NOORD-HOLLAND Britten verliezen DAGBLAD VOOR 200 toestellen in 3 dagen Canterbury wederom zwaar geteisterd Zware woestijngevechten in Afrika Terug tot den Riddertijd Bouwvergunningen Timosjenko gewond? Uit*.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Laneestraat 97. Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 et p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Prij zen worden on aanvraag verstrekt 86ste Jaargang No. 11815 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar (afw.) DONDERDAG 4 JUNI 1942 Successen aan 't Oostfront Mislukte luchtaanval bij Cherbourg HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 3 Juni. Het opperbevel der weermacht deelt mede: In de centrale zóne van het Ooste lijke front leidden plaatselijke aan vallen tot de vernietiging van inge sloten vijandelijke groepen. De vij and verloor bij deze gevechten meer dan 1500 dooden, 2.000 gevangenen, 54 stukken geschut, 2S7 granaat werpers en machinegeweren, 3 pant serwagens en vier vliegtuigen. Een bij verrassing ondernomen vijande lijke aanval in den sector van een divisie mislukte met zware verlie zen voor den aanvaller. Meer dan 400 dooden bedekten het gevechts terrein. In de Noordelijke zóne duren de hevige plaatselijke gevechten in het moerasgebied van den Wolchof voort. Door eigen aanvallen wer den belangrijke vijandelijke ravi- tailleeringsverbindingen afgesne den. Tegenaanvallen van den vij and mislukten, waarbij met onder steuning door duikbommenwerpers 32 Sowjettanks vernield werden. In de Zwarte Zee hebben ge vechtsvliegtuigen een tankschip van 3.000 ton, dat deel van een Sowjetconvooi uitmaakte, tot zin ken gebracht. In de haven van Moermansk hebben duikbommen werpers zes groote vracht- en trans portschepen met zware bommen ge troffen. Van 21 Mei tot 1 Juni hebben de bolsjewisten 610 vliegtuigen verlo ren, waarvan 496 in luchtgevechten en 74 door luchtdoelgeschut. Veer tien toestellen werden door leger afdelingen neergeschoten, de rest werd op den grond vernield. In de zelfde periode gingen aan het Ooste lijke front 53 Duitsche Vliegtuigen .verloren. In Noord-Afrika duren de gevech ten voort. De stad Canterbury is ook in den afgeloopen nacht bestookt met bri santbommen van zwaar en van het zwaarste kaliber en tienduizenden brandbommen. Bij aanvallen van jachtvliegtui gen aan de Kanaalkust en aanval len van enkele Britsche bommen werpers, gisteren overdag onder de bescherming van het wolkendek op West-Duitsch gebied ondernomen, verloor de vijand door jachtafweer en marine-artillerie twintig vlieg tuigen. Eén Duitsch jachtvliegtuig wordt vermist In den afgeloopen nacht heeft de Britsche luchtmacht storingsaan- vallen op verscheidene plaatsen in West-Duitschland ondernomen. Vooral te Duisburg ontstond vrij groote brandschade, in het bijzon der in woonwijken en aan openba re gebouwen. Nachtjagers en lucht doelgeschut schoten 14 der aanval lende bommenwerpers neer. Ter wijl de Britsche propaganda meldt, dat de luchtaanval op Keulen 20.000 dooden heeft geëischt kan geconstateerd worden, dat er als gevolg van dien aanval 200 dooden te betreuren zijn. De Britsche terreuraanvallen BERLIJN, 3 Juni (D.N.B.): On der het motto „Duur betaalde ter reuraanvallen", schijft de Voelki- scher Beobachter vandaag over de zware Britsche verliezen aan vlieg tuigen en vliegtuigbemanningen bij de recente aanvallen op steden in het Westen van Duitsch land. Ter inleiding geeft het blad de volgen de lijst van verliezen van het Brit sche luchtwapen: Bij den terreur- aanval op Keulen in den nacht van 30 op 31 Mei hebben de Britten vol gens eigen bekentenis 44 toestellen verloren. Dat vormt tezamen met de overige Britsche vliegtuigverlie- zen op 30 Mei aan de andere fron ten 65 machines, op 31 Mei, toen geen groote nachtelijke aanvallen werden ondernomen, zijn 43 Brit sche vliegtuigen neergeschoten. Bij den aanval op het gebied van Duis burg, Oberhausen, in den nacht van 1 op 2 Juni zijn, volgens het weermachtbericht, tot dusverre 