NOORD-HOLLAND Regeling wordt gewijzigd DAGBLAD VOOR Britsche aanvallen in Noord-Afrika afgeslagen De terreur-aanval op Keu'en Sistribtttjiniiuws SCHOENENDISTR1BUTIE Rede van Rijkscommissaris Uit*.: N.V. Uit*. Mi]. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureanx: «iCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97. Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt 85ste Jaargang No. 11813 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar (afw.) DINSDAG 2 JUNI 1942 Zware vijandelijke verliezen ter zee HOOFDKWARTIER VAN* DEN FÜHRER, 1 Juni (D.N.B. - Het op perbevel der weermacht maakt be kend: Aan het Oostelijke front werden eigen plaatselijke aanvallen met succes uitgevoerd. Enkele aanvallen van den tegenstander werden afge slagen. De luchtmacht bestookte met krachtige uitwerking militaire doe len in de stad en de haven van Se- bastopol. In de wateren van Moer- mansk beschadigden duikbommen werpers twee groote vrachtschepen door bomtreffers. In Noord-Afrika werden Britsche tegenaanvallen onder zware ver liezen voor den vijand afgeslagen. Duitsóhe en Italiaansche jagers schoten gisteren in luchtgevechten 24 Britsche vliegtuigen neer. In den loop der verwoede gevechten, die tot dusver geleverd zijn, hebben Duitsche en Italiaansche troepen meer dan 2000 gevangenen binnen gebracht en meer dan 350 pantser wagens, 53 kanonnen en een groote hoeveelheid ander oorlogsmateriaal vernietigd of buitgemaakt. Aan de Kanaalkust verloor de vijand gisteren 19 vliegtuigen. Als vergelding voor den terroriseerings- aanval der Britsche luchtmacht op de binnenstad van Keulen hebben sterke formaties gevechtsvliegtui gen in den afgeloopen nacht de bis schopsstad Canterbury in Z.O.-En- gcland met duizenden brisant- en brandbommen aangevallen. De op geringe hoogté en bij goed zicht vliegende formaties namen groote branden waar. Enkele Britsche vliegtuigen on dernamen in den nacht van 31 Mei op 1 Juni nuttelooze storingsvluch- ten naar het West-Duitscbe gebied. MET 1000 OF MET 100 VLIEGTUIGEN? BERLIJN, 1 Juni (DNB.) In mi litaire kringen alhier noemt men de beweringen, volgens de Engel- sche luchtmacht den aanval op woonwijken van Keulen met dui zend vliegtuigen heeft ondernomen, en welke beweringen op het oogen- blilc het voornaamste bestanddeel vormen van de Engelsche propa ganda, eenvoudig belachelijk. Volgens de aan Duitsche in stanties ter beschikking staan de zeer betrouwbare gegevens, bedroeg het aantal door de Britsche luchtmacht naar Keu len gezonden vliegtuigen nog niet bij benadering het tiende deel van het door de Engelsche propaganda aangegeven aantal. Als reden voor de Engelsche overdrijving vermoedt men in po litieke kringen alhier, dat het voor toonaangevende kringen te Londen erop aankomt, bij gebrek aan iede re practische mogelijkheid om den Sowjetrussischen bondgenoot ef fectvollen steun te verleenen, op de neutrale openbare mcening, doch vooral op den Sowjetrussischen bondgenoot, indruk te maken met betrekking tot de capiciteiten en wil tot den strijd van de Engelsche luchtmacht. Verder zouden de over dreven Britsche getallen omtrent de gezonden vliegtuigen ten doel hebben den voor de geallieerden negatieven indruk van de Duitsche overwinningen bij Charkof en den invloed der objectieve ooggetuigen verslagen van neutrale persverte genwoordigers op de openbare mee ning der wereld te verzwakken. LUGUBER BEELD. Van militaire zijde verneemt het D.N.B.: De wrakstukken van de bij den terroriseeringsaanyal op de stad Keulen neergeschoten Britsche vliegtuigen bieden een luguber beeld van vernietiging. Het is nau welijks voorgekomen, dat