NOORD-HOLLAND i— Verduister DAGBLAD VOOR EN DE VEILINGKLOK REGEERDE! Slag bij Charkov duurt voort Talrijke jonge vrouwen... Australië in de vuurlinie Uitsr.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97. Tel. 3332. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang No. 11800 r pagina s Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar (afw.) ZATERDAG 16 MEI 1S42 Het Nederlandsche Openluchtmuseum op den Waterberg is een zeven tal Zaansche huisjes rijker geworden, waaronder ook een zg. „goede- jaarshuis". De bijzondere afwerking van het gebouwtje, welke in den loop der jaren onzichtbaar was geworden, is in haar ouden luister hersteld.- Pax Holland-De Haan m. Bracht de veiling den tuinder inderdaad Meer Baet RIJKSTUINBOUWGONSULENT KOEMAN: Zij kan in de toekomst slechts centrale aanvoer- plaats zijn. (Van onzen specialen verslaggever) Tijdens de propaganda vergade ring van den Landstand te Hoofddorp, heeft Ir. Koeman, rijkstuinbouwconsulent te Aals meer, een brandende kwestie be handeld, namelijk of de veiling- klok den .tuinder naast onmis kenbare voordeelen ook geen groote nacleelen heeft gebracht en of de veiling daarom haar taak kan voortzetten als tot he den verricht, dan wel een cen trale aanvoerplaats dient te worden, waar tegen redelijke vastgestelde prijzen wordt ver kocht. Ir. Koeman verklaard^ zich voor de laatste methode en heeft in een goed gedocumen teerd betoog zijn stelling «verde digd. Na de geschiedenis van den tuin bouw behandeld te hebben toonde hij aan dat door de intensieve tuinbouw zeer velen in Nederland een bestaan vinden. Vroeger was de tuinbouw eenvoudiger, later werd ze meer gespecialiseerd, vroe ger werkte men in plaatsen als lioelofarendsveen dertien weken en zat de rest van het jaar in de kroeg, Door doelbewuste voorlichting is er zeer veel gewijzigd. Met de alge- meene welvaart groeide de behoefte, waardoor ook de handel zich uit breidde en het veilingwezen ont stond. Deze veilingen waren strijdorgani saties, tegen de misstanden in den handel, men wilde van de kluisters der commissionnairs af. Zoc kwanj de veilingklok aan de regeering en toen de vorige oorlog uitbrak bleek welke vraag er was in de nabuur landen. De prijzen stegen tot onge kende hoogte, enorm werden ook de bloemenprijzen, elk verband tusschen prijzen en voortbrengings- kostcn raakte zoek. De eenvoudige werker liet zich leiden in een roes, hij ging veel luxer leven, doch zijn bodemverbondenheid deed hem te vens groote bedragen in zijn bedrijf steken en nog grootere bedragen leenen van de hypotheekbanken, die hem in alles tegemoet kwam. In razend tempo. In razend tempo breidde zijn be drijf zich uit, men leende tegen hooge rente geld voor broeikassen, de banken stelden zich zeker door een cessie op de veilingsopbrengsten en de kweekers bleven borg voor elkaar. In de Meer gingen zelfs groote landbouwers rozenkassen bouwen en bollen telen. Toen in 1931 de groote omme keer kwam, veranderde alles bij de veilingklok. Zoolang er meer vraag was dan aanbod, ging het goed, de prijs steeg en steeg, maar zoodra er meer aanbod kwam dan vraag, hadden de handelaren er natuurlijk geen belang bij voor hooger prijzen te drukken dan waarvoor zij het goed konden krijgen. Er was voor ieder handelaar im mers meer dan hij kon gebrui ken. Op straffe van ondergang moest de tuinder doorgaan, verlagen van onkosten was onmogelijk de tuinder kreeg de klap niet in het minst door de eens aangebeden veilingklok. Toch heeft de veiling veel goed gedaan voor kwaliteit en standaar disatie, dat neemt echter niet weg dat de veiling in dezen tijd niet anders meer kan zijn dan centrale aanvoerplaats. Er is in den tuinbouw veel gespe culeerd en het is de tuinder geweest die daarvan de wrange vruchten plukte, zijn