40 neergeschoten vliegtuigen geteld, waarbij nog 19 toestellen komen, die gisteren neergehaald zijn. Dat is dus samen 59 toestellen. Bij dit getal zijn echter de vliegtuigen, die in Noord-Afrika neergeschoten zijn en waaromtrent nog geen bericht is ontvangen, niet opgenomen. Men kan dus stellig aannemen, dat de Britten in drie dagen niet minder dan 200 machines alleen door optreden van hun tegenstan der hebben verloren. Dat is een bui tengewoon hoog verliespeil, dat geen enkel luchtwapen ter wereld op den duur kan uithouden. Völkischer Beobachter levert commentaar op deze getallen door tp zeggen, dat wanneer de Anglo- Amerikaansche agitatie haar ter reuraanvallen op de woonwijken van Duitsche steden tracht voor te stellen als de aanvang van een „luchtoffensief van den grootsten stijl" om haar eigen volken een illusie te geven ten opzichte van het uitblijven van militaire daden der gaellieerden, dit niets anders is dan een poging om de wereld dom te houden, Hoe bitter men ook in Duitsch land de verliezen aan mannen, woningen en cultuur goederen gevoelt, die door deze aanvallen zijn ontstaan, ziet men toch duidelijk, dat den vijand daardoor veel grootere schade is toegebracht. Woordelijk schrijft de Völ kischer Beobachter: Alleen reeds de Britsche verlieaen aan vliegtuigbemanningen wa- ren bij de laatste nachtelijke aanvallen grooter dan het aantal dooden onder de Duit sche burgerbevolking. Daarbij komt, dat de militaire schade die door deze aanvallen wordt aangericht, volgens de erva- ,ring, hetgeen ook de Britsche vakpers herhaaldelijk heeft toegegeven, buitengewoon ge ring is. Duitsche luchtmacht supe rieur. Er komt echter nog een tweede factor bij. Terwijl de vernielingen, die Duitsche formaties aanrichten in de Engelsche steden volgens de bekentenis der Britsche pers bui tengewoon ernstig zijn, blijven de verliezen van onze gevechtsforma ties veel geringer dan die van de Britsche nachtelijke bommenwer pers. Zoo zijn bijv. alle in den af geloopen nacht opgestegen Duit sche machines naar hun basis te ruggekeerd. In dit feit, dat op het eerste gezicht verwonderlijk lijkt, komt de betere oefening, het betere materiaal en de betere 'tactiek van de Duitsche gevechtsformaties tot uitdrukking evenals van de Duitsche luchtafweer. De vergeldingsaanval op Canterbury BERLIJN, 3 Juni (DNB). Ten aanzien van den nieuwen Duit- schen vergeldingsaanval op Can- terburry deelt het Duitsche opper bevel mede: Bij een onbewolktcn hemel vielen de Duitsche gevechts vliegtuigen in verscheidene golven de oude Bisschopstad aan. In weerwil van het opstijgen van tal rijke vijandelijke nachtjagers kwa men de Duitsche toestellen boven het centrum, waar zij hun bom men van het zwaarste kaliber lie ten vallen. De bemanningen za gen, dat in de binnenstad en in de onmiddellijke omgeving van de kathedraal talrijke bommen in sloegen en pieuwe groote branden deden ontstaan. Vergeefs tracht ten de afweerbatterijen rondom de stad de Duitsche vliegtuigen te Het was erger dan Dninkerken. Dat is de meening van de buiten, landsche correspondenten, die de slagvelden van Kertsj bezochten. Een overzicht van de smalle landtong, waar de sovjets trachtten te ontkomen, doch door de stuka's vernietigd worden. Scherl-Fellinga P.K. Göbel-Pax Holland m. verdrijven. Verscheidene uren be stookten de toestellen de stad met brisant- en brandbommen en ver oorzaakten zij nieuwe branden in het zwaargetroffen Canterburry. 24 Britsche vliegtuigen neergeschoten BERLIJN, 3 Juni. (DNB). Naar het opperbevel van de weer macht meedeelt, hebben Duitsche jagers Woensdag aan het Kanaal nieuwe successen behaald in den strijd tegen de Britsche lucht macht. Toen in de middaguren een gemengde formatie Britsche bom menwerpers en jachttoestellen het gebied van Cherbourg probeerde binnen te dringen, werd zij reeds voor het bereiken van de kust door Duitsche jagers in hevige luchtgevechten tot den strijd ge noopt. 