NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Wat voorkomen kan worden Drie Sovjetlegers vernietigd Beëediging van de Ned. S.S. lapansch Chineesche oorlog slechis experiment Uitg.: - N.V. Uitg. Mij. Hollands N oorderkwartier. Redactie- en Administratiebnreaaz: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97. Tel. 3332. Deze Courant verschijnt dadelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. ra.m. Bij contract, binnen een laar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang No. 11803 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar (afw.) WOENSDAG 20 MEI 1942 Een waarschuwing DE maatregelen, waartoe zich de bevelhebber van de weermacht in Nederland genoodzaakt heeft ge zien, behoeven, na wat in den laat- sten tijd is geschied de Nederland- sche publieke meening, niet meer te verrassen, aldus de Deutsche Zeitung in den Nieder- landen. Men zal in bezadigde kringen veeleer moeten toegeven, dat deze maatregelen onvermijde lijk waren. De voorwaarden waar onder destijds de in vrijheid stel ling der Nederlandsche krijgsge vangenen geschiedde, waren door het onverantwoordelijk drijven der voormalige officieren en aankomen de officieren vervallen, aangezien het thans niet meer ging om de daad van luttele personen, waar voor men de massa niet verant woordelijk kon stellen, doch, gelijk in de bekendmaking van den be velhebber der weermacht wordt vastgesteld, om een belangrijk aan tal. De bezettende macht, die tot hoogste plicht heeft de beveiliging van den strijd om het bestaan van het Duitsche volk, kon niet anders handelen, wanneer ze zich niet zekeren dag wilde blootstellen aan het verwijt een grove nalatigheid te hebben begaan. DAT de krijgsgevangenen zich uit den aard der zaak de gebrui kelijke beperkingen van hun per soonlijke vri'heid hebben te onder werpen, zal vergeleken bij de vrij heid, welke gedurende de laatste twee jaar is genoten, door menig een als een zware last worden ge voeld. We moeten echter de ver antwoordelijkheid voor het feit, dat het zoo is gekomen, aan die genen overlaten, die door hun on verantwoordelijk gekuip de maat regelen van de weermacht hebben uitgelokt. HEEL anders staat het met de arrestatie der 460 gijzelaars. Hoewel ook deze maatregel noodza kelijk werd gemaakt door het on- dergrondch gekuip van zekere kringen, staat hierbij het idéé van vergelding op den voorgrond. Mocht het, gelijk het aan het slot van de officieele waar schuwing heet, „door het gedoe „van de emigrantenkliek te „Londen tot gewelddadige han delingen tegen Nederlanders „en Duitschers in de bezette „Nederlandsche gebieden ko- men, en de rust en de orde wor den verstoord, dan staan deze „gijzelaars daarvoor borg met „him leven." Op een wijze, welke geen ruimte voor misverstand openlaat, is daar mee het doel van dezen maatregel voor iedereen omlijnd. Wie in de toekomst no'g met de gedachte speelt uitdrukking te moeten ge ven aan zijn wraakzucht tegen landgenooten of tegen Duitschers, dient te weten, dat hii daarmee het leven van deze gijzelaars, die zijn genomen uit kringen welke hem nastaan op het spel zet. Dat hierbij van Duitsche zijde geen sprake is van een ijdel dreigement, dat zoo noodig echter de vergelding de daad op de voet volgt, behoeft wel niet nader te worden onderstreept, nu in den laatsten tijd de execu ties een duidelijke taal hebben ge sproken. Ten prooi aan de Duitsche afweer. De Britsche luchtmacht moet haai pogingen om de bezette gebieden binnen te vliegen steeds met zware verliezen betalen. Een omlaaggeschoten Engelsche jager op een veld in Noord Frankrijk. Atlantic- Holland-PK. Genzler-Pax Holl. m. Zeestraat van