energie begon te kwij nen en ofschoon de Ned. tuinbouw nog steeds aan de spits staat, valt er nog veel te verbeteren. Door de veiling verslapte ook de binding met de beroepsgenooten, er was geen voldoende aanleiding meer om zich vakgenoot te voelen. Men voelde meer voor de veiling dan voor zijn standsorganisatie, omdat de veiling door haar machtsmidde len over geld beschikte en de standsorganisatie geld kwam vra gen. Zoodoende ging de veiling zich ook bemoeien met dingen, hoe goed ook op zichzelf, die thuis behoorden op het gebied van dé standsorgani saties als onderwijs en afleiding. De crisis bracht dc tuinbouw be perkingen, men meende door min der aanvoer de prijzen op te doen loopen, maar de,prijzen werden nog lager en men zakte af naar den steun. De kleine vrije tuinder werd afhankelijk en daarmede werd een zwart hoofdstuk in de geschiedenis van den tuinbouw ingezet. En nu., is 't wQer oorlóg en weer is de vraag naar de tuinbouwproducten onge kend groot. Thans moet gekweekt korden, hoe meer hoe beter en toch zijn er nog onder hen die thans de teugels nog in handen hebben, die nog steeds meenen dat door be perking de prijzen slechts goed kunnen zijn. Teelt juist meer. zegt Ir. Koeman, laat de siergewassen wijken voor de voedingsgewassen, het gaat niet aan dat in de bloe menkassen volop gestookt wordt, terwijl in de steden vrouwen en kinderen kou lijden. Na den oorlog. Een Duitsche overwinning betee- kent een overwinning van den tuin bouw in Nederland, ook de nuchter zakelijken die de geschiedenis van dén tuinbouw en zijn grootsten af nemer Duitschland kennen, zullen dit moeten toegeven. Dan zal iedere tuinder, die werkt, ook een behoor lijk inkomen hebben en gelden als volwaardig volksgenoot. Thans kan hij slechts zijn land en volk dienen door te produceeren en nog eens te produceeren! Duitsche troepen voor Kertsj 63 Bolsjewistische vliegtuigen neergeschoten HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 15 Mei. Het opper bevel der weermacht maakt be kend: Op de Krim staan de Duitsch Roemeensche achtervolgiugscolon- nes vlak voor Kertsj, nadat zij den vijandelijken tegenstand op de hoogten voor deze stad hefluben ge broken. De gevechten in den sector van Oharkow duren voort. In den loiop hiervan zijn tot dusver 145 vijan delijke pantserwagens stukgescho ten. Sterke formaties gevechts vliegtuigen en duikbommenwerpers he-bben concentraties van pant serwagens, artilleriestellingen cn ravitailleeringscolonnes der bols jewisten uiteengeslagen. Aan het front van Woldhow werd eicn gevechtsgroep van tien vijand in gevechten, die verschei dene dagen duurden, door forma ties van het leger en de W'affen- S.S. ingesloten en vernietigd. Hier bij verloren de bolsjewisten 1000 gevangenen, meer dan 3500 doo- den, 6 pantserwagens, 119 granaat werpers, 202 machinegeweren en een groote hoeveelheid ander oor logsmateriaal. Duitsche en HongaarscTie troe pen alsmede politieformaties heb ben de laatste dagen in het gebied achter het front verscheidene krachtig bewapende bolsjewistische benden aangevallen en uiteenge dreven. Een aan de kust van de IJszee gelande bolsjewistische marinebri gade werd in verwoede gevechten, die verscheidene dagen duurden, ondanks zware sneeuwstormen verslagen en tot den terugtocht over zee gedwongen. De tegen stander liet meer dan 2000 dooden en een groot aantal lichte en zwa re wapens achter. Aan hot Oostelijke front werden gisteren 65 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Op Malta werden vliegtuLgsteun- punten en andere militaire doelen met succes met bomimen van zwaar kaliber bestookt. Duitsche en Ita- liaansohe jagers schoten hoven het eiland 8 Britsche jachtvliegtuigen neer. De afdeeling stormgesdhut 244 Talrijke jonge vrouwen uit Neder