16 Vijandelijke machines werden uit de formatie wegge schoten. Bij een nieuwe aanvals- poging werden nog acht Britsche toestellen neergehaald. Zoodat de vijand in totaal 24 vliegtuigen ver loor. Daarna staakten de Engel- schen hun aanvalspogingen. Britsche vliegtuigen boven Duitschland BERLIJN, 3 Juni (DNB.) Britsche vliegtuigen hebben naar het D.N.B. verneemt in den afgeloopen nacht op woon- en zakenwijken van eenige West- Duitsche steden brisant- en brand bommen geworpen. Volgens tot dusver ontvangen berichten heb ben nachttjagers en afweergeschut 12 vijandelijke bommenwerpers neergeschoten. Wat nog ontbrakl STOCKHOLM, 3 Juni (D.N.B.) Naar de Britsche berichtendienst uit Washington meldt, heeft Roo- sevelt van het congres de oorlogs verklaring aan Bulgarije, Hongarije en Roemenië geëischt. Naar Reuter nader uit Washing ton verneemt, heeft het parlement zich eenstemmig accoord verklaard met de oorlogsverklaring aan detze drie landen. Japansche opmarsch in Tsjekiang TOKIO, 3 Juni (D.N.B.) Vol- gens berichten van het front in Tsjekiang rukken de Japansche strijdkrachten van Himhwa uit met groot succes langs den spoorweg in Z.W. richting op en staan zij reeds enkele kilometers voor da versterkte stad Kioetsjou. De ope raties der Japannere worden door krachtig artillerievuur en door de luchtmacht besteund. Het schijnt, dat de Japansche troepen trach ten, rond Kioetsjou te trekken en van versohillende kanten tegelijk aan te vallen. Zij naderen daar mede bovendien reeds het grens gebied tussohen de provincies Tsjekiang en Kiangsi. Reeds 500 Britsche pantserwagens buiten gevecht BERLIJN, 3 Juni (DNB) Het DNB verneemt in aanvulling op het weermachtbericht van militai re zijde: De gevechten in het Noord-Afri- kaansche woestijngebied zijn, on danks hevige zandstormen, die met een snelheid van 50 kilometer per uur uit 't Zuidwesten waaien, nog toegenomen. Kenmerkend voor den aard van het succes, dat door de troepen der spilmogendheden werd behaald in het gebied van Got el Wabes is, dat bij de ver overing van een tot een vesting versterkte Britsche stelling, ook een Britsche generaal, bevelhebber der eerste Engelsche pantserbriga de, in gevangenschap geraakte. Door pantserafweerkanonnen en luchtmacht zijn volgens tot nu toe ontvangen berichten meer dan vijf honderd Britsche pantserwagens buiten gevecht gesteld. De verlie zen aan pantserwagens der spil mogendheden zijn zeer gering. De Duitsche taktiek bij de gevech ten in de woestijn baart de Engel sche legerleiding veel zorg. Naar United Press uit Cairo meldt, daar zij niet weet wat de Duitschers eigenlijk willen. De strijd is hard en alle wapens, met inbegrip van de infanterie, nemen aan de ge vechten deel. Naar de meening van militaire kringen alhier, drukken de Engel schen - zij het ook met zeer veel woorden over de tegenwoordige operaties in Libye eigenlijk niets anders uit dan wat hieromtrent reeds van Duitsche zijde is ge meld. Dezelfde kringen geven als hun overtuiging te kennen, dat het oogenblik nog geenszins gekomen is. met betrekking tot de aan den gang zijnde gevechten in Noord- Afrika van een „resultaat" te kun nen spreken. Het verlies van 3000 Britsche gevangenen waarvan reeds in een bericht van het opper bevel der Duitsche weermacht mei ding is gemaakt beteekent naar de meening van militaire kringen alhier voor den tegenstander in zooverre een aanzienlijken slag, daar de in Libye strijdende troepen PARIJS, 3 Juni (D.N.B.) In de oude kapel van de mili taire school te Parijs, die Lodewijk de Zestiende in 1799 aan de orde van het H. La- zerus heeft geschonken, zijn voor het eerst sedert 150 ja ren weder de nieuwe ridders der orde ingewijd. Het cere monieel gaat terug tot de voorschriften van de orde van den H. Lazerus uit den tijd der kruistochten. De te genwoordige grootmeester is prins Frans van Bourbon, die de nieuwe leden van de orde, onder wie een dame, introdu ceerde. De nieuwe ridders legden volgens de oude formule de gelofte af van een deugdzaam leven, hulp aan de leprozen en bescherming met de wa pens van de onschuldigen, waarop