Kertsj. bereikt Bijna 150.000 gevangenen HOOFDKWARTIER VAN DEN FEUHRER, 19 Mei (DNB.) Het opperbevel van de weermacht maakt het volgende extra-bericht bekend: Op de Krim hebben Duitsche en Roemeensche troepen onder het op perbevel van kolonel-generaal voii Manstein bij de achtervolging van den verslagen vijand de zeestraat van Kertsj over de geheele breedte bereikt. De laatste, krachtig ver sterkte bruggehoofden aan weers kanten van de stad Kertsj werden vandaag na verbitterden tegenstand bestormd. De aanvals- en achtervolgings slag, die hierbij een einde heeft ge vonden, heeft geleid tot vernieti ging van drie sowjetlegers van 17 divisies Infanterie, drie brigades Infanterie, twee divisies cavalerie en vier brigades tanks. Afgezien van zijn zware, bloe dige verliezen liet de tegenstan der bovendien 149.256 gevange nen, 1133 stukken geschut, 372 Mü [OCHTEN enkele kringen, die van de schrikken van de zen oorlog tot dusverre nog niets bespeurd hebben, hebben vergeten, dat zich het Duitsche Rijk in een zware strijd om zijn bestaan be vindt, dan dienen deze door dras tische maatregelen tot de werke lijkheid teruggevoerd te worden. Ze zouden daardoor niet alleen zichzelf nadeel aan lijf en goed be rokkenen, doch ook hun volk, welks belangen alleen door de handhaving van rust en orde ge baat zijn, een slechte dienst bewij zen. We twijfelen er niet aan, zoo be sluit de D. Z. i. d. N., dat men te Londen over de jongste Duitsche maatregelen een geweeklaag zal aanheffen en zich te buiten zal gaan aan goedkoope uitingen van medelijden. Welke schuld de emi grantenkliek met hun onverant woordelijk gehets op zich heeft ge laden, hebben we voor enkele da gen nog uiteengezet. Wij geven hier slechts uitdrukking aan de verwachting, dat het Nederland sche volk, dat een les rijker is ge worden, in al zijn lagen definitief het oor sluit voor al diegenen, aan wie het de ontwikkeling niet in de laatste plaats te danken heeft. De Nederlandsche Volks- dienst zorgt ook voor Uw be langen: Sluit U dus aan als lid. granaatwerpers, 258 tanks, 3814 auto's, vele duizenden paarden en onafzienbare hoeveelheden lichte wapenen en ander oor logstuig in onze handen achter Slechts armzalige resten van den vijand konden de kust aan de overzijde van de zeestraat bereiken. Aan dit geweldig succes hebben sterke formaties- van de luchtmacht onder aanvoering van de kolonel- generaals Loehr en Freiherr von Richthofen een zeer groot aandeel. In onvermoeiden strijd hebben zij de gevechten van de troepen op den beganen grond gesteund, den vijand op de vlucht afbreuk ge daan en de vijandelijke luchtmacht bestreden. In luchtgevechten verloor de te genstander 323 vliegtuigen. In de wateren rondom het schier eiland werden 16 schepen van in totaal 13600 ton, een mijnenveger en 21 kleine'kustvaartuigen in den grond geboord. Tien andere middel matige schepen werden door bom- treffers zwaar beschadigd. De vij and, die over de Straat van Kertsj trok, leed hierdoor opnieuw zware verliezen. Bij Charkov massale aanvallen afgeslagen BELANGRIJKE DOELEN IN ZUID- ENGELA ID GEBOMBARDEERD. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 19 Mei (D.N.B.): Het opperbevel der weermacht maakt bekend: De vernietiging van de laatste resten van den vijand op het schiereiland Kertsj is bijna voltooid In het gebied van Charkow wer den nieuwe massale aanvallen van den vijand afgeslagen. Hierbij wer den gisteren weder 80 vijandelijke jantserwagens stuk geschoten. Ver- er werden nog 31 pantserwagens en meer dan 550 voertuigen van allerlei slag door de luchtmacht buiten gevecht gesteld. Daarmede is het aantal door den vijand ver loren pantserwagens sedert