NOORD-HOLLAND nationalen arbeid i— Verduister i Het offensief in Cyrenaica begonnen Mr 21.50 uur ZTr DAGBLAD VOOR Regeling van den Nieuwe wet te verwachten Nieuwe bonnen Uit*.: N.V. Uit*. Mij. Hollands N oorderkwartier. Redactie, en Administratieboxeanx: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97 Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 et p. ra.m Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt 86ste Jaargang No. 11811 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar (afw.) ZATERDAG 30 MEI 1942 Van beslissende beteekenis Vijandelijke groepen ingesloten HOOFDKWARTIER VAN DEN FuHRER, 29 Mei. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: De zuivering van het slagveld ten Zuiden van Charkow van de uiteen gedreven resten van de verslagen vijandelijke troepen wordt voortge zet. De gevangenen en buit nemen .voortdurend toe. In den centrale» sector van het Oostelijke front leidde een aanvals- actie in verwoede gevechten tot de insluiting van verscheidene vijan delijke groepen. Ook in den Noordelijken front sector leverde een plaatselijke aan val terreinwinst op. Enkele aanval len van den vijand leverden geen resultaat op. Voor de kust van de Kaukasus plaatsten gevechtsvliegtuigen bom- treffers op een bolsjewistisóhen torpedojager. Aan de oevers van het Ladoga-meer troffen gevechts vliegtuigen en duikbommenwerpers groote ravitailleeringsdepots van de bolsjewisten, alsmede stilstaan de treinen en wierpen een vracht schip in brand. In de haven van Moermansk werd een groot koop vaardijschip door bommen bescha digd. Alleen in luchtgevechten aan het Karelische front verloor de vijand gisteren 22 vliegtuigen, waar onder verscheidene van het type Huiricane. Van het reeds dagenlang achter volgd en herhaaldelijk door lucht en zeestrijdkrachten met groot suc ces aangevallen, convooi in de wa teren van het hooge Noorden wer den, naar gisteren in een extra-be licht is meegedeeld, in het tijdvak van 25 tot 27 Mei 14 schepen met een totalen inhoud van 96.000 brt. tot zinken gebracht. Intusschen werden nog twee koopvaardijsche pen van tezamen 12.000 brt. tot zin ken gebracht en een reeds bescha digd koopvaardijschip van 6000 brt. opnieuw aangevallen en eveneens tot zinken gebracht, zoodat de tot dusver vernietigde koopvaardij- tonnage tot 114.000 brt. gestegen is. AANVAL IN CYRENAICA. In de Cyrenaica zijn Duitsche en Italiaansche troepen den 26en Mei tot den aanval op de vijandelijke stellingen overgegaan. Sedertdien is een verbitterde slag aan den Moskou blijft tweede front eischen GENEVE, 29 Mei (D.N.B.) De New York Times meldt, dat de Sow- jet-Unie opnieuw druk oefent op Washington en Londen en een spoe dig vormen van een tweede front verlangt en dat anderzijds de regee ring der Vereenigde Staten den wensch heeft geuit, uit de eerste hand inlichtingen te krijgen over de situatie aan het Oostelijk front, In toonaangevende kringen te Londen en Washington, zoo ver volgt het blad, is men eenstemmig van meening, dat een tweede front moet worden gevormd, maar men wijst op het gebrek aan scheeps- ruimte. Men wil „geen voorbarige stappen" ondernemen. Volgens welingelichte kringen is de Sowjet-Unie voor de leverantie van verschillende belangrijke cate gorieën van oorlogsmateriaal in hooge mate afhankelijk van Enge land en de Vereenigde Staten. 