NOORD-HOLLAND BEKENDMAKING i— Verduister DAGBLAD VOOR Gas I KERTSJ IN DUITSCHEHAJNDEN Nederland rookt en snoept! Waarschuwing Uit*.: N.V. Uit*. Mij. Hollands N oorderkwartier. Redactie- en Administratiebuieaux: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97. Tel. 3332. Deze Courant verschijnt dadelijks. Advertentie-tarief. .Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang No. 11801 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar (afw.) MAANDAJG IS MEI 1912. ENGELAND DE EEUWIGE SCHENDER VAN HET VOLKENRECHT. \X7 IJ vragen ditmaal de aan- dacht onzer lezers voor een zeer ernstig thema, dat weliswaar reeds in de bladen behandeld is, doch dat nog werkelijk een extra behandeling verdragen kan. De oorlog, hoe vreeselijk ook in zijn verschijnselen heeft ons tot op heden de ergste zijner wapenen ge spaard. Men heeft nog geen gebrttfk gemaakt van gifgassen. Reeds twee naal echter is Engeland ge bruik gaan maken van wapenen, die in strijd zijn met het volkeren recht. De eerste maal betrof het de absolutg, blokkade. In September 1939 werd de blokkade van wape nen uitgebreid tot een absolute blokkade, die oök. levensmiddelen cu medicamenten omvatte. Duitsch- lancDwees er toen op, dat de gehee- ie beschaafde wereld hiertegen dionde te protesteeren. Helaas is deze waarschuwing in den wind ge slagen. Hoe fout dit was, kunnen wij thans aan de .bezette gebieden zien, diehevig onder de blokkade lijden. De tweede maal, dat Engeland zich vergreep aan het volkenrecht, was toen het overging tot luchtaan vallen op^de burgerbevolking. Ook hier wond zich, afgezien van enkele academische beschouwingen, nie mand van de neutralen over op. Natuurlijk hebben beide Engel- sche maatregelen prompt repres- sailles uitgelokt van Duitsche zijde. De blokkade \verd beantwoord met de duikbootoorlog én wat de vlie geraanvallen betreft, ieder weet, dat Londen en andere Engelsche steden er niet beter afgekomen zijn dan Drontheim, Rotterdam of Pa rijs. Waarbij dan nog geconstateerd kan worden, dat de Führer ruim vier maanden gewacht heeft, voor hij het bevel gaf den aanval op de Engelsche steden te openen. OOK nu weer wijst alles er op, dat Engeland, als gevolg van de. laatste teleurstellingen en nederla gen systematisch de wex*eld voor bereidt op een nieuwe inbreuk op. het volkenrecht, die de vorige in gruwelijkheid verre achter zich zou laten: de gifgas-oorlog. Waarschijn lijk doelde hierop de paus, toen hij in zijn laatste rede zeide, dat hij zijn stem verhief tegen de nog er- gere dreigingen, die op komst wa ren. Het is noodig, dat de geheele be schaafde wereld eèn zoo scherp mogelijk protest, laat hooren, daar vele symptomen er op wijzen, dat xnen aan de -overzijde eengas- psychose aan het voorbereiden is. Onder meer wordt beweerd, dat En geland beter voorbereid is, èn in den aanval, èn in den afweer. Volgens 'de Engelsche berichten zou in Duitschland een derde der burgerbevolking in Jret bezit zijn van gasmaskers en zouden de Eu- gelschen over veel doodelijker gas sen beschikken dan de Duitschers. Zelfs wordt er beweerd dat het le ger van nieuwe maskers voorzien iiï. terwijl de burgerbevolking de oude maskers heeft moeten hou den. Dit zijn alles" meldingen, die bedoeld zijn om een zekere stem- ming te verwekken. HURCHILL beweert 't recht te hebben met 'n gasoorlog te drei gen, daar. de Duitschers gedurende den vorigen oorlog met gas zouden, zijn begonnen. Tegelijk verklaart hij echter, dat de Engelschen reeds een jaar op een gasoorlog voorbe- reid zijn. Doch ook de Amerikaan Steinhardt l.eeft verklaard, dat de