NOORD-HOLLAND Verduister DAGBLAD VOOR Ring om Timosjenko gesloten OFFENSIEF VAN ROMMEL? Karei Lotsy benoemd UitK-N.V. Uitg. Mij. Hollands N oorderk wartier. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langcstraat 97. Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties. 11 ct. p. m.m Bij contract, binnen een laar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 88ste Jaargang No. 11808 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar (afw.) WOENSDAG 27 MEI 1942 Prol. Jerger heeft den Rijkscommissaris dr. Seyss Inquart den eere- ring der Weensche Philharmoniker overhandigd. Het oogenblik van de aanbieding. Stapf-Mol-Pax Holland m Half milhoen man tegenover elkaar Hoe de Sowjets in de val liepen BERLIJN, 26 Mei (DNB.) De slag rondom Charkof woedt nog steeds met onverminderde kracht voort cn zal, naar militaire deskun digen in de Duitsche hoofdstad mee non, als een dor zeer groote om- si ngclingsslagon van den Europee- schen veldtocht worden opgetcc- kend. Het Duitsche initiatief doet z'ch op het slagveld steeds sterker gevoelen. De na de omsingeling van het grrs van den vijand in den strijd gachte Duitsche, Roemeensche e Hongaarsche formaties zijn in hc: gebied ten Zuidoosten van Char kof naar het Westen omgezwenkt: da ring om de hoofdmacht van de voor het offensief in den strijd ge- b~a?hte troepen van Timosjenko is volkomen gesloten. Nog zware druk van vijand Van het Oosten cn van het Wes ten, van het Noorden en van het Zuiden dringen de Duitsche en ven- botiden corpsen den vijand op steeds enger gebied tezamen, ter wijl de superieure Duitsche lucht macht bezig is met de vernietiging van de bolsjewisten uit de lucht. De slag in dezen zak, waarin van verschillende kanten reeds Duit sche wiggen gedreven zijn, heeft een tusschcnstadium bereikt Nog is (ie druk van de hier tezamenge- drongen drie vijandelijke legers bui tengtwoon sterk. Nog is de tegen stand der bolsjewisten georgani seerd, doch reeds zijn de eerste aanwijzingen der ontbinding merk baar. Volgens de ervaringen van verleden jaar vormt dit. de inlei ding van het laatste stadium. Wat oppervlakte van het terrein betreft waar de strijd zich afspeelt en de aantallen manschappen kan de thans nog woedende slag naar het oordeel van Duitsche militairen volkomen vergeleken worden met de grootste omsingelingsslagen van v —leden jaar. Men is te Berlijn i i mcening, dat alleen op het s :veld ten Zuid-Oosten van Char kof nog steeds ongeveer een half millioen man tegenover elkander staan. Het daarbij behoorende ma teriaal is enorm. De sterkte van de ingesloten bolsjewistische pantser formaties kan gemakkelijk worden afgeleid uit de tot nu verstrekte ge gevens omtrent kapot geschoten, vernietigde of buitgemaakte vijan delijke pantserwagens. Daaruit blijkt, dat Tjimosjcnko al zijn hoop op dit offensief tezamen met zijn plan op het schiereiland Kertsj had gesteld, dat hij hierheen en naar Kertsj al het maar ecnigszins be schikbare materiaal had gezonden, om, 't koste wat het wil, door het Europeëschc front te breken en in een groot offensief de Europeeschen legers van den gcheelen Zuidelijken sector te omsingelen. Te laat ontdekte hij, dat hij, nadat het Duitsche initiatief op Kertsj voor geweest was en een belangrijk deel van zijn plan nog in het stadium der iaatste voorbereidingen verijdeld had. zelf de ingeslo-- tene was, dat men hem, die gehoopt had den vijand een val op te zetten, zelf voor een val geplaatst had, die thans achter zijn beste offensief troe pen is dichtgeslagen. GERINGE VERLIEZEN. Ms gevolg van een geheel nieu we tactiek, waarin de Duitsche troepen tijdens den langen winter onderricht zijn, en van de nieu we Duitsche wapens zijn do verlie zen aa den