land werken thans in Duitschland. Zij verdienen daar in de fabrieken en ook in de huishoudelijke beroe pen een goed loon. Uit hun brie ven blijkt hun tevredenheid. „Ik ben blij u te kunnen mel den, dat mijn buitenlandsche be trekking beslist naar mijn zin is. Daarbij is Dusseldorf een zeer mooie stad, zoodat ik in mijn vrijen tijd ook nog naar behooren genie ten kan." Aldus schrijft een Hollandsch meisje dat in Dusseldorf werkt. Een meisje, dat in een kleine stad in Noord-Duitschland arbeid vond, vertelt: „Wij hebben het goed getroffen. Het eten is best en wij zijn niet minder dan 12 pond aan gekomen. Het loon is ook goed en de menschen zijn heel aardig in den omgang. Wij willen beslist niet terug". Ziedaar eenige stemmen uit de practijk, die overtuigend aantoo- nen, dat het huidige Duitschland ook voor de werkende vrouw goede mogelijkheden biedt, hetzij in de fabrieken, op de kantoren of in de huishouding. Ligt hier niét een goe de kans, ook voor u? Vraagt eens inlichtingen bij de gewestelijke arbeidsbureaus. heeft bij de gevechten in het Oos ten op 14 Mei 36 vijandelijke pant serwagens vernietigd. Van deze pantserwagens heeft de Oberfcld- webel Banse er alleen reeds 13 stukgeschoten. In de luchtgevechten van gis teren aan het Oostelijke front heeft luitenant Graf zijn 98e tot 104e en luitenant Dickfeld zijn 82e tot 90e overwinning in de lucht be haald. Door gordel van spervuur gebroken BIJZONDERHEDEN OVER DEN ZEESLAG IN HET HOOGE NOORDEN. BERLIJN, 15 Mei (D.N.B.): Naar het opperbevel der weermacht met betrekking tot den geslaagden aan val van Duitsche gevechtsvliegtui gen op een vijandelijk vlooteskader in de Noordelijke IJszee nog mede deelt, werd het eskader in de vroe ge ochtenduren door Duitsche lan- geafstands verkenners waargeno men. Toen de Duitsche gevechtsvlieg tuigen de vijandelijke oorlogs schepen tegen 19 uur aanvie len, koersten deze met groote snelheid in Westelijke richting, terwijl zij de Duitsche machines door een hevig vuur van de lichte en zware boordartillerie trachtten te verdrijven. De Duitsche gevechtsvliegtuigen braden door den gordel van sper vuur en troffen de zigzaggend vluchtende schepen met bommen van zwaar kaliber. De zware Ame- rikaansche kruiser kreeg verschei dene voltreffers en stond na de ont ploffing der bommen reeds voor den laatsten aanval in vlammen. Te middernacht lag de geheele for matie gestopt. De torpedojagers bo den hulp. De kruiser had zulke zware be schadigingen opgeloopen, dat hij naar een Duitsch verkenningsvlieg tuig kon waarnemen, 300 K.M. ten noorden van de Noordkaap zonk. Een der begeleidende vier torpedo jagers had de overlevenden van den „vernietigenden Amerikaan- schen kruiser aan boord genomen. Zooals verder werd waargeno men, was ook een der torpedojagers door bommen vernietigend getrof fen, terwijl de andere met groote snelheid in Westelijke richting vluchtten. Rubber... uit graan LISSABON, 15 Mei (A.N.P.) - Volgens een bericht uit Was hington ondersteunde de Ame- rikaansche minister van land bouw in het congres een voor stel van het landbouwblok om in de Vereenigde Staten groo te hoeveelheden graan te ge bruiken voor de vervaardiging van synthetische rubber. Zeeslag in het hooge Noorden ZWARE VERLIEZEN VOOR AMERIKANEN. Hoofdkwartier van den Füh- rer, 15 Mei. (D.N.B.) Het op perbevel der weermacht deelt mede: „In een gevecht tegen een Amerikaansch eskader heeft de Duitsche luchtmacht giste ren tusschen de Noordkaap en Spitsbergen een kruiser van de Pensacola-klasse van 9100 ton en een torpedobootjager tot zin ken gebracht Voorts werden een ijsbreker van 3000 ton en een koopvaardijschip van 2000 ton vernietigd. Een vracht schip van 10.000 ton werd zóó ernstig getroffen, dat het van voorsteven tot achtersteven in brand