geallieerden reeds lang zooweel of-, als defensief voorbereid rijn. Al de ze verklaringen hebben, reeds de noodige opwinding verobrzaakt. In Lissabon is een schok gegaan door jireede lagen van de. bevolking en Gayda heeft al geconstateerd, dat het voor de veilig aan den over kant van den oceaan zittende Ame rikanen gemakkelijk genoeg is éen gasoorlog te ontketenen op de rug gen van huxr vertwijfelde bondge- nooten; doch dat er rekening mee gehouden moet worden, dat terreur met terreur beantwoord zal wor den. Nu is het waar. dat Ghurchill ge dreigd heeft voor het geval, dat Duitschland begint; men weet ech ter. dat de geallieerden nooit om een voorwendsel verlegen zitten. In '39 zagen de Sovjets er niet te lgen op eigen soldatert neer te schie- 'ten teneinde 'op deze wijze een grensincident te kunnen enscenee- ren en een reden te hebben Finland aan te vallen. Dergelijke methodes kan men thans ook verwachten, mocht de nood aan den man ko men. En wat»dat voor ons eigen la..d zou beteekenen behoeft niet nader te worden belicht. Het is heusch niet in het belang van Duitschland dat wij hier ten scherpste protesteeren zelfs tegen allusies. Afgezien van de barbaar- -sche schending van de internatio nale afsnraken en het volkenrecht, die hier op touw gezet worden, is het een zeer ernstige bedreiging van onze eigen landgenooten. „Kopf Weg"! Vijandelijke scherpschutters loeren op dit frontgejdeel- te, waar Noorsche vrijwilligers in het Oosten strijden. De manschap pen, die de wacht aflossen dienen dus met'de noodige omzichtigheid te passeeren. Deutscher Vérlag-Recla-PK. Christiansen Pax Holl.'m Hevige gevechten boven Malta Ital^aasch weermachtbericht. ROME. 17 Mei (Stefani) Het 715e weermachtsbericht luidt: Aan het front van Cyrenaica zijn vijandelijke pantserwagens, die onze voorhoeden waren genaderd, door geschutvuur op de vluent ge dreven. Bij luchtgevechten zijn twee Curtiss door Duitsche jagers ïieergeschóten. Itaiiaansche en Duitsche vlieg tuigformaties hebtoefl de vliegvel den van Malta gebombardeerd. He vige gevechten tusschen de bege leidende jachtvliegtuigen en vij andelijke jagers eindigden met een volledig succes voor onze jagers, die 9 Spitfires neerschoten zon der zelf eenig verlies te lijden. Voorts werd nog een toestel door Duitsche jagers neergeschoten. MUSSERT: De werkende mensch in den nationaal-socialistisch.en - staat is de kern der natie, de drager van het volk. Het bureau den bevel hebber der weermacht in Ne derland maakt bekend: Den 15den Mei zijn ruim 2000 vroegere Nederlandsche beroepsofficieren en adspirant- officieren weer in Duitsche krijgsgevangenschap gebracht. Aan de betrokkenen is daar bij de volgende motiveering be-a kend gemaakt: „De Führer van het Duitsche, rijk heeft in aansluiting aan de capitulatie van de Neder- landsche weermacht in Mei 1940 bevolen, dat zij, die tot deze weermacht behooren, niet meer als krijgsgevangenen behandeld zouden worden, doch vrijgelaten. Dit geschiedde, in de veronderstelling, dat zij hel daarin liggende vertrouwen waardig zouden toonen. Mis- bryrik makende van Jigt loyale karakter van dezen maatregel hebben leden van de voormali ge Nederlandsche weermacht den laatsten tijd in belangrij ke mate. deelgenomen aan al lerlei vijandige handelingen tegen Duitschland. Onder hen bevond zich een aanmerkelijk aantal vroegere officieren en adspirant-officieren. Deze heb ben daarmede tegelijk, voor zoover zij destijds op eere woord werden vrijgelaten, hun eerewoord gebroken. Het oppercommando van de Duitsche weermacht ziet zich daardoor gedwongen de vrijla ting der