kant van de Europee- sche legers verbazend gering, zelfs genieten naar de relatief geringe verliezen van het vorig jaar, en de hevigheid en verbitterheid van don strijd. Anders is het aan Sowjet-Russi- sclie zijde. De Sowjet-Russische verliezen zijn daarmate hoog, dat zij ook hier weer hun uitwerking beginnen te doen gevoelen in een verminderden offensieven geest. INITIATIEF VERLOREN. De zender Schenectady heeft in verband met een uiteenzet ting over de gevechten in het Donetzgebied, toegegeven, dat de „Russen* bij Charkof het ini tiatief hebben verloren en dat de Duitschers met sterke strijdkrachten aanvallen". Stalin's beste generaal gevallen LAATSTE TROEF: GENERAAL WINTER UIT GESPEELD. S.S.P.K. Van het Oostfront. De Meimaand is in het Oosten ge komen. De adem van het voorjaar is over de eindelooze velden gestre ken en onder de warme stralen van de dagelijks hoogcr klimmende zon, is hel wonder van de lente ge- se'i: cl: eerst heel voorzichtig en sc.iuciiter, maar daarna met volle k.acut zijn de eerste grassprietjes uit de donkere aarde opgeschoten. Het nieuwe leven is er en de ellen- cl'g lange cn akelig koude winter is voorbij. En met de laatste sneeuw is ook Stalin's beste strateeg ge- su-olten: De beroemde generaal „Winter". Stalin moge over dit ver lies treuren want generaal Winter was zijn laatste troef. De soldaat, die in sneeuw en ijs maandenlang tegen dezen gevaar- lijks'.en tegenstander stand moest houden en stand hield, heeft het voorjaar met verlangen, bovenal met. vreugde zien komen. Voorloo- pig is generaal Winter door gene raal Modder afgelost. Maar gene raal Modder is stellig niet zoon overtuigde bondgenoot yan het Kremlin. Want de generaal Modder die voorshands belet dat liet Duit sche leger den zegevierenden op- marsch van het afgeloopen jaar voortzet, plaagt bok de sov>ets. laat ook hun autopas in zijn slik vastloo pen, kleeft ook zijn vliegtuigen aan den wecken bodem. Maar ook de modder zal indrogen. En dan zal het oogenblik komen, dat de groote afrekening van het bolsjewisme wordt voortgezet. In de dorpen cn steden achter het front roezemoest het leven. Met treinen vol komt nieuw materiaal aan: wapens, munitie en kleeding voor de troepen. Nieuwe eenheden zijn uit de „Heimat" gekomen cn samen met de oude wordt er geoe fend. Tusschcn de oefenefide granaat werpers ontdekte ik een drietal Ne derlanders. Alle drie zijn reeds se dert den vorigen zomer in het Oos ten. Het zijn de Rottenfuehrer J. Lommen uit Kerkrade, 17* jaar, maar niettemin reeds drager van het Sturmabzeichen. de onderschei ding voor hen, die minstens drie maal bij een stormaanval op de vijandelijke stellingen „het wiMn het oog van den vijand zagen" De- Rottenfuehrer Kees van der Eerden uit Arnhem, eveneens dra ger van het Sturmabzeichen, werd op dcnzelfden dag als Lommen ge wond. Tenslotte de 29-jarige Willem van Booden, mijnwerker uit Schaes- Londen ziet voorteekenen. BERLIJN, 26 Mei. De AXP- correspondent meldt.: Terwijl de Engelschen constateeren, dat het geweld der luchtaanvallen op Mal ta afneemt, maken zij melding, van een groeiende activiteit van de vliegtuigen der asmogendheden in Li bye. Men ziet in Londen daar in de voorteekenen van „het lang verwachte offensief van generaal Rommel." In militaire kringen al hier neemt men met voldoening kennis van de blijkbare vanzelf sprekendheid voor dé Engelschen, dat ook ditmaal weer het initiatief aan de Duitschers zal zijn, al laat men zich natuurlijk niet uit over de al of niet juiste verwachting, dat Rommel schoedig een offen sief zal beginnen. Blijkbaar redeneeren de Engel schen niet ten onrechte, dat de zeldzaam zware luchtaanvallen op Malta ten doel hadden, dit „veran kerde vliegkampschip" builen ge