stond. In een haven aan de Zuidkust van Engeland hebben dichte ge vechtsvliegtuigen bovendien 4 Britsche koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 7500 ton vernietigd." Valt Kertsj? DE STAD ERNSTIG BEDREIGD GEACHT. BERN, 15 Mei (D.N.B.) Echange Telegraph meldt in een extra-be richt van het Oostelijke front, dat op het schiereiland Kertsj de bolsje wieken zich onder den superieuren Duitschen druk verder moeten te rugtrekken. De Britsche nieuwsdienst méldt, dat de aanvalskrachti van de Duit- schers „zeer aanzienlijk" is. Kertsj moet ernstig bedreigd geacht wor den. Vrouw met 24 kinderen ROME, 15 Mei (D.N.B.) De 45-jarige vrouw van een 63-ja- rigen spoorwegbeambte te Se- rignola (Apulie) heeft, naar de bladen melden, haar 24e kind ter wereld gebracht. Onder verhuisauto geraakt Doodelijk ongeluk te Bus- sum. Vrijdagavond om ongeveer zes uur is op den Parallelweg te Bus- sum een ernstig ongeluk gebeurd, dat aan een naar schatting 55-ja- rige dame het leven heeft gekost. Het slachtoffer, dat op de fiets reed, werd door het achterwiel van een haar achterop rijdende verhuis auto geraakt en tegen den grond geslingerd. Zij kwam daarbij zoo ongelukkig met haar hoofd op de straat terecht, dat zij met een sche- delhasisfractuur bleef liggen. .Een geneesheer kon slechts den dood constateeren. De dame had geen persoonsbewijs bij zich, zoodat haar identiteit nog niet kon worden vast gesteld. De auto, die was doorge reden, bleek van een expeditiefir ma uit Hilversum te zijn. De chauf feur had niets van de aanrijding gemerkt. Koning Christiaan jubileert 30 JAAR OP DEENSCHEN TROON KOPENHAGEN, 15 Mei (D.N.B.) Koning Christiaan van Denemar ken gedenkt heden den dag, dat hij dertig jaar geleden den troon be steeg. Overeenkomstig zijn wensch, zal van officieele feestviering wor den afgezien. Desondanks ziet men heden overal in de steden en op het platteland duizenden vlaggen wapperen, en vooral de hoofdstad is rijk met vlaggen getooid. De bevolking van Kopenhagen verwacht den koning te kunnen huldigen tijdens zijn ochtendrit te paard, zooals hij zulks iederen dag pleegt te doen, en voorts heden avond wanneer hij van het paleis naar den schouwburg rijdt waar een feestvoorstelling zal plaats vin den. Al vroeg op 't slechte pad Jeugdige inbrekertjes gevat. Donderdagmiddag werd de poli tie verwittigd, dat enkele uren daarvoor was ingebroken bij den slager G. B. aan den Lorentzweg te Hilversum. Het geheele huis werd grondig doorzocht en zoowel op de boven- als benedenverdie ping werd de inhoud van kasten en laden^overhoop gehaald. Uit een geldkistje in de huiskamer werd een bedrag van f 230.— aan bankpapier gestolen. Toen bleek, dat dien middag in de buurt twee broertjes Z. waren geweest, leidde het onderzoek tot de arrestatie dezer jongens, n.1. den 16-jarigen A. Z. en den 11-jari gen G. Z. Eerst na geruiimen tijd verhoord te zijn leigde het tweetal een bekentenis af. Een groot ge deelte van het geld n.1. f 167. werd op hun aanwijzing terugge vonden onder jong geplant gewas Naar het overige nog resteerende bedrag wordt het onderzoek voort gezet. Vermoed wordt, dat dit on der andere jongens is verdeeld. De twee „veelbelovende" inibre- kertjes zijn ingesloten. Steunverlening aan talentvolle Nederlandsche kunstenaars •S-GRAVENHAGE, 15 Mei. De Rijkscommissaris heeft de afdee ling Beeldende Kunst van het Dep. van Volksvoorlichting en Kunsten een bedrag van f50.000 ter beschik king gesteld, dat besteed moet wor den voor steunverleening aan ta lentvolle Nederlandsche kunste naars. MUSSERT: Dienende zullen wij strijden om Nederland weer bewoonbaar te maken voor ieder, die werken wil en wer ken kan. Hoofdmacht Japaosche vloot niet getroffen TOKIO, 15 Mei (D.N.B.) De woordvoerder van de regee