NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Duitsche vergeldingsaanval op Canterbury cn Ipswich Enorme verliezen voor R.A.F. MD. KULTUURKAME8 japanners vallen Sydney aan De heer Piek verlaat „WINTERHULP" i— Verduister Uit*.: N.V; Uit*. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebnreanzc SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen); - DEN HELDER: Konin*str. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97. Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang No. 11814 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar (afw.) WOENSDAG 3 JUNI 1942 Nieuwe terreuraanvallen- op Duisburg en Oberhauseu HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHREfl, 2 Juni: Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In het Oosten 9lechts plaatselijke gevechtshandelingen. Bij aanvalien van duikljommenwerpers op de ha venwerken van Jokonga en Moer- mansk, kreeg een vrachtschip van middelbare groote zulke zware tref fers, dat aangenomen kan worden, dat het vernietigd is. In den slag om Charkow heeft, naar intusschen is vastgesteld, ook de opperbevelhebber van het zes de bolsjewistische leger, generaal- majoor Gorodajansky, den dood ge vonden. In Noor4-Afrika werd bij den aanval van Duitsche en Italiaan- sche troepen op een als een Vfesting versterkte stelling- een Britsche ge vechtsgroep ingesloten en vernie tigd. Drieduizend gevangenen, on der wie een brigade-generaal vie len ons in handen. Den 31sten Mei en len Juni werden 101 pantser wagens, 124 kanonnen, talrijke voer tuigen en groote hoeveelheden an der oorlogsmateriaal vernietigd of buitgemaakt. Bij een verkennings vlucht boven de vijandelijke linies werd de generaal der pantsertroe pen Grüwell neergeschoten. Hij ge raakte in Britsche gevangenschap. In den strijd tegen Groot-Brit- tannië volbracht de luchtmacht In den afgeloopen^ nacht zonder eigen verliezen, een hevigen aanval op de ravitailleerings- Feestelijke inwijdmg in den Haagschen schouwburg (Van onzen Haagschen corres pondent.) Een eenvoudige plechtigheid, so ber en artistiek, was Zaterdagmid dag de bijeenkomst in den Haag schen Stadsschouwburg, ter inwij ding van de Nederlandsche Cul tuurkamer. Cachet en stemming. Artistiek was de aankleeding van Neerlands meest stemmingsvolle en cachet bezjttende theaterzaal, met ter weerszijden van het tooneel een rijke versiering vap gouden re gen en paarse seringen en daartus- schen, op de plaats van het voet licht, een breede rand van iets lich ter getinte rododendrons. Niet min der artistiek de omlijsting van de twee gehouden redevoeringen. De bijeenkomst werd nl.'geopend met de Symphonische Proloog, een van llenk Badings' jongste tooridichten, gespeeld door het Concertgebouwor kest onder leiding van Toon Ver- hey, en besloten met Beethovens Ouverture „Egmont". Het eerste nummer vertegenwoordigde dus de moderne Nederlandsche cultuur van den allerlaatsten tijd, het slot was symbolisch voor onzen vrij- heidstrijd, riep gedachten op aan dien eersten tijd van onzen natio- nalen opgang, culmineerend in den Gouden Eeuw, toen de Nederlan den, ook cultureel, toonaangevend waren in Europa. Prof. Dr. Goedewaagen spreekt. Den Rijkscommissaris vooraf- gaainde, die een korten, toespraak heeft gehouden van algemeen-prin- cipieele strekking, in het bijzonder over de plaats van de Germaansche cultuur in de huidige worsteling van volkeren en levensbeschouwin gen, heeft prof. dr. T. Goedewaagen, de president van de Nederlandsche Cultuurkamer, een uitvoerige rede voering uitgesproken. Hij gewaagde van den cultuurvernietigenden in vloed van het humanisme, van het z.i. ook Nederland bedreigende cul- tuurnihilisme en zette omstandig de drieërlei t,aak van de Cultuur kamer op den grondslag van de drie taken van den volkschen staat, De ze moet de cultuur steunen1, stuwen, zuiveren, ordenen en op haar toe zien; na en naast deze organisee- rende taak staat, wat spr. noemde de socialistische, dat is het brengen van de cultuur t$t heel het volk, waarna