de Brit ten door zulk een zwaar afweer- vuur van de Duitsche luchtdoelar tillerie zijn ontvangen Voor zoover de opsporingscommandoo's de wrak stukken der Britsche vliegtuigen reeds konden inspecteeren, werd vastgesteld dat zich onder de toe stellen, die aan den aanval op Keu len hebben deelgenomen, de meest uiteenloopcnde typen bevonden. Vickers-Wellington, Whitley, Hamp ton, Blenheim en andere, deels ou dere, vliegtuigtypes werden reeds gesignaleerd. Daaruit moet worden opgemaakt, dat de Britten, om met het aantal dar aan den aanval deelnemende vliegtuigen indruk te kunnen ma ken, alle maar beschikbare voorra den vliegtuigen hebben bijeenge raapt, want het is militair zinloos, bij een enkelen aanval vliegtuigen in den strijd te werpen, die in ver voerscapaciteit en snelheid grondig van elkaar afwijken. De strijd tegen de ravitailleerings- scheepvaart van Groot-Brittanië en de Vereenigde Staten was in de maand Mei bijzonder succesvol. Marine en luchtmacht brachten 170 vijandelijke schepen met een geza- menlijken inhoud van 924.000 brt. tot zinken. Bovendien werden 66 sche pen door bom- of torpedotreffers ten deele zwaar beschadigd. In deze successen heeft het duikboot wapen dat, zooals reeds in 'n extra- bericht is meegedeeld, 140 schepen, tezamen 767.400 brt. tot zinken heeft gebracht, een bijzonder aandeel. Bij de laatste gevechten op het schiereiland Kertsj heeft de Ober- gefreiter Entian, zich daardoor bij zonder onderscheiden, dat hij in het gebied van een steengroeve, on danks het hevige vijandelijke vuur, allen 'n grot binnendrong en door deze op te blazen, de gevangenne ming van 9 officieren en 650 man mogelijk maakte. Bij de succesvolle operaties van Duitsche duikbooten voor de Ame- rikaansche kust heeft de boot van den luitenant-ter-zee le klasse Win ter zioli bijzonder onderscheiden. Bij den Britschen luchtaanval op Keulen hebben de daar dienstdoen de manschappen van den luchtbe- schermigsdienst, zonder acht te slaan op eigen verliezen, door krachtdadig optreden en bijzonde ren moed verdere uitbreiding van de branden verhinderd. Heydrichs plaatsvervanger PRAAG, 1 Juni (D.N.B.) Naar officieel verluidt is S.S.-Qbergrup- penführer en Generaloberst der politie Daluege belast met de waarneming van de werkzaamhe den van den plaatsvervangenden rijksprotector. Hij heeft op de Praagsche burcht in tegenwoordig heid van staatssecretaris Frank den president Hacha ontvangen en in aansluiting hierop in aanwe zigheid van den staatspresident de leden der regeering. Bij deze gelegenheid heeft Generaloberst Daluege een principieele verkla ring afgelegd over den door den aanslag op den plaatsvervangenden rijksprotector S.S.-O'bergruppen- führer Heydrioh ontstanen nieu wen toestand en de uitvoering van bevelen van den Führer aan gekondigd. DE ENGELSCHE OVERVAL OP DE PARIJSCHE VOORSTEDEN. PARIJS, 1 Juni (D.N.B.) In de twee zwaarste getroffen Parijsche voorsteden zijn vandaag de eerste slachtoffers van den Britschen bom aanval in den nacht van 29 op 30 Mei ter aarde besteld. De staats secretaris van het minister-presb dium en admiral Platon als verte genwoordiger van het staatshoofd, alsmede de prefect van het Seine- departement, Magny, en een aantal andere officieele persoonlijkheden woonden de rouwplechtigheden bij. In den Stadsschouwburg te 's-Grav enhage heeft Zaterdag de plechtige opening plaats gehad van de Nederlandsche Kultuurkamer. Een over zicht tijdens de rede van den Rijkscommissaris, Rijksminister Dr. Seyss Inquart. Polygoon-v. Bilsen-Pax Holland m Italiaansch Weermachtbericht Zegevierende luchtgevechten ROME, 1 Juni. Vijandelijke te genaanvallen