NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR S*ag bij Charkow duurt voort „Sovjet-Unie moet geholpen worden' De waarheid over de Koraalzee Uite.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebnreaox: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97. Tel. 3332. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. m.m. Bij contract, binnen een laar te ge bruiken.' belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt 86ste Jaargang No. 11805 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar (afw.) VRIJDAG 22 MEI 1942 151 britsche vliegtuigen neergehaald. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER 21 Mei. (D.N.B.): Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In het gebied van Charkow duurt de slag voort. Door sterke pantser strijdkrachten ondersteunde aan- allen van den tegenstander mis lukten onder zware verliezen. Er werden wederom 63 vijandelijke pantserwagens vernietigd. De lucht macht greep met sterke strijdkrach ten en groot succes in de gevechten op den beganen grond in. Ook in het gebied van Z.-O. van het Ilmen- meer werden vijandelijke aanvallen met groote verliezen voor den vij and afgeslagen. De negende divisie CRIPPS VERKLAARTi luohtdoelartillerie vernietigde in de gevechten in het gebied rond Char kow tot den 20en Mei 107 vijande lijke pantserwagens. Het regiment luchtdoelartilleriee 91 heeft in het Oosten zijn lOlen en de eerste af- doeling van het regiment luchtdoel artillerie 12' haar lOOen pantserwa gen stukgeschoten. Op Malta werden vliegvelden van den vijand overdag en des nachts gebombardeerd. Voor de Z.O. kust van Engeland beschadigden lichte gevechtsvlieg tuigen overdag een koopvaardij schip van middelbare grootte. In het tijdvak van 11 tot 20 Mei verloor de Britsche luchtmacht 151 vliegtuigen, waarvan 36 boven de Middellandscbè Zee en in Noord- Afrika. In denzelfden tijd gingen in den strijd tegen Groot-Brittannië 42 eigen vliegtuigen verloren. Luitenant Reichwald schoot den IScn Mei met een zwaar stuk lucht afweergeschut in enkele minuten 6 aanvallende bolsjewistische pant serwagens kapot en lieeft zoodoen de in den loop van den veldtocht in liet Oosten in totaal 27 pantserwa gens stukgeschoten. Staat Anglo Amerikaanscta front op ineenstorten Berlijn over Cripps' rede. BERLIJN, 21 Mei (ANP). De debatten in het Lagerhuis, waar van een rede van Sir Stafford Cripps het middelpunt vormde, w erpen, volgens het oordeel van po litieke kringen alhier en ook vol gens de opvatting van de Wilhelm- sfrasse, het licht op zekere in En geland sterker op den voorgrond tredende crisisverschijnselen. Over het geheel genomen, krijgen toonaangevende kringen in de Duit- sche hoofdstad den indruk, dat de verklaringen van Cripps beschouwd moeten worden als een bemoedi gend element voor de politieke en militaire doelstellingen van de lan den, aangesloten bij het pact van drie. In politieke kringen alhier acht men zelfs de gedachte niet onjuist, dat uit dergelijke verklaringen con clusies kunnen worden getrokken inzake de hechtheid van het An- glo-Amerikaansche front en wel in dier voege, dat de ineenstorting van dit front misschien dichterbij is dan velen zouden willen geloo- ven en door de verantwoordelijke mannen in Groot-Brittannië en de Yereenigde Staten wordt toegege ven. Kenmerkend voor de stemming in Broot-Brittannië is de verklaring van den Lagerhuis afgevaardigde Shinwell, die zeide: „Ik eisch van Le regeering de verzekering, dat zij bereid is om aan te vallen. Ik ge loof