NOORD-HOLLAND Zware vijandelijke verliezen bij Charkow DAGBLAD VOOR Bolsjewistische tactiek doorzien Raad der Nederlandsche Artsenkamer geïnstalleerd r- Verduister i Uitg.: N.V. Uit#.- Mij. Hollands N oorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaux: SCHA GEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97. Tel. 3332. Deze Courant verschijnt dagelijks. Ad verten tie-tacief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge- bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt 86ste Jaargang No. 11802 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar (afw.) 4S* DINSDAG 19 MEI 1942 105.000 ton vijandelijke scheepsrnimte vernietigd HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 18 Mei. Het opperbc vel der weermacht deelt mede: „Op het schiereiland Kertsj gaan de resten van den verslagen vij and in weerwil van het wanhopige verzet, haar vernietiging tegemoet. In het gebied van Charkow leidden onze tegenaanvallen tot een pant serslag, waarbij 56 vijandelijke pantserwagens werden kapotge schoten. Vierenvijftig andere Sovjetpantserwagens werden door luchtaanvallen buiten gevecht ge steld. In den sector van het Ilmenmeer hebben afdcelingcn gcvechtsvlie- gers vernietigende slagen toege bracht aan troepen verblijfplaatsen en ravitaillecringscolonnes van den vijand. In Lapland is bij aan vallen opnieuw terrein gewonnen. In het achtcrwaartsche gebied hebben Hongaarsche troepen in gevechten, die verscheidene dagen duurden, een uit bolsjewistische henden bestaande vijandelijke troep vernietigd. Bij Moermansk heeft de luchtmacht bomtreffers geplaatst op vijf groote transport schepen. Boven Malta zijn vijf Britsche vliegtuigen neergeschoten. Zooals reeds in een extra bericht is medegedeeld, hebben Duitsche duikbooten aan de Oostkust van Noord Amerika, in de Caraïbische Zee en voor den mond van de Mississippi 17 vijandelijke koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 105.000 ton, tot zinken ge bracht. Twee andere schepen werden door torpedotreffers zwaar beschadigd. Aan de Engelsche Zuidkust heb ben lichte gevechtsvliegtuigen met goed gevolg het havengebied van Folkestonc en Hastings gebombar deerd. Voor de Nederlandsche kust hebben mijnvegers en patrouillevaar tuigen in een gevecht met Britsche motortorpedoboot en een vijandelij ke boot door artillerietreffers be schadigd. Aan de Kanaalkust heb ben Duitsche jagers vijftien Brit sche vliegtuigen neergeschoten, zonder zelf verliezen te lijdeu. In het Noorden der Noordzee hebben sterke afdcelingcn Britsche vliegtuigen den kruiser „Prinz Eugen" vruchteloos aangevallen. Met zeer zware verliezen werden ziin teruggeslagen. De kruiser en de begeleidende vaartuigen scho ten zeven jagers en luchtdoelge schut 22. der aanvallende bommen werpers neer, zoodat de vijand bij deze aanvalspoging meer dan de helft van zijn formaties verloor. Drie Britsche bommenwerpers GELUKWENSCHEN VOOR DEN PAUS. VATICAANSTAD, 18 Mei (Ofi.) Talrijke telegrammen met geluk-' wenschcn en huldeblijken zijn in het Vaticaan ontvangen naar aan leiding van het bisschoppelijk ju bileum van den Paus. Er waren onder meer telegrammen van den koning van Italië, Adolf Hitler, maarschalk Pelain, generaal Fran co, en president Roosevelt. werden boven de Duitsche Bocht, vijf boven het Westen der Oostzee neergeschoten. De Britsche lucht macht verloor dus gisteren en in den afgeloopen nacht bij haar aan- valspogingcn op Duitsche vloot- strijdkrachten, op het bezette ge bied en op de Duitsche kust, in totaal 52 vlieguigen. Bij deze ge vechten gingen slechts drie Duit sche jachttoestellen verloren, wel ker bemanningen gered konden worden. Bij de successen van Duitsche duikbooten voor de Amerikaansche kust heeft de boot onder bevel van korvetkapitein Schacht zich bij zonder onderscheiden. De opper wachtmeester van een afdeeling stormgeschut, Müller, heeft op 17 Mei elf