NOORD-HOLLAND r— Verduister DAGBLAD VOOR Amerikaansch slagschip getorpedeerd Nieuwe bonnen Ned. Landstand een stap verder Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie, en Administratiebnreanx: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97. Tel. 3332. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt 86ste Jaargang No. 11806 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar fafw.) ZATERDAG 23 MEI 1942 23 vijandelijke schepen verloren gegaan In een extra bericht deelt het Italiaansche hoofd kwartier mede dat een Italiaansche duikboot ter hoogte van de Braziliaansehe kust, op 100 mijl ten Westen van het-eiland Fernando de Noronha, een naar het zuiden koersende vlootformatie der Ver. Staten heeft aangevallen. De duikboot schoot van eenige honderden meters afstand een salvo torpedo's af op een slagschip van de Maryland-klasse (32.000 ton), dat door twee torpe do's in het voorschip werd getroffen en binnen kor ten tijd zonk. Het opperbevel van de weermacht maakt het vol gende extra bericht bekend: Duitsche onderzeebooten hebben de vijandelijke ra- vitailleeringsscheepvaart in Amerikaansche wateren opnieuw zwaar getroffen. Zij brachten ten Oosten van de Antillen, in de Cara- ibische Zee en in de Golf van Mexico twintig vijande lijke koopvaardijschepen van tezamen 111.600 brt. tot zinken. Een andere duikboot drong door de Golf van St. Laurens tot in de rivier de St. Laurens door en bracht daar, in weerwil van de bewaking door talrijke zee- en luchtstrijdkrachten drie schepen van 14.000 brt. tot zinken. Daarmede heeft de vijandelijke scheepvaart in het bestek van deze operaties weer 23 schepen, van teza men 125.600 brt. verloren. Bolsjewistische gevechts groep in Lapland vernietigd HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 22 Mei. Het opperbe vel der weermacht maakt bekend: Op het schiereiland Kertsj zijn bij de laatste zuiveringsacties nog 19.942 gevangenen binnengebracht, alsmede 36 pantserwagens, 264 ka nonnen en een pantsertrein buit gemaakt. Daarmede is het in het wecrmachtbericht van 20 Mei ge noemde aantal gevangenen geste gen tot 169.198; do.buit tot 284 pant serwagens en 1.397 kanonnen. Ge vechtsvliegtuigen wierpen in het havengebied van Sebastopol een koopvaardijschip in brand. Nadat in den slag van Charkow alle bolsjewistische aanvallen on der zeer zware verliezen voor den tegenstander waren afgeslagen, is het initiatief thans in onze handen overgegaan. Ten Z.O. van het Ilmenmeer zette de vijand zijn vergeefsche aanval len voort. In Lapland wonnen Duitsche troepen bij een aanval verder ter rein. Een in den loop der gevech ten ingesloten gevechtsgroep van den vijand werd vernietigd. In een haven op het schiereiland Kola beschadigde de luchtmacht drie vrij groote koopvaardijsche pen, waarvan een zoo zwaar, dat aangenomen kan worden, dat het vernietigd is. In het gebied achter het front hebben Duitsche en Hongaarsche formaties een vrij sterke bolsjewis tische bende uiteengeslagen. Nacht jagers schoten de laatste dagen aan het Oosteelijke front ver scheidene bolsjewistische bommen werpers en transportvliegtuigen neer. Op Malta werden de vliegvelden Halfar en Luca overdag en des nachts gebombardeerd. Andere luchtaanvallen waren gericht tegen een Britsch luchtstcunpunt in Noord-Afrika. Duitsche duikbooten hebben, zoo als in een extra-bericht is meege deeld, ten Oosten van do Antillen, op de Caraïbische Zee en in de Golf van Mexico 20 vijandelijke koop vaardijschepen, tezamen 111.600 brt., tot zinken gebracht Een an dere duikboot drong over de golf van St. Laurens tot in de St. Laurensrivier door en bracht daar, in weerwil van de bewaking door talrijke zee- en luchtstrijd krachten, 3 schepen van 14.000 brt. tot zinken. Daarmede heeft de vij andelijke scheepvaart in de Ameri kaansche wateren in het bestek de zer operaties weer 23 schepen met een geza menlijken inhoud van 125.600 brt. verloren. Bij de succesvolle operaties van Duitsche duikbooten in Amerikaan sche wateren hebben de booten on der bevel van dc luitenants-ter-zee le klasse Thurmann, Wuerdemann en Folkers zich bijzonder onder scheiden. BEROUW KOMT TE LAAT... STOCKHOLM. 