de derde taak de sociale verzorging van alle cultureele wer kers omvat. Met een beroep op den persoon van Adolf Hitier betoogde prof. Goedewaagen tenslotte, dat haven Ipswich aan de Z.O. kust van Engeland. Andere gevechts vliegtuigen wierpen wederom bommen van zwaar kaliber op het stadsgebied van Canter bury. Bij aanvallen van gemengde for maties der Britsche luchtmacht op de kust der bezette- gebieden in het Westen werden gisteren overdag 18, bij vluchten van énkele bewa pende verkenningsvliegtuigen in het gebied" rond Keulen een Britsch vliegtuig neergehaald. Britsohe bommenwerpers vielen in den nacht van 1 op 2 Juni ver scheidene plaatften in West-Duitsch land aan, vooral de woonwijken in Duisburg en Öberhausen. Bij den afweer van deze, slechts tegen de burgerbevolking gerichte terrori- seeringsaanvallen, schoten nacht jagers en luchtdoelartillerie 37, ma rine-artillerie 3 vliegtuigen neer. Daarmede heeft de Britsche lucht macht bij haar vluchten naar de bezette gebied een en naar het rijks gebied gisteren overdag en in den afgeloopen nacht 59 vliegtuigen ver loren. Oberfeldwebel Strüning behaalde in den afgeloopen nacht zijn 15e en 16e. nachtelijke overwinning ,met een jachtvliegtuig. De hel boven Ipswich. BERLIJN, 2 Juni (D.N.B.) In zake den aanval van de Duitsche luchtmacht op Ipswicih, deelt het opperbevel van de Duitsche weer macht het volgende mede: Toen de eerste golf Duitsche ge vechtsvliegtuigen het doel nader de, werd zij herhaaldelijk door Britsche nachtjagers aangevallen. Vijandelijke) luchtafweerbaterijen, gesteund door talrijke zoeklichten, probeerden den Duitschen vliegtui gen den weg af te snijden. In weerwil van het zeer .hevige vuur braken de Duitsche' .gevechtsvlieg tuigen" door het spervuur heen en wierpen zij hun bommen neer op stad en haven van Ipswich. Duizenden brandbommen ver oorzaakten in vele deelen van de stad uitgebreide .branden. Dit vuur wees den laterkomen- den Duitschen gevechtsvlieg tuigen'den weg. Waargenomen kon worden, dat ontelbare bommen ontploften, voorname lijk in de haveninstallaties, waar zware vernielingen wer den aangericht. Alle- Duitsche vliegtuigen keerden -op hun basis terug. Gevoelige nederlagen. BERLIJN, 2 Juni (D.N.B.) Naar het opperbevel van de weer- alleen hij in werkelijkheid vrij is, die zonder zekerheid van slagen, toch recht op zijn doel af gaat. Ge lijk ook de leiders van de Cultuur kamer en haar Gilden doen en zul len blijven doen. Rede van den Rijkscommis saris. De Rijkscommissaris hierna ging nog eens in op den dieperen zin van dezen oorlog, in welken strijd Europa vecht met de machten van het verval om het bestaan van zijn cultuur, dat is tegen het materia lisme in het Westen en tegen het bolsjewisme in het Oosten van ons werelddeel, dat de oude cultuur van het Avondland wenscht te behou den. De strijd om het behoud der oude Germaansche goede ren. Voor het behoud van deze oude Germaansche goederen strijden wij en hiervoor, aldus de Rijkscommis saris, geven wij ons bloed. Na een omschrijving te hebben gegeven van de taak van den nationaal socialis- tischen staat ten aanzien van de cultuur en haar scheppers en dra gers, eindigde de Rijkscommissaris met den wensch, dat het werk van •de de Nederlandsche Cultuurkamer tot zegen zal mogen zijn van de Ne derlandsche cultuur in de Ger maansche levensruimte. Een fleurige receptie. Na afloop van de plechtigheid heeft prof. Goedewaagen in de Foyer gerecipieerd, waar velen, schilders, tooneelkunstenaars, let terkundigen, musici', de danskunst- beoefenenden, journalisten en tal van andere vertegenwoordigers van het cultureele leven hun op wachting kwamen maken. Er waren ook vele Nederlandsche en Duitsche autoriteiten aanwezig, de meeste in uniform, alsook tal van N.S.B.