6e moet ze. vooral, i niet vergeten; WANT ZONDER, BON KRIJGT GE IN EEN PENSION' OOK. NIETS TE,ETEN!' gang. Een beschermingsvaartuig van de Duitsche marine heeft voor de Lybische kust een Britsche mo tortorpedoboot door voltreffers van de artillerie tot zinken gebracht. Boven de Duitsche bocht werden in den afgeloopen nacht enkele vijandelijke vliegtuigen waargeno men, die storingsvluchten uitvoer den. Marine-artillérie haalde een der vliegtuigen neer. Het groote spanning volgt men, volgens Zweedsche berichten, in Londen de ontwikkeling van het Duitsch-Italiaansche offensief in de Lybische woestijn Over de beslis sende beteekenis hiervan bestaat geenerlei twijfel meer. Alle Donder dagmiddag in Londen ontvangen berichten van correspondenten ver klaren, dat Generaloberst Rommel klaarblijkelijk streeft naar een snel le beslissing. Zij wijzen tevens er op, dat de gevechten geleverd wor den in een bijna ondraaglijke hitte. Het offensief in Libye heeft vele militaire deskundigen in de Ver. Staten verrast. Zij herinneren er aan dat gevechten van grooten om vang gewoonlijk bij het begin van den zomer met zijn drukkende hit te in de schaduwlooze woestijn op houden. Zij geven echter toe, dat dergelijke operaties, hoewel zij door het klimaat worden belemmerd, in het geheel niet onmogelijk zijn. De aanval van Rommel in Libye vormt een ernstige bedreiging van den Britschen linkervleugel, zoo wordt in toonaangevende kringen in Londen gezegd. Het gaat hier om een grootscheepschen aanval en niet om bewegingen van sterke ver kenningstroepen. De vernietigingsslag bij Charkov Gebied, zoo groot als Sicilië reeds in handen. De oorlogscorrespondent vsyi de Giornale d'Italia aan het Oostelijk front constateert in een uitvoerige schildering vé,n den strijd, dat reeds thans een gebied zoo groot als Sicilië in handen van de bond- genooten is. Nog grootere beteeke nis dan deze winst aan gebied, zoo vervolgt hij, heeft echter de enorme massa vernietigd menschenmateri- aal en vernietigde vijandelijke wa pens. Nog duurt de vernietigende slag, waaraan ook Italiaansche troepen deelnemen, voort, maar de eigenlijke ineenstorting en ontbin ding van de vijandelijke formaties is begonnen. Buitengewoon felle gevechten spelen zich af in een woud langs den rechteroever van de Donetz. Men raamt daar 't aan tal doode bolsjewieken op 20.000. De ontbinding van de Sovjet-troe pen is aan den gang en geen wreed heden van de politieke commissa rissen zijn meer in staat, haar te gen te houden. De verdedigingsli nies, waaraan de bolsjewieken den geheelcn winter gewerkt hebben, zijn even ondeugdelijk gebleken als die bij Kertsj. SOVJET^FURIES Fantastische wreedheden. BERLIJN, 29 Mei (DNB.) Het DNB. verneemt van militaire zijde: „Beestachtig was het optreden van gewapende bolsjewistische vrouwen", zoo verklaarde de bol sjewistische sergeant Wassilij Do- browitsj, die in het gebied van Charkow in Duitsche gevangen schap is geraakt. „Ik heb gezien, hoe een groep van dergelijke ge wapende vrouwen gewonde Duit sche soldaten aan paarden vast bonden en daarna met de paarden in galop over de velden reed. Zoo doende werden vier Duitsche sol daten letterlijk doodgemarteld. De gewapende vrouwen zouden, naar ik gehoord heb, voor haar daden met het nieuwe door Stalin inge stelde ordeteeken voor bijzondere prestaties worden onderscheiden. Bose bij Führer en Duce HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 29 Mei (D.N.B.). De Führer heeft in zijn hoofdkwartier in aanwezigheid van den minister van buitenlandsche zaken, von Rib- bentrop, den voorvechter der Indi sche vrijheidsbeweging, Soebhas Chandra Bose voor een langdurig onderhoud ontvangen. Tevoren had de Duitsche minister van buiten landsche zaken een bespreking met Bose gehad. Mussolini heeft eveneens Soebhas Chandra Bose in audiëntie ontvan gen en een lang, hartelijk onder- hond mot hem gehad. In het prachtige natuurbosch Wildrijk, eigendom van het „Noordhol- landsche landschap staan momenteel de boschhyacinthen in vollen bloei (ook wel Belgische hyacinthen genaamd). In dit wandelbosch komen ook de lelie'tjes van Dalen voor, een bloempje van groote schoonheid, doch dat men in ons land