vroegere Nederland sche beroepsofficieren en adspi rant-officieren ongedaan te maken en hen weer in verze kerde bewaring te stellen. Deze maatregel treedt onmid dellijk in werking. Daardoor worden zij weer in vollen omvang onder de voor krijg'sgèvangenen geldende be velen en v.oorschriften gesteld en in het bijzonder onder de voor krijgsgevangenen gebrui kelijke beperkingen der per soonlijke vrijheid. Deze redenen voor de getrof fen maatregelen worden bij dezen teralgemeene kennis van het Nederlandsche volk gebracht. Bovendien gebruikt de bevel hebber der weermacht in Ne derland dezen noodzakelijk ge worden, maatregel als aanlei ding om er opnieuw en met na druk op te wijzen, dat elke po ging tot verzet tegen de bezet tende macht meedoogenloos.on- derdrukt worat. Indien in de toekomst mocht blijken, dat le den van de voórmalige Neder landsche weermacht deel heb ben aan vijandelijke handelin gen tegen Duitschland dan zou de thans getroffen maatregel uitgebrpid moeten worden tot de vroegere reserve-officieren en beroepsonderofficieren van de voormalige Nederlandsche weermacht. Meer varkens in Duitschland BERLIJN, 16 Mei. - De A.N correspondent meldt: de samen werking tussoh mannen der weten schap en der practjjk heeft ertoe geleid, dat dit jaar in Duitschland meer varkens gemest zullen wor den dan het vorig jaar. Ben groote rol hierbij speelt het inkuilen van hakvruchten als suiker- en voeder bieten, benevens van de bladeren dier vruchten. Hoewel het gebruik hiervan nog niet geheel het stadi-t| um der proefnemingen overschre den heeft, zoo neemt, men in vak kringen aan, dat het inzuren van hakvruchten-blad de veevoederposi tie aanmerkelijk zal vertoeteren. Bolsjewisten in verwarring gevlucht HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 16 Mei (DNB.) Het opperbevel van de weermacht maakt in een extra bericht bekend: Na het overwinnen van hardnek kig verzet zijn gisteren Duitsche troepen Kertsj binnengedrongen. Stad en haven bevinden zich in onze handen. IN NAUW GEBIED SAMËNGE- DRONGEN. Het opperbevel der weermacht maakt 17 Mei bekend: Ten N.O. van de stad Kertsj wer den de resten van de verslagen vij andelijke troepen op de Oostpunt van het schiereiland in een zeer nauw '•gebied samengedrongen. Over de Straat van Kertsj vluchten de bolsjewistische strijdkrachten le den door luchtaanvallen zware ver liezen. v Op Tamanskaja ontstonden groo te branden en hevige ontploffingen. Duitsche jagers schoten hierbij in luchtgevechten zonder eigen ver liezen 28 vijandelijke vliegtuigen neer. In het gebied van Charlcow mislukten nieuwe aanvallen der bolsjewisten onder zware bloedige verliezen voor den vij and. Het aantal der tot dusver in deze gevechten vernietigde pantserwagens is tot 240 geste gen. In de overige sectoren van het Oostelijke front artillerie- en ver kenningsactie. In het gpbied rond Moskou, als- niede ten Oosten van het Ilmen meer werden belangrijke spoorweg verbindingen van den tegenstander door de luchtmacht grondig ver nield. Bij de gevechten in het Oosten ruimde een sectie van de tweede compagnie van het pionierbataljon 132 bij een enkelen aanval 1800 tankmijnen op. In Lapland en aan het Moerman front hadden eigen a*nvalsactie8 oen geslaagd verloop. Op het eiland Malta werden de vliegvelden overdag "en ées nachts gebombardeerd. Lichte gevechtsvliegtuigen brach ten bij een vlucht overdag naar de Zuidkust van Engeland in de ha ven van Plymouth door bomvol, treffers een vrij groot oorlogsvaar tuig tot zinken en beschadigden bo vendien een kannonneerboot en een vrachtschip. Donkere wolken boven Eire Gebrek aan alles. DUBLIN, 17 Mei (A.N.P.) - Het gebrek aan benzine fh Eire geeft aanleiding tot ernstige onge rustheid. Men vreest, dat de oogst niet vervoerd zal kunnen worden en dat een crisis te verwachten is.