worden bewerkt. Aanvankelijk verliep het met dit eerste gewas niet naar wensch, daar een te hevige regenval er de oorzaak van was, dat een gedeelte van de gezaaide rogge in den grond verrotte. Dezer dagen echter bij Kuinre in den polder wandelend, bleek ons, dat het gewas er thans goed voorstaat. Haver en rogge komen al aardig boven den grond. Hoe dichter men bij Blan kenham komt, hoe hooger het ge was al staat, bij Blankenham is men namelijk met het inzaaien be gonnen en deze werkzaamheden zijn zoo langzamerhand in de rich ting van Kuinre gevorderd. Ontginningswerken vorde ren. Terwijl dit gewas reeds boven den grond staat, vorderen de ont ginningswerken nog regelmatig en steeds meer van het nieuwe land, waarvan de gemalen bij Lemmer en Vollenhove het water hebben weggezogen, wordt bewerkt. Na de onkruidverdelging wordt het uit de hand gegreppeld en van srooten voorzien, terwijl men hier en daar een dragline bezig ziet met het gra ven van de breedere tochten. Natuurlijk geeft dat een zeer be drijvig gezicht. Er wordt ontegenzegeglijk druk gewerkt in het Urker land. We heb ben er op onzen tocht door den polder bij Kuinre een goeden in druk van gekregen. En nu rogge en haver al zoo voorspoedig groeien, zal spoe dig het eerste tastbare bewijs van de vooral in dezen tijd zoo groote beteekenis van deze inpolde ringswerken zijn geleverd. Scherpe Berlijnsche reactie „PLAN TOT EEN NIEU- WEN MISDAAD." BERLIJN, 13 Mei (ANP). De weerklank, die de jongste rede van den Britschen ministerpresident ge vonden heeft, is in meer dan een opzicht kenmerkend. Zoo er nog meer commentaar noodig was op Churchills illusies en gedwongen optimisme, dan is dit commentaar thans geleverd door een blad van een neutraal land, namelijk de Turksche Tasviri Efkiar, die onom wonden verklaart, dat zulke offici- eele redevoeringen weliswaar ten doel hebben het openbare moreel te verhoogen, doch dat Churchills ar gumenten niet steekhoudend zijn. Na de woorden van Churchill in verband met het onlangs door de Amerikaansche admiraliteit uitge geven communiqué, dat een „ver nietiging van den Japanschen vloot meldt, zoo vervolgt het blad, zou de oorlog in Oost Azië zijn einde moeten naderen. Hetzelfde zou in het Westen het geval moeten zijn, wanneer Churchill verklaart, dat de Engelschen de heerschappij in de lucht bezitten. Wanneer alle of ficieele verklaringen van Churchill in overeenstemming met de waar heid waren, zoo besluit het blad, had de oorlog reeds lang geëindigd moeten zijn. Het was er echter Churchill ook geenszins om te doen in zijn terug blik een objectief beeld van de po litieke respectievelijk militaire we reldsituatie te geven. Waarom het hem ging, kan afgelezen worden uit de Brit sche, zoowel als alt de Ameri kaansche pers: namelijk, het thema gasoorlog in het geding te brengen. In bevoegde Ber lijnsche politieke kringen ziet men in zulke machinaties een poging tot het inleiden van en het maken van stemming voor een „gemeene streek, die zich in haar uitwerking tegen de geheele Europeesche bescha ving richt" en die daarom reeds in haar beginstadium niet scherp genoeg gebrandmarkt kan worden. Niet in de laatste plaats ook in het belang van het door de Qrur- cfiil'1 clïqüe bedrogen en misleide Engelsche bevolking. In bedoelde politieke kringen stelt men zich ten aanzien hiervan op het volgende standpunt: een blik in de Amerikaansche bladen onthult het plan van den nieuwen misdaad, die Churchill in het be sef dat zijn catastrophepolitiek in een critiek stadium is gekomen, in uiterste vertwijfeling tegen de vol ken wil plegen. Wanneer de com mentator van Radio Boston. Vol- ney Hurd, met betrekking tot de zinsnede in de rede van Churchill over den gifgasoorlog het duivel sche gezegde mag bezigen: „Het ge bruik van gas in plaats van brand bommen opent ongekende prespec- tieven. Men kan geheel Duitschland met gas bestoken", dan is dit niets meer en niets minder dan' de dui delijke formuleering van het, duivel sche vernietigingsplan, dat de Brit sche ministerpresident, wel te ver staan het verantwoordelijke hoofd van een tot de beschaafde volken behoorende regeering, in zijn jong ste rede tot uitdrukking heeft ge bracht. MaaD Maan op vanavond om <>nder 6.24 juM 21,31 15 Mo: £V'£é uur 30 Mei N.M tot morgenochtend V.M. 23Mei - AS 5Juni e.k. 5.45 uur l.k Bon 24 spijsolie verlengd De secr.