het be gin van deze «gevechten tot 447 ge stegen. In den centralen en den Noorde lijken sector van het Oostelijke front hadden eigen plaatselijke aan vallen succes. In het achter het front gelegen gebied in den centra len sector werd een sterke bolsje wistische bende vernietigd. In Lapland maakten de Duitsche troepen in verbitterde boschgevech ten goede vorderingen. Vijandelijke tegenaanvallen werden afgeslagen. In de wateren van het schiereiland Kola werd een groot vrachtschip door bomvol treffers zoo zwaar be schadigd, dat aangenomen kan wor den dat het verloren is gegaan. Luchtaanvallen op Moermansk richtten aanzienlijke verwoestingen in het havengebied aan. De bolsjewisten verloren in lucht gevechten 45 vliegtuigen, waaronder 13 hurricanes. In Noord-Afrika vielen Duitsche gevechtsvliegtuigen tenten- en ba rakkenkampen der Britten in het gebied rond Tobroek alsmede den woestijnspoorweg bij Capuzza met succes aan. Boven Malta schoten Duitsche en Italiaansche jagers in luchtgevech ten 5 Britsche vliegtuigen neer. Aan de Zuidkust, van Engeland hebben lichte gevechtsvliegtuigen overdag voor den oorlog belangrijke doelen der havensteden Brighton en Deal doeltreffend met bommen bestookt. Hierbij werden treffers in spoorweg- en fabrieksinstallaties waargenomen. Japan fiteeft geen nood OVERVLOED VAN RUBBER EN OLIE VOOR JAPAN. Sjigemasa Soenada, de voornaam ste adviseur van het Japansche mi litaire bewind in de Zuidelijke ge bieden, heeft onthuld, dat in de door Japan bezette gebieden weer volkomen vrede en rust heerschen. Soenada zeide, dat Sumatra en Ma- lakka voldoende voedingsmidde'en voor zich zelf opleveren, daar in de meeste streken van die landen rijst wordt verbouwd. Ten aanzien van de rubberproductie op Sumatra en Malakka zeide hij, dat Japan thans een bijna onbeperkten voorraad rubber verkregen heeft. De Japan sche militaire overheid, zoo voegde hij hieraan toe, heeft haar maatre gelen voltooid voor de productie van rubber en petroleum in alle be zette gebieden teneinde te kunnen voorzien in de behoeften welke aan Japan als gevolg van de oorlogvoe ring gesteld worden. Het zijn of niet zijn van Cultuur, volk en ras In de feestelijk versierde zaal van den Dierentuin te 's-Gravenhage zijn Zondag j.1. te 11.30 uur in te genwoordigheid van den Reichs führer S.S., Himler en van den Rijkscommissaris, Rijksminister Seyss-Inquart, ongeveer 800 Ne derlandsche S.S.-riiannen op den Führer beëedigd, Te half twaalf betraden de Reichsführer, de Rijkscommissaris en de leider der N.S.B., ir. A. A. Mussert, de zaal. De Reichsführer begroette de aangetreden S.S.-man- nen met den groet „Heil Schutz- staffel", hetgeen met een acht- honderdvoudig „Heil Hitler" werd beantwoord. Rede van den voorman van den Nederlandschen S.S. De voorman van de Nederland sche S.S., Fejdmeyer, wendde zich in een toespraak tot den Reichs führer en den leider van de N.S.B. en richtte zich toen tot de' S.S.- mannen: „Wij staan aangetreden om den eed af te leggen op den Germaanschen Führer. Niemand heeft ons hiertoe gedwongen. Wij staan hier als vrije mannen van zuiver bloed, die het besluit heb ben genomen, den Führer trouw te zijn tot den dood". Onze hoogste plicht is mee te bouwen volgens de plannen en ideeën van den Füher aller Germa nen. De Germaansche SS. zal ga rant zijn voor deze lots- en strijd gemeenschap. Daarom staan wij, Nederlandsche SS-mannen, aange treden óm den eed af te leggen op den bouwmeester Adolf Hitler. REDE VAN MUSSERT. Hiernh betrad de leider van de N.S.B., het spreekgestoelte. Hij keer de zich tot de mannen van de Ne derlandsche SS en zei o.a. het vol gende: Mannen van de Nederlandsche