22 Mei (D.N.B.) lil het Hoogerhüis heeft de Hertog van Bedford gisteren verklaard: „Wanneer het En gelsche volk op de hoogte was gesteld van de werkelijke ver houdingen en men het zijn meening had gevraagd, had het zich nooit met een bondgenoot schap van Polen accoord ver klaard", aldus een door Dagens Nyheter weergegeven United- Pressbericht. Kertsj en Charkov Britsch staatsman consta teert overdrijving bij de Sovjets. LISSABON, 22 Mei (ANP.) On getwijfeld hebben de Du ts met de bezetting van Kern., een belangrijk succes behaald, dav waar schijnlijk 'de schoone droomen van talrijke Engelschen verstoort. Zoo schrijft Lidell Hart in de Daily Mail. De bekende Engelsche mili taire criticus levert voorts kritiek op de overdrijvingen in de h-rich ten over het Sowjet-offensk hij Crakof, dat de gebeurtenissen op de Krim op den achtergrond moest dringen. Een goedgeloovige lezer van de Engelscho bladen moest zoo doende tot de conclusie komen, dat door het begin van den Sowjet-aanval bij Charkof het Duitsche offensief bij Kertsj in het niet zonk en dat de Sowjet offensieven den toestand be- heerschten. Voor een dergelijke opvatting bestaat echter in het geheel geen aanleiding. De door de Sowjets gemelde terrein winst is voor 'n grootscheepsch offensief zeer bescheiden. Daar entegen zijn de Duitsche suc- seccen bij Kertsj duidelijke fei- ten. j Voorts legt Liddell Hart den na druk op deze Duitsche prestatie door erop te wijzen, dat het smalle front van twintig mijl tusschen de Zwarte Zee en de Zee van Asof den Duitschers geenerlei mogelijkheden heeft geboden voor misleidende schijnaanvallen en voor een uit breiding van het gevechtsfront, zoo dat de Sowjet-Russen goede kansen hadden den Duitschen aanval af te slaan. Het in den strijd werpen van 2000 stuka's, zooals door een Duit schen oorlogscorrespondent is ge meld, noemde Liddell Hart voorts het verrassende moment van den Duitschen aanval. Liddell Hart is van meening, dat dit aantal veel grooter is dan het totale aantal duikbommenwerpers, dat volgens Engelsche meening aan het geheele front ter beschikking was. Zoo is dit bericht toch een bewijs vnr het feit, dat de Duitschers in dm af- geloopen winter de productie van stuka's verveelvoudigd hebben met het plan om van de hierdoor ver kregen mogelijkheden in nog groo- tere omvang dan tot dusverre in een massaal optreden profijt te trekken. Een inbreker in bed Dat de slaap der onrechtvaardi- gen niet altijd voor die van meer gewetensvolle lieden behoeft on der te doen, bewees de man, die gisteravond een bed op een zolder kamer in de Karei du Jardinstraat te Amsterdam tot rustplaats had uitgekozen. Wie er meer schrok, de man of de onthutste bewoonster die den slaper ontdekte, meldt de geschiedenis, niet. Doch een feit is het, dat beiden vrijwel gelijkertijd op de vlucht gingen. Ofschoon de dame in kwestie groot alarm maakte, wist.de ongenoodc gast te ontkomen. Later bleek, dat eenige sieraden in het bed waren achter gebleven, welke maar dat kwaf1 eerst nóg later aan het licht af komstig waren van een inibraak in de IJsselstraat. Ook daar was het den dief ofschoon op heeter- da ad betrapt door den bewoner bij diens thuiskomst gelukt, te ontkomen, mede dank zij eeniig geweld, dat hij daarbij gebruikt had, waardoor de bewoner een bloedende wonde had opgeloopen. Een slagschip uit de Maryiand klasse Hoe het schip