zij opnieuw de katho lieke geloofsbelijdenis afleg den. Hierop volgde de ridder slag en een kerkelijke plech tigheid. niet zoozeer uit regulaire infante rie zijn samengesteld, doch meer uit speciale formaties. w i karavaanwegen '4241J 0 TOQkm hoofdweg Haart van Pelt HET GEVECHTSTERREIN IN CYRENAICA. Op het kaartje is het gevechts terrein aangegeven waar momen teel een hevige veldslag gaande is tusschen de Duitsche-Italiaansche troepen eenerszijds en de Britsche troepen anderzijds. Het kaartje geeft de Kustdrie- hoek aan van Apollonia-Mechili- Tobroek. Alle ongeldig verklat*d Het Rijkscommissariaat maakt bekend: De Rijkscommissaris voor bet bezette Nederlandsche gebied heeft, op grond van art. 1, 2de alinea, van verordening nr. 3/40 den algemeen gemachtigde voor de bouwnijverheid in het bezette Ne derlandsche gebied meegedeeld, dat alle bouwvergunnin gen, door dezen tot dasver op grond van art. 2 en 3 der verorde ning nr. 4/41 uitgereikt, beschouwd moeten worden als met ingang van 1 Juli 1942 ongeldig. De voor dezen datum nog be schikbare tijd moet uitsluitend gebruikt worden om de bouwwer ken nog zoover te voltooien, dat zoo mogelijk schade van eenigen omvang aan het bouwwerk door de stillegging op genoemden datum wordt vermeden. Tevens is bepaald, dat bouw projecten, waarvoor reeds ver gunning is verleend, maar waarmee op het tijdstip van deze publicatie nog geen aan vang is gemaakt, niet mogen worden begonnen. Hierdoor wordt elke bouw van over heidswege of door particulie ren na 1 Juli 1942 verboden. In uitzonderingsgevallen, die in staathusihoudkundig of oorlogs- economisch opzicht bijzonder ge motiveerd zijn. kan ontheffing worden verleend van bovenstaand bouwverbod. Verzoeken om ont heffing moeten via den algemeen gemachtigde voor de bouwnijver heid worden ingediend bij den Rijkscommisaris voor het bezette Nederlandsche gebied, die hierover beslist. voor bouwprojecten van Duit sche instanties wordt tegelijkertijd een bijzondere regeling uitgevaar digd. In dit verband wordt bijizonder gewezen op het feit, dat verzoeken om ontheffing, waarin wordt ver zocht oei werkkrachten, grond stoffen, materialen. producten, machines of werktuigen voor bouwprojecten, die niet bijzonder gemotiveerd zijn uit staathuisihoud kundig of oorlogseconomisch oog punt, volgens art. 1 der verorde ning van den Führer tot bescher ming van het bewapeningsbedrii f van 29 Maart 1942 (rgfol. 1 s 165) strafbaar zijn en wel met tucht huis en in bijzonder ernstige ge vallen met den doodstraf. Ge noemde verordening geldt op grond van art. 17, eerste alinea, ten tweede der verordening nr 52/40 in de versie der verordening nr. 123/41 en nr. 56/42 ook in het bezette Nederlandsche gebied. Voor de rechtspleging zijn de Duitsche burgerlijke strafrechtban- ken in Nederland bevoegd. Maan T BRITSCHE „TWEEDE FRONT" BERLIJN, 3 Juni (D.N.B.): Van militaire zijde verneemt het D.N.B.: Timosjenko zou in den slag van Charkof gewond zijn, zoo verklaar de de bolsjewistische sergeant An- drei Bogatkin, die in den vernieti genden omsingelingsslag van Char kof met de overblijfselen van de 70ste cavaleriedivisie in Duitsche gevangenschap is geraakt. Men vertelde ons, aldus de sergeant, dat de auto van den maarschalk bij een Duitschen luchtaanval getroffen was. Dankbare communisten. GENÈVE, 3 Juni (D.N.B.) De Daily Mail publiceert een bericht van zijn correspondent uit Mos kou, waarin deze meldt, dat hij Maandag j.1. steeds weer door geest driftige bolsjewisten werd aange roepen. die Engeland voor den aan val op Keulen wilden bedanken. In Londensche politieke kringen streeft men er op het oogenblik meer dan ooit naar het te doen voorkomen, dat de terroriseerings aanval op Keulen een weloverwo gen stelselmatige actie is geweest om de openbare meening in de ge allieerde landen en vooral ook Mos kou er definitieef van te overtuigen, dat het gewenschte Europeesche of fensief aan den gang is. Zware bolsjewistische vlieg- tuigverliezen. BERLIJN. 