SS, mijne kameraden, Ik heb u opgeroepen om in mijn handen den eed af te leggen, die als volgt zal luiden: „Adolf iHtler, Germaansch Füh rer, U zweer ik hou en trouw en aan de door U over mij gestelde gehoorzaamheid tot in den dood, zoo waarlijk helpe mij God." Alvorens daartoe over te gaan. zette de leider der N.S.B. de betee- kenis hiervan uiteen. Wij hebben ons verklaard tegen het kapitalisme en bolsjewisme en dezen strijd hebben wij gevoerd in ons volk, zooals anderen hem ge voerd hebben in andere volkeren. Het is geworden tot een strijd tus- schen de volkeren. Het gaat om het zijn of niet-zijn van Europa, en daarmede ook van ons zijn of niet- zijn, van onze kuituur, volk en ras en nu gelooven wij onvoorwaarde lijk aan het feit, dat Europa zich zal handhaven. Wij weten nu met Port Moresby zwaar getroffen SAIGON, 19 Mei (D.N.B.): Ook Maandag hebben Japansche vlieg tuigen Port Moresby op Nieuw- Guinea aangevallen. Twee in de. haven liggende transportschepen geraakten in brand en kapseisden. Buiten de haven werd een vracht schip van 6000 ton tot zinken ge bracht. In de barakkenwijk der stad woedde nog een brand, die tij dens den vorigen luchtaanval ont staan was. Vrijwel alle militaire ba rakken zijn vernield. Het vliegveld van Port Moresby is voorloopig door talrijke bomtreffers onbruik baar geworden. Loodsen en schuil plaatsen zijn voor het meerendeel vernield. zekerheid, dat, indien God aan ons Europeanen, nationaal-soéialisme en fascisme niet geopenbaard had, de strijd reeds nu ten einde zou zijn, vernietigd en ondergegaan in het communisme. De Fuehrer* vertrouwt op den geest, die ons jarenlang reeds ge dragen heeft, die noodig is om dit volk zijn historische roeping te doen vervullen. Mijnerzijds erken ik den Fuehrer als den van God gegevene, wiens taak en roeping het is de Germaan sche volkeren te redden van den ondergang. Als formatie der beweging zult gij uw taak hebben binnen 's.lands grenzen volgens de aanwijzingen, die gij van mij zult ontvangen. Als deel der Germaan sche orde zult gij bereid zijn te dienen bujten deze grenzen indien gij daartoe wordt opgeroepen. Deze Germaansche taak kunt gij alleen vervullen, wanneer gij beëedigd zijt op den Feuhrer. Hierop volgde het afleggen ,van den eed. NIPPON OP ALLES VOORBEREID. In een onderhoud met den ver tegenwoordiger van de Popoio dTtalia heeft de vroegere Japan sche ambassadeur Sjiratorie onder meer-gezegd: „Het einddoel van Japan op internationaal gebied is steeds de bestrijding der Anglo- Amerikanen geweest. China vorm de slechts het »tooneel, waarop de vijand bestreden moest worden, maar het was niet de eigenlijke vijand. De in het buitenland vaak gehoorde opvatting, dat vijf jaren oorlog in China Japan hebben uit geput, is geenszins juist. Integen deel. Japan heeft In China nooit zijn uiterste krachten ingespannen, maar een soort experimenteel en oorlog gevoerd. Japan zou den oor log in China kunnen bespoedigen. Maar dat is niet noodig, want de beslissing zal elders vallen. Bovendien schiet dè nationale regeering te Nanking wortel, zoo dat 't regime van Tsjang-Kai-sjek vanzelf ineen zal storten, zoodra blijkt, dat de Anglo-Amerikaan- sche kaart een verkeerde speculatie Ten aanzien van de Sowjet Unie verklaarde Sjiratoeri, dat de kwestie oorlog of vrede aan het Siberische front geheel van de Sowjet-Unie afhangt. Waarschijnlijk trachten de Anglo-Amerikanen de Sowjet- Unie tot een aanval op Japan te bewegen, doch Japan is op alle gebeurlijkheden voorbe reid. Maan op vanavond om onder 10.53 o ff 1-35 23Mei UilT 5JUni E.K. tot morgenochtend L.K. 30 Mei ot 12 Juni v.m. 5.o7 uur n.m. Cholera in Tsjoengking STOCKHOLM, 