- Er heerscht, ook groot gebrek aan steenkool. Bijna alle steenkool wordt uit Ehgeland ingevoerd, maar de leveranties zijn minder ge worden en van slechte kwaliteit.' Op de spoorwegen is de dienst zeer ingekrompen. De posttrein Cork Dublin,- die anders vier uur over deze afstand doet, heeft thans £0 uur noodig. Te Dublin mag slechts vijf uur per dag gas gebruikt wor den, waardoor de armere gezinnen in groote ongelegenheid worden ge- bracht)- Een tekort aan graan is ook merkbaar; het is niet zeer waar schijnlijk. dat de voorraden tot-den nieuwen oogst voldoende zullen zijn. Amerika evacueert Japanners Naar de Britschc berichtendienst uit San Francisco meldt, zijn on geveer 85.000 Japanners uit de mi litaire gebieden in het Westen der Ver. Staten geëvacueerd, resp., hebben zij aanzegging gekregen, dat zij voor 22 Mei geëvacaeerd zuilen worden. Yankees hamsteren., bankbiljetten STOCKHOLM, 17 Mei (D.N.B.1 - De Federal Reserve Board heeft volgens United' Press meegedeeld, dat het bedrag der op het oogen- blzk in de Ver. Staten in omloop zijnde bankbiljetten een bewijs vormt voor het hamsteren van bankbiljetten door de bevolking. Dit is een gebrek aan wil tot me dewerking, aldus de officieele me- dedeeling, die de Amerikanen op wekt, voor hun overtollig geld oor logsobligaties te koopen, inplaats van de bankbiljetten in matrassen, safes of elders te verstoppen. Spionnage ia |apaa COMPLOT ONTMASKERD. Naar het Japansche ministerie van justitie meedeelt, heeft de justitie te Tokio een aanklacht in gediend tegen een groep Japan ners en buitenlanders wegens spionnage ten gunste van de Ko mintern. In den loop van het onderzoek is o.a. ook de rijksdagafgevaardigde Ken Inoekai gearresteerd. Nederlandsche S.S defileert Gistermiddag had een défilé plaats van de Nederlandsche SS voor Reicfisführer der SS Himmler. Reeds lang voor het vastgestelde ur was de tribune vol. Om half twee betrad Reichsführer Himmler, in gezelschap van den Rijkseom missaris, rijksminster Dr._ Seys Inquart en den leider van de N.S.B. Mussert het podium, om het défilé af te nemen. Vooraf gegaan door den leider van den Nederlandschen SS Feldmeyer, marcheerden de for maties voorbij met muziek van een corps van de WaffeivSS, De marsch-discipline der verschillende afdeelingen maakte een zeer goe den indruk. Van de zijde van het publiek be stond zeer groote belangstelling. De menschen stonden vele rijen dik. ■De leider van de N.S.B. Mussert werd bij zijn komst verwelkomd met een enthousiast Hou-Zee" ge roep. KIND IN KALKKUIL GEVALLEN. Het - bijna tweejarige zoontje van de familie van Lieverloo aan de Rozenstraat te' Oss wist door de omrastering van een kalkkuil te komen met het gevolg.' dat het kind in de kalk terecht kwam. Het liep daarbij zulke ernstige verwon dingen op, dat het spoedig na het ongeval aan de bekomen verwon dingen is overleden. Distributie van tabak en versnaperingen ingegaan De distributie van tabak en ver snaperingen is een feit geworden! Zelden heeft een nieuwe distribu tieregeling zoo in -het middelpunt der publieke belangstelling gestaan Speciaal voor de rookers willen wij er ter verduidelijking aan toevoe gen, dat het mogelijk is ook in ho tels en restaurants sigaren of ciga- rillo's te koopen. Bestelt men daar een sigaar of een paar cigarillo's, dan k«n men een „heele" bon af geven. Men ontvangt dan evenals bij