in de Marmarica, die ten doel hadden, ingesloten afdee- lingen te ontzetten, werden door vastberaden ingrijpen verijdeld. In den loop dezer gevechten bracht de ijzeren pantserdivisie Ariete den te genstander zware verliezen toe. Ver der werden 57 pantserwagens buit gemaakt Levendige activiteit van de Ita liaansche en de Duitsche lucht macht. In een reeks zegevierende luchtgevechten werden 33 vliegtui gen door de jachtvliëgers van de as, 4 door het luchtdoelgeschut van de landstrijdkrachten neergeschoten. Daarmede heeft de vijand van 26 tot 31 Mei 86 vliegtuigen boven Li- byë verloren, terwijl op den bega- nen grond eenige dozijnen vliegtui gen werden vernield. Bij bomaanvallen op de steun punten Micabba en Venezia kregen de doelen herhaaldelijk treffers. In luchtgevechten met onze jagers stortten 2 spitfires neer. In den afgeloopen nacht onder nam de Britsche luchtmacht in op eenvolgende golven -en met aan zienlijke strijdkrachten een nieu wen aanval op de stad Messina. De burgerbevolking had een doode en 13 gewonden te betreuren. Er ont stond aanzienlijke schade aan en kele gebouwen, o.a. ook aan het ziekenhuis Principe di Piemonte., waar 40 patiënten gewond werden. Twee gevechtsvliegtuigen kregen treffers van het luchtdoelgeschut en stortten in zee, Het een tusschen Villa San Giovanni en de rivier de Delfaro, het andere tusschen Gal- lina en Catona. Vestigingsverbod klenbedrijf Apothekers vallen er buiten. In de Staatscourant van gister is opgenomen een besluit van den secr.-gen. van de departementen van Handel, Nijverheid en Schoep- vaart en van Landbouw en Vis- soherij tot wijziging van het be sluit algemeen vestigingsverbod kleinbedrijf 1941. Door een redactie-wijziging in 't besluit zijn thans de uitzonderingen op het verbod in één artikel sa mengevat, maar tevens wordt het in apotheken verko.o.pe.n en afleveren van genees- en verbandmiddelen, ziekenverple— gings- en aanverwante artikelen buiten de werking van dit besluit gebracht. KLOMPENDISTRIBUTIE. In de Nederlandsche Staatscou rant van heden is een beschikking opgenomen waarbij hout, bestemd voor de fabricage van klompen en houten zolen, alsmede deze produc ten zelve, onder de lederbeschik king 1939, nr. 1 zijn gebracht, zoodat voor deze artikelen thans een distributieregeling in het leven is geroepen. In aansluiting daarop wordt in genoemde Staatscourant tevens den vervaardigers van klompen en hou ten zolen alsmede den grossiers in deze goederen de verplichting opge legd zich te doen inschrijven b' het rijksbureau voor huiden en leder. Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar de desbetreffende of ficieele publicatie. HONDEN. EN KATTENBROOD OP BON 14. Het Rijksbureau voor de Voed selvoorziening in Oorlogtsijd maakt bekend, dat voor de periode van 1 t.m. 30 Juni 1942 op bon no. 14 van de nieuwe voederkaarten voor hon den dezelfde hoeveelheden honden brood verkrijgbaar worden gesteld als in de voorafgaande periode. Op bon no. 14 van de voederkaart voor hondenbrood (groep K) wordt voor dezelfde periode lU> kg. katten brood verkrijgbaar gesteld. Na 30 Juni 1912 zijn de bonnen no. 14 van vorenbedoelde kaarten ongeldig. Het aannemen na dien datum is verboden. GELDIGHEIDSDUUR VAN AARD- APPELBONNEN VERLENGD. De Secr.Gen. van het Dep. van Landbouw en Visscherij maakt be kend, dat de geldigheiddsuur van de met 27A en 27 B gemerkte bon nen der aardappelkaart is verlengd tot en met 3 Juni a.s. „Werkschoenen" en „beroepsschoenen" Met lederen of met rubber zool AFGIFTE VAN NIEUWE SCHOE NENBONNEN IS MET' INGANG VAN 1 JUNI INGEGAAN. De directeur van het rijksbu reau voor huiden en leder, daartoe gemachtigd door den secr.