en vooral in Noord Holland bijna niet meelr ziet. Meisjes bezig met het plukken van wilde boschhyacinthen. (Foto Kuiper). In de congres zaal van het Inleiding van American Ho- tel te Amster- ti.J. Woudenberg dam werd Vrij d'agmiddag 'n bijeenkomst gehouden van de leden der sectie Kleedingindustrie van het Econo misch Front, waarin o.m. het woord werd gevoerd door mr. M. M. Rost van Tonningen en dooi den leider van het Nederlandsch Arbeidsfront H. J. Woudenberg. In deze bijeenkomst werd door den heer Woudenberg o.m. mededeeling gedaan, dat binnenkort een wet tot regeling van den nationalen arbeid te verwachten is. Om te komen van een kapitalis tische tot een socialistische samen leving, aldus de heer Woudenberg, moeten we hier hebben een nieuwe sociale ordening. In de plaats van de vroegere tegenstelling tusschen arbeider en werkgever moet het Koekjes van den keizer TOKIO, 29 Mei (Domei) De keizer heeft vanochtend de mi nisters, de onderministers, en de leden van beide huizen van den Rijksdag in gehoor ontvan gen. Als blijk van .keizerlijke waardeering voor» de diensten, bewezen tijdens de buitengewo ne zitting van den Rijksdag, tracteerde de keizer op koekjes en sigaretten, voorzien van het keizerlijke wapen. Naderhand bood de premier, Tojo, den ministers en rijksdag leden in zijn ambtswoning een noenmaal aan uit erkentelijk heid voor de snelle goedkeu ring van de begrooting. Mussert bezoekt zijn geboorteland DRIEDAAGSCH BEZOEK AAN BRABANT. Het eerste officieele bezoek, dat de leider der N.S.B. Mussert, dit jaar bracht, is gewijd aan Brabant, het land waar hij ge boren en getogen is. Drie da gen lang trekt hij daar van stad naar dorp en van dorp naar stad, door de mooiste gedeelten van deze schoone provincie, maar evenzeer langs de arm ste krotten. Na te Hedel te zijn verwelkomd door zijn gemachtigde voor Bra bant, Leeuwenberg en verschillen de autoriteiten, gold het eerste be zoek den Beauflragte van den rijks commissaris, Dr. Thiel, te Vught. De tocht ging daarop naar den Bosch, waar hij een bezoek aan 't provinciaal kantoor van den Ned. Landstand, tal van agrarische au toriteiten den* leider begroetten. Op het program stond vervolgens het aloude Heusden, waar een ware verrass:ng wachtte. Bijna de geheele stad was uitge- loopen om Mussert te verwelko men. De groei van en de sympathie voor de N.S.B. bleek in de enkele maanden, sinds het optreden van •den nieuwen burgemeester, Tho- maes, ontzaglijk te zijn toegenomen Een prachtig .voorbeeld yan wat onderling vertrouwen treden, gelijk dit door het N.A.F. wordt nage streefd. Op deze wijze komt men tot de sociale vrede, waarbij de bedrijfsleider mede ver antwoordelijk is voor de personen die in het bedrijf werkzaam zijn. In dit verband nu deed spr. de belangrijke mededeeling, dat wel dra een wet tot regeling van den nationalen arbeid is te verwachten waarin de rechten en plichten van alle betrokkenen zullen worden omschreven. De loonovereenkomsten zullen volgens deze wet worden geregeld door zg. „betrouwden". Wat door deze wordt vastgesteld, zal bin dend zijn. Verandering van geest. Ten einde dit alles tot stand te brengen, zal echter een verandering van geest noodig zijn. De groote taak van het N.A.F. zal het zijn deze geestesverandering te doen plaats hebben, waarbij te overwe gen is, dat het N.A.F. moet berusten op de goede erfeigenschappen van het Nederlandsche volk. Spreker schetste vervolgens de verschillende graden van ontwikke ling, welke bij de houding tegen over den arbeid bij de volkeren valt waar te nemen. Hierbij blijkt het dat de allerhoogste vorm gevonden wordt in het Arbeidsfront en dat het alleen de hoogstontwikkelde volkeren zijn, waarbij een arbeids front mogelijk is. Het Arbeidsfront. Het Arbeidsfront