weliswaar, dat Sowjet-Rusland dn nazi's zonder hnlp kan verslaan, doch het is ook mogelijk, dat Rus- I-nd overwonnen wordt. En wan neer dit gebeurt, dan twijfel ik er aan of het Britsche wereldrijk dit overleeft." Ook Engeland komt in gevaar 't Had alles nog erger kun nen zijn. STOCKHOLM, 21 Mei (DNB). Naar de Britsche berichtendienst meldt, verlangde de arbeidersafge vaardigde Shinwell gisteren in het Lagerhuis de verzekering, dat de regeering voornemens was tot den aanval over te gaan. Het is moge lijk, aldus Shinwell, dat de Sowjet Unie wordt verslagen en dan valt het te betwijfelen, of het Britsche rijk dat zal overleven. Sir Stafford Cripps verklaarde, dat de leden van het oorlogskabi net zich bewust zijn van den ernst der situatie. Een buitengewoon groo te moeilijkheid is een snel vervoer van troepen en luchtstrijdkrachten over zeer groote afstanden en onder snel veranderde omstandigheden. Hij zeide, „in dit opzicht hebben onze vijanden groote voordeelen. De Duitschers en Italianen bezetten in Europa de binnenlinie en kun nen hun troepen van het eene front naar het andere overbrengen, ter wijl wij ons steeds buitenom moe ten bewegen. De Japanners kunnen hun strijdkrachten concentreeren op de plaats, waar zij slag willen leveren, terwijl de Engelsche en Amerikaansche bevelhebbers moei lijk konden zien, waar een aanval te verwachten was. Onder deze omstandigheden, al dus vervolgde Cripps, is het ver rassend, dat de gevolgen niet nog ernstiger zijn geweest. Ten aanzien van de Stille Zuid zee betoogde Cripps, dat nederla gen op het slagveld niet altijd het gevolg, van nalatigheid of domheid zijn. mogelijk is de oorzaak, dat de vijand op een bepaalde plaats ster ker was. Een onderzoek naar de gebeurtenissen te Singapore wees Cripps namens de regeering van de hand als „schadelijk voor de doel treffende voortzetting van den oor loog." Australië is in „operatief opzicht" in de Amerikaansche onderstcu- ningssfeer geraakt, doch ten aan zien van de ravitailleering zal Engeland alles doen om Australië te helpen, zooals Australië bereid was Engeland in de dagen Van den nood te steunen. Ten aanzien van de bomaan vallen op Duitschland beweer- Roosevelt toch dictator...? LISSABON, 21 Mei (A.NP.). Naar Reuter meldt, heeft de vroe gere president der Vereenigde Sta ten, Herbert Hoover, voor den raad van de nationale industrieconferen tie gesproken over de „beperkingen van de vrijheid in oorlogstijd". Op dat de Vereenigde Staten den oor log winnen, zoo zeide hij, moeten Roosevelt ^dictoriale economische volmachten worden verleend, daar een zuiver fascistische economie noodig is om een totalen oorlog te winnen. Men moet zich er op voor bereiden, dat de economische vrij heid meer en meer verdwijnt zoo lang de oorlog duurt. de Cripps, dat Duitschland daardoor gedwongen wordt, sterke afdeelingen der lucht macht aan het Sovjetfront te onttrekken. Naar onze meening, aldus vervolgde hij, is dit de beste weg om materieelen steun aan Rusland te verlee- nen, totdat de tijd komt, dat wij in staat zijn een zorgvuldig voorbereidén 'aanval op het Europèesche vasteland te on dernemen, hetgeen inderdaad in ons voornemen ligt. Wat de productie betreft, heeft het kabinet besloten, dat de Sow jet Unie voorrang moet hebben voor de hoeveelheden goederen, welke Moskou beloofd zijn. Cripps stelde zich op het standpunt, dat de Sowjetlegers Engeland hebben „bevrijd" van het gevaar van een aanval en een invasie. „Geen prijs", zoo besloot hfl, „lijkt ons te hoog voor de voortzetting