getorpedeerd werd Den 20en dezer om 2.50 uur (Rom. tijd) heeft de'duikboot Barigo, on der bevel van Korvettenkapitein En zo Grossi voor de Braziliaansche kust, op 100 mijl ten westen van het eiland Femado da Noronha, een vlootformatie der Ver. Staten, die in zuidelijke richting voer, aan gevallen. De Barbarigo, die door de bege leidende torpedojagers drong, schoot van enkele honderden me ters afstand een salvo torpedo's af op een slagschip van de Maryland- klasse (32.000 ton), bewapend met 8 kanonnen van 40,6 c.m. Het slagschip, dat door twee tor pedo's in het voorschip werd ge troffen, zonk binnen korten tijd. De begeleidende vaartuigen kwamen niet in actie. Duitschlaods „vredes-offensief" BERLIJN, 52 Mei (A.N.P.) - Ten einde de landbouw in de bezette 'Oostelijke gebieden uit te rusten met moderne landbouwmachines en de door de bolsjewisten veroor zaakte schade aan deze bedrijfs middelen te herstellen werden in de afgeloopen maanden groote hoeveelheden landbouwmachines en werktuigen naar deze gebieden verzonden. Ondanks de door den oorlog veroorzaakte moeilijkheden werden de machines en werktui gen binnen den vastgestcldcn tijd vervaardigd. Alleen in de maand April j.1. gingen 1500 wagons, voor namelijk geladen met akkerwerk- tuigen, naar het Oosten. Zoo wer den o.m. ruim 93.000 ploegen, eg gen, generatoren, oogstmachines enz. verzonden. Het grootste ge deelte van de verzonden werktui gen werd na aankomst onmiddel lijk gebruikt voor de voorjaars werkzaamheden. Nieuwe qouverneur op Cura^ao Volgens een bericht uit Londen is de Gouverneur van Cüragao, G. J. Wouters, met ingang van 15 Juli a.s. van zijn functie ontheven. In zijn plaats is tot gouverneur van Curagao benoemd Dr. P. Kasteel, vroeger parlementair overzicht schrijver van de Maasbode eri raad gevend lid van de leiding van het Katholieke Werknemersverbond. „Er gaat iets gebeuren" MAAR WANNEER, WAAR EN HOE? De woordvoerder der Japan sche regeering heeft aan de hand van vele citaten der ge allieerden een beeld gegeven van de militaire dilemma's van Engeland en de Vereenigde Sta ten, die in weerwil van alle pro paganda klaarblijkelijk niet in s*taat zijn, hun in het nauw ge dreven bondgenooten x eenige hulp van beteekenis te doen toekomen. De Sowj et-Unie dringt aan op een tweede front in Europa, generaal Wavell ver langt meer troepen voor de verdediging van Britsch-Indië. Tsjoengking roept steeds luider om oorlogsmateriaal en Au stralië smeekt om vliegtuigen en oorlogssohepen. De eenige echo op deze wanhopige stem men vormen de beloften van Roosevelt en Churchill, dat „er iets zal gebeuren". Maar tot groote teleurstelling van allen wordt niet gezegd, hoe en wan neer er iets zal gebeuren. MUSSERT: Volwaardige burgers van don staat zijn alleen zij, die door het werk van hun hoofd of hun handen de volks gemeenschap in stand houden. Voor de volgende week zijn aan gewezen de bonnen no. 27 voor brood, vleesch en aardappelen, waarbij het aardappelrantsoen blijft vastgesteld op 21/9 kg. per week. Voorts geven de bonnen 28 en 29 van de tabakskaart recht op het koopen van een rantsoen tabak. 60 Noren verliezen burgerrecht Vermogen komt aan den Staat. OSLO, 22 Mei (D.N.B.) Het Noorsche ministerie van Binnen- landsche Zaken heeft medegedeeld dat zestig Noren, die in het huiten land verblijf houden, op grond van de verordening van den 15en Nov. 1941 hun burgerrechten ontnomen zijn, aangezien zij een houding toonden, die blijk geeft van een vijandelijke gezindheid tegenover den Noorschen staat en diens belangen kan schaden. Onder hen bevinden zich o.a. de voormalige minister van landsver dediging Frcderik Monsen, cn ver scheidene officieren, staatsambtena ren en journalisten. Ingevolge dezelfde verordening moeten de vermogens van al deze