bruik te stellen om den overtocht van versterkingen en proviand van Italië naar Libye te vergemakke lijken. Nu deze revaitailleering in voldoende mate geschied is, en Malta een heelen tijd noodig zal hebben om weer op verhaal te komtn, kan het zwaartepunt der luchtaanvallen der as-mogendhe- den naar elders verplaatst wor den en wel daarheen, zoo redeneert men blijkbaar in Londen, waar Rommel van plan is toe te slaan. Was apostel Petrus in Rome? Belangrijke vondsten onder den Sint Pieter. ROME, 26 Mei (DNB) Naar aanleiding van de opgravingen waarvan de Paus onlangs heeft gesproken bij zijn radioredevoering maakt men de volgende bijzonder heden bekendf Zooals men weet, werd het werk begonnen om een graf te maken voor den voorgan ger op den pauselijken zetel, Pius den Elfden. In de eerste plaats vond men de resten van de basilika van Constantijn. Dit gebouw werd neergehaald om plaats te maken voor het nieuwe Godshuis. dat Paus Julius de Tweede wcnschte te bouwen. Voorts vond men een godenkteeken, dat gevormd wordt door drie op elkaar gestapelde al taren. Dit is naar alle waarschijn lijkheid het cercteeken. dat reeds in de derde eeuw door den priester Gaio als een getuigenis werd aan gevoerd voor de stelling, dat de apostel Petrus in Rome zou zijn geweest. Een voortzetting van de opgra vingen wordt bemoeilijkt door be zwaren van bouwkundigen aard. Met behulp van technici, die de archaeologen in alle opzichten vak kundige hulp en leiding verschaf fen, zetten deze echter hun arbeid voort. Jeugd van heden, volk van morgen. Geeft dus al Uw goede zorgen aan het wordende geslacht, bron van onze volksche kracht. De Nederlandsche Volksdienst. Anti-Engelsche betooging Onrust in Madrid. MADRID. 20 Mei (D.N.B.): Spaansche l alangisten, die giste ren van het Oostelijke front zijn te ruggekeerd, hebben in de straat Cran Via de Britsche vlag van een Engelsche vertegenwoordiging neer gehaald. Zij hebben hiermede tot uitdrukking willen brengen, dat zij tegen Engeland en in het bijzon der tegen zijn bondgenootschap mot Moskou zijn. Bij geruchte ver luidt. dat de Engelsche ambassa deur tegen dit voorval bij de Spaansche regeering heeft gepro testeerd. borg, sedert Januari 1941 bij de Wa ff en-SS, die bij den Dnjepr-over gang zijn vuurdoop ontving. Zooals deze drie zijn er honder den en duizenden. Niet allen kun nen met name genoemd worden het zijn slechts weinigen die eens voor het voetlicht komen. En die honderden en duizenden, die daar in het Oosten hun plicht doen zijn de onbekende soldaten van ons volk, de mannen die voor de eer en de toekomst van hun volksgenoo- ton, huis en hof hebben verlaten Het zijn mannen, waarop het vader land eens trotsch zal zijn. S.S.-oorlogsberichtgever v. Etten Het antwoord op de schuldvraag Prof. Mr. Dr. R. van Ge- nechten voor de radio. 's GRAVENHAGE, 26 Mei. Wie zijn de schuldigen aan den oorlog en aan den rampspoed die over ons volk is gekomen? In een 5-tal radiolezingen, waarvan gisteravond de eerste werd uitgesproken, geeft Prof. Mr. Dr. R. van Genegten, hoofd der afdeeling Vorming der N.S.R., op deze vraag een door opzienbare feiten gedocumen teerd antwoord. Egyptische regeering afgetreden STOCKHOLM. 26 Mei (DNB) De Egyptische regeering is, naai de Britsche berichtendienst meldt, vandaag afgetreden. Nahas Pasja is bezig met de vorming van een nieuw kabinet, waarin Ma kram Pasja, die tot nu toe minister van financiën was. geen zitting zal hebben. De minister-president en de minister van financiën hebben een verschil van meening op het gebied der binnenlandsche politiek gehad, op grond waarvan Makram Pasja zijn functie neerlegde. SOWJET-COMMISSARIS IN ONGENADE. STOCKHOLM, 26 Mei. (DXB) Volgens een door radio Moskou verspreid officieel bericht van het persbureau Tass, heeft het bestuur van den oppersten raad der Sow- jetunie den commissaris voor de controle op de staatsfinanciën van de R.F.S.S.R. van zijn functie ont heven. TOT VOORZITTER VAN DEN. NED. VOETBALBOND. 