van deze dappere Russische krachts inspanning, zelfs wanneer dat zou beteekenen, dat een deel van ons gebied in-gevaar wordt gebracht, want door deze krachtsinspanning wordt het belangrijkste deel van onzen weerstand in Engeland be schermd." Bomaanslag in Transvaal Door bomaanslagen is in den nacht van Woensdag op Donder dag, naar de Britsche berichten dienst uit Johannesburg meldt, in East Rand uitgebreide schade aan staatseigendom ontstaan. Kort voor middernacht werd een bom door de voordeur van het postkantoor van Benoni geslingerd, die het interieur verwoestte. Te zelfdertijd ontplofte een bom in 'een telefooncel naast het postkan toor van Alherton, in de nabijheid van Germiston, waardoor aan het hoofdgebouw voor honderden pon den sterling schade werd aange richt belgische krijgsgevange nen thuis. ANTWERPEN, 21 Mei (D.N.B.): Met extra-treingn zijti 1100 zieke en gewonde Belgische krijgsgevan genen, ontslagen uit allerlei krijgs gevangenkampen in Duitschland, hier aangekomen. Voor zoover zij niet terstond konden terugkeeren naar hui* verwanten, werden zij ondergebracht in ziekenhuizen. bevolking van reykjavik klaar voor evacuatie. REYKJAVIK, 21 Mei (Afip) De IJslandsche regeering heeft de bevolking van de hoofdstad ver zocht, tijdens den zomer zooveel mogelijk haar woonplaatsen te ver laten en maatregelen te treffen om de stad, wanneer het noodig is, snel te kunnen ontruimen. „home sweet home..." LISSABON, 21 Mei. (A.N.P.): Volgens een bericht van een pers bureau uit Washington, heeft de -minister van Marine, Knox, bekend gemaakt, dat de Amerikaansche marine is begonnen negers te re- cruteeren voor den militairen dienst. De bevelhebber der Duitsche weermacht in Nederland, general der Flieger Christiansen, ontving Woensdag op kasteel Oud Wassenaar den Reichsführer der SS Himmler, waarbij tevens Rijkscommissaris dr. Seyss Inquart en de leider der N.S.B., Ir. Mnssert aanwezig wa ren. Stapf-PK. Fritz-Pax Holland m. Het a-symetrische vliegtuig, het nienwe Duitsche vliegtuig-type, dat in den komenden strtyd een belangrijke rol zal spelen, verlaat thans in seriebouw de montagehallen der vliegtuigfabrieken. Deutscher Veria g-Recla-PK. Scholz-Pax Holland m. Wanhopige vlucht der Amerikaansch- Britsche vloot Japan vraagt open kaart TOKIO, 21 Mei (D.N.B.): De woordvoerder der Japansche ma rine, Hiraide, die vandaag bijzon derheden over den slag in de Ko raalzee heeft medeegedeeld, ver klaarde o.a., dat Japan volkomen bereid is, indien het noodig blijkt, de Amerikaansche en Britsche openbare meening onwraakbaar materiaal voor te leggen aangaan de de overweldigende overwinning van Japan in de Koraalzee, zooals dit reeds geschied is bij de debacle van Hawaii. Voorloopig geeft Ja pan er de voorkeur aan, af te wach ten tot Roosevelt op zijn eigen ma nier een bekentenis aflegt. De 'on zekerheid en nervositeit na de ne derlaag der geallieerdeen blijkt reeds daaruit, dat zij hun beide be kendste 'vliegtuigmoederschepen in groote haast verder naar het zui den hebben getrokken. Hiraide noemde den snellen terugtocht van de na den zee slag nog overgebleven gealli eerden oorlogsvaartuigen, die slechts een wanhopige vlucht genoemd kan wordeen, een ver rassend feit voor de Japanners. De Japanners betreuren het, dat zij den vijand ondanks ver scheidene dagen zoeken in de Koraalzee, niet hadden kunnen vinden. Hiraide haalde verder de in To kio beschikbare berichten aan, vol gens welke de overlevenden der geailieerde vloot afgezonderd waren Sovjets schuwen de waarheid