3 Juni (D.N.B.): - Naar van militaire zijde verluidt is het gisteren in verscheidene sec toren van het Oostelijke front tot talrijke luchtgevechten gekomen. De Duitsche jagers, die in deze ge vechten met de overwinning gin gen strijken, schoten 60 bolsjewisti sche toestellen neer, terwijl verder nog 6 machines door het afweerge schut werden neergehaald.. r- Verduister Maan op vanavond om onder e/l 21.54 uur L.K rot morgenochtend E.K. 12 Juni m 01 28 Juni n.m. 5.^1 uur v.m. Weest zuinig met ELECTRICITE1T en GAS De Directeur van het Rijkskolen- bureau vestigt er de aandacht op, dat iedere verbruiker in het be lang van een geregelde electricteits- en gasvoorziening de uiterste zui nigheid met het verbruik van elec- triciteit en gas behoort te betrach ten. In het bijzonder dient men in het oog te houden, dat het huidige verbruik geen basis zal vormen voor eenigerlei rantsoeneering in de toekomst. Het heeft dus geen aAt, dat degenen, die van het toege wezen rantsoen overhouden, het restant electriciteit of gas nutte loos verbruiken. Een dergelijke handelwijze is onverantwoordelijk, daar hierdoor bevorderd zou wor den, dat wellicht tot een verder gaande rantsoeneering moet woi> den besloten. Ten slotte wordt er op gewezen, dat tegen overschrijding van de rantsoenen strenger zal worden op getreden en spoediger tot afsnijding zal worden overgegaan. Bij informatie deelde men ons mede, dat in de maanden Januari tot en met April van dit jaar door de electriciteitsbedrijven in 36.192 gevallen en door de gasbedrijven in 59.481 gevallen boete werd opge legd. Het aantal afsnijdingen be droeg respectievelijk 1182 en 1957. Brandstofregeliog voor groote gezinnen De secretaris-generaal van het departement van Handel, Nijver heid en Scheepvaart maakt be-» kend, dat in het tijdvak van Maan dag 15 tot en met Zaterdag 20 Juni bij de plaatselijke distributiedien sten aanvraagformulieren MD 108 voor het indienen van een aanvra ge voor extra brandstoffen voor gezinnen van zeven of meer per sonen kunnen worden afgehaald. Onder gezinsleden kunnen worden medegerekend inwonende familie leden en ten hoogste een inwonend lid van het personeel. Deze formulieren moeten volle dig ingevuld bij het afhalen van bonkaarten voor voedingsmiddelen voor de achtste periode van 22 Ju ni tot en met 11 Juli weer worden ingeleverd. Hierbij moeten de di stributiestamkaart gemerkt hoofd' en de distributiestamkaarten van alle overige gezinsleden worden overgelegd. Voor een gezin van zeven, acht of negen personen zullen drie bon nen, voor een gezin van tien of meer personen zes bonnen, elk voor één eenheid, worden uitge reikt, echter slechts indien het hoofd van het gezin reeds een brandstoffenkaart DV heeft ont vangen. Jeugd van heden, volk van morgen. Geeft dns al Uw goede zorgen aan het wordende geslacht, bron van onze volksche kracht. De Nederlandsche Volksdienst. GROOTE BRAND TE BARNEVELD In den afgeloopen nacht om streeks half twee ontdekte men, dat er brand woedde in de gebou- vven van de Coöperatieve Landbou wersbank en Handelsvereeniging Barneveld, gelegen in de onmiddel lijke nabijheid van het station. Met twaalf stralen werd het vuur bestre den en men slaagde er in uitbrei ding van het vuur tegen te gaan, zoodat omstreeks drie uur in den ochtend kon worden gezegd, dat, het gevaar bezworen was. De nablus- sching duurde echter tot omstreeks zes uur. Men vermoedt, dat de brand ont staan is in de droogkamer, waar hout, bestemd voor houtgasgenera toren, werd gedroogd. De schade raamt men voorloopig op een be drag van ruim f 100.000. Britsche bommen op ons land Opnieuw 7 Nederlanders gedood. In den nacht van Dinsdag op Woensdag zijn wederom verschei dene Engelsche vliegtuigen boven Nederlandsch gebied verschenen. Op enkele plaatsen werd een aan tal brisant- en brandbommen ge worpen, waardoor eenige woonhui zen vernield of beschadigd werden. Daarbij zijn zeven Nederlanders om het. leven gekomen en verscheidene gewond.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1