NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Geen duimbreed week het Duitsche leger Groote oorlogsbuit bij Kertsj 't Lagerhuis mort Japan's politiek programma Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands N oorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97. Tel. 3332. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. bélangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang No. 11804 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar (afw.) •Sfr DONDERDAG 21 MEI 1M2 Rede van Goering. BERLIJN, 20 Mei (DNB.) Rijks maarschalk Goering heeft bij de plechtigheid van heden in een rede den arbeiders en boeren nogmaals een uitvoerig overzicht gegeven van de vredespolitiek van den Füh- rer voor den oorlog om vervolgens voor het geestesoog van zijn hoor ders de unieke overwinningen te laten passeeren, die de Duitschers en hun bondgenooten hebben ver worven in den aan Duitschland op gedrongen oorlog. Hij wees op het feit, dat in de •Sowjetunie alles was berekend op bewapening voor een overval op Europa, Aan deze bewapening, al dus Goering, kleeft het bloed van millioenen Russische arbeiders en arbeidsters, evenals de Sowjetregi- menten in den afgeloopen winter meedoogenloos en tegen alle ge zond verstand in met hecatomben van 'slachtoffers het Duitsche front moesten bestormen. De rijksminister bracht nogmaals in herinnering, dat de afgeloopen winter ontzaglijk streng was ge weest en wees op de ontberingen, die elke menschelijke voorstelling te boven gingen, waaraan de Duit- sche soldaat in den strijd tegen de elementen tegenstand had te bie den. Hij vestigde de aandacht op den ernst der sitnatie, die door de eigenaardige omstandigheden meer malen ontstond aan het winterfront in het Oosten. Met nadruk betoogde- Goering evenwel ook, dat de Duitsche sol daat zich zelfs in den ijzigsten storm mijlenver verheven voelde boven zijn tegenstander. Hij noem de de Duitsche overwinning in de zen winterslag de grootste, die ooit kon worden behaald. Hij beschreef hoe de Führer met zijn soldaten leed. Hun situatie kende hij nauw keurig tot in bijzonderheden, maar hij mocht niet toegeven, want slechts ijzeren hardheid kon de om standigheden overwinnen. Toen de lente aanbrak, stond het Duitsche leger waar het in den herfst had gestaan. Vervolgens behandelde Goering de prestaties van het vaderland, vooral van de arbeiders en boeren, van wie stellig veel werd geeisclit, doch die uit eigen innerlijke harts tocht het hun toegewezen deel van den strijd voor de toekomst op zich nemen om voor hun Führer en zijn weermacht de wapens te vervaar digen die zij noodig hebben. De Rijksmaarschalk uitte de over tuiging, dat het vaderland zijn plicht precies zoo zal doen als de soldaten aan het froüt en niet zal versagen tegenover noodzakelijke eiscken, hoe zwaar deze ook mogen lijn. Deugt Britsche strategie niet? Lissabon, 20 Mei (ANP.) In 't Lagerhuis heeft Cripps als reden voor de afwezigheid van Churchill bij de debatten aangegeven, dat de ze reeds kort geleden een verkla ring over den oorlogstoestand had afgelegd, waaraan hij niets had toe te voegen. Hora Bclisha verklaarde, dat de Britsche strategie niet deugde. Bouwkunstenaars in den dop. Leer lingen van de afdeeling „bouwkun de" der M.T.S. te Amsterdam bezig met het teekenen van den gevel van het Stedelijk Museum, welke opgaaf binnen een bepaalden tijd gereed moet zijn. Pax Holland-De Haan m. GOUD NA ZOUT In den Wieringermeerpolder staan groote velden koolzaad in bloei. Waar eens de zilte baren golfden, deint na een zee van gouden bloe sems. Het ls een eldorado voor bijen. De nijvere diertjes vliedfen af en aan en doen het hunne om de productieslag te doen gelukken. Want het welslagen van de oogst zal van groot gewicht zijn voor de vaderlandsche voedselvoorziening. (Foto Joh. Kuiper). Successen van het Duitsche lachtwapen HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 20 Mei (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Zooals in een extra bericht is meegedeeld, hebben Duitsche en Roemeensche troepen onder het opperbevel van kolonel-generaal von Manstein, gesteund door sterke formaties van de luchtmacht on der leiding van de kolonel-gene raals Loehr en Freiherr von Richt- hofen, bij de achtervolging van den verslagen vijand de straat van Kertsj over haar geheele breedte bereikt en de laatste zwaar ver sterkte bruggehoofden aan weers zijden van de stad na verbitterd ver zet veroverd. Nadat de sedert einde Februari steeds weer .herhaalde pogingen van den vijand door de Duitsche stellin gen op de landengte ten N.O. van Faodosia te breken en de Krirnte heroveren, mislukt waren ging het hier verzamelde Duitsch-Roe- meensche leger den achtsten Mei tot den aanval over. Bij den eersten stormloop werd de taai verdedigde, zwaar versterkte en zich over een groote diepte uitstrekkende stelling van Parpatsj doorbroken en in den loop van deze gevechten alsme de bij de terstond ingezette achter volging werd het gros van de vij andelijke strijdkrachten ingesloten en vernietigd. De daarmede beëindigde slag heeft geleid tot de vernietiging van drie bolsjewistische legers met 17 divisies infanterie, drie brigades in fanterie, twee divisies cavalerie en vier pantserbrigades. Bij zware bloedige verliezen verloor de-tegen stander 149256 gevangenen, 258 pantserwagens, 1.133 kanonnen en een onoverzienbare hoeveelheid an der oorlogsmateriaal. Slechts arm zalige resten van de vijandelijke strijdkrachten konden de kust aan de overzijde van de zeestraat berei ken. In luchtgevechten verloor de vij and 323 vliegtuigen. In de wateren van het schiereiland weiden 16 schepen met een gezamenlijken in houd van 13.6000 brt. een mijnenve ger en 21 kleine kustvaartuigen door luchtaanvallen tot zinken ge bracht. Voorts werden tien middel- groote schepen door homtreffers zwaar beschadigd. In het gebied van Charkow wer den nieuwe aanvallen van den vij and in verbitterde gevechten afge slagen. Hierbij werden weder 34 vij andelijke pantsex-wagens stukge schoten. De luchtmacht greep op de zwaartepunten van den slag met formaties gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers doeltreffend in de gevechten op den beganen grond in, dreef vijandelijke troepen concentraties uiteen en vernietigde of beschadigde 29 pantserwagens. De vijand verloor gisteren 36 vlieg tuigen. Een eigen vliegtuig wordt vermist. Aan de overige deelen van het front in het Oosten hadden eigen aanvalsacties succes. Hier en daar door den vijand ondernomen uitval len werden afgeslagen. Op Malta werden bomvoltreffers geplaatst op startbanen van het vliegveld La Venezia, in luchtge vechten boven Noord-Afrika twee Britsche jachtvliegtuigen neerge- choten. In den strijd tegen Groot-Brittan- nië bestookten vrij sterke formaties van de luchtmacht in den afgeloo pen nacht het havengebied van Huil aan de monding van de Hum- her met brisant- en brandbommen. Er werden verscheidene branden waargenomen. Lichte gevechtsvliegtuigen bom bardeerden bij den een aanval over dag met succes fabrieksinstallaties aan Britsche zuidkust. Aan de Kanaalkust schoten Duitsche jagers zonder eigen verliezen uit vijande lijke jachtformaties zeven Spitfires neer. Britsche bommenwerpers onder namen in den afgeloopen nacht ver scheidene militair nuttelooze sto- ringsaanvallen op Z.W. Duitsch ge bied. Zij wierpen in hoofdzaak brandbommen op woonwijken. De schade is onaanzienlijk. Nachtja gers en luchtdoelartillerie haalden elf vijandelijke vliegtuigen neer. Bij de gevechten op het schier eiland Kertsch heeft zich de luite nant Friedrich, compagniecomman dant in een regiment infanterie, door bijzondere dapperheid onder scheiden. Kapitein Baer, groepscomman dant in een jachteskader, behaal