en boe deze gemaskeerd wordt. BERLIJN, 21 Mei (D.N.B.) Een dezer dagen is, naar van mi litaire zijde verluidt, in den Zui delijken sector van het Oostelijke front een geheim bevel gevonden van den chef van de politieke af- deeling van den sowjet-commissa ris Zoekanof, tezamen met andere papieren van een bolsjewistischen divisiestaf. Het bevel draagt het nummer 463 en is gericht aan de oorlogscoinmissarissen, ziekenhui zen, hospitalen en militarie eenhe den Dit bevel luidt woordelijk als volgt: „In den laatsten tijd heb ik geconstateerd, dat gewonden, die van het front komen en doortrek kende leden van de weermacht afkomstig uit de tijdelijk door den vijand veroverde gebieder., onder de bevolking en het sowjetleger gevaarlijke anti-reyolutionnaire geruchten verspreiden. Zij maken gewag van de goede behandeling die gevangen genomen soldaten van het bolsjewistische leger en de vreedzame bevolking van de fas cistische barbaren ondervinden. Tegen deze geruchten moet zeer drastisch worden opgetreden. De, bovengenoemde instanties moeten de verspreiders van dergelijke ge ruchten onverwijld arresteeren en voor den krijgsraad brengen. De be treffenden kunnen rekenen op den kogel, terwijl hun familieleden tot dwangarbeid veroordeeld worden. De commissarissen moeten on middellijk voor de legeronder- deelen voordrachten houden, waarin gewezen moet worden op de fascistische wreedheden. Hierbij moeten den sowjetsolda ten verminkte lijken van ge sneuvelden worden getoond. in bijzondere kwartieren. Dit feit noemde hij een bewijs hoe ernstig Roosevelt en Churcill de in dezen zeeslag geleden nederlaag achten. De strijd van 7 Mei had veel ge lij'kenis met dien ter hoogte van Malakka, waarbij de Engelsche slagschepen „Prince of Wales" en „Repulse" vernietigd werden. Door een schijnbeweging van een klein Japansch vliegtuigmoederschip is de sterke gecombineerde Engclsch- Amerikaansche vloot naar het Noordelijke deel van de Koraalzee gelokt, waarop de Japansche ma rineluchtmacht haar met één stoot heeft afgemaakt. Het verloop van dezen slag toont duidelijk aan, hoe slecht de strategische en tactische leiding van de tegenpartij is. Wij oi zijl De slag van den volgenden dag was een moderne zeeslag in den waarsten zin des woords, want hier streden onder het parool „wij of zij" twee groote eerste klas vliegtuigmoeder schepen tegen elkaar. Men zal zich zonder meer het enervee- rende karakter van dezen zee slag, die verscheidene uren heeft geduurd voorstellen. Ver scheidene honderden Japan sche en geallieerde vliegtuigen vielen op de wederzijdsche vliegtuigmoederschepen aan en voerden gelijktijdig hevige in- dividueele gevechten met ei kaar. Hoewel de Japanners numeriek ver in de minderheid waren, heb ben zij met absolute zekerheid twee machtige Amerikaansche vliegkampschepen met alle aan boord zijnde vliegtuigen tot zinken gebracht. In dezen adembenemende^ slag hebben eenige Japansche machines zich met haar torpedo's op een grooten vijandelijken kruiser laten vallen en dezen door de hierbij uitgebroken branden zwaar bescha digd. r— Verduister i Maan Maan op vanavond om onder 13.03 rkt At\ 2-40 23 Mei 21.40 UUr 5 Juni E.K. tof morgenochtend L.K. 3U Mei c Q/4 12 Juni V.M 5.o4 uur N.M. W.A. verweerde zich tegen volksmenigte Van rechtsvervolging ont slagen. In den avond van den derden vSeptember 1O40 ontstond in de Slotlaan te Zeist eenige deining doordat het publiek zich opdrong tégen een groep van ongeveer 140 man W.A., die een marsch maak te. Tenslotte kwam het