'S-GRAVENHAGE, 26 Mei. Naar wij van de zijde van den Nederlandschen Voetbalbond vernemen, is de heer K. J. J. Lotsy bij enkele candidaaistel- iing tot voorzitter van den Ne derlandschen Voetbalbond be noemd. Omsingelingsslag in vollen gang Vernietigende slagen brengt Duitsche luchtmacht toe HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 26 Mei (D.N.B.): Het opperbevel der weermacht maakt bekend: De omsingelingsslag ten Zuiden van Charkow is in vollen gang Met geconcentreerde kracht pro beert de ingesloten tegenstander in Oostelijke richting uit te breken. In zware gevechten werd dit oogmerk ook gisteren verijdeld. Tevens heeft de aanval van Duitsche, Roemeen sche en Hongaarsche formaties uit het Zuiden Westen- en Noorden de bewegingsvrijheid van den vijand aanzienlijk beperkt. Zijn dichtop- eengedrongen massa's worden in toenemende mate geteisterd dooi de vernietigende slagen van onze luchtmacht. Ten Noordoosten van Charkof werden herhaalde aanval len der bolsjewisten afgeslagen. In den middensector van het Oostelijk front hebben eigen locale aanvallen opnieuw terreinwinst ge bracht. Eigen ondernemingen van stormtroepen in den noordelijken frontsector verliepen succesvol. In de wateren tusschen de Noord kaap en IJsland hebben gevechts vliegtuigen in den afgeloopen nacht een vijandelijk konvooi onder.sterk escorte aangevallen. Een koopvaar der van 8000 t. werd tot zinken ge bracht en vijf andere door bommen beschadigd. In Noord-Afrika hebben vrij veel gevechtsvliegtuige militaire doe len- bij Tobróek gebombardeerd. (Foto archief) De benoeming van Karei Lotsy zal ongetwijfeld in voetbalkringen en ook bij hen, die het goed meenen met dezen populairen tak van sport, met vreugde worden begroet. Het is bekend, dat de heer Lotsy een ge zonden kijk heeft op.de toekom stige ontwikkeling van ons nati onaal sportleven hetgeen duidelijk bleek in zijn causerie, welke hij in de afgeloopen maand hoeft gehou den op een besloten bijeenkomst van de vakgroep sport van het Ver- hónd van Nederlandsche journalis ten. Hier gaf de heer Lotsy als zijn persoonlijke meening te ken nen, dat het gewenscht zou zijn, dat de indeeling der competitie zal wor den gewijzigd, met als doel: opvoe ring van het spelpeil en het schep pen van betere verhoudingen in cle verschillende deelen van ons land. De heer Lotsy bleek ook al geen voorstander Ie zijn van het pro testwezen. Zijn conclusie luidde: totale afschaffing van cle pro testen. In deze causerie kwam vooral tot uiting zijn groote ver langen de handen aan den ploeg te slaan om, in goede sa menwerking met zijn medebe stuurders, zoo spoedig mogelijk te komen tot de invoering van gewenschte wijzigingen ter ver- - dere ontplooiing van het voet- balspel; het spel, dat de massa weet te trekken, zoowel beoe fenaars als ki.jklust.igen. De heer Lotsy is voorstander van het gesloten seizoén, doch naar zijn oordeel was het verleenen van dis pensatie bij het afsluiten van dit seizoen niet alleen gewenscht, doch ook billijk. De afschaffing'van pro motie en degradatie is volgens oor deel van Karei Lotsy ook ge wenscht, hoewel de invoering hier van inderdaad niet te snel dient te geschieden. De Nederlandsche Voetbalbond kan trotsch zijn op zijn verleden, doch met dezen nieuwen leider aan het hoofd twijfelen wij niet, of ook de toekomst is voor dezen grootsten sportbond in den lande, althans voorloopig, veilig gesteld. Amsterdam viert kermis. Ter gelegenheid van het Blauw Wit- jubileum