boter, de noodige wisselbonnen terug. Op deze bon kan men dan later weer sigaren of sigaretten koopen. Een man heeft recht op 2 rant soenen per week, waarvoor dus telkens 2 bonnen worden aangewe zen. Menige rooker zal zijn kost bare rookerskaart thans nog eens extra aandachtig bekijken. Het zal hem dan opvallen, dat hierop staat aangegeven: geldig tot en met 5 September, dit staat ook op de ver- snaperingskaart. Beide kaarten zul len echter slechts 8 weken geldig zijn. Daarna worden nieuwe kaar ten in gebruik genomen, die dan in middels zijn uitgereikt. TABAK. De Secr.-Gen. van het Dep. van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van Maandag 18 Mei 1942 tot en met Zaterdag 23 Mei 1942 elk der bonnen no. 26 en 27-van de tabakskaart recht geeft op het koopen van het zij 20 sigaretten, 5 sigaren, 10 cigarillos of 25 gram tabek, terwijl in hetzelfde tijdvak de bon no. 06 van de sigaretten- kaart recht geeft op het koopen van 20 sigaretten. Cigarillos hebben een paarse banderolle, sigaren een groene. Pakjes van 25 gram zijn niet in den handel verkrijgbaar, zoodat ter verkrijging van een pakje ta bak a 50 gram de bonnen 26 en 27 moeten worden ingeleverd. Aangezien Zaterdag 23 Mei a.s. opnieuw bonnen geldig zullen wor den, kan men door de bonnen 26 en 27 lot 23 Mei te bewaren en deze met de volgende bonnen te combineeren, ook een pakje tabak a 100 gram koopen. De eerstvol gende bon van de sigaretten kaart zal voor het tijdvak van Zaterdag 30 Mer tot en met Zaterdag 6 Juni a.s. worden aangewezen. Ten behoeve van degenen, die in hotels, café's of restaurants ta baksartikelen weiischen te koopen, zijn wisselbonnen a 1/5 rantsoen ontworpen. De wisselbonnen heb ben practisch alleen betcekenis voor den aankoop van sigaren of cigarillos. Op iederen bon voor 1/5 rantsoen zijn een sigaar of 2 cigarillos verkrijgbaar. Voorts wordt er nogmaals met nadruk de aandacht op gevestigd dat men geheel vrij is in de k^u- ze van den winkelier bij wien men zijn tabaksartikelen wenscht te betrekken. Het is in het geheel niet noodig, dat men dit doet bij den winkelier, bij wien men inder tijd zijn T-bon heeft ingeleverd. VERSNAPERINGEN. ,De secr.-gen. van het Dep. van Landbouw en Vissoherij .maakt bekend, dat voorshands per perio de van vier weken drie bonnen van de versnaperingenkaart tegeiijk zullen worden aangewezen, waar van een ter verkrijging van cho coladewerk, een ter verkrijging van suikerwerk en een ter verkrijging van een dezer artikelen naar keu ze Onder chocoladewerk vallen alle artikelen, waarin of waaraan cho colade verwerkt is. Gedurende het tijdvak van 18 Mei tot en met 13 Juni a.s. zal de met .26" gemerkte bon der versnaperingenkaart recht geven op het koopen van 100 grarrt chocóladevyerk, de met ,27" ge merkte bon op het koopen van 100 gram suikerwerk en de met „28" Twee meisjes omgekomen Door autobus overreden. Te Deggeloo (gemeente Dwingelo) zijn gisteravond bij het oversteken van de straat twee meisjes van ongeveer vier jaar door een DABO bus overreden en op slag gedood. Het waren' kinderen van den heer J. van Veenen en van den heer A. Schoenmaker Jzn. ZIJ KONDEN NIET WACHTEN. Uit een sigarenwinkel aan de Kloverniersburgwal te Amsterdam zijn in den afgeloopen nacht 1800 sigaren, een aantal sigaretten, siga- rillos en een hoeveelheid rooktabak en shag gestolen. Verder werd te Casteren ingebro ken in de fabriek van de firma De Ronde. Niet minder dan~T2.000 siga ren werden meegekaapt De politie stelt een onderzoek in. gemerkte bon op het koopen van hetzij 100 gram chocoladewerk, hetzij 100 gram suikerwerk. Voorts zal men naar keuze 100 gram chocoladewerk of/100 gram suikerwerk kunnen betrélcken te gen inlevering van met „een rant soen versnaperingen" gemerkte bonnen. Maan Maan op vanavond om onder «Me, 21.32 uur E.K. tot morgeoochtead L.K. 30 Mei c Af\ 12 Juni v.m 5-40 uur n.m. DISTRIBUTIE VAN VERMICELLL De secr.