NOORD-HOLLAND heilstand bij Mof gebroken Laatste waarschuwing aan Australië r- Seriluister DAGBLAD VOOR Wijziging personeele belasting Uitg.: N.V. Uiig. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78, Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97. Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentietarief. Gewone advertenties 11 ct D. m.m Bij contract, binnen een laar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt 88ste Jaargang No. 11809 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar (afw.) DONDERDAG 28 MEI 1942 VERNIETIGING DER SOVJET- LEGERS MAAKT SNELLE VORDERINGEN. HOOFDKWARTIER VAN DEN -FüHRER, 27 Mei. Het opperbevel der weermacht deelt mede: „De vernietiging der Sowjetle- gers, die ten Zuiden van Charkow zijn ingesloten, maakt snelle vorde ringen. Na nieuwe vergeefsche uit- braakpogingen is de weerstands kracht van den vijand, die totdus- verre hardnekkig heeft gevochten, gebroken. De op een nauw gebied opeen gedrongen en in verscheide ne afzonderlijke groepen omsingel de vijandelijke troepen vertoonen een chaotisch beeld. De comman dant van het 57ste Sowjetleger, ge neraal Podlas, en zijn stafchef heb ben zich, kort voor zij gevangen zouden worden genomen, doodge schoten. In det centrale en Noordelijke zone van het Oostelijke front zijn eigen aanvalsoperaties met succes voortgezet. Enkele vijandelijke aan vallen werden afgeslagen. Aan het IJszeefront werden in de haven van Moermansk twee groote koop vaardijschepen in brand gebombar deerd. Bij de voortzetting der aan vallen op het vijandelijke konvooi inde wateren tusschen de Noord kaap en IJsland hebben gevechts vliegtuigen een koopvaarder van SOOO ton tot zinken gebracht en aan boord van drie andere brand veroor zaakt. In de Middellandsche Zee zijn ge slaagde aanvallen gedaan op vlieg- gelden op Malta en aan de kust van Noord-Afrika. Overdag hebben gevechtsvliegtui gen de havenwerken van Southamp tn aangevallen, gedurende den nacht voor den oorlog belangrijke installaties aan de Zuidwestkust van Engeland. Bij enkele vluchten naar de kust van Noorwegen en Frankrijk ver loor de vijand door jachtafweer en luchtdoelgeschut vier vliegtuigen". Waarom eigenlijk nog oorlog? Minister Dr. Goebbels schrijft in het weekblad „Das Reich" onder 't opschrift „waarvoor?" over den zin van dezen oorlog. Na erop gewezen te hebben dat hoe langer de oorlog duurt bij den vijand des te meer het streven merkbaar wordt om zijn oorlogsdoelstellingen propagan distisch nader bij die van de spil- mogendheden te brengen, schrijft Dr. Goebbels, dat er thans nauwe lijks nog Engelsche of Amerikaan- sche bladen zijn, die niet met een heiligen ijver opkomen voor een verstandige wex-eldorde, voor een rechtvaardige verdeeling der grond stoffen, voor de vrijheid der zeeën en transportwegen, voor een nieu we sociale orde voor de volken. Als mede tegen kapitalistisch-plutocra- tische uitbuiting en tegen imperi alistische machtshonger. Doch, zoo zegt Dr. Goebbels, deze oorlogsdoel stellingen van den vijand bestaat alleen maar op papier. Men heeft in de vijandelijke landen klaarblij kelijk begrepen, dat men met de oude parolen uit den wereldoorlog geen hond meer achter de kachel vandaan lokt. Wanneer dit zoo verder gaat, dan zal vermoedelijk over eenigen tijd de gemiddelde burger in Engeland en de Vereenigde Staten met ver bazing vragen, waarom moet er dan nog gevochten worden, daar datgene, wat Chnrchill en Roose- velt door middel van den oorlog willen bereiken, Hitier in vrede reeds altijd gewild en nagestreefd heeft Na de inname van Kertsj. Duitsche infanterie zuivert de verover de stad van bolsjewistische strijdkrachten, die zich op verschillende punten verscholen hebben. Deutscher-Verlag -Recla-P.K. Horter-Pax Holland m. Britsche empire bestaat met meer Tojo: „Het ziet hulpeloos den aanval tegemoet" TOKIO, 27 Mei (D.N.B. Voor beide huizen van den Rijksdag heeft Tojo vanmiddag in zijn kwa liteit Van minister van oorlog een algemeen overzicht gegeven over de militaire gebeurtenissen sedert zijn laatste verklaring in Maart. Hij wijdde het grootste deel van zijn verklaring aan de veroverde gebie den in de Stille Zuidzee. Voorts sprak Tojo over den wederopbouw in deze gebieden en verklaarde hij, dat deze stelselmatig vorderingen maakte. De bestuursorganen heb ben voor het grootste deel hun werk hervat. De vrede en de open bare orde zijn over het algemeen in de gebieden van de Stille Zuidzee Is hersteld. Tegen de Chineesche bevolkingsdeelen, die voor het uit breken van den Groot-Aziatischen oorlog in deze gebieden in anti-Ja- panschen zin zijn werkzaam ge weest, is men vastberaden opgetre den. Voor de levering van materiaal uit de bezette Zuidzeegebieden naar Japan, stelt het leger koop vaardijschepen ter beschikking. Tot einde April zijn reeds 700.000 ton en wel grootendeels rijst, naar Japan vervoerd. Deze leveringen zullen ook in de toekomst met zeer groote energie worden vooi'tgezet. Een plotselinge stijging van de le vering van materialen, die vooral bestemd zijn voor bet dagelijksche verbruik van de bevolking, is ech- j ter niet te verwachten. De emigra tie van Japan naar de Zuidzeege bieden is nog beperkt. De voor den opbouw van de Zuidzeegebieden noodige Japanxxers zullen echter, nadat een selectie is toegepast daax-heen vertrekken. De gouden kans. Aangezien alle vooruitgeschoven steunpunten van het Britsche rijlc voor de verdediging van Indië thans in het bezit van de keizerlij ke troepen zijn, staat voor het In dische volk de gouden kans open om tot opstand te komen en de on afhankelijkheid te verwerven, waar naar het al lang verlangd heeft. Het feit, dat de Britsch-Indische onderhandelingen, waarbij Cripps de hoofdrol heeft gespeeld, zonder het minste resultaat zijn afgebro ken, vormt er een bewijs voor. dat Indië geestelijk reeds onafhanke lijk is van Groot Brittannië. Wij kunnen dus rustig beweren, dat de geestelijke grondslag van de Britsche heerschappij in Indië reeds verdwenen is en dat de eer ste historische stap naar de onaf hankelijkheid van Indië zoojuist is gedaan. Op het oogenblik bestaat in Indië nog het uiterlijke gebouw van de Britsche heerschappij. De waarschuwing. Terwijl thans het Zuidwesten van de Stille Zuidzee geheel onder onze controle is gebracht, is Australië het zgn. „stiefkind1' op den Stil len Oceaan geworden. Door den re- centen slag op de Koraalzee zijn de ter verdediging van Australië in gereedheid gebrachte marine-eenhe den van den vijand uit den weg geruimd, zoodat Australië thans hulpeloos den aanval van het Ja- pansche leger tegemoet ziet. Ik zou derhalve den leiders van Australië nogmaals mijn oprechten wensch willen doen toekomen, dat zij zich bewust worden van den internatio nalen toestand en de geographische omgeving van Australië in oogen- schonw nemen om vervolgens moe dig een beslissing te treffen ten aanzien van den voor Australië meest belangrijken stap. PROCLAMATIE van den keizer De tachtigste buitengewone zittixxg van den nieuwen Japan- schen Rijksdag is gistex*exx bij- eoxx gekomen voor de openings plechtigheid. In het middelpunt stond de door deix keizer persoonlijk voox-gelezen proclamatie, waar in gezegd wordt: „Onze expedi- tiestijdkrachten hebben ovex-al de vijandelijke strijdkrachten vernietigd en belangrijke ge bieden bezet, waardoor voor de geheele w.ereld de militaire kracht en het prestige van Ja pan gedemonstreerd zijn. De betrekkingen van ons land ten aanzien van de be vriende naties worden steeds nauwer, hetgeen wij met de grootste voldoening consfatee- ren. Wij vertrouwen op de trouw en de dapperheid van onze on derdanen en verwachten, dat 't doel van dezen oorlog zal wor den bereikt. Wij geven den mi nister-president opdracht den rijksdag belangiijke bcgroo- tingen en decreten voor te leg gen en verwachten, dat zij har monische besprekingen en re kening houdende met onze wenschen en bedoelingen goed gekeurd zullen worden". Tojo constateerde vervolgens, dat Hongkong, Sjonan, de Philippijnen en andere gebieden op het punt staan steunpunten in de sfeer van den wederopbouw te worden. „Vre de en orde zijn weer in deze lan den binnengetrokken en zij keeren met x-euzcnschreden terug naar hun oude orde. Onze heerschappij over de Stille Zuidzee en den Indischen Oceaan breidt zich van dag tot dag uit." In tegenstelling biel-mede, zoo ging Tojo voort, heeft Groot Brit- tannië zijn belangrijke ovei-zee- sche bezittingen verloren, zoodat het land zich op het oogenblik ge plaatst ziet tegenover een uiterst precairen toestand. Aangezien de Ver. Staten nedei-laag na neder laag hebben moeten incasseex-en en er naar streven hun fatale positie voor het publiek te verbergen, ne men zij hun toevlucht tot valsche propaganda om de critiek in eigen land den mond te snoeren en om de daling van het respect in de neutrale landen te vermijden. Ik kan slechts medelijden hebben met de bevolking der Ver. Staten en van Groot Brittannië, aangezien zij moet strijden onder dergelijke lei ders, die, ofschoon zij een ver trouwenspositie bekleeden als opperbevelhebbers, srneeken, en daarbij officieren en man schappen achterlaten, die voorts trachten hun nederlagen uit te wisschen door zich te beroemen op een guerilla-oor- logvoering, die even zinneloos als onbelangrijk is. - Rede van Toqo. De Minister van Buitenlandsche Zaken, Togo, voerde in den Japan- schen Rijksdag het woord, van welke rede wij reeds een deel in ons nummer van gisteren publi ceerden. Sedert het uitbx-eken van den oorlog tegen groot Oost Azië, zoo vervolgde de Minister, heeft het Japansche leger de Amerikaansche exx Britsche steunpunten in Oost- Azië vernietigd en het groote werk van den opbouw der sfeer van ge meenschappelijke welvaart in ge heel Groot Oost Azië is reeds eexi geweldigen stap vooruit gebracht. De Amerikaansche zoowel als de Britsche regeering streven ernaar aan de Japansche houding bij het uitbreken v. den oorlog opzettelijk een valsche uitlegging te geven, precies zooals zij het karakter van den oorlog valschelijk voorstellen. Daannede willen deze regeeringen de verantwoordelijkheid ontwij ken voor haar voortdurende ne- dex-lagen te land en te zee. Japan heeft er in acht maanden durende ondex-handelingen met de Ver. Staten vooi'tdurend naar ge streefd een vreedzame bijlegging te vinden. Groot !i Brittannië 'en de Ver. Staten echter hebben. Japan ge dwongen in het belang van zijn zelfverdediging naar het zwaard te grijpen. Derhalve zijn zij ook verantwoordelijk voor liet uitbreken van den oorlog. Een nieuw ideaal. Toen Japan het lot der natie af hankelijk moest stellen van den uitslag van den oorlog, was het bezield door den wensch Oost- Azië te bevrijden van het juk der uitbuiting door Amerika en Groot Bx-ittannië. De aanspraken van deze naties op de wereldheerschap pij te niet te doen en het groote ideaal eener nieuwe wereldorde te verwezenlijken. Japan gelooft daarbij onwrikbaar aan de licht vaardigheid van zijn zaak, de zaak van een volk, dat in den loop van 26 eeuwen als natie met succes iedere nationale crisis heeft over wonnen en zijn heiligen bodem on der de heex-schappij van een onaf gebroken reeks Keizex-s met succes heeft verdedigd. Goede nabuurschap. Voortgaande, spi-ak Togo over de betrekkingen van Japan tot zijn naburen, waarbij hij in de eex-ste plaats wees op het offensieve en defensieve bondgenootschap tus- schen Japan en Thailand, dat, naar hij vex-klaarde, de nauwste samen werking tusschen de beide landen in politiek en militair opzicht heeft veilig gesteld. Het bezoek vdn den president der Chineesche nationale re geer in aan Mandsjoekwo heeft geleid tot een opmerkelijke vex^betering in de vriendschappelijke betrekkingen tusschen Mandsjoekwo en China, die schouder aan schouder met Ja pan deelnemen aan den ophouw. Een deel van China echter miskent opzettelijk het historische karak ter en de beteekenis van dezen op bouw van een gx-oot Oost-Azië. (Zie vervolg op pag. 3.) Fransch kunstenaar te Berlijn BERLIJN, 27 Mei. In het kader van de Berlijnsche kunstweek zal het Beiiijnsche Philharmonisch Or kest op 31 Mei en 1 Juni a.s. con certen geven, waaraan de Fx*ansche pianist Alfred Cortot als solist zal optreden. Londen „Charkow kritiek" GENEVE, 27 Mei (D.N.B.) - De Times is van meening, dat de slag bij Chax-kow „in het kritieke stadium is getreden' Volgens berichten uit Moskou, aldus het blad, hebben de Duitschers de meerderheid in tanks verworven. De militaire expert van de Daily Herald noemt de situatie bij Charkow verward. De Sowjetopmarech naar de stad moet als geëin digd worden beschouwd. De dalende lammerenprijzen Gedurende de laatste dagen is een kentering waarneembaar ge weest in de prijzen der lammeren. De tweede groote markt te Texel liet een duidelijke dalling zien ver geleken bij een week terug. Naar aanleiding hiervan wendden we ons tot een deskundige, die ons het volgende meedeelde: Het niveau, dat de lammerenprij zen eexx 10-tal dagen geleden had bereikt, vas feitelijk te hoog. Er werden prijzen besteed tot f28—, terwijl normaliter voor het volwas sen schaap, klaar voor de slacht, straks op niet meer mag worden gerekend dan ca. f 40.Voor het luttele bedrag van f12.moeten deze laixxmeren dus dexx zomer wor den overgehouden en hierin, zoo zei men ons, is geeix reëefe winstmoge lijkheid meer vercalculeerd. De hooge prijzen konden slechts voor de eerst aangevoerde lamme ren worden besteed; nu de aanvoer toeneemt, werd een daling min of meer vanzelfsprekend gevonden. Te meer, waar het gras bcti'ekkelijk schaarsch >s en de axxinxo om lam meren aan te houden, slechts dan aanwezig is, wanneer met een re delijke winst rekening mag worden gehouden. Vijf wagens vol zwarten h'andel... Voor f 75000 achterhaald Drie overvalwagens van de Am- sterdamsche politie en twee an dere wagens zijn onlangs te pas moeten komen aan het vervoer van clandestiene goederen, die als het resultaat van een huiszoeking in beslag genomen konden worden De afdeeling rechei'che van den centralen crisis controledienst had er de lucht van gekregen, dat het met de handelingen van een te Amsterdam wonenden slager niet heelemaal pluis was. Bij huiszoeking bleek de ver denking maar al te gegrond. Voor een waarde van f 75.000.aan goederen werd in beslag genomen. De goederen waren verhandeld tegen veel te hooge prijzen. De inventaris vermeldde een lange lijst begeerenswaardige ar tikelen. letterlijk van alles, teveel om op te noemen zelfs. Afzonder lijk moge gewaggemaakt worden van de groep waren, die ook de slager een afzonderlijke behande ling waardig had gekeurd. In een afgesloten kamertje had deze groot handelaar groote hoeveelheden thee, koffie, rijst, nootmuskaat, kruidnagelen en andere koloniale artikelen opgeslagen. De sleutel van deze opslagplaats was aanvan kelijk zoek, doch kon na eenig speuren gevonden worden. De actie bracht niet alleen den C.C.C.D. ende Amsterdamsche po litie in beweging. Bij het opladen van ,de zeldzame collectie levens- en genotmiddelen, stroomde een menigte samen, die luide haar af keuring te kennen gaf over de 'handelingen van den slager en zijn familie, die zich op zulk een bui tensporige wijze met 't clandestie ne bedrijf hadden ingelaten HET N.A.F. GROEIT. De Centrale Persdienst van het N.A.F. schrijft ons: Naast de talrijke individucele aanmeldingen bij het Nedcrland- sche Arbeidsfront, hebben dezer da gen de werkers van eexxige bedrij ven in ons land zich collectief bij het N.A.F. gemeld. Het omvangrijke aantal werkers vaxx de N.V. Haarden- en Kachel- fabriek De Etna te Bx-eda, hoeft zich gezamenlijk opgegeven als lid van het Nederlandsche Arbeidsfront. Eveneens zijn de bedrijfsleiders en alle andere arbeiders vaxx twee belangrijke aannemersfirma's in Drentlxe gezamenlijk tot het N.A.F. toegetreden. Bedrijfslocaliteiten zijn vrij Bij besluit van de seci-etai*issen- generaal van de dep. vaxx Fin. en van Binnenlandsche Zaken is een wijziging gebracht in de wet op de personeele belasting. Te beginnen met het loopende jaar zullen voor de personeele be lasting als grondslagen nog slechts gelden de huuxwaarde en het xxxeu- bilair, zoodat de overige grondsla gen (dienstboden, paarden, raotor- x*ij tuigen, pleiziervaartuigen en biljarten) zijn vervallen. De belasting zal worden geheven wegens het gebruiken van hier te lande gelegen gebouwen en gedeel ten van gebouwen met hun aanhoo- righeden, een en ander voor zoover zij dienen: a. tot woning, b. tot ge mak, uitspanning of vermaak van den gebruikei'. Vex*der wordt bepaald, dat gedeel ten van een perceel, dat tot woning dient, alleen dan niet in de belas ting wordt betrokken, indien hun inrichting er op wijst, dat zij uit sluitend worden gebezigd voor een ander doel dan als woning of tot gemak, uitspanning of vermaak van den gebruiker. De nieuwe belasting zal hierdoor bepei-kt blijven tot als woning die nende pei'ceelen. Er zal dus geen belasting meer wox'den geheven voor kantoren, winkels, bioscopen, theaters, koffiehuizen en logemen ten. Men kan in het algemeen zeg gen dat bedrijfslokaliteiten .buiten de belasting vallen. De gemeenten blijven de opbrengst van de geheele personeele belasting ontvangen. Zij kunnen echter, aan gezien nu eenige grondslagen ver vallen en daardoor de opbrengst zou veiTninderen, de opcenten ver- hoogen. Daarbij kunnen zij prac- tisch gaan tot driemaal het wette lijk tarief. Met het oog op de voorbei'eiding tot de onderhavige wijziging, was de aanslagregeling uitgesteld. Nu deze wijziging in de Staatscourant is verschenen, zullen de aanslagen niet lang meer op zich laten wach ten. Maan Maan vanavond om "nih-r 1922 r%t Adi 4 49 au Mei 21.46 uur 12 Juni V.M tot mürqeoochtetld N.M SJiiiii s OQ 21 Juni l.k 5.2o uur e.k Burgemeesters woning afgebrand Een iqudige brandstichter. Maandagmiddag, op 2en Pink sterdag, is te Marunx brand uitge broken in de woning van den bur gemeester. de heer D. van Geel. De brand is ontstoken door het 12-jarige zoontje, dat van zijn ouders een berisping had gekre- gexx, waarover hij zoo ontstemd was, dat hij. toon hij voor straf ïxaar boven was gestuurd, aldaar in zijn drift de boel in brand stak. De brandweren uit Maxuxm en de Leek bestreden het vuur, doch koxxden niet vexTiixxderen, dat de geheele woning tot den grond toe afbrandde. Van den inboedel is zoo goed als niets gered kunnen worden. De schade wordt door verzekering gedekt. De jeugdige boosdoener is door de politie aan gehouden. Twee dieven in huis Eexx bewoner van den Amstel- veenscheweg te Amsterdam wacht te gisterenmiddag bij zijxx thuis komst een onaangename verras sing. Twee vreemde mannen bevon den zich in zijn woning en dat zij weinig goeds in den zin hadden bleek wel, toen hij, onder bedrei ging met eeix revolver de uitnoodi- ging kreeg, zich in de slaapkamer terug te trekken, hetgeen de xxxan, zij hét niet geheel met liefde, deed. De deur- ging aan den buitenkant op slot en korten tijd later zag de bewoner zijn ongenoode gasten het huis verlaten. Onmiddellijk maakte hij alarm, een buurman kwam hem uit zijn gevangenschap verlossen en met spoed werd de politie gewaar schuwd. Inmiddels waren de die ven, die o.m. twee gouden, met di amanten bezette, armbanden, een gouden zegelring en broche hadden gestolen, nergens meer to vinden. De eerste Meikersen zijn er. In de kassen van een der groote kweeke- rijen te Oosterhont zijn deze dagen de eerste Betuwsche Meikersen ge plukt. Pax Holland-De Haan m Ernstig ongeval te Berkhout Op den bewaakten spoorwegover gang nabij Zuidex-meex*. gexxx. Berk hout is gistermorgen te ongeveer 9 uur een ei'nstig ongeval gebeurd, dat wonder hoven wonder geen menschenlevens heeft gekost. Op dat moment reed de melkwa gen van Stam (voor „De Stei*") vlak voor den overgang, terwijl de bestuurder, de plm. 17-jarige D. Vlaar er naast liep om rijdende voort nog een bus op te laden. De hoornen stonden open, zoodat hij geen gevaar duchte. Plotseling slaakte de op het „krat" zittende 12-jarige scholier Ruiter een gil en sprong van den wagen en meteen werd het paard door een aansnel lende locomotief gegrepexx, voor den wagen weggerukt en totaal verbrij zeld. De met volle melkbussen zwaar beladen wagen werd in den kant van de sloot geslingerd, waar bij de meeste bussen met hun kosj- beren inhoud verloren gingen. De scholier en de bestuurder waren nog ongedeerd, maar begrijpelijker wijze hevig geschrokken en ont daan. Utt mag werkelijk een groot wonder heetcn dat ook zij niet ver morzeld zijn. Het ongeval is te wijten aan on achtzaamheid vaxx de overwegvvach- teres. die verzuimde de boomen te sluiten, toen een losse locomotief die om 8.40 uit Alkmaar vertrokken was, snel op Hoorn aanstoomde. Hoewel de machinist nog ge- tracht heeft te remmen kon hij het ongeval ook niet meer voorkomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1