- functionarissèn, enkelen vergezeld van hun dames. Doch de heeren der schepping waren verre in de meerderheid en daarmede het stemmig zwart, grijsgroen en bruin der uniformen, waartusschen dé da mes in lichtere kleuren een fleurige afwisseling vormden, welke te meer opviel en op prijs werd gesteld. De Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss Inquart, heeft Maandag den nieuwen leider van „Winterhulp Nederland", den heer Van Vlo ten, geïnstalleerd en gelijktijdig den gewezen leider, den heer piek, zijn erkentelijkheid betuigd voor de bewezen diensten. V.l.'n.r.: com- misaris-generaal Schmidt; de heer Piek; de Rijkscommissaris, Rijks minister dr. Seys§ Inquart; de heerMüller. Polygoon-Meijer-Pax Holland m. macht mededeelt, heeft de Brit sche luchtmacht bij de heden on dernomen aanvalspogingen in het {{anaal weer gevoelige nederlagen geleden. Reeds in de ochtenduren, toen eci) formatie Britscfye jacht vliegtuigen naar de Fransche kust vloog ,werd zij terstond door Duit sche jagers tegengehouden en tot den terugkeer genoopt Tijdens een achtervolgingsgevecht schoten de Duitsche jagers boven het Kanaal twee Spitfires neer. Eenige uren later ontmoetten Duitsche jagers voor Kaap Gris-Nez een numeriek superieure formatie Britsche jacht vliegers. De Duitsche jagers gin gen terstond den strijd met de Engelsehen aan en schoten in kor ten tijd elf Spitfires omlaag. Met een bij Cherbourg neergehaalde. Spitfire en twee voor de Neder landsche kust neergeschoten ver kenners, bedraagt het Britsche ver lies vandaag zestien vliegtuigen. 44 per nacht. Naar uit Londen wordt gemeld, heeft de Engelsohe majoor Oliver Stewart in verband met de aan vallen op Keulen verklaard, d'at de verliezen der Britsche lucht macht van Zaterdagavond met 4 procent, gezien de hevigheid van den aanval eeh vrij hoog cijfer voor den Duitschen afweer betee- kenen. De afweer moet goed ge werkt hebben en -voortreffelijk ge organiseerd geweest zijn De vraag is than^, of 'Groot Brittannië in de naaste toekomst bij machte is, de vervaardiging van bommenwer pers voar nachtelijke aanvallen te handhaven in dien omvang welke vereischt is bij een gemiddéld ver lies van ongeveer 44 vliegtuigen per nacht en bij de onvermijdelij ke verliezen door ongelukken. Wanneer er el'ken nacht 44 vlieg tuigen verloren gaan, beteekent dit per maand 1320 toestellen, en dit cijfer zou alleen slaan op het commandq nachtelijke bommen werpers, dat zijn steunpunten in Engeland heeft. ^In dit cijfer zijn dus niet begrepen de verliezen van de Britsche luchtmacht welke de verschillende commando's .bom-' menwefpers op andere# oorlogstoo neelen lijden. Het behoeft geen nadér be toog, dat de Engclsche vlieg tuigindustrie alleen niet snel genoeg kap produceeren om bij dergelijke verliezen met de uit breiding van de Britsche lucht macht te kunnen voortgaan. MYSTERIE NOG ONOPGELOST. STOCKHOLM, 2 Juni. (A.N.P.) British Official Press meldt uit Londen, dat de Australische premier in zijn commentaar op den aanval op Sydney gewag heeft gemaakt van het.commu niqué, dat meldde dat waar schijnlijk drie Japansche onder- zeeërs vernietigd zijn. Forde zei: Wij mogen niet zelf genoegzaam worden of gelooven, dat, dit het laatste is, dat wij van Japansche duikbooten in deze teren merken. Déze poging tol een aa/ïval heeft den oorlog veel dichter gebrsÉfet bij het hart van de Australische industrie en zij be wijst duidelijk hoe nbodig het is voortdurend waakzaam te zijn en een strijdmacht te bezitten, die in q.'l haar afdeelingen uitermate doel matig is. Het bedoelde bericht'moet een nieuwe aarsooring Zijn voor het geheele volk om samen te wer ken met de regeering, opdat Au stralië volkomen strijdvaardig VLEKTYPHUS DUNDE SOWJET LEGER. BERLIJN, 2 Juni (D.N.B.) „Dui zenden Sowjet soldaten stierven aan vlektyphus. In enkele dagen tijd stierven de Sovjetsoldaten", zoo verklaarde de Sowjet dokter Dimitrijef van de 337ste Sowjetdi- visie infanterie, die bij den omsin gelingsslag van Charkow in Duit sche krijgsgevangenschap geraakte, zoo verneemt het D.N.B. van mili taire zijde. Voorts verklaarde de Sowjet dokter nog: „Wij staan machte loos tegenover de vlektyphus daar in het Sowjetleger een doeltreffend serum voor de be strijding van deze ziekte ont