is het terrein rond het Olympisch Stadion te Amsterdam in een groot Lunapark herschapen, dat tijdens de beide Pinksterdagen reeds een record-bezoek te verwerken had. Als van ouds behoorden de draai- en zweefmolens tot de geijkte attracties. Pax Holland-de Haan m Maan - Maan vanavond om ""der 18.00 i a S :M) Mei 21.45 llUr 12 juni V.M rot morgenochtend N-M. 5 Juni s 21 Juni lk 5 29 uur ek Mussolini begint zuiveringsactie Kwaliteit boven kwantiteit ROME, 26 Mei (DXB.) Onder voorzitterschap van Mussolini heeft iet bestuur der Fascistische partij gisterenmiddag in het Palazzo Ve- nezia zijn tweede vergadering ge houden. Aan de afzonderlijke par tij- organisaties werd gelast, een strenge schifting onder de partij- genooten te houden en diegenen eruit te zetten, die het om een be paalden reden niet meer verdienen te strijden onder het teeken der lictoren, dat gewijd is door den dood en het. bloed van duizenden kameraden, Ook voor de fascisti sche jeugdorganisatie wcnscht het bestuur, dat het beginsel van het aantal zal vervangen worden door dat der kwaliteit. Belangrijke be sluiten werden voorts genomen op het gebied van de accumulatie van functies. Het geallieerde wonder STOCKHOLM, 26 Mei (D.N'.B., Naar de New Yorksche corres pondent van Nya Dagligt Alle- handa meldt, betwijfelt de New York Mirror de mogelijkheid voor de geallieerden, een inva sie in Europa te ondernemen. In de beide jaren der bezetting \an Frankrijk, België, en Neder land, zoo schrijft het Ameri- kaansche blad, hebben de Duit schers niet stil gezeten. De kust is thans beter versterkt dan de Engelsche kust. Een tweede front vereischt een troepenlan ding en die zou alleen door een. wonder kunnen gelukken. ALPINISTEN VERONGELUKT. MüNCHEN, 26 Mei (D.K.B.): Eijdens de Pinksterdagen zijn in de Alpen, volgens de tot dusver ont vangen berichten, acht personen om het leven gekomen. In de ber gen bij Berchtesgadcn stierven drie bergbeklimmers #an uitputting, evenals in het Keizcrgebergte, waar eveneens drie Alpinisten den dood vonden. Aan den Noordelijken kant van de Geiselstein stortten twee bergbeklimmers omlaag. Een van 'hen kon dood geborgen wor den. Ook aan den Oostelijken kant van de Partengirchener Dreitor- spitze stortte een Alpinist, neer. Ook deze persoon verloor hierbij het le ven. Minder dan 5 dagen in pensions Evenals het vorig jaar heeft de directeur van het Rijksbureau voor het hotel-, café, restaurant- en pen sion bedrijf aan pensionbedrijven, gelegen in een aantal provincies cn gemeenten, voor de maanden Juni tot en met September 1942 onthef fing verleend van het verbod logies tegen betaling aan gasten te ver strekken voor een korteren onafge broken tijdsduur dan tenminste vijf dagen. Aan de pensionbedrijven is het derhalve toegestaan in dat tijd vak ook gasten voor korteren tijd van vijf dagen op te nemen. Onder de vermelde gemeenten vinden we o.a. Bergen (N.H.) en Egmond. Ongeacht deze ontheffing blijft voor het geheele land van kracht het bepaalde, dat indien geduren de het tijdvak waarin logies wordt verstrekt een Zondag is .begrepen, ook in pensions gasten mogen wor den opgenomen voor korteren onaf gebroken tijdsduur dan van ten minste vijf dagen. Evenzeer is toe gelaten voor korten tijd op te ne men bezoekers of inwonende gas ten. WIE ZIJN DE SCHULDIGEN AAN NEDERLAND'S ONDERGANG? De persdienst van den Ned. Om roep meldt: Hedenavond houdt prof. dr. Van Gencchten om 19.15 uur over den zender Hilversum I de eerste lezing over het onderwerp: „Wie zijn de schuldigen aan Nederland's onder gang?" Het vervolg op deze lezing is op Dinsdag 2 Juni, 9 Juni cn 23 Juni op denzelfden tijd over Hilversum I te beluisteren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1