-gen. van het Dep. van Handel, Nijverheid en Scheep vaart, maakt bekend, dat in de thans geldende distributierege ling voor schoenen eenige wij zigingen worden aangebracht. OPENING NEDERLANDSCHE CULTUURKAMER De taak van deze nieuwe instelling Bij de opening van de Nederland sche Kultuurkamer sprak de Rijks commissaris. Zijn rede luidde als volgt: Gij richt de Nederlandsche Kul tuurkamer .op in een tijd van den zwaarsten strijd met de wapenen. Gij geeft u moeite, een nieuwen grondslag voor de Nederlandsche kuituur te leggen, terwijl in alle deelen der wereld een strijd op le ven en dood is ontbrand. Er zul len niet weinigen zijn, die dit over bodig, niet oppertuun of willekeu rig achten. Zeker zullen er velen zijn, die meencn, dat de Nederlan ders op het oogenblik toch andere zorgen hebben dan juist nu voor het welzijn van de kunstenaars te zorgen. Wie zoo denkt, heeft den diepe ren zin van dezen oorlog nog niet begrepen. Hij is er zich nog niet van bewust geworden, dat in dezen strijd Europa strijdt met de mach ten van het verval om het bestaan van zijn kuituur. Wij staan aange treden tegen het materialisme van het Westen en tegen het bolsjewis me in het Oosten, tenslotte om geen andere reden, dan om onze kui tuur van het avondland, welke in onze landen is geschapen en ont wikkeld door de prestaties van den Germaanschen geest, te behouden. De Führer heeft gezegd: „Geen volk leeft langer dan de documenten van zijn kuituur". Voor ons is dit de hoogste wet van onzen strijd, de hoogste wet evenwel niet alleen voor ons Duitschers, doch voor alle Germaansche .volken, welke gedu rende de eeuwen hun beste krach ten hebben gebruikt voor datgene, wat wij thans kuituur noemen. Voor het behoud van onze kuituur strijden wij thans en geven wij ons bloed. Ook het Nederlandsche volk draagt reeds bij aan dit bloedoffer. Het is dus geen toeval of wille keur, wanneer gij thans begint aan iets, als het oprichten van de Ne derlandsche Kultuurkamer, integen deel, dit staat in nauwe, zij het dan niet onmiddellijke betrekking tot den oorlog. In heb derhalve onmiddellijk mijn toeslemming gegeven, toen kort na het begin van ons gemeen schappelijk opbouwwerk mijn Ne derlandsche en Duitsche medewer kers voorstelden, een Nederland sche Kultuurkamer op te richten. Voor mij was daarbij van belang, dat het eerste voorstel van Neder landsche zijde kwam, want hieruit kon ik zien, dat de denkbeelden en de taak, welke ten grondslag lig gen aan onze nationaal-socialisti- sche kultuurpolitiek, ook hier in Nederland werden erkend. En gij, mijnheer de president, hebt ook vandaag wederom tot uitdrukking gebracht, dat men in Nederland sedert jaren den kultureelen we deropbouw heeft gevolgd en daarbij tot de overtuiging is gekomen, dat de ontwikkeling in Nederland moest geschieden van hetzelfde platform. Deze conclusie, waartoe gij zijt gekomen, wortelt niet in een toevallige vriendschap of in de per soonlijke sympathie van enkelen dan zou ik op 'dezen grondslag niet mijn besluit genomen hebben doch op de nauwe verbonden heid in bloed cn kuituur met het rijk. Hoe verscheiden ook voor den oorlog nog de sociologische vormen in Nederland en het rijk zijn ge weest, onder de oppervlakte werk ten toch ook in de Nederlanden reeds dezelfde krachten. Deze gemeenschappelijke levens krachten, gemeenschappelijk uit de verwantschap van bloed en kui tuur, dringen thans tot een ontwik keling in gelijke vormen van het leven der gemeenschap. Derhalve heeft het een diepen 'grond, dat de Nederlandsche Kultuurkamer de Reichskulturkammer tot voorbeeld heeft genomen. Hetzelfde