ring, Hori. heeft het als bijzonder opmerkelijk gekenmerkt, dat men thans, nadat de slag op de Koraal zee aanvankelijk door de Anglo- Amerikaansche propaganda als een groote overwinning van deze mo gendheden de wereld ingebazuind was, reeds uit Australië en Enge land andere stemmen hoort. Hori wees op de verklaring van den Anstralischen minister van Oorlog van 12 Mei, volgens welke het dom ware te meenen, dat de strijd op de Koraalzee de Japan ners voorgoed teruggeslagen heeft. Ook de Britsche radio heeft moe ten toegeven, dat de hoofdmacht van de Japansche gevechtsvloot in geen en deele ernstig getroffen is. Maan Maan op vanavond om "ndHr 6.56 ai n 22.29 23 Mei 21. 29 uur 5 Juni' E.K. tot morgenochtend L.K. ili) Mei e 12 Juni v.m. 5.43 uur n.m. Zondagavond cm 21.30 uur Maan onder uur Maan GP 7.31 tot Maandagochtend 23. 5 42 De laatste Bollenzondag 1 Noord-Holland Noord komt achterop. In de streek tusschen Haarlem en Noordwijk, zoo schrijft de A.N.- W.B., bloeien thans de Darwintul- pen op haar schoonst. Daar deze soort tot de laatst bloeiende be hoort, zullen de toeristen, die nog een bezoek aan de bollenvelden willen brengen, verstandig doen, dit niet te lang meer uit te stellen en er b.v. niet mede te wachten tot de Pinksterdagen. Wanneer de nachten koel blijven, zal de bloei van de tulpen nog wel eenigen tijd voortduren, doch bij warm weer verloopt het proces zeer snel. In het Noordelijke gedeelte van Noord-Holland, in Lirnmen cn den Anna Paulownapolder, is alles wat later, hier beginnen de tulpen pas te kleuren en kan men dus langer van de bloemenweelde genieten. Voor a.s. Zondag zijn echter ook voor de streek tusschen Haarlem en Noordwijk de vooruitzichten nog gunstig, geen narcissen en hyacin then meer, maar prachtige tulpen velden. Sluikhandel in graan Bakkers ontvingen te veel. Ambtenaren van den C.C.C.D. zijn te Geertruidenberg een uitge breide sluikhandel in graan op het spoor gekomen. Er kwamen tal van overtredingen voor den dag, die de firma V. met verschillende bakkers heeft gepleegd, waardoor deze meer graan ontvingen dan waarop zij recht hadden. Voorts bleek, dat de firma V. zich ook in andere gemeenten bij bakkers met dezelfde practijken had ingelaten. Ook enkele landbouwers zijn in dit complot betrokken. Vele personen zijn reeds verhoord. Het onderzoek duurt nog voort. Wie zijn volk met hart en ziel wil dienen, sluit zich aan als lid van den Nederlandschen De successen der Dnitsche onderzeeërs voor de Amerikaansche kust nemen met den dag toe. Het oogenblik, waarop een vijandelijke tank boot door een voltreffer In den grond wordt geboord. Transatlantic-Recla-Pax Holland m Uitgebreide versterkingen van de Japansche vloot Geneve, 15 Mei (DNB.) United Press meldt uit Melbourne, dat volgens aldaar ontvangen berich ten van de vooruitgeschoven steun punten der geallieerden, een Ja pansche invasievloot zou zijn" ge concentreerd op haar ten Noorden van Australië gelegen eilandsteun punten voor een nieuwen aanval. Deze vloot schijnt uitgebreide versterkingen te verwachten. Vol gens de berichten der geallieerde verkenningsvliegers zijn voortdu rend nieuwe Japansche vliegtuigen an schepen te Rabaoel, Iae en de overige door de Japanners bezette havens aangekomen. De chef van den Australischen generalen staf, generaal Blame, heeft zich in een radiotoespraak tot de in Australië gestationneerde troepen gericht en hen opgeroepen, hun voorbereiding tot den komen den beslissenden strijd te bespoe digen. Stockholm, 15 Mei (ANP). Naar de Britsche berichtendienst uit Can berra meldt, is daar gisteren een verordening gepubliceerd, op grond waarvan Noord Australië en be paalde districten van Queensland on4er speciale bewaking worden gesteld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1