NOORD-HOLLAND i— Verduister i DAGBLAD VOOR NIEUWE ZEESLAG OP DEN STILLEN OCEAAN Zware Britsche verliezen in Noord-Afrika UITZENDTIJDEN NEDERL. OMROEP GEWIJZIGD Uitg.: N.V. Uitg. Mij. hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratlebureaux: SCHAGEN. Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR: Langestraat 97. Tel. 3332. SCHAQER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. A d v e r t'e n t i e-t a riet Gewone advertenties 11 ct. d. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt 88ste Jaargang No. 11818 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar (afw.) MAANDAG 8 JUNI 1942 Japanscbe en Amerikaansche vloten wederom slaags De toestand nog verward STOCHOLM, 6 Juni (D.N.B.) Naar uit Washington gemeld wordt, heeft de Amerikaansche admiraliteit bekend gemaakt, dat op de Stille Zuidzee een nieuwe zeeslag geleverd wordt tusschen Amerikaansche en Ja- pansche zeestrijdkrachten. De toestand is verward en berich ten omtrent de Amerikaansche vloot kunnen eerst later ver wacht worden. Een half jaar zee-oorlog in Oost-Azië BERLIJN, 6 Juni (DNB). In een overzicht, dat het DNB. van militaire zijde heeft ontvangen aan gaande een half jaar oorlog tus- sclien Japan en Amerika wordt on der meer het volgende gezegd. De totale verliezen van de Ame rikaansche Stille-Zuidzeevloot be dragen met inbegrip van de in den zoeslag bij Java vernietigde vijan delijke schepen volgens opgave van het Japansche hoofdkwartier: zes slagschepen (vier andere zwaar be schadigd), vijf vliegtuigmoedersche pen, zes kruisers (negen andere zwaar beschadigd), acht torpedoja gers en zestien duikbooten, alsme de andere kleine schepen. Ook de verliezen van de Ameri kaansche luchtmacht waren zeer zwaar. Tot 12 Mei werden niet min der dan 1.883 vijandelijke vliegtui gen, hoofdzakelijk Amerikaansche, neergeschoten of vernietigd. Beslissende gevolgen van de zwa re Amerikaansche nederlagen in de Stille Zuidzee zijn: 1. De Amerikanen zijn evenals voorheen niet in staat om invloed te oefenen op het resultaat der ge beurtenissen op het Oost-Aziatische oorlog9tooneel; 2. De Amerikanen zijn niet meer in staat ora Tsjang-Kai-sjek op doeltreffende wijze hulp te verlee- nen of hem ook slechts oorlogsma teriaal te doen toekomen; 3. De heerschappij ter zee der Vereenigde Staten op den Stillen Oceaan is gebroken; 4. De Japansche vloot en de lucht macht der marine hebben, naar de jongste aanvallen op langen af stand op Dutch Harbour, Diego Suarez en Sydney bewijzen, het initiatief in handen; 5. De Amerikaansche verdedi gingsstrijdkrachten in het gebied van de Stille Zuidzee zijn vrijwel lamgelegd; 6.) Het Amerikaansch-Britsche prestige in Oost-Azië en Achter-In- dië heeft een beslissenden knak gekregen. JAPANSCHE TROEPEN BE ZETTEN TOENGSJANG. FRONT IN KISNGSI, 6 Juni (Do mei). De Japansche troepen heb ben vanochtend om 7.00 Toeng- sjang, een vijandelijke versterking langs den spoorweg Tsjekiang- Kiangsi bezet. De Japansche troe pen vernietigen thans de vijandelij ke overblijfselen, die zich in de na bijgelegen bergen terugtrekken. VLIEGVELD VAN TSJOETSJAU BEZET. TOKIO. 6 Juni (D.N.B.) Japan sche troepen hebben het vliegveld van Tsjoetsjau in Tsjekiang bezet. JAPANSCHE TROEPEN BE ZETTEN TSJOETSJAU. TOKIO, 6 Juni (D.N.B.) De pers- af deeling van het Japansche leger in Midden-China deelt mede, dat Tsjoetsjau in de provincie Tsje- ENGELSCHE MEDEDEELING IN ZAKE DE BEHANDELING VAN KRIJGSGEVANGENEN. Het opperbevel der weermacht deelt mede: Naar radio-Londen vandaag heeft meegedeeld, heeft het Britsche mi nistère van Oorlog het volgende meegedeeld: „Een bevel, zooals door de Duit- schers is gevonden, is niet door 't Britsche ministerie van oorlog ge geven. Indien een subaltern offi cier, misschien de commandant van de vierde pantserbrigade, een bevel van dezen aard heeft gege ven, dan verklaart het Ministerie v u Oorlog, dat dit bevel onmiddel lijk ingaande als niet bestaand wordt verklaard. De Duitsche ge vangenen worden evenals voor heen overeenkomstig de Geneef- sche conventie behandeld." Als gevolg van deze verklaring van het Britsche Ministerie van Oorlog heeft het opperbevel van de Duitsche weermacht vanmiddag alle bevolen vergeldingsmaatrege len tegen de Britsche gevangenen in Afrika opgeheven. kiang hedenavond om 18.00 volle dig is bezet, waarbij naar schat ting 15 Tsjoengkineesche divisies na dagenlang hardnekkig verzet ge heel in de pan gehakt werden. JAPANSCH OVERZICHT VAN BEHAALDE RESULTATEN. TOKIO, 7 Juni (D.N.B.) In een officieel communiqué heeft het Ja pansche hoofdkwartier Zondagmid dag een overzicht gegeven van de resultaten der operaties van het Ja pansche leger van het uitbreken van den oorlog op 8 December tot 31 Mei. Het totale aantal gevangen- nen bedraagt volgens dit overzicht 342.000 man. Hieronder bevinden zich 25.000 Amerikanen, 64.000 En- gelschen en 24.000 Nederlanders. Rond 100.000 Indonesiërs zijn reeds vrijgelaten. Aan de verschillende fronten in China- verloor Tsjang-Kai-Sjek bo vendien ongeveer 112.000 dooden. Tegenover de Japansche troepen stonden in de Zuidelijke gebieden, dus voor Hongkong, op de Philip- pijnen, op Malakka, in Neder- landsch-Indië en Burma, tezamen 35V2 divisie, waarvan de sterkte op 505.000 man wordt becijferd. Aan materiaal vielen den Japan ners 3.763 kanonnen 1.400 tanks, meer dan 31.000 motorvoertuigen, 240 vliegtuigen, meer dan 11.000 machinegeweren en groote hoeveel heden rollend materiaal in handen. Verder werden 1.636 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Tot zin ken werden gebracht 1 duikboot, 1 torpedoboot alsmede 41 andere schepen, terwijl tal van andere be schadigd werden. Als Japansche verliezen wordt opgegeven 9.174 dooden, rond 20.000 gewonden, 348 vliegtuigen en 31 schepen van tezamen 160.000 ton. DE STRIJD IN LYBIË Volgens de door het opperbevel van de weermacht binnengekomen rapporten hebben de gevechten op het Afrikaansche oorlogstooneel in de afgeloopen week in onvermin derde hevigheid voortgeduurd. Na de succesvolle operaties van de spil mogendheden bij Agedabia (2227 Januari) hebben deze thans na vier maanden van schijