NOORD-HOLLAND Mexico het handen zwaard in gedrukt BESCHERMING DER ORDE Verduister DAGBLAD VOOR SLAG BIJ CHARKOF BIJNA GEËINDIGD Opnieuw 13 schepen tot zinken gebracht Goede vangst van ASkmaarscbe politie N.V. Uit*. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie, en Administratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Konin*str. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97. Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt da*elijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. m.m Bij contract, binnen een |aar te *e- bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt 86ste Jaargang No. 11810 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKERS Alkmaar fafw.) VRIJDAG 29 MEI 1942 Groote zege voor de Duitsche troepen 48500 BRT. VIJANDELIJKE S:HEEPSRUIMTE VERNIETIGD. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 28 Mei: Het opperbe vel der weermacht, deelt mede: De omsingelingsslag ten Zuiden van Charkof heeft geleid tot een groote overwinning voor de Duit sche wapenen en die der bondge- nooten. Ook de laatste ontlastings- aanvallen van den vijand hebben in het lot van de ingesloten troe pen geen verandering meer kun nen brengen. Slechts enkele vijan delijke groepen bieden nog tegen- Stand. De vernietiging hiervan is aan den gang. Reeds thans zijn meer dan 165000 gevangenen geteld en 517 pantser wagens, 1180 stukken geschut, dui zenden motorvoertuigen en paar den, alsmede onoverzienbare hoe veelheden ander oorlogsmateriaal als buit gemeld. Deze cijfers stijgen voortdurend. In de centrale en Zuidelijke zone van het Oostelijke front zijn door eigen aanvallen frontverbeteringen bereikt. In het gebied van de Noor delijke IJszee is de haven van Moermansk met succes gebombar deerd. Een vrij groote koopvaarder werd beschadigd. Bij luchtgevechten boven de kust van Noord-Afrika zijn 14 vijandelij ke vliegtuigen door Duitsche en Italiaansche jagers neergeschoten. Voor de Zuidkust van Engeland hebben lichte gevechtsvliegtuigen Enorme krijgsbuit IOOFDKWABTIER VAN DEN FüHRER, 28 Mei (D.N.B.) Het opperbevel der weer macht maakt in een extra bericht bekend: De omsingelingsslag ten Zuiden van Charkof heeft tot een groote overwinning van de Duitsche wapens en die van de bondgenooten geleid. Ook de laatste ontlastingsaan- vallen hebben in het lot van de ingesloten legers geen ver andering meer kunnen bren gen. Slechts enkele groepen van den vijand bieden nog verzet. De vernietiging hier van is aan den gang. Reeds thans zijn meer dan 165 000 gevangenen geteld en 517 pantserwagens, 1.1S0 kanon nen, duizenden motorvoertui gen en paarden alsmede on overzienbare hoeveelheden an der oorlogsmateriaal als buit gemeld. Deze aantallen nemen nog voortdurend toe. VIJANDELIJK CONVOOI GEDECIMEERD. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 18 Mei (DNB.) Het opperbevel der weermacht maakt het volgende extra bericht bekend: „Het in de wateren van het hooge Noorden door verkenningsvliegtui gen waargenomen vijandelijke con- vooi is sedert 25 Mei het doel van de vernietigende slagen van vlieg tuigformaties van General Oberst Stumpff, die gemeenschappelijk met de strijdkrachten van de ma rine operecren. Reeds op den avond van dezen dag bracht de lucht macht, na een afstand yan honder den kilometers te hebben afgelegd een koopvaardijschip van 8000 brt tot zinken en beschadigde zij vijf andere schepen door bomtreffers. Den volgenden dag gelukte het op nieuw een koopvaardijschip van 8 duizend brt. te vernietigen en 3 an dere zwaar geladen vrachtschepen in brand te werpen. Een bijzonder zware slag werd op 27 Mei aan het door eigen duikbooten voortdurend achtervolgde convooi toegebracht. In weerwil van den hevigen afweer van vijandelijke bewakingsstrijd krachten brachten formaties ge vechtsvliegers op dezen dag 11 sche pen met een gezamenlijken inhoud van 72000 brt. tot zinken. Twee an dere schepen, alsmede een torpedo jager werden vernietigend getrof fen. Bovendien werden 16 schepen door bommen beschadigd. Zoodoende zijn van dit voor de Sowjet-Unie bestemd transport door de luchtmacht 13 schepen met een totalen inhoud van rond 88.000 brt tot zinken gebracht. Tezamen met het in het weermachtbericht van vandaag gemelde succes van een duikboot, die een schip van 8000 brt. in den grond boorde, bedraagt het totale verlies van den vijand thans 96.000 brt. De rest van het convooi tracht in de Noordelijkste, nóg ijsvrije wa teren te ontkomen. De achtervol ging wordt voortgezet. een vijandelijk patrouillevaartuig tot zinken gebracht. Duitsche duikbooten hebben met succes op verschillende zeeën ge opereerd. Van krachtig verdedigde konvooien in het Noorden en het midden van den Atlantischen Oce aan hebben zij 3 schepen met een gezamenlii1 en inhoud van 14.000 ton tot zinken gebracht en 3 andere schepen getorpedeerd, welker zin ken niet kon worden waargenomen. Aan de Oostkust van Noord-Ameri- ka, in de Carabische Zee en voor de Mississippi hebben zij 8 sche pen met een gezamenlijken inhoud van 26.500 ton tot zinken gebracht en 4 schepen met torpodotreffers zwaar beschadigd. Bij het eiland Martinique torpedeerde een duik boot een Amerikaansche torpedo- bootjager. die met afgerukt voor schip de in de nabijheid liggende haven kon bereiken. In de Middellandsche Zee plaat ste een duikboot twee torpedotref fers op een krachtig beschermde tankboot en andere treffers op twee transportschepen der Britsche ravitailleeringsscheepvaart. In de Noordelijke IJszee heeft een duik boot een schip van 8000 ton, dat deel uitmaakte van het naar Moer mansk varende convooi, tot zinken gebracht. Bij deze operaties zijn dus 12 sché pen met een gezamenlijken inhoud van 48.500 ton tot zinken gebraoht en 10 andere koopvaarders getor pedeerd, waarvan eenige eveneens als gezonken moeten worden be schouwd. Bij enkele vluchten naar de Ne- derlandsche kust zijn door jagers, luchtdoelgeschut en marine-artille rie 9 Britsche vliegtuigen neerge schoten. Storingsaanvallen van een aantal vijandelijke vliegtuigen ver oorzaakten in den afgeloopen nacht luchtalarm in Oost-Pruisen. Hier en daar neergeworpen bommen richt ten slechts weinig schade aan. De ijand verloor twee zijner vlieg tuigen. Bij de verijdeling van uitbraak- pogingen van veel talrijker vijande lijke gepantserde strijdkrachten in den omsingelingsslag bij Charkof heeft zich het bataljon motorrij ders 160 bijzonder onderscheiden." De overwinning bij Charkov BERLIJN 28 Mei (D.N.B.) De groote overwinning van Charkow, die vanmiddag in een extrabeiicht van het opperbevel van de weer macht is medegedeeld, beheerscht de Berlijnsche avondbladen volko men. De pers levert in haar com mentaren kritiek op de vijandelijke berichtenpolitiek. De Berliner Boersenzeitung schrijft: Uit het extrabericht van vandaag kan men de conclusie trekken, dat voor de tweede maal in dit voor jaar heele vijandelijke legers tot aan de vernietiging verslagen, voor de verdere operaties uitgeschakeld zijn. De slag zal voor den vijand des te voelbaarder zijn, daar de vijan delijke propaganda tot het aller laatst geprobeerd heeft de wereld de illusie te laten behouden, dat Charkow nog niet gevallen is. Deze^ aderlating, die de superieure Duit sche oorlogsleiding en de dapper heid der verbonden troepen den bolsjewistischen vijanden hebben toegebracht, is in ieder geval een gevoelige verzwakking van zijn ge vechtskracht, geheel afgezien van de thans nog niet ter sprake ko mende strategische gevolgen van deze dubbele nederlaag aan den Zuidelijken vluegel van.het Ooste lijke front. De Duitsche Algotneine Zeitung schrijft in dezen unieken veld slag hebben de bolsjewisten aan oorlogstuig een veelvoud verloren van hetgeen de Vereenigde Staten hun in een jaar kunnen sturen, en hoe x-oyaal de Amerikanen ook met massaia menschen verliezen van hun bolsjewistischen bondgenoot omspringen, toch staan zij thans, na de ineenstorting van hun leu genachtige propaganda, geschokt tegenover de onvervangbare men schen- en materiaal verliezen. De Berliner Lokalanzeiger schrijft: De waarde van het extra-bericht van vandaag kan alleen dan wor den begrepen, wanneer men be denkt, wat Stalin met rijn aanval op Charkow wilde bereiken. In de dagorder van Timosjenko stond het: de oorlog moet in een nieuwe faze komen, in een faze van de bevrij ding van de Sowjet-Unie. Nieuwe burgemeester benoemd Het rijkscommissariaat deelt me de: De commissaris-generaal voor Bestuur en Justitie heeft op grond van paragraaf 3 van verordening no 108/40 (vierde verordening be treffende bestuursrechterlijke maat regelen) in verbinding met para graaf 4 art. 1 van verordening nr. 3/40 betreffende het uitoefenen van de regeeringsbevoegdheid in Neder land den gemeente-secretaris A. H. G. Weustink in Ootmarsum tot bur gemeester .van OldenzaaL De Duitsche Rijkssportleider Von Tschammer und Osten bracht Woensdag een bezoek aan den Rijkscommissaris, Rijksminister Dr. Seyss Inquart. SS PK. Fritz-Polygoon-Pax Holl. m Oorlog met de spilmogendheden WILLOOS WERKTUIG VAN AMERIKA- MILITAIR VAN GEEN BELANG. BUENOS AIRES, 28 Mei. (D N. B). - De president van Mexico, Camacho, heeft in een buiten gewone zitting van het con gres medegedeeld, naar üiit Mexico City verluidt, dat Mexico zich van den 28stcn Mei af beschouwt als in staat van oorlog met Duitschland, Italië en Japan te "zijn. Mexico was, naar Camacho ver klaarde, op grond van de interna tionale verplichtingen, die het had aangegaan, geen andere beslissing meer overgelileven, dan „moedig dozen weg met alle consequenties aan de zijde der democratieën te gaan". De Mexicaansche president beschuldigt in zijn verklaring de spilmogendheden van agressieve bedoelingen en beweerde in het bijzonder, dat een Mexicaansdh stoomschip bloot had gestaan aan een aanval. De diplomatieke medewerker van het D.N.B. wijst er op, dat Mexico Het failliet der Sowjet-Unie SJANGHAI, 28 Mei. (ANP). In een artikel over de moeilijke eco nomische positie-der ^Sowjet-Unie schrijft het hier verschijnende tijd schrift „Twentieth Century" onder meer: „Behalve de zuiver militaire vraagstukken baart het, voedings probleem de Sowjetregeerïng de meeste zorg, zooals men kan opma ken uit, hier opgevangen berichten van den Sowjetomroep. Daar de centrale autoriteiten niet meer in staat zijn, voor de voeding van steden en industriegebieden te zorgen, moeten deze de taak zelf op zich nemen. De verantwoorde lijkheid wordt dus op de bevolking der steden geschoven. Als er thans menschen van honger omkomen, kan de staat zeggen, dat het hun eigen schuld was, omdat zij niet voldoende hebben medegewerkt. Deze maatregelen beteekenen, dat de economische politiek der Sow- jetunie failliet is verklaard. Twee hoofdpijlers van de economische ideologie, specialiseering van den arbeid en centralisatie van het ont werpen der plannen, zijn daarmede ineengestort. In plaats van dat men een economisch lichaam heeft, dat door een gelijkmatige bloedcircula tie gevoed wordt, is de grondslag gelegd voor een emancipatie van industrie- en landbouwstreken. De gelijkvormige economie der Sowjet Unie wordt zoo vernietigd." zich hals over kop in den oorlog gestort heeft om gevolg te geven aan de eischen van Washington. Een uiterst intensieve agitatie, waarin een hoog opgezweepte angst voor spionnen en aanslagen de. hoofdrol speelt, heeft kunstmatig de voorwaarden geschapen, net zoo lang tot men meende, de publieke opinie en het congres voldoende in de stemming te hebben gebracht Het kan verkeeren De president van Mexico, Cama cho, heeft niet steeds dezelfde ge zindheid als thans aan den dag gelegd. Nog in Januari 1941 wei gerde- hij, zich aan de zijde van de Ver. Staten te stellen, ingeval deze aan den oorlog zouden gaan deelnemen. Integendeel, de Ver. Staten hadden, naar hij toentertijd zeide, Mexico voortdurend geprik keld en konden op zijn hulp niet rekenen. Camacho handelde zoo doende in werkelijkheid volkomen in de lijn van de Mexicaansche ge schiedenis, die een aaneenschake ling is van een reeks conflicten met de Ver. Staten. Willoos werktuig. Alles wat voorloopig vooraf ging, is op bevel van de Ver. Staten ge schied en ging gepaard met een toenemende ophitsing in de pers, in de radio en in de redevoeringen der ministers. De Mexicaansche regeering dient er zich van bewust te zijn, dat de oorlog, waaraan het in militair op zicht op geen enkele wijze kan deel nemen, voor Mexico niet slechts verarming, doch de algeheele uitle vering aan de Ver. Staten betee- kent, dat hij de gelegenheid voor de Yankee-magnaten is, naar Mexico terug te koeren en hun economi sche en politieke posities voor de uitbuiting van het land weer in te nemen. Het Mexicaansche parlement heeft een zware en historische verant woordelijkheid op zich geladen! Beruchte zwarte handelaar gevat De Alkmaarsche politie heeft gisteren een Joodschen inwoner van Amsterdam gearresteerd, die reeds eenige weken lang stad en omgeving onveilig maakte met een nitgebreiden zwarten handel in levensmiddelen en andere distributiegoederen. Bo vendien droeg hij niet de vereischte Davidster en bevond hij zich in deze gemeente zonder in het bezit te zijn van een ver gunning om de kuststrook te betreden. Uit zijn zondenregister bleek voorts d^t de man zich voor dien reeds schuldig gemaakt had aan verduistering, diefstal, heling en abortus, zoodat de politie met de arrestatie van de zen Jood, die zich al heel duidelijk een ware „vriend" van het Nederlandsche volk heeft getoond, een goeden slag heeft gesla gen. De man werd aangehouden bij de Friesche brug, juist toen hij op het punt stond zwaar gepakt en gezakt de terugreis per bus te aanvaarden. De politie had hier een post uitge zet, omdat haar ter oore was geko men, dat een Joodsche inwoner van Amsterdam er reeds eenige weken zijn werk van maakte in den Beem- ster een uitgebreiden zwarten han del te bedrijven De laatste dagen zou hij zelfs zijn arbeidsterrein tot Alkmaar hebben uitgebreid Om niet op te vallen, had hij er daarbij van afgezien de verplichte Joden ster te dragen. De gegevens bleken bij aanhou ding juist te zijn. De man droeg geen sterren, hoewel zijn identi teitsbewijs vermeldde, dat hij jood was. In de pakken en zakken die hij bij zich droeg bevond zich een groote partij goederen uit den zwarten handel, o.a. 5 pond boter, een zij spek, 1 flesch volle melk, een partij dameskousen, wol en ka toen, zoomede een groote hoeveel heid boter- en vetbonnen. Verdienstelijk werk. Hieruit blijkt wel, dat deze reizi ger zich ook gisteren zeer „ver dienstelijk" voor zijn landgenooten maakte door zoo'n verscheidenheid aan levensmiddelen en andere dis tributiegoederen op te koopen voor liefhebbers in de hoofdstad. Natuurlijk echter niet uit mede lijden met zijn landgenooten, die geld voor andere middelen bezit ten om zich iets extra's aan te schaffen, maar uit de aangeboren zucht naar winst, die hem geleverd zou worden door hen die over eén ruime beurs beschikten en zich door deze soort aanlcoopen buiten de distributie om en ten koste van de voedselvoorziening der minder bedeelden al even „vriendschappe lijk" jegens het Nederlandsche volk gedragen als de in Alkmaar tegen de lamp geloopen jood, die ook nu weer zijn. bloed niet verloochende. In afwachting van het verdere onderzoek is de „vriend des volks" in het politiebureau opgesloten. CIRCUSMISÈRE. Het circus Giezen, dat heden met zijn voorstellingen te Enschedé zou beginnen, is door een ramp getrof fen, doordat het geraamte dat men gistermorgen aan het opzetten was, op een gegeven moment in elkaar stortte, waarbij het kostbare en voorloopig onvervangbare materi aal stuk ging. Het zal geruimen tijd duren, alvorens het circus weer kan optreden. Turksche leger goed uitgerust ISTANBOEL, 28 Mei. (D.N.B.): Bij de behandeling van de begroo ting van defensie in de nationale vergadering, heeft de minister van Landsverdediging een rede gehou den over de gevechtswaarde van het Turksche leger. Dit is, naar de minister verklaarde, dank zij de gewone en buitengewone credieten, die de Nationale Vergadering zon der voorbehoud heeft goedgekeurd goed uitgerust. Het Turksche legei is- bereid, zoo vervolgde de minister zijn traditie getrouw, eervol en dap per de taak van de verdediging van het vaderland te vervullen. Zware straffen voor overtreders In het Verordeningenblad is opgenomen een verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche qe- bied betreffende maatregelen tot bescherming van de open bare orde en van de veiligheid van het openbare leven. Strafbepalingen. Hierbij wordt onder meer be paald: Hij, die een geheime organisatie in het leven roept, wordt gestraft met tuchthuisstraf van ten minste een jaar, doch van ten hoogste vijf tien jaren, in ernstige gevallen met levenslange tuchthuisstraf of met den dood. Hij, die aan een geheime organi satie, deelneemt of deze onder steunt. wordt gestraft met de ver-t melde straffen, in gevallen van lich- teren aard met gevangenisstraf van ten minste een jaar, doch van ten hoogste vijf jaren. Mij die middellijk of onmiddellijk opwekt of aanzet tot ongehoorzaam heid aan de geldende rechtsvoor schriften of tot weerspannigheid te gen maatregelen der bezettende macht of tot het onthouden van vrij willige medewerking bij de uitvoe ring van zoodanige maatregelen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren en met geldboete van ten hoogste vijftig duizend gulden of met een van deze straffen. Poging is strafbaar. In bijzonder ernstige gevallen kan tuchthuisstraf van ten minste een ]aar. doch van ten hoogste vijf tien jaren en geldboete tot een on beperkt bedrag worden opgelegd. De voorschriften betreffende de uitlokking blijven onaangetast. Hij, die tot het begaan 'van geweldda den jegens personen of zaken op wekt of aanzet, wordt gestraft- met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren en met geldboete van ten hoogste vijftigduizend gulden, of met een van deze straffen. In bij zonder ernstige gevallen kan tucht huisstraf van ten minste een jaar, doch van ten hoogste vijftien jaren en geldboete tot een onbeperkt be drag worden opgelegd. De voorschriften betreffende uit lokking blijven onaangetast. Bovenbedoelde feiten zijn delic ten in den zin van paragraaf 2, lid 2, der verordening nr. 52/1940 be treffende de Duitsche rechterlijke macht voor strafzaken, zooals deze is gewijzigd door de verordening nr. 56/1942. Deze verordening is op 23 Mei in werking getreden. Zie .vervolg pag. 2. Maai Maan °p vanavond om ond»u 20.43 AQ 5.24' 21 48 uur 12Juni V.L of morgenochtend N.M 5 .lui. -> 021 Juni l.k 5.26 uur e.k Nederland drinkt weer thee Distributie begin heden. 's GRAVENHAGE, 28 Mei. Na dat in het begin van Mei was medegedeeld, dat het afleverings verbod van thee door theepakkers aan grossiers en detaillisten was opgeheven, kon overgegaan worden tot bevoorradiing van de winkeliers. Naar het rijksbureau voor de Voed selvoorziening in Oorlogstijd mede deelt, is het thans zoover, dat de verkoop van de thee aan de con sumenten voor de destijds ingele verde bonnen (40 gram per rant soen) kan beginnen..Vrijdag 29 Mei mogen de winkeliers met den ver koop' van de laatste thee een aan vang maken. Het runderhorzelbesluit KRAP TOEZICHT OP DE VEE MARKT. Naar wij vernemen is den die renartsen belast met het hou den van toezicht op de vee markt opgedragen, vee, dat uiterlijke kenteekenen draagt van de aanwezigheid van run- derhorzelvliegen (bulten, enz.) niet op het marktterrein toe te laten. Een en ander is het ge volg van het runderhorzelbe- sluit dat 23 pril LL in werking is getreden, maar tot dusverre nog weinig naar buiten trad. Ongetwijfeld zullen de goedwil lende boeren het zeer toejui chen, dat er thans maatregelen genomen worden om dit groo te gevaar van onze rundvee stapel o keeren. BRANDSTOFFENKAARTEN NIET AFGEVEN- De Secr.-Gen. van het Dep. van Handel, Nijverheid gn Scheepvaart vestigt de aandacht van belangheb benden er op, dat het in bewaring geven van brandstoffenkaarten aan den brandstoffenhandelaar niet is toegestaan. De eigenaar- dient deze kaart zelf te bewaren en slechts de geldig verklaarde bonnen bij zijn brandstoffenhandelaar in te leve ren. WELVAART IN UW W GEZIN DOOR ARBEID IN OUITSCHLANDI MELDTU AAN BU DE EWESTEUJKE ARBEIDSBUREAUX

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1