personen in binuen- en buitenland ten bate van den staat in beslag worden genomen. Zij die staats ambtenaren waren of andere open bare functies bekleedden worden van hun ambten ontheven met ver lies van waardigheid cn titel. Tsjoenking evacueert TOKIO, 22 Mei (D.N.B.) Naar Domei meldt, hebben te Tsjoeng Icing het gebrek aan brandstof cn levensmiddelen en de vrees voor Japansche luchtaanvallen veel ver warring doen ontstaan. Met het oog daarop hebben de autoriteiten het vertrek van de burgerbevol king gelast. Roosevelt wenscht oorlogskabinet in Voor-Indië. Naar radio-Boston in de Portugeesche taal meldt, heeft Roosevelt voorgesteld, dut in Voor-Indië" een „Indisch" oorlogs kabinet voor de verdediging wordt gevormd. Na den doorbraak bij Kertsj. Transportcolonnes met munitie en pro viand voor de manschappen der voorste stellingen banen zich een weg, waarbij vele moeilijkheden dienen overwonnen te worden. Atlantic-H olland-PK. Horter-Pax Holland m. Verordenende bevoegdheid nader geregeld Eigen verordeningenblad. In de Staatscourant van 20 Mei 1942, verscheen een besluit van den Secr.-Gen. van het Dep. van Land bouw en Visscherij, betreffende de verordenende en de beschikkingge- vende bevoegdheid van den Neder- landschen Landstand. Zooals bekend mag worden ver ondersteld is de Nederlandsche Landstand een openbaar lichaam met verordenende bevoegdheid. In de Landstandsverordening van 22 Octbober 1941 werd dit door den Rijkscommissaris voor het bezette geheid vastgestled. Er moest even wel nog nader geregeld worden, door wie en onder welke voorwaar den deze bevoegdheid zou worden uitgeoefend. In het eerste uitvoeringsbesluit van den Nederlandschen Land stand van 3 December 1941 werd met een uitwerking van deze be voegdheid begonnen. Daarin wer den genoemd bepaalde soorten van verordeningen, die alvorens in wer king te kunnen treden, de goedkeu ring van den Secr.-Gen. noodig had den. In het zoo juist afgekomen derde uitvoeringsbesluit, verschenen in de Staatscourant van 20 Mei 1942, wordt volgens art. 2 van dit be sluit bepaald dat de verordenenen- de bevoegdheid, toegekend aan den Nederlandschen Landstand, wordt uitgeoefend door den boerenleider. Art. 7 van dit besluit stelt vast aan welke organen van den Neder landschen Landstand beschikking gevende, bevoegdheid toekomt, d.w.z. wie bevoegd is in afzonderlijke ge vallen met betrekking tot bepaalde personen, vereenigingen of groe nen hiervan regelingen te geven Behalve de boerenleider, de voor man en de hoofdstafleider, zijn hier toe bevoegd de hoofden van hoofd afdeelingen van algemeen bestuu en de provinciale boerenleiders. Art. 8 beperkt het terrein, waar op deze beschikkingen betrekking kunnen hebben tot het terrein van den .Nederlandschen Landstand. Publicatie van bovenbedoelde verordeningen en beschikkingen zal plaats vinden in het t.z,t. verschij nende verordeningblad van den Nederlandschen Landstand. Beste melkkoe in de weide geslacht Beestachtige dierenmishan deling. Twee surveillecrende agenten van politie hielden in de Roscndaal- sche straat te Arnhem een man aan, die een bakfiets bestuurde. Bij onderzoek bleek op de fiets een geslachte koe te worden ver voerd. Het beest was volgens de ver klaringen van den man, zekeren. P J. J. van Z. des nachts in een weide te Eist geslacht, waar bij zekere G. A. J. behulpzaam was geweest. Het afslachten was op meer dan beestachtige wijze ge schied. Nadat de koe bewusteloos was geslagen, was zij letterlijk uit dkaar gesneden. De stukken vleesch, waarop de huid nog aanwezig was, boden een meer dan walgelijken aanblik en ben, die dit vleesch na den zwar 'cn handel in hun bezit zouden hebben gekregen, is een „smake- i.jk maal" bespaard gebleven. Voor den hoer, aan wien de koe toebehoorde, bet,eekent het verlies van dit beest een groote schadepost, aangezien het'een van zijn beste melkkoeien was. Maan Maan op vanavond om "'der 13.03 a t\ 2.40 23 Mei 21 40 uur 5.