breekt." Hertog van Windsor in Washington 2 Juni (Afip). De Hertog van Windsor, gouverneur van de Baha- ma-eilanden, is hedenmprgen te Washington aangekomen om be sprekingen te voeren met de Ame- rikaansche autoriteiten, over vraagstukken die verband houden met de verdediging van deze kolo nie. Verjaardag van den Paos Vaticaanstad, 2 Juni (Stefani) Het college van kardinalen heeft den Paus vandaag ter gelegenheid van diens verjaardag zijn gcluk- wenschen aangeboden-. De' Paus ontving de kardinalen in zijn par ticuliere bibliotheek. .Voorts kreeg hij van de staatshoofden der ge heele wereld telegrafische geluk- wenschen. Goed druivenjaar op komst NAALDWIJK, 2 Juni. De druiven wórden thans in het West land gekrent, en duizenden han den reppen zich in de kassen óm aan de druiventrossen den ge- wenschten vorm te geven, en die te ontdoen vap het tegroot aan tal korrels, dat een goede ontwik keling van de druiven zou kunnen verhinderen. Nu kan ook worden geconstateerd, dat de druivenoogsl voor het komende seizoen zich in het Wes tl and gunstig laat aan zien. De hoornen zijn in het alge meen flink bezet;* de trossen ge ven een behoorlijk beschot. De winter blijkt in elk geval voor de druiven geen schade té hohen gebracht. Uiteraard betreft dit alles thans nog de stookkasscn, de koude kassen volgen eerst over enkele weken, doch het laat geen twiifel of ook bier zal een optimis tische verwachting ten aanzien van (lp (v><rct rnogen gplden. wordt gepiaakt en voorbereid op elke mogelijkheid. De aanval op de haven van Syd ney heeft bij het Britsche opperbe vel groote opschudding verwekt. In het hoofdkwartier van generaal Mac Arthur zegt men, dat deze duikbooten van het tweeman-type waren die eveneens tijdens den aanval op Pearl Harbour werden ge bruikt. De actieradius van deze eenheden :s echter niet voldoende om van Nieuw Guinea uit of van de Salo- mon-eilanden, die zich in Japan sche hand bevinden, te opereeren. Experts zijn van meening, dal deze 'luikbooten door oorlogsschepen* 'ot bij de Australische kusten wór den gebracht. Anderen spreken het vermoeden uit, dat zij door groote watervliegtuigen zijn vervoerd, die hen neerlieten, alvorens op het wa ter te landen. Totnogtoe is het ge heim nog niet opgehelderd en in Australische militaire kringen heerecht de grootste ongerustheid. Burgemeester Van Vloten volgt hem op 's-GRAVENHAGE, '2 Juni. Het Rijkscommissariaat deelt mede: De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche geüjied heeft op grond van par. 5 art. 5 van zijn verordening nr. 186/40 betreffend» het op- richten van een stichting „Winterhulp Nederland" van 22 October 1940, den heer C. Piek eervol ontslagen* uit zijn ambt van landelijk leider van de stichting „Winterhulp Ne derland", onder dankzegging voor de bewezen diensten. De opbouw van dit socialistisch hulpwerk was een taak waaraan de heer C. Piek zich gedurende anderhalf jaar met grooten ijver en liefde heeft gegeven. Binnenkort za! hem een andere taak worden gegeven. De Rijkscommissaris voor de be zette Nederlandsche gebieden heeft op grond van hetzelfde besloit tot nieuwen landelijken leider van „Winterhulp Nederland" benoemd, den burgemeester van de gemeente Delft, F. W. van Vloten, die tege lijkertijd in zijn ambt van burge meester gehandhaafd blijft. Voor jonge ooren! HILVERSUM, 2 Juni. De Persdienst van den Nederland- schen Omroep meldt: Met in gang van Maandag 8 Juni wordt een nieuwe rubriek in de jeugduitzendingen verzorgd n.1. „Het Liedje van verlan gen", dat van dien datum af iederen Maandag, Woensdag* en Zaterdag van 19.05—19.15 uur over den zender Hilver sum I wordt uitgezonden. Britsche bommen op ons land TALRIJKE DOODEN EN GEWONDEN. 