-gen. van het Dep. vtyi Landbouw en Visscherij maakt be kend, dat men met ingang van 17 Mei as, bij het koopen van pakjes vermicellisoep den ter verkrijging van vermicelli aangewezen bon dient af te geven. Per ben wordt een hoeveelheid, waarin 100 gram vermicelli is verwerkt, beschik baar gesteld. In verband hiermede zal de vermicellisoep verpakt wor den in zakjes elk inhoudende ten hoogste vier pakjes, met dien ver stande ,dat de inhoud van ieder zakje overeenkomt met 100 gram vermicelli. DISTRIBUTIE VAN KAARSEN. De secr.-gen. van het Dep. van Handel, Nijverheid en Scheep vaart maakt bekend, dat geduren de het tijdvak van 18 Mei tot en met 31 Juli a.s. de met ,22" ge nummerde bonnen van de Detrole- umkaarten „S" en „T" recht zullen geven op het koopen van één rant soen kaarsen. Zooals bedraagt één rantsoen kaarsen .300 gram. De aandacht wordt in verband met het bovenstaande er op geves tigd, dat de .voor het koopen van kaarsen aangewezen, bonnen voor af brf den winkelier moeten wor den ingeleverd, desgewenscht te gen ontvangstbewijs, en de afleve ring der kaarsen aan de verbrui- kern eerst plaats heeft, nadat de winkelier zich met behulp van de door hém ontvangen bonnen heeft bevoorraad. Officieel wordt medegedeeld: De doodvonnissen, die de Duitsche Kriegsgerichte dezer dagen tegen een 'groep samen zweerders tegen de veiligheid van de bezettende machf heb ben m#elen uitspreken en die intusschen voltrokken zijn, heb ben een taal gesproken die niet misverstaan kan worden. Het verloop van het proces leverde de ondubbelzinnige bewijzen op, dat de onverantwoordelijke ophitsende leuzen van de over zijde van het Kanaal in een be paalde minderheid van de be volking steeds nog gewillige werktuigen vinden, die in hun grenzenlooze verblinding niet terugschrikken voor kuiperijen .waardoor zij logischerwijze in conflict moeten komen met de bezettingsautoritéiten. Daar alle vermaningen en waarschuwingen blijkbaar niet geholpen hebben, heeft de be zettende macht zich thans ge dwongen gezien^de noodzake lijke voorzorgsmaatregelen te gen een herhaling van soortge lijke complotten te nemen. 460 personen, die vroeger in het openbare leven stonden en van wie aan te nemen is, dat zij met de aanstichters van de te gen de bezettende macht ge richte kuiperijen sympathisee- ren, zijn als gijzelaars in arrest gesteld. Er gaat nauwelijks een dag voorbij, waarop niet in scheld kanonnades van "den Londen- schen zender bedreigingen met den dood aan het adres van Nederlanders en Duitschers in de bezette Nederlandsche ge bieden worden gericht. Ele menten, die het zouden wagen zich in verblinde onbezonnen heid tot handlangers te maken van deze zelf op veiligen af stand levende volksvijandige élementen, moeten weten, dat zij niet alleëh met hun eigen leven, doch ook met het leven van deze gijzelaars een roek loos spel spelen, waarvan d afloop voor iedereen met eenig inzicht niet twijfelachtig kan zijn. Wanneer het doof de. kui perijen van de emigranten- olique te Londen tot geweldda dige handelingen tegen Neder landers en Duitschers in de be zette Nederlandsche gebieden zou komen en de rust en orde verstoord zou worden, dan staan deze gijzelaars met hun leven hiervoor borg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1