„1In e.k tot morgenochtend L.k ".U Mei a 12 Juni vm 5.34 uur n.m. Zondagavond om M^n 21.41 uur 14.12 tot Maandagochtend 3.05 5 33 uur Veelbelovende knapen Diefstal op geraffineerde wijze geensceneerd. Een 17-jarige loopjongen, in dienst bij een levensrnïddélenzaak te Den Haag, had met een 16-jarig vriendje eveneens een loopjongen, afgespro ken een hoeveelheid kruideniers waren te ontvreemden. Zij hadden eenigen tijd moeten wachten op een kans en deze deed zich giste ren voor De eerstgenoemde moest voor zijn baas op de fiets met een mand, waarin zich voor ongeveer f 100 aan levensmiddelen bevond, naar een klant aan de Thorbecke- laan. Kort daarna belde de jongen zijn patroon op en vertelde hem, dat dieven, terwijl hij zich even in het perceel bevond, zijn mand had don leeggehaald. Op aanraden van den van den patroon waarschuwde de jongen de politie. Een recheur- cheur merkte echter spoedig, dat er iets met het verhaal van den jon geman niet klopte! Deze werd eens nader aan den tand gevoeld en spoedig bekende hij, den diefstal •met. zijn vriendje in elkaar gezet te hebben. De laatste had even te voren de goederen in ontvangst ge nomen en aangezien hij ze niet thuis durfde te brengen, was de jongen met een looper het huis van zijn zuster binnengegaan en had den buit daar in de schuur verbor gen, waar men dien ook inderdaad heeft teruggevonden. De beide kna pen zijn in bewaring gesteld. Fraude door gemeente ontvanger De gemeenteontvanger B. de W. te Waspik, heeft valschheid in ge schrifte gepleegd, waardoor de ge meente voor een paar duizend' gul den is benadeeld. Het Centraal Bureau voor verificatie en finan- cieele adviezen der vereeniging van Nederlandsche Gemeenten té 's-Gra- venhage, heeft de geDleegde fraude ontdekt. De W. is in verzekerde be waring gesteld. ALLEEN BONLOOZE MAAL TIJDEN IN WERKVERRUIMING. De directie van den rijksdienst voor de werkverruiming heeft be sloten om met ingang van 1 Juni a.s. slechts bonlooze maaltijden te verstrekken. Deze maaltijden, waarvan de prijs 5 cents bedraagt, zijn te beschouwen als bijvoeding. Zij bestaan uit liter stamppot zonder vleesch of vet. De arbeiders zullen, naast deze maaltijden, dus ook hun broodvoeding moeten nuttigen. Evenals tot dusver wordt warme voeding alleen verstrekt op die werken, waar de meeste ar beiders op een grooteren afstand dan 15 K.M. van hun woonplaats werken. Proost 1 Een „smakelijke" borrel. De Amsterdamsche douane recher che heeft in samenwerking met de Hilversumsche recherche op het dak van een huis in de Kampstraat te Hilversum een partij van 100 liter spiritus opgespoord, welke in bussen en flesschen geborgen was. Twee mannen werden gearres teerd, die deze vloeistof, waarin ho.utgeest verwerkt was zoodat dit „drankje" voor de consumptie hoogst gevaarlijk was sterk ver- .sneden als alcohol in den handel wilden brengen. KIND IN TEIL KOKEND WATER GEVALLEN. Het tweejarig boontje van den landbouwer M. Meulenbelt te An- kum was zoo ongelukkig, in een teil met kokend water te vallen. De kleine liep zulke ernstige brandwonden op, dat hij tijdens het vervoer naar het ziekenhuis te Zwolle is overleden. VERKLARING VAN ROOSEVELT. Stockholm, 23 Mei (DNB.) Naar de Britsche berichtendienst meldt heeft president Roosevelt ter gele genheid van Maritime Day een ver klaring gepubliceerd, waarin hij onder meer zegt: wij staan nop steeds 'voor een ernstig gebrek aan schepen, noodig voor het vervoer der oorlogsbehoeften. Duikbooten en „agressoren" der spilmogendhe- den hebben een zwaren tol van ons geheven."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1