berust op de eer van den arbeid en de trouw, Werkgevers en werknemers moe ten niet langer elkanders tegen stander zijn, doch medewerkers van elkaar in een bedrijf. Het Neder landsche volk is nog ver van dit ideaal verwijderd, het blijkt, dat over het algemeen de bedrijfsleiders moeilijker zijn te winnen dan de arbeiders, daarom is vooral de toe treding yan bedrijfsleiders van zoo groot belang. Tot slot sprak nog Mr. Rost van Tonningen die de historische groei van de samenwerking tusschen Nederlandsche en Duitsche bedrijfs- genooten behandelde. Nederland en Duitschland leven thans in één le vensruimte, tot dusverre werd ech ter door de niet-nationaal-sociaüs- tische bedrijfsleiders in Nederland nog geen gebruik gemaakt van dc mogelijkheden, welke het bestaan van deze levensruimte biedt. De groote vraag voor de eerstko mende weken zal zijn welk aandeel het Nederlandsche bedrijfsleven zal nemen in de Russische levensruim te. Hij wees er op, dat vóór 1600 de activiteit van ons land in hoofd zaak was gericht naar het Oosten en dat het dus niets nieuws was, indien thans aan ons de eisch werd gesteld onze blik wederom naar 't Oosten te wenden. een goed nationaal-socialistische burgemeester vermag. Na een bezoek aan Boxtel, vorm de het bezoek aan Oss een nieuw hoogtepunt. I-Iier zou Mussert een ledenverga.de ring bezoeken, maar reeds buiten het gebouw, waar de vergadering werd gehouden, was de drukte overweldigend. Honderden men schen konden door de aanwezige W.A. slechts met moeite op een voldoende afstand worden gehou den. Tenslotte werd de eerste dag be sloten in Tilburg, waar een leden vergadering werd bezocht in den Stadsschouwburg. Ook hier wacht- tei een stampvolle zaal met onge duld. Belasting voor hengelaars TER VERBETERING VAN DEN VISCHSTAND. In de Ned. Staatscourant ver scheen een nieuw besluit op het gebied van de binnenvisscherij. De bedoeling daarvan is de pro ductiviteit onzer binnenwateren te venhoogen, door het kweeken, aan koopen en uitzetten van poot- visch, het bestrijden van waterver ontreiniging en een aantal niet nader aangeduide middelen, welke er toe kunnen bijdragen het vischwater te verbeteren. Daarom zal thans van eiken di rect belanghebbende bij een goeden vischstand een bijdrage worden ge vorderd. Hij, die vissohen wil, krach tens een akte, zal bij het in ontvangst nemen daarvan be halve den akteprijs tevens een bijdrage moeten voldoen, die nog door den secr.-gen. van het dep. van Landbouw en Visscherij zal worden vastge steld, doch ook hij, die slechts met één hengel visoht, zal zijn steentje moeten bijdragen. Voor 15 jaar en ouder. Iedere hengelaar, die 15 jaar en ouder is, zal het bewijs, dat hij de bijdrage voldaan heeft, tijdens het visschien steeds bij zich moeten hebben en het op eerste aanvraag moeten vertoon en aan de ambtena- naren, met het toezicht op de visscherij belast. De bijdrage moet worden betaald aan den burgemeester of den door dozen daartoe aangewezen ambte naar ter plaatse, waar de aanvra ger woont. Aktebezitters zijn, ook al visschen zij met één hengel, van betaling der bijdrage voor hengelaars vrij gesteld, als zij slechts door het toonen van een geldige akte kun nen bewijzen, dat door hen reeds een bijdrage werd voldaan. Voor wat betreft het leveren van het bewijs, dat de bijdrage is •voldaan, treedt dit besluit 1 Juli 1942 in werking. Maan Maan op vanavond om onder 21.59 s%i At\ 6-04 30 Mei 21.49 UUr Yi Juni V.M tot morgenochtend N.M. 5Juni ff «ff 21 Juni uur e.k. L.K. Zondagavond om 23.07 tot Maandagochtend 6.56 5.23 uur FEEST DER GEMEENSCHAP. Vandaag en Zondag zal de Duit sche jeugd in het geheele Duitsche Rijk .proeven van bekwaamheid op sportgebied afleggen. Voor den eer sten keer worden de Rijkssportwed strijden, waaraan