's-GRAVENHAGE, 2 Juni. Maandag en in den nacht van Maandag op Dinsdag hebben En gelsohe vliegers verscheiden© plaat sen in.Nederland aangevallen. Ook ditmaal waren het voornamelijk woonwijken, die door de Engel- sche vliegers systematisch met tal rijke brand- en brisantbommen werden bestookt. Een aantal hui zen werd vernield of zwaar be schadigd. Bij deze misdadige En- gelsche aanvallen kwamen 36 menschen om het leven. Bovendien werden twintig personen zwaar en een aantal licht gewond. TELEGRAMMEN VAN EN NAAR HET FRONT. Nederlandsche vrijwilligers in de Duitsche weermacht kunnen van heden af in dringende gevallen met hun familie in Nederland tele grammen wjsselen. in de richting van Nederland naar het front kun nen dergelijke telegrammen aan al le Nederlandsche rijkstelegraaf kan toren (dus niet bij de spoorwegtele graafkantoren) worden aangebo den. Zij moeten in verstaanbare Duitsche of Nederlandsche taal zijn gesteld. In de richting van het front naar Nederland worden de kosten bij den geadresseerde ingevorderd. Voor beide richtingen wordt het binnenlandsche tarief berekend. Maan Maan op vanavond om onder 0.53 /*v« ff o 10.17 5Juni 21.53 uur 21 Jurü L.K tot morgenochtend E.K. 12 Juni c 00 28 Juni N-M. 3.6-6 UUr V.M. Voor de philatelisfen De Staatscourant bevat een be kendmaking van, het deviezen-in stituut, waarbij met ingang van heden wordt bepaald, dat de in voer uit het buitenland en de uit voer naar het buitenland van gang bare, gestempelde of ongestempel de postzegels waaronder begre pen frankeer-, port- en dienstze- zegels slechts met vergunning geoorloofd is, voor zoover de ze gels niet dienen ter frankeering van een posttsuk overeenkomstig het geldend tarief. Deze Vergunningen worden in 't algemeen slechts verleend voor den invoer en den uitvoer' van on gestempelde zegels in geheele vel len óf in gedeelten yan vellen en slechts aan ingezetenen, die reeds tevoren regelmatig en in omvang rijke mate zoodanige in- cn uit voer hebben bedreven De in- en uitvoer van postzegels anders dan per post is verboden. Voorts is bepaald, dat het aan ingezetenen zonder vergunning ge oorloofd is internationale antwoord conons tegen hetaljng in binnen landsche geldsoort te verkrijgen, zoomede7deze, voor zoover zij strek ken tot vergoeding van frankeer- kosten aan den geadresseerd©, per post naar het buitenland uit te voeren.' De invoer uit het buiten land van internationale antwoord coupons, tenzij zij strekken tot vergoeding van frank eerkos ten aan den geadresseerde, en de invoer per post geschiedt, slechts met vergunning geoorloofd Het is verboden internationale antwoordcoupons voor betaling uit andere hoofde te bezigen. TANKGASRANTSOENEERING. De directeur yan het Rijkskolen- bureau maakt bekend, dat gebrui kers van tankgas zich, in verband met de op 15 Juni 1942 ingaande rantsoeneering van tankgas, vóór 6 Juni a.s. dienen te wenden tot de rijksverkeersinspectie. Deze ver strekt op aanvraag een toewijzing voor een periode van tweemaan den of een onderdeel daarvan. De getankte hoeveelheden moeten door de beheerders der tankgasstations of het door hen aangewezen perso neel op deze toewijzing worden af geboekt. De houders van tankgasstations zullen nog nadere aanwijzingen ontvangen betreffende deze nieuwe regeling. VERMOGENSBELASTING 1942 AANVULLINGSBESCHIKKING. De waarnemend secr. gen. van het dep. van Financiën heeft een eerste aanvullingsbeschikking gegeven op het besluit vermogensbelasting 1942. Hierin wordt voor naamlooze ven nootschappen en commanditaire vennootschappen dezelfde omschrij ving gegeven als ten aanzien van de vennootschapsbelasting is ge schied. Voorts wordt bepaald, dat de ih- specteur dc voorloopige aanslag kan opleggen naar zijn vrij en re delijk goedvinden, wanneer de ver- eischte aangifte voor eenige belas tingplichtige achterwege is geble ven en voor het vorige "jaar geen aangifteplichte bestond. De. aanslagen voorloopige daar onder begrepen dienen binnen een maand na de dagteckening van het aanslagbiljet te worden vol daan. In onze twaalfde provincie, de Wieringermeer, klinkt thans weer vol op het lied van den arbeid. Hier ziet men een groote groep arbeiders bezig met bet wieden van erwten. Ook de vrouw werkt mede aan den productieslag. (Foto Kuiper).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1