de gisteren zijn 99e tot 103e over winning in de lucht. Het jacht eskader 77 heeft het aantal zijner overwinningen in de lucht tot 2.011 doen 6tijgen. Felle strijd ia 't booge Noorden Het D.N.B. verneemt van mili taire zijde: De voor de bolsjewisten zoo be langrijke ravitailleeringslinie naar Moermansk en Archangel, wordt onophoudelijk door aanvallen van de Duitsche luchtmacht en van Duitsche zeestrijdkrachten bedreigd en versmald. Herhaaldelijk werden Engelsche en Amerikaansche con- vooien uiteengedreven en werden naar Moermansk gevluchte schepen nog in de haven zelf vernietigd. De Britten en onlangs ook de Ameri kanen hebben hun pogingen om de zen toevoerweg door het in den strijd werpen van sterke zeestrijd krachten met zware verliezen moe ten betalen. Van 1 Januari tot 19 Mei hebben Duitsche zee- en lucht strijdkrachten bij hun strijd in het hooge Noorden de volgende resulta ten behaald: Tot zinken gebracht werden twee kruisers, vijf duikboo- ten, een gezamenlijken inhoud van 125.200 brt., alsmede vijf andere vaartuigen, waaronder een ijsbre- ker. Zwaar beschadigd en vermoe delijk ook gezonken zijn: 1 kruiser, verscheidene torpedojagers en 41 koopvaardijschepen. De aanvallen werden onderno men in de Noordelijke IJszee, in het noordelijke deel van den Atlan- tischen Oceaan, tusschen Spitsber gen en de Noordkaap, alsmede noordelijk hiervan ter hoogte van Noord-Noorwegen, in de Witte Zee, in de Baai van Kola en bij Moer mansk. Deze resultaten werden voor een deel bereikt bij zeer ruwe zee, slecht zicht, zware sneeuw storm en en weerwil van zeer ster ken vijandelijken afweer door be wakingsstrijdkrachten en vergezel lende vliegtuigen. Britten boven Zuid-Duitschland BERLIJN, 20 Mei (DNB.) Om- trent den aanval van Britsche bom menwerpers in den afgeloopen nacht op Zuid-Duitsch gebied, waarbij geen enkel militair resul taat werd behaald, wordt nader vernomen, dat van de elf vliegtui gen, die door nachtjagers en lucht doelartillerie werden neergescho ten, zes viermotorige bommenwer pers waren, voorzoover thans be kend. Volgens den Engelschen nieuws dienst zijn van dezen aanval zelfs twaalf bommenwerpers niet naar Engeland teruggekeerd. Daardoor heeft de vijand meer dan vijftien i procent van zijn toestellen verloren Voort Churchill den oor log alleen? STOCKHOLM, 20 Mei (D.N.B.): De Londensche correspondent van Nya Dagligt Allehande meldt over de debatten in het Lagerhuis het volgende: Het' Lagerhuis morde over de af wezigheid van Churchill bij den aanvang van de tweedaagscHe le- batten over den oorlogstoestand, In plaats van den minister-president voerde Sir Stafford Cripps het woord. Deze verklaarde, dat Chur chill, wanneer hij dit noodig oor deelde, op den tweeden dag der de batten zou verschijnen. Hierop werd geprotesteerd. „Neen neen" en „dictatuur". Ook werden klach ten vernomen over het feit, dat Churchill het Lagerhuis veront- achtzaamt en dat men niet over den oorlog kon spreken, wanneer de minister van defensie afwezig was. Attlee viel de eer te beurt den minister-president te moeten ver dedigen. De verwijten van de afge vaardigden waren scherp van toon. Men verweet Churchill zelfs, dat hij den oorlog geheel alleen voert. Attlee verklaarde, dat hij niet be greep wat het Lagerhuis bedoelde en verklaarde nadrukkelijk, dat de militaire adviseurs der regeering hun bepaalde aandeel hadden in alle besluiten met een strategisch karakter. Het gisteren gehouden debat was waarschijnlijk een van de langste sedert het uitbreken van den oor log. De niet persoonlijke kritiek in het Lagerhuis werd naar voren ge bracht door den voormaligen mi nister van opbouw, Greenwood, die van meening was, dat de fout schuilde in het feit, dat het Engel sche volk geen verklaring heeft ge kregen over de vele tragediën. Is Duitschland oorlogsmoe.i.? Het lijkt er niet op. De Amerikaansche diplomaten, die