geldt ook voor de andere inrichtingen, welke in Nederland nieuw zijn opgöbouvvd Wie hier spreekt van overnemen of nabootsen, sluit de oogeh voor de niet te miskennen dieperen sa menhang. Wij bootsen niet na, wanneer wij uit gelijken wortel tot gelijken vorm komen. Hiermede, mijnheer de president, zou ik de woorden willen beant woorden, welke gij in bet begin van uw rede tot,mij hebt gericht. Ik ben met het uitvaardigen van de verordening over de Nederland sche Kultuurkamer niet alleen te gemoet gekomen aan de vvenschcn van vele Nederlanders, doch ook aan de volksche wet van onze ge meenschappelijke Germaansche ruimte. Ik hoop thans, dat deze nieuwe instelling tot het welzijn van de Nederlandsche kunstenaars en daarmede tot zegen van de Neder landsche kuituur moge zijn en dat het u, mijnheer de president, en uw medewerkers zal gelukken te voldoen aan de hooge verwachtin gen, welke de Nederlandsche kuns tenaars aan de Kultuurkamer mo gen stellen. Gij hebt een taak vol verantwoordelijkheid op u geno men, alsmede een groote arbeids taak. Weest u steeds bewust van deze verantwoordelijkheid en han delt steeds volgens het nationaal- socialistisch beginsel, dat niet het volk er is voor onze organisaties, doch dat wij, met onze organisa ties, het volk moeten dienen. In de eerste plaats worden de thans op bon 1 verkrijgbare schoenen onderscheiden in schoenen met lederen of rub ber zool en in schoenen met van een ander materiaal dan leder of rubber vervaardigde zool. Voorts worden de schoenen, die thans op bon 1, gemerkt met het woord „werkschoenen" verkrijg baar zijn, gesplitst in werkschoe nen en beroepsschoenen. Onder werkschoenen worden verstaan: alle bottines met een bovenwerk van vctleder, grauw overlcder of zware rundbox, terwijl onder be roepsschoenen alle bottines met een bovenwerk van een lichtere leder soort en alle molieres met een bo venwerk van leder vallen. Voor werkschoenen en beroepsschoenen zal eveneens de onderscheiding tusschen schoenen met lederen of rubber zool en schoenen met ande re zolen worden doorgevoerd. In verband met het boven staande zullen de distributie diensten van 1 Juni af schoenenbonnen uitgeven, die aan de bovenomschreven on derscheidingen zijn aangepast. De schoenenbonnen 1 worden gesplitst in schoenenbonnen la (voor schoenen met lederen of rubber zool) en schoenenbon nen lb (voor schoenen met an dere zolen). Indien 'deze bon nen bestemd zijn voor den aankoop van werkschoenen of beroepsschoenen, is op den bon de aanduiding „werkschoenen" of „beroepsschoenen" vermeld. In de regeling, welke ten aanzien van de schoenen, die op bon 2 of zonder bon verkrijgbaar zijn, geldt is geen verandering gebracht. Hieronder volgt een overizcht van de schoenenbonnen, die op 1 Juni in gebruik worden geino- Gij hebt zelf, mijnheer de presi dent, tevoren een woord van den Fuehrer aangehaald, dat de staat slechts de voorwaarde, doch niet de oorzaak is tot het scheppen van een hoogere kuituur. Dit zou ik nu nadrukkelijk willen herhalen. De kunstenaar schept zijn kunstwer ken uit de waarde van zijn ras. Wij kunnen hem door onze maatrege len slechts in de gelegenheid stel len, zijn roeping als kunstenaar zoo onbekommerd en vrij mogelijk te volgen. Dient met de Nederland sche Kultuurkamer den Nederland- schen kunstenaar, dan dient gij de Nederlandsche kunst en daarmede uw geheele volk. Dit is de taak, welke ik allen medewerkers van de Nederlandsche Kultuurkamer zie opgelegd en het is mijn wensch, dat uw werk tot zegen moge zijn van de Nederlandsche kuituur in de Germaansche levensruimte. r— Verduister Maan Maan op vanavond om onder 0.05 oco 9M 5 Juni al.Sa uur 21 Jlmi L.K tof morgenochtend E.K. 12 Juni m c%ry 28 Juni N.M. UUr v.M. REICHSKARTE für Urlauber De Secr.