vijandelijke pantserwagens kapotgeschoten." De Reichsführer der SS, Himmler inspecteert met den Rijkscommis saris, dr. Seyss Inquart (links) en Ir. Mussert (midden) de eerewacht tijdens zijn bezoek aan 's-Gravenhage. Stapf-Mol-Pax Holland m Berlijn, 18 Mei (DNB). Naar 't oordeel van militaire deskundigen in de Duitsche hoofdstad vallen al le tot nu toe aan'het Oostelijk front uitgevoerde Duitsche aanvalsbewe- gingen binnen het kader van de met het voorjaar begonnen strate gische terreinzuivering. Het betreft hier dus operaties, die ten doel heb ben posities in te nemen, vanwaar uit de groote stormloop van dit jaar met groote uitwerking kan be ginnen. Ook de groote aanval op Kertsj met zijn doorslaand succes behoort ongetwijfeld tot de voor bereidende acties. Op welk punt van het Oostelijk front het begin- signaal voor het groote offensief dit jaar gegeven zal worden, daar over kan men slechts gissingen ma ken. In militaire kringen beschouwt men het als zeker, dat dit punt daar gelegen zal zijn, waar men het na de tot nu toe opgedane ervarin gen in den oorlog in het Oosten niet kan vermoeden. In dit verband toont men zich in kringen van den Grootduitschen generalen staf zeer tevreden over de reactie der bolsjewisten in het gebied van Charkof, waar de op- marsch de Duitsche leiding tenge volge van grondige verkénning uit de lucht niet verborgen was geble ven. Vijandelijke operaties in dit gebied waren derhalve tijdig ge noeg in de Duitsche berekeningen opgenomen. In hoeverre dit door de bolsjewistische leiding beraam de groote offensief als Sowjet-Rus- sischen tegenzet tegen de Duitsch- Roemeensche operaties op het schiereiland Kertsj kan worden be schouwd, is een open vraag. Vol gens uitlatingen van toonaangeven de militairen schijnt het zoo te zijn, dat dit bolsjewistische offensief te zamen met een offensieven aanval vanuit het schiereiland Kertsj be ginnen zou, doch dat het Duitsche initiatief den bolsjewisten ook hier het oogenblik van handelen voor schreef en hun plan bedierf. De opzet van het bolsjewistische offensief toont naar militaire des kundigen verklaren geen enkele originaliteit. Met eenvoudig copiee- ren van de uit den zomer en den herfst bekende Duitsche plannen, is het niet gedaan,evenmin met massa's menschen en materiaal. Men kan reeds thans zeggen, dat de bolsjewisten, juist in 't Done.tz- göbied, waar de Duitsche leiding toch van begin af aan met zeer sterke offensieve inspanningen van de bolsjewisten om dit sterk ge- industrialiseerde gebied te herwin nen, hebben moeten rekening hou den, fouten van zeer groote mi litaire draagwijdte hebben gemaakt. De bolsjewisten hebben zich weer eens leelijk verrekend. Hun mas sale stoot is niet alleen tot staan gebracht en wel met enorme verlie zen aan hun kant, doch de aanval ler is ook hier weder aangevallen geworden. Opmerkelijke successen hebben de Duitsche formaties reeds be haald. De eerste pautserslag van dit jaar is met een zwaren nederlaag der bolsjewisten geëindigd en de tot nu toe door dit wapen der bols jewisten geleden verliezen bedragen reeds 324 pantserwagens van het nieuwste fabricaat, waaronder de nieuwste Amerikaansche en Engel sche modellen van het zwaarste type. Het resultaat van dezen slag wordt in kringen der Duitsche ge neraliteit beschouwd als een be wijs voor de kwaliteit van het nieuwste Duitsche pantserafweer- wapen en van de nieuwe vliegtuig typen, waaraan geen pantsers van den vijand meer weerstand kun nen bieden. Laffe daad BERLIJN, 18 Mei (DNB.) Van militaire zijde verneemt 't D.N.B.: gisteren zijn bij reddingswerkzaam heden in het zeegebied ten Noor den van Malta twee Duitsche Roode Kruisvliegtuigen door Britsche jachtvliegtuigen overvallen en neer geschoten. De bemanning van de beide Dornier-vliegtuigen kon ge red worden. Duitsche jagers waren korten tijd na den overval der Brit ten op de Duitsche Roode Kruis