vroeger in Duitschland werk zaam waren en thans alhier op hun uitwisseling wachten, hebben aan Portugeesche persvertegenwoordi gers een interview toegestaan, waarin zij zich uitspraken over hun indrukken in Duitschland. Op de vraag van den correspon dent der Exchange Telegraph of in Duitschland niet een zekere oor logsmoeheid valt waar te nemen, verklaarde een Amerikaansche journalist, dat hij hierop slechts particulier wilde antwoorden en wel in dezen zin, dat men in dit opzicht geen illusie mag koesteren. De aaneengeslotenheid en eensge zindheid van het Duitsche volk blijft steeds verbazingwekkend. De houding der partij en haar steeds groeiende invloed belet alle ver wachtingen op een binnenlandsche ontbinding in Duitschland. Deze verklaring was evenwel niet voor publicatie bestemd. De Aartsbisschop sprak BERLIJN, 20 Mei (A.N.P.) Naar de Britsche nieuwsdienst meldt, heeft de aartsbisschop van Canterbury zich afkeurend geuit over het feit, dat de bombardemen ten op Oostzeesteden als Rostock en Lübeck voor de Britsche pers aanleiding is geworden tot uitin gen van vreugde. Naar Duitsche politieke kringen verklaren, spreekt uit het stand punt van den Aartsbisschop de bevestiging van het feit, dat Brit sche vliegtuigen historisch kost bare gebouwen hebben aangevallen en verwoest, en de burgerbevolking hebben geterroriseerd. De aarts bisschop geeft eigenlijk toe, dat de aanvallen op oude Duitsche steden niet om militaire redenen, doch uitsluitend voor het terroriseeren van de bevolking zijn uitgevoerd en derhalve thuis hooren in het hoofdstuk van duidelijke oorlogs misdaden. Afleveren op Wehrmachtsmarken Bij vele winkeliers en instellin gen schijnt de indruk te zijn ge wekt, dat de Wehrmachtmarken hun geldigheid hebben verloren, nu de „Lebensmittelkarten der Deutschen Wehrmacht in den Nie- derlanden" ingevoerd zijn. Met na druk wordt er op gewezen, dat dit niet het geval is en dat het afleve ren op Wehrmachtmarken aan per sonen, die bevoegd zijn tot het koo- pen op deze distributiebescheiden, niet mag worden geweigerd. MUSSERT: De nationaal-socialis- tische staat dient gegrondvest te zijn op den eerbied voor den arbeid. Soldaten en arbeiders geridderd BERLIJN, 20 Mei (D.N.B.) In de nieuwe Rijkskanselarij heeft vandaag de officieele plechtigheid plaatsgevonden waarin voor het eerst het ridderkruis van het oor logskruis van verdienste is uitge reikt. Uit naam van den Führer werd het aan den obermeister Ilans Hahne verleend. Tegelijkertijd werd voor den eer sten keer het oorlogskruis van ver dienste eerste klasse uitgereikt aan honderd arbeiders uit de be wapeningsindustrie, vyf arbeid sters dezer industrie, vijf mijn werkers, 22 boeren en landarbei ders en vijf boerinnen. De overhandiging van het ridder kruis van het oorlogskruis van verdienste geschiedde op bevel van den Führer door een met liet ridderkruis van het ijzeren kruis ouderscheiden korporaal. De oor logskruizen van verdienste eerste klasse werden uitgereikt door rijksmaarschalk Göring, generaal- veldmaarschalk Keitel, generaal- veldmaarschalk Milch en minister Speer. De Beemster bloeit BEEMSTER, 20 Mei. De a.s. Pinksterdagen belooft de bloeiende Beemster bij goed weer schitterend te zijn. De appelboomen staan dan in bloei, geflankeerd door het frissche groen der mooie we gen. De prijs van Zeeppoeder In de Staatscourant van 20 Mei is opgenomen de prijzenbeschik- king zeep- en waschpoeder no. 1 Volgens deze beschikking mag voor zeeppoeder ten hoogste de prijs van f 0.12% per pakje van 250 gr. inclusief omzetbelasting aan het publiek in rekening worden ge bracht. Tevens is aangegeven, wel ke prijzen bij verkoop van ver pakte zeeppoeder aan groot- en kleinhandelaren mogen worden berekend. Maan op vanavond om °nder 11.57 /y* ry Q 2.09 ■23 Mei "bvO uur 5 Juni E.K, tot morgenochtend L.K .10 Mei f o f 12 Juni V.M D.OD UUr N.M. VETRANTSOEN