leden der Hitler- jugend van 10 tot 17 jaar deelne men en die door deze deelneming van millioenen tot de grootste sport gebeurtenis ter wereld is geworden als feest der gemeenschap doorge voerd. Het feest wordt Zondag met een herdenking der gevallenen en de huldiging der overwinnaars be sloten. Voor de volgende week zijn ter bekoming van de gebruikelijke hoe veelheden brood, vleesch en aardappelen aangewezen de bonnen 28. Voor rookartikelen zijn aan gewezen de bonnen 31 cn 32 van de kaart voor mannen en bon 07 van de kaart voor vrouwelijke perso nen. Wederom sinaasappelen voor kinderen 'S-GRAVENHAGE, 29 Mei. De Secr.-Gen. van het Dep. vafï Land bouw cn Visscherij maakt bekend, dat ten behoeve van kinderen van 0 tot en 'met 3 jaar wederom si naasappelen beschikbaar geseld zul len worden. Derhalve zal geduren de het tijdvak van 29 Mei tot en met 13 Juni a.s. de met Reserve 419" gemerkte bon recht geven op het koopen van ongeveer 250 gram sinaasappelen In plaats van onge veer 400 gram wordt dus ditmaal ongeveer 250 gram per bon ver krijgbaar geseld. De aandacht wordt er op geves tigd, dat het, evenals bij vorige ge legenheden, niet mogelijk is reeds aanstonds overal te zorgen voor een voldoenden voorraad bij den han del. Het publiek dient zich derhal ve bij zijn leverancier op de hoog te te stellen of deze de sinaasappe len reeds voorradig heeft. In ver band hiermede zal de geldigheids duur van den betreffenden bon te zijner tijd zoo noodig worden ver lengd. Voorts wordt bekend gemaakt, dat de geldigheidsuur der met „Re serve 3—12" en „Reserve 4—12" ge merkte bonnen, tegen inlevering waarvan eyeneens sinaasappelen te verkrijgen zijn, verlengd- is tot en met 13 Juni a.s. De Nederlandsche Volks- dienst zorgt ook voor Uw be langen: Sluit U dos aan als lid. De „Deutsche Dienstpost in den Niederlanden" hield Woensdag avond in den DIerentnin te 's-Gravenhage een bedrijfsappèl, waarbij ook de Reichsamtsleiter Georg Körner tegenwoordig was. Georg Körner tijdens zijn rede. Stapf-Mol-Pax Holland m. De gestolen goudschat Detectieveroman in 300 woor den. Eenige weken geleden werd inge broken in een woning aan de Soest- dijkschekade te Den Haag. De da ders forceerden de buitendeur en eenige binnendeuren en verdwenen met wat geld, een paar damesklee- dingstukken en een hoeveelheid ju- weelen, waaronder gouden armban den en ringen, ter waarde van 8000 gulden. Rechercheurs van den Centralen Opsporingsdienst, die direct een nauwkeurig onderzoek instelden, konden al spoedig de 30-jarige te gelzetter X. M. en de 30-jarige los werk™ an J. de B. arresteeren. Een huiszoeking in hun woning leverde echter niets op. Tijdens het verhoor bekenden zij evenwel de inbraak te hebben gepleegd, tezamen met een derden man, die met.den buit voort vluchtig waSi Omzichtig speurde de C.O.D. naar dezen voortvluchtige, verzamelde gegevens voor een signalement en kreeg een foto van hem in handen. Voorts kwam men te weten, dat hij wel eens als knecht op kermissen had gewerkt zoo o.m. eenige jaren geleden op een kermis in Kijkduin. Naar aanleiding hiervan zocht men uit waar thans kermis wordt ge vierd. Twee bekwame speurders be gaven zich daarop naar Amster dam, waar in het Stadion een Luna park is opgezet. In den loop van gisteren roomden zij daar het heele terrein af, draaiden om geen arg waan te wekken lustig mee in ca- roussel en rad en ontdekten zoo in een der vermakelijkheden een knecht, die wonderveel leek op den gezochte. Na hem een tijd te hebben geobserveerd, grepen zij toe en het bleek inderdaad een goede greep. Het was de derde dader, de 24-ja- rige timmerman P, .J W. in wiens verblijfplaats in het Lunapark bo vendien alle juweelen werden aan getroffen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1