vliegtuigen ter plaatse en leverden een luchtgevecht met de Britsche jagers, in het verloop waarvan twee Spitffres werden neergeschoten. De luchtaanval op de Prins Eugen BERLIJN, 18 Mei (D.X.B.) Naar het opperbevel der weermacht met betrekking tot de vruchtelooze aanvalspoging op den kruiser ..Prinz Eugen" nog meedeelt, vlo gen de Britten in verscheidene golven met ongeveer 40 tot 50 vliegtuigen tegen 10.30 uur uit Westelijke richting komend op 't gebied van Stavanger aan. Nog boven zee werd de Britsche for matie door Duitsche jagers tot den strijd genoopt. In den uiterst ver bitterden luchtslag schoten de Duitsche jagers IS Britsche vlicg- .luigcn neer. De weinige Britsche vliegtuigen die erin geslaagd waren, de Duit sche jachtversperr'ing te doorhrc- ken, kwamen terecht in het geron- treerde vuur van de Duitsche lucht doel- en marine-artillerie. Met kor te tusschenpoozen viel de ecne Britsche bommenwerper na den andere aan het goedgerichte Duit sche afweervuur ten offer, zoodat binnen korten tijd het luchtdoel geschut 4 en de marine 7 Engel sche vliegtuigen vernietigden In -nauwelijks een uur tijris werd zoo doende meer dan de helft van dé Bvitsdhe bommenwerpers neerge schoten. Onder de vernietigde Britsche vliegtuigen bevonden zich meeren- deels bontmenwerpers van het type Blenheim, Boaufighter en Hudson. Na een verlies van 29 •vliegtuigen Ie hebben geleden, waren de Brit ten genoodzaakt, terug te kceren. JOODSCH GRONDBEZIT IN SLOWAKIJE. PRESBURG, 18 Mei (D.N.B.) Met ingang van 16 Mei a.s. zal het ge- heele Joodsche grondbezit in Slo wakije genationaliseerd worden, voor zoover het niet reeds-eerder in het bezit van den staat is overge gaan. PEST TE HAIFA EN PORT SAID. STAMBOEL, 18 Mei (Afip.) Te Haifa en Port Said is een pest epidemie uitgebroken. Alle schepen afkomstig uit deze havens worden in quarantaine gehouden. De Duce prijst zijn volk ROME, 18 Mei (Stefani) Het na- tionale directorium van de fascis tische partij is vandaag onder voor zitterschap van den Duce in het Palazzo Venezia bijeengekomen. Mussolini legde daarbij de volgen de verklaringen af: In den laatsten tijd hebben drie gebeurtenissen den geestestoestand van het Italiaansche volk aan het eind van het tweede oorlogsjaar doen blijken. De eerste is het resul taat van de leening, die de vorige met vier milliard overtrof. Nog belangrijker in moreel op zicht was het woloffer, dat door zijn algemeenheid en spontaniteit be schouwd moet worden als een soort plechtige volksstemming en een bewijs van de trotsche liefde voor onze gewapende macht. De 15e Mei, die de wolinzameling besloot, moet op één lijn worden gesteld met den 18en December '35, toen alle Italianen hun trouwring aan het vaderland schonken. Zoo als de trouwringen, die midden on der het economisch beleg werden geschonken, den volgenden zomer dienden als betaling voor 750.000 ton geimporteersd buitenlandsch graan, aangezien onze oogst onvol doende was, zoo zal ook de thans geschonken wol dienen om onze soldaten te beschermen tegen de winterkoude, hetgeen hun nieuwe geestdrift zal schenken om den vij and te verslaan en de overwinning te behalen. Rede van den Voorzitter der Nederlandsche Artsenkamer in het gebouw van de Neder landsche Artsenkamer op' de Kei zersgracht te Amsterdam is Zater dagmiddag de Raad der Nederland sche Artsenkamer officieel dooi den president der Nederlandsche Artsenkamer geïnstalleerd. In dezen Raad der Nederlandsche Artsenkamer hebben, behalve de plaatsvervangend president der Ne derlandsche Artsenkamer, en de plaatsvervangend leider dei Neder landsche Verecniging van Zieken fondsartsen, ook uit hoofde van hun ambt, zitting de leiders van de gewestelijke bureaux der Neder landsche Artsenkamer. Als zooda nig zijn benoemd: J. Dozy, zenuw arts te Haarlem, voor Noord-Hol land en Utrecht, L. M. ter Horst, arts voor hartziekten te Groningen, voor Groningen, Friesland