wordt verlaagd REDUCTIE OP DEN BOTERPRIJS VERVALT. De zeer strenge en langdurige winter heeft voor ons melkvee zeer nadeelige gevolgen gehad, zoodat de melkproductie en dientengevol ge ook de boterproductie in sterke mate zijn teruggeloopen. Het is daarom niet mogelijk het huidige vetrantsoen te handhaven zonder de vetvoorziening in den komenden winter in gevaar te brengen. Dezen zomer moeten gelijk ook het vorig jaar is geschied, botervoorraden voor den winter worden aangelegd. Hoewel de huidige boterproductie het mogelijk zou maken, het thans geldende rantsoen gedurende den zomer te handhaven, zouden in dat geval niet voldoende voorraden voor den winter kunnen worden gevormd. Naar het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd mededeelt, heeft men daarom moe ten besluiten tot verlaging van het vetrantsoen me: ingang van Dins dag 26 Mei a.s. en wel van 200 gram tot 175 gram per week. Deze verla ging wordt bereikt door den geldig heidsduur der aan te wijzen bonnen te verlengen en wel door 250 gram boter per 10 dagen beschikbaar te stellen. De margarine-productie wordt thans niet voortgezet, zoodat het geheele Nederlandsche volk weder om op boter zal zijn aangewezen. Den houders van vetkaarten zal dit jaar geen reductie op den boterprijs meer worden verleeend. Voor zoover bij den handel nog margarine en vet voorraadig zijn, kunnen deze worden uitverkocht op de daarvoor aan te wijzen bon nen. Men kan derhalve geen aan spraak meer maken op het verkrij gen van margarine. Ter gelegenheid van haar 40-farig bestaan organiseert de populaire hoofdstedelijke voetbalvereenigfng Blauw Wit van 23 Mei tot 14 Juni in het Olympisch stadion te Amsterdam een kermis. Met den opbonw van de dverse attracties ls men thans druk bezig. Pax Holland-De Haan m DE STRIJD IS NOG NIET BEëINDIGD. TOKIO, 20 Mei (D.N.B.) Het pas opgerichte politieke verbond tot ondersteuning van de keizer lijke politiek, waartoe alle minis ters met uitzondering van die van Oorlog en Marine zijn toegetreden, heeft een uit vier punten bestaand program van den volgenden inhoud aangenomen: 1. Door consolideering der poli tieke macht in overeenstemming met de voornaamste beginselen van de nationale politiek vastbe sloten alle maatregelen te nemen, welke voor het slagen van den Groot Oostaziatischen oorlog noo dig zijn. 2. In overeensteming met de be palingen van de keizerlijke errond wet een Rijksdag tot ondersteuning van de keizerlijke politiek te vor men. 3. Voor de nauwst mogelijke sa menwerking met de beweging tot ondersteuning van den keizerlijken troon te zorgen en 4. Door het vormen van de Groot- Aziatische welstandssfeer bij te dragen tot de totstandkoming van een nieuwe wereldorde. Tegelijkertijd nam de veragdering met algemeene stemmen een reso lutie aan, waarin gezegd wordt, dat het ondanks de schitterende Japansche overwinningen nog een lnage weg is naar de vervulling van alle taken, zoodat het noodig is het politieke bewustzijn van 't Japansche volk te wekken en door de concentratie van alle krachten de macht van Japan ten volle tot ontplooiing te doen komen, ten einde de oorlogsdoelen te verwezen lijken. Hij verhuurde gestolen fietsen In een rijwielstalling te Den Bosch, waarin tevens een fietsen- verhuurinrichting was gevestigd, heeft de politie een inval gedaan. Onder de fietsen, die voor ver huur bestemd waren, werden zes gestolen rijwielen aangetroffen. De eigenaar van de stalling werd ge arresteerd, terwijl alle fietsen van de verhuurinrichting, ten getale van 43 st., in beslag werden 'no men. Daar men vermoedt, dat van dit. aantal wel een gedeelte van diefstal afkomstig is, heeft de com missaris van politie te 's-Hertogen- bosch allen, wien het laatste half jaar een fiets werd ontstolen, opge roepen, zich aan het hoofdbureau van politie te vervoegen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1