in de Weeshuislaan tot handtastelijkhe den en toen gaf de commandant het bevel de straat schoon te ve gen, waarbij de weermannen ge bruik maakten van hun koppel riemen, om eenige rake klappen uit te deelen. De Utrechtsche rechtbank ver oordeelde indertijd deze weerman nen tot boeten van f 20 en een voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand. In hooger bereop heeft thans het vredegerechtshof deze weermannen ontslagen van rechtsvervolging en één hunner vrijgesproken, daarbij oa. overwegende, dat de vojlksme nigte door haar optreden opzette lijk een marcheerenden troep der W.A. in haar bewegingen belem merde en dat 'u dergelijk optreden tegenover de W.A., als orgaan der Nationaal-Socialistische Beweging, die draagster is van beginselen, welke slechts het welzijn van het vaderland beoogen, een ernstige aantasting is te achten van haar eer, op welker erkenning zij zonder voorbehoud aanspraak heeft. In verband hiermede stelde het hof vast, dat verdachten zich terecht gekrenkt hebben gevoeld in hun eer, die mede gelegen is in de eer van de Nationaal-Socialistische Be weging in Nederland deel uit te maken en dat verdachten, zich te weer stellend tegenover deze volks menigte, onder deze omstandigh© den geacht moeten worden te zijn opgetreden ter noodzakelijke ver dediging tegen oogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding van dit hoogste goed. Bovendien werd overwogen, dat gelijk de verde diger, mY. A. J. van Vessem, had opgemerkt de W.A. een op be- velbeginsel berustende organisatie is, waarvan de leden onvoorwaar delijk ieder bevel van hun comman dant moeten opvolgen. voerverbod voor granen in duitschland/ BERLIJN, 20 Mei (A.N.P.): Rogge,, tarwe,, gerst, haver en olie houdende zaden mogen van nu af aan in Duitschland niet in onrij- pen toestand gemaaid en aan het vee gevoederd worden, tenzij in uitzonderingsgevallen, ter beoor deeling van den boerenleider. OOK GIJ KUNT WELVAART EN ARBEIDSVREUGDE VINOEN DOOR WERK IN DUITSCHLAND HEI'ÏIGE. LOOIEN (iOE^lË -|4 A ME li A A Q5 C'H AP GUNSTIGE fi'RBElb^VOÖHWAiRDEd 1 de eerste nieuwe aard appelen uit de kas. Naaldwijk, 21 Mei. Aan de veiling te Westerlee zijn Don derdag de eerste nieuwe aard appelen uit de kas aangevoerd. Er werd 19 cent per kg. voor betaald; De prijs van stalmest De gemachtigde voor de prijzen deelt mede, dat, in verband met de verhoogde kosten, de prijs van stal mest berekend mag worden op het dubbele van den prijs op 9 Mei 1940. Indien een hoogere prijs wordt gevraagd, worden de betrokkenen in hun eigen belang aangeraden zich te wenden tot de Inspectie voor de Prijsbeheersching. P.T.T. op tweeden Pinksterdag De uitvoering van den post-, te legraaf- en telefoondienst en de openstelling der PTT-kantoren, zullen op Tweeden Pinksterdag ge heel gelijk zijn aan den dienst op Zondag. Nadere inlichtingen ver strekken de postinrichtingen. kind onder vrachtwagen geraakt. Op den Boschdijk te Eindhoven liep een groep kinderen voor een marcheerendee militaire colonne uit. Een vrachtwagen, die deze co lonne wilde passeeren, kwam daar door op de linkerrijbaan. Op dat moment liep de negenjarige H. V. T. uit het groeepje kinderen weg, waarbij het kind werd overreden. Zeer ernstig gewond werd het ventje naar het Binnenziekenhuis overgebracht, waar het na aan komst is overleden. gift voor w.h.N. De Stichting Winterhulp Neder land heeft dezer dagen van de Staatsmijnen te Heerlen een bedr8g ontvangen van ruim f 157.149.—.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1