en Dren the, H. Couvret, huisarts te Arn hem, voor Gelderland en Overijs sel, H. K. W. Wrede, arts voor tro pische ziekten en geneeskundige bij den Raad van Arbeid te Leiden, voor Zuid-Holland en Zeeland. Tot leden van den Raad der Ne derlandsche Artsenkamer zijn voor den tijd van vier jaar de volgende artsen benoemd: J. Barth, huis arts te Groningen en H. C. C. Wag- ner, huisarts te Aalsmeer, als spe cialisten: L. Hardcnbcrg zenuw arts te Amsterdam, H. J. Oolt- manns, oogarts te Amsterdam en J. C. Diehl te Bussum. Als hooglee raar heeft in dezen Raad zitting Prof. Dr. Jhr. G. A. Kreuzwendedich von dem Borne, hoogleeraar in de inwendige geneeskunde te Gronin gen. Als amibtenaar-arts P. A. van Luyt, medisch adviseur bij de Ar beidsinspectie te 's-Gravenhage. De ziekenhuisartsen zijn vertegenwoor digd door Dr. K. Keyer, geneesheer directeur - an het stads- en acade misch ziekenhuis te Utrecht en lei der van het Medisch Front. De di recteur van den gemeentelijken ge neeskundigen- en gezondheidsdienst te 's-Gravenhage, arts, J. A. Putlo, vertegenwoordigt de Nederlandsche geneeskundige- en gezondheids diensten. Dr. L. J. (tel Baere heeft als deskundige op het gebied der ras- en erfelijkheidsleer zitting in den raad. Als hygiënist is in den Raad op genomen Dr. H. Peeters, leider der afdeeling volksgezondheid van den gemeentelijk! geneeskundigen- en gezondheidsdienst te Amsterdam, terwijl de longarts L. J. Boelen te Rotterdam als vertegenwoordiger van de belangen der t.b.c.-bestrij- ding zitting heeft. De president sprak tot de leden van den Raad der Nederlandsche Artsenkamer als volgt: Aanstaande leden van den Raad der Nederlandsche Artsenkamer, beroepsgenooten. De Artsenkamer wordt geboren in een geweldigen tijd. Dit klinkt ons, die dagelijks met superlaticve en wereldschokkende gebeurtenis sen, als het ware overladen worden, bijna als een gemeenplaats in de ooren. Dit maakt het dan ook terstond noodzakelijk, om ons nog eens ter dege te rea liseeren, wat verstaan wij eigenlijk onder een geweldigen tijd, ja ik zou gerust kunnen zeg gen onder het geboren worden in de geweldigste aller tijden. Wereldrijken bestrijden elkaar, de gehcele a%.rde kan men nu wel zeggen, is t:n oorlog getogen en Zoo plundert men in Nieuwediep De stuurman B. A. en dg matroos G. V. te Den Helder, hadden in Maart van dit jaar een bezoek gebracht aan de woning van een geëvacueerd gezin. Zij hadden een keuken ruit kapot geslagen en waren langs dezen weg naar binnen gegaan. Het bezoek, dat de heeren aan den kelder brach ten, leverde nog aardig wat op. Niet minder dan 62 blik ken groenten, 12 flesschen slaolie, 8 doozen vetex, fles schen wijn, jam, appelmoes en slasaus vormden de oogst van hun speurtocht. Gisteren, bij den Politierechter in Alkmaar verklaarden zij hiertoe toe stemming gehad te hebben van den eigenaar, doch deze wist van niets. De Officier geloofde die beweringen ook niet en eischte tegen ieder 4 maanden gevangenisstraf. De uitspraak was conform. Zware Britsche vliegtuigverliezeo BERLIJN, 18 Mei (DNB.) Brit sche bommenwerpers hebben giste ren getracht, naar van militaire zij de verluidt, onder bescherming van jagers de Noorsche kust te berei ken. De krachtige Duitsche afweer van jachtvliegtuigen en het gecon centreerde vuur van luchtdoel- en marinegeschut sloegen den aanval af. In het geheel werden 29 vlieg tuigen, voor het meerendeels Blen- heims en Beaufighters, neergescho ten. Maan Maan pp vanavond om '>nder l o o 0-15 ei 21.33 uur 5Juni 9.01 23 Mei E.K. tot morgenochtend L.K 30 Mei OQ 12 Juni V.M 3 oö UUr N.M. Geen anthracietnootjes IV voor de kachel De generator heeft voorrang. 