19 Mei (Stefani): Een door het Zweedsche blad Da- gens Nyheter ontvangen telegram bevestigt, dat in Tsjoengking een cholera-epidemie is uitgebroken. Ondanks de maatregelen, welke door de regeering van Tsjang Kai Sjek genomen zijn, maakt de epi demie iederen dag honderden slachtoffers. Het oaderscheidingsteeken voor joden Onder het opschrift „Ter Over denking' wijdt de Telegraaf een ar tikel aan het onderscheidingstee- ken voor Joden, dat begin» Mei ook in Nederland verplichtend is ge worden. Het blad wijst er op, dat de Joden Duitschlands vijanden zijn en dat de achtergrond van den oorlog een laatste afrekening van het door Duitschland geleide Europa met het Jodendom is. Het feit der bezetting legt het Nederlandsche volk de verplich ting op een loyale houding ten op zichte van de bezettende macht aan den dag te leggen en dit te meer nu gebleken 's, dat de bezettende macht in alles het Nederlandsche volk als vriend beschouwt en be handelt. Uit welbegrepen eigenbe lang dient men dan ook in alles naar een loyale houding te streven. Het blad gaat dan verder: Wanneer dus een Nederlan der, ondanks de door de jodenster duidelijk getrokken scheidslijn tusschen vriend en vijand, toch voortgaat omgang met joden, dus Duitschlauds vijanden te hebben, dan is dit niet loyaal. Het is een vijandige houding ten opzichte van de bezettende macht. Het wordt be schouwd als heulen met den vijand. Na de invoering van de jodenster' zijn er Nederlanders geweest, die zich uitgeput hebben in vriendelijk heden ten opzichte vaii de duidelijk te onderscheiden jood. In de eer ste dagên is het voorgekomen, dat zich opgeschoten Nederlandsche jongens en meisjes uit baloorigheid met de jodenster getooid hebben. Men greep in en heeft enkele van deze warhoofden ingerekend. Voor straf heeft men hen gedurende een bepaalden tijd in behandeling op één lyn gesteld met joden, hetgeen neerkomt op uitsluiting van alle openbare betrekkingen, enz., geen toegang tot café's, bioscopen, par ken enz. Bij herhaling en bij verder voorkomen zal strenger opgetred.en worden. Ter correctie zal strafver blijf in bijzondere kampen volgen, waar men doorgaans zulke over moedige ijveraars in korten tijd tot inkeer brengt. Nog diverse andere voor de bezet tende macht weinig loyale gedra gingen zijn gesignaleerd. Er zijn heeren, die zich genoopt voelen, voor een jodenster den hoed af te nemen. Jonge Nederlandsche meis jes loopen uitdagend met jodenkna pen door de straten te flaneeren. Nederlandsche jongens loopen ge armd met jodinnen. In trams, trei nen en andere openbare vervoer middelen is het voorgekomen, dat Nederlanders ostentatief hun plaats aan joden afstaan. In gezelschap pen van Nedei'landei's worden jo den pronkend binnengehaald. Al deze gedragingen wekken sterk den indruk dat men, hetzij de invoering van de jodenster niet al te ernstig opneemt, of dat men op deze uitdagende wijze onvrien delijk tegen de bezettende macht hoopt te kunnen zijn. De jodenster is voor de Duitsche bezettingsmacht geen gfap,' doch bittere ernst. De bewoners van dit land worden hierdoor in twee kam pen gescheiden: vriend en vijand. Het behoeft geen verwonde ring te wekken, dat bij een voort duren van dergelijke gedragingen die de bezettende macht in hooge mate ohgepast en ongewenscht, acht, strenge maatregelen zullen volgen, die in gelijke mate èn jo den èn Nederlanders, die joden ver der als hun vrienden behandelen zullentreffen. Nederlanders, die niet kunnen besluiten, hun vrien denomgang met joden te staken of die door provoceerend optreden de bezettingsmacht tarten, loopen gevaar, zelf ook als jood behandeld te worden, met alle consequenties die hieruit nu en bij een even tueel verscherpte houding in de toekomst zullen voortvloeien. Men doet goed dit thans in alle nuchter heid, nu het nog niet te laat is, te overwegen. Eén biertje maar.