-Gen. van het dep. van Landbouw en Visscherij maakt het volgende bekend met betrekking tot het gebruik van de „Reichskarte für Urlauber Het blijkt voor te komen, dat han delaren weigeren op de bonnen van genoemde kaart de daarop vermel de goederen af te leveren. In ver band hiermede wordt er met na druk de aandacht op gevestigd, dat de met „U" gemerkte bonnen van de Urlaubskarte, onverschillig of dezen van een rooden dan wel van een blauwen opdruk voorzien zijn, zoowel in winkels als in café's, restaurants, enz., geldig zijn, en dat aflevering van de daarop vermelde hoeveelheden en soort van goederen dus niet mag worden geweigerd. Naar droog Amerika? Geneve, 1 Juni (ANP). De National Broadcasting Corpo ration meldt, dat de invoering van een drankverbod voor den duur van den oorlog in de Ver eenigde Staten verwacht wordt MUSSERT: Er is hoop op een be tere toekomst, wanneer wij be reid zijn te dienen. men en van de hierop verkrijgbare soorten schoenen: le. op bonnen la zijn verkrijg baar: alle schoeisel, waaraan oveirle- der is verwerkt met lederen of ruibberzolen, voorzoover niet hier onder genoemd; 2e. op bannen lb zijn verkrijg baar: a) alle schoeisel, waaraan over- leder is verwerkt met zolen ver vaardigd van ander materiaal dan leder of ruibber voor zoover geen werkschoenen of beroepssdhoenen b) sandalen, opanken, lederen samoa's, schoenen met open teen en open hiel, schoenen met open hiel en volledig open gelengstuk en geheel wit lederen schoenen, ook al zijn deze schoenen van een lederen zool voorzien; 3e. op bannen la met opdruk „werkschoenen": bottines met le deren of rubber zool en een boven werk van vetleder, grauw over- leder of zware rundibox; 4e. op bonnen lb met opdruk „werkschoenen": bottines met zolen vervaardigd van ander materiaal dan leder of rubber en met een bo venwerk van vetleder, grauw over leder of zware rundibox; 5e. op bonnen la met opdruk „beroepsschoenen": bottines met lederen of rubber zool en een bo venwerk van een lichtere leder soort, alsmede molières met een lederen of rubber zool en een bo venwerk van leder; 6e. Op bonnen lb met opdruk „beroepsschoenen" bottines met zolen vervaardigd van ander materiaal, dan leder of rubber en bovenwerk van een lich tere ledersoort, alsmede molieres met zolen vervaardigd van ander materiaal dan leder of rubber en een bovenwerk van leder. Schoenenbonnen la (voor schoe nen met lederen of rubber zool) zullen voorloopig alleen worden beschikbaar gesteld voor kinderen van 1 tot en met 9 jaar. Personen van 10 jaar en ouder komen dus voorloopig niet in aanmerking voor gewone schoenen met lederen of rubber zool. Voorloopig zullen ook geen bon nen lb met opdruk „werkschoe nen" en „beroepsschoenen", dit zijn dus werkschoenen en beroe>pssc-hoo nen met zolen, vervaardigd van ander materiaal dan leder of rub ber, worden uitgegeven. Aangezien alle schoenenbonnen twee maanden na datum van af gifte geldig zijn, zullen er tot 1 Augustus a.s. nog schoenenbonnen 1 en werkschoenenbonnen volgens het oude model in omloop zijn. Op deze schoenenbonnen 1 kunnen ge wone schoenen met lederen of rub ber, zoowel als van ander materi aal vervaardigde zolen (dus schoe nen, die hierboven onder le en 2e zijn omschreven) worden gekocht. Op de oude werkschoenenbonnen zijn uitsluitend werkschoenen met zolen vervaardigd van leder, rub ber of ander materiaal verkrijg baar (dus de schoenen, die hierbo ven onder 3e en 4e zijn omschre ven.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1