'S-GRAVENHAGE. De directeur van het Rijkskolenbureau vestigt er de aandacht op, dat kleinverbrui kers huisbrand (behalve behooren- de tot de groep B) en particulieren, die in hun haardkachel(s) of cen trale verwarmingsinstallatie ma- gernootjés IV plegen te stoken, in de toekomst nie^ verder op be schikbaarstelling van deze brand stof kunnen rekenen, in verband met het toenemende verbruik van deze brandstof voor generatoren. Daar ter vervanging van-mager- nootjes IV evenmin magernootjes V, esnootjes IV/V of cokes IV be schikbaar zijn, wordt dezen ver bruikers in hun eigen belang aan geraden, de noodige maatregelen te treffen, opdat mei grovere afme tingen brandstof zal kunnen wor den gestookt. Voor centrale ver warmingsinstallaties komt uitslui tend cokes I, II en III in aanmer- kin* Italiaansch Weermachtbericht ROME, 18 Mei: Het 716de weermachtbericht van het Italiaan sche hoofdkwartier luidt: De gewone bedrijvigheid van pa trouilles en artillerie in' Cyrenaica. Bij jachtoperaties boven Malta heb ben afdeelingen vliegtuigen der spiimogendheden vier Spitfires en een Curtiss neergeschoten. Een zes de toestel werd op den beganen grond met machinegeweervuur be stookt en in brand geschoten. Een onzer vliegtuigen is niet terugge keerd. De Nederlandsche Volks- dienst zorgt ook voor Uw be langen: Sluit U dus aan als lid. Maximumprijzen voor jam 'S-GRAVENHAGE. Blijkens een mededeeling van den gemachtigde voor de prijzen, zijn met ingang van Maandag 18 Mei maximumprij zen voor jam vastgeseld. Jam is thans uitsluitend verkrijgbaar in 3 kwaliteiten n.1.: vruchtenjam, huis- houdjam le en huishoudjam 2e soort. Men raadplege de officieele mededeelingen in de bladen. Elf jeugdherbergen geopend De volgende jeugdherbergen zijn nog geopend: Amsterdam, Schoorl, Vinkevcen, Kortenhoef, Schevenin- gen, Rhenen, Ernst, Vaals (van 15 Juni), Haarlem (alleen gedurende de weekeinden), Vught (dito), Zwol le (dito), Utrecht (na Pinksteren). Verwacht wordt, dat alle jeugd herbergen tegen de zomermaanden weer volop in bedrijf zullen zijn. MUSSERT*: Er is één volk en er is één vaderland. Wij zijn het volk ,.,en het vaderland is van ons. De Nederlandsche SS defileert op het Plein te 's-Gravenhage voor den Reichsführer der SS, Himmler, tijdens diens bezoek aan Neder land. Op het podium onderscheidt men v.l.n.r.: Rijkscommissaris dr. Seyss Inquart, de Reichsführer der SS, Himmler en ir. Mussert Stapf-Mol-Pax Holland m toch is dit n:et het wezen van het gebeuren. Oorlog blijft altijd slechts een middel de werkelijke grond der dingen ligt dieper. Het is geen krijg meer van sta ten tegen staten, het geweldige is, dat het eigenlijk een opstanding van het volksbewustzijn is. Volk in den juisten zin van het woord. Bloedgemeenschap in een woord verwantschap, vermaagschap. Een tot volksbewustzijn geworden ge voel van rasstnbewusthcid, rassen- waardigheid. Volk dus in den zin van een organisch geheel, in biolo- gischen zin dus. Eigenlijk is dit niets anders, dar^ een zich losrukken uit de verstik kende beklemmingen der volksver deeldheid, met, zooals dat bij ons was, zijn vijftig en meer partijen. In wezen was deze verdeeldheid niet anders dan een zondigen te gen de wetten der natuur. Een zon de, die de natuur immer in ijzer harde consequentie straft met on dergang. (Vervolg op pag. 2.) Nog steeds voorspel ROME, 18 Mei (DNB.) In een van toonaangevende zijde gepubli ceerd weekoverzicht over den mi litairen toestand wordt gezegd, dat de oorlog tot dusver nog steeds in de fase van een voorspel verkeert, dat tot de beslissende botsingen zal leiden op plaats en tijd, die de sta ten, aangesloten bij het pact van drie, zullen vaststellen. JOODSCH WERELDCONGRES IN CHICAGO. GENÈVE, 18 Mei (D.N.B.) Het Joodsche wereldcongres is vandaag te Chicago bijeengekomen voor het houden van een „oorlogsbijeen komst". President Roosevelt heeft het congres zijn oprechte geluk- wenschen doen toekomen, daar het zijn doel is er toe mede te helpen, opdat de Verecnigde-vStaten den oorlog winnen en om de Joden weer in hun oude rechten te herstellen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1