*» DORST IN DE CEL! EDE, 19 Mei. Een arrestant der Edesche politie zat nu al veertien dagen te zuchten in een der kamers van het afgedanktevoude politiebu reau. De dagen gingen voorbij, al dus het Hsb., het zomerde, de hoo rnen tooiden zich in hun mooiste groen gewaad, een helder blauwe lucht welfde zich over zijn gevange nis. Hij wilde op het definitief ver trek van den winter en de intrede van den zomer toch wel eens drinken. Eén biertje maar. Hoe moest hij het aanleggen om zijn ver langen in vervulling te laten gaan? Hij peinsde en peinsde. Toen had hij opeens een probaat middel ge vonden. Met één sprong glipte hij door het openstaande raam en in jollen ren, met den dienstdoenden agent op zijh hielen, ijlde hij naar het in de nabijheid staande café, rukte de deur open en graaide voor den neus van een verschrikten be zoeker een glas bier weg, dat hij in één teug naar binnen zwelgde. In het volgende oogenblik greep de achtervolgende politieman den bier- slaaf bij zijn kraag, deed hem de boeien aan en nam hem mee naar het bureau, waar hij weer werd drooggelegd. JONGETJE VERDRONKEN. Het eenig zoontje van de fam. J. Spiart te Muntendam is aldaar aan de Kerklaan te water geraakt en verdronken. Het ventje was twee jaar oud. Primeurs in het Westland Het Westland heeft de eerste meloenen aan de veiling te Hon selersdijk aangevoerd, waar voor twee gulden per stuk werd betaald. Aan dezelfde vei ling werden de eerste dubbele aalbessen aangeboden die f 5.50 per kilo opbrachten. China's kansen De meening van Sven Hedin TOKIO, 19 Mei (Domei) Dé be roemde Zweedsche ontdekkingsrei ziger en kenner van Tibet en China, Sven Hedin, heeft in een interview met den correspondent te Stock holm van het blad Nitsji Nitsji verklaard, dat de Japansche afslui ting van den Birmaweg en door dringing in de Chineesche. provin cie Joennan, het bewind van Tsjoengking practisch heeft beroofd van alle aanvoerwegen voor wa pens en voorraden van de Anglo Amerikaansche mogendheden. De meeste bestaande wegen zijn vol komen ongeschikt voor een doel treffend vervoer van wapens en oorlogsvoorraden De zg. Zijdeweg, welke 2000 jaar geleden door de Chineezen is aangelegd is op Chi- neesch gebied even primitief als 2000 jaar geleden. Een weg kan dit stuk niet genoemd worden. Veel eer is het een pad door de woestijn, waar alleen kameelen overheen kunnen gaan. Twee wegen. De mogelijkheid besprekende van verbinding tusschen Tsjoengking en de Perzische Golf, zeide Sven Hedin, dat er twee wegen waren, en wel een weg, die van Iran naar Afghanistan leidt en te Kashgar overgaat in den zg. Zijdeweg en een andere weg, die begint in Af ghanistan en ook te Kashgar over gaat in den zg. Zijdeweg, na het Karakoroem gebergte gepasseerd te zijn. Béide wegen zijn echter alleen geschikt voor muilezelkaravanen en bezitten derhalve geen enkele strategische beteekenis. Geschikter achtte Sven Hedin den weg van Novosibirsk in Cen traal Siberië naar Lantsjau via Al- maate. Van Novosibirsk naar Al- maata loopt nl. een spoorlijn en verder ligt er een uitstekende auto weg. Het is echter allesbehalve waarschijnlijk, zoo besloot de ontdekkingsreiziger, dat de Sov jet Unie bij machte is, bepaal de hoeveelheden van haar oor logsmateriaal te kunnen mis sen voor het bewind van Tsjoengking, aangezien zij zelf reeds in haar oorlogvoering tegen Duitschland met een te kort aan oorlogsmateriaal te kampen heeft.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1