-gen. van het dep. van Landbouw en Visscherij deelt me de, dat de termijn, binnen welken de aflevering van sijsolie op de bonnen 24 der boter- en vetkaart, dient plaats te vinden, verlengd is tot en met 30 Mei a.s. Oorspronke lijk was het einde van dezen ter mijn bepaald op 16 Mei a.s. De aandacht wordt erop geves tigd, dat het afleveren van boter, margarine of vet op bon 24 slechts is toegestaan tot en met 16 Mei a.s. Kostclooze vakopleiding 's GRAVENHAGE, 12 Mei. Niet ieder wordt na zijn lagere- schooljaren in staat gesteld, een ambachtsschool te bezoeken of een andere degelijke vakopleiding te volgen. En ook zij. die dit voor recht wel genieten, worden op lateren leeftijd dikwijls door finan cieele omstandigheden in hun ver dere ontwikkeling geremd. Indien zij echter bewijzen kun nen, dat zij werkelijk de capaci teiten voor een hoogere positie be zitten, bestaat er voor hen de mo gelijkheid, hun opleiding geheel - te voltooien. De Lange*narck-opleiding stelt jongelui van 17 en 24 jaar in de gelegenheid, een kostelooze mid delbare vakopleiding of universi taire opleiding te genieten. Inlichtingen verschaft het Lan- gemarrk-Studinm, Waalsdorper- weg 12. Den Haag. Nederlanders in Batavia gearresteerd TOKIO, 13 Mei (D.N.B.l Naar Domei meldt, hebben de Japansche militaire autoriteiten Maandag ochtend te Batavia eenige honder den anti-Japansch gezinde Neder landers in hechtenis laten nemen. 25 jarig jubileum Paus Pius ROME. 14 Mei (DNB.) Ter se- legenheid van zijn 25-jarig jubile um heeft Paus Pius in de St. Pie terskerk een dankdienst geleid, die werd bijgewoond door de té Rome aanwezige kardinalen, de leden van het diplomatieke corps bij het Va- ticaan, den gouverneur van Rome, kerkelijke hoogwaardjgheidsbeklee ders en meer dan 50.000 geloovi- gen. De Paus hield een predicatie, waarin hij den almachtige smeekte, dat de menschen zich bewust zou den worden niet alleen van den buitengewonen ernst maar ook van de zware verantwoordelijkheid van dit uur, waarop een oude wereld in smarten ondergaat en een nieuwe ontstaat. Later gaf de Paus van het balcon der St. Pieterskerk den apostoli- schen zegen. DROOM OF WERKELIJKHEID? Reuzen-bouquetten wiegen zich vol majesteit op de zachte golven van den voorjaarswind De Bangert bloeit, een telkenjare terug- keerend festijn van teere tinten; in bonte warreling rijkelijk uitgestort boven de zware gronden van West-Friesland. Miljoenen teere witte bloempjes bedekken, gelijk een wijd sneeuwdons, de boomgaarden. Zacht suizelt het windje langs de bloempjes, ritsen aan de dunste takjes, tot alles trilt en wiegelt in den jongen lentedag. Niet zoo wijd als onze bloembollenvelden, of zoo statig als de dennenbosschen, of im poneerend als onze polderwerken. is de schoonheid van een bloeiende bangert, maar juist de schoonheid van het ragfijne zoo karakteristiek voor 't prille leven in de lente. Een kunstzinnig opgemaakt bruidsbouquet is het waar ons Holland zich in deze lente dagen mee getooid heeft. Urenlang kunnen wij „kleine menschen" stil genieten van de schoonheid van dit bouquet terwijl wolken bloemengeur ons omringen en pogen weg te voeren uit het daagsche leven van allen dag. Een verademing voor velen, een blijvenden indruk van iets sprookjesachtigs voor ieder, is de belooning voor hen, die zich de moeite getroosten te komen zien. Menigeen zal de herinnering nog jarenlang bijblijven, als een tot werkelijkheid geworden droom. Zelden echter heeft de natuur hier zulk een pracht tentoongespreid als dit jaar, nu alles gelijktijdig bloeit. De bedeesde ker senbloesem geurt naast den trotschen appel, die met zijn hel-rose de ivoorwitte blankheid van de kleinere peer wil overtreffen, en hier en daar. als verloren tusschen de andere reuzen-bouquetten, de pruim met haar zach ter wit, opgemaakt met gladde helgroene blaadjes. De feërieke pracht van dit „droom land" is van korten duur. Kort na Hemels- vaartsdag, zal het zijn alsof duizenden engelen de bruidsbouqetten vernielen tot èèn tapijt van confetti. Dan is het lentefeest ge vierd en in den Bangert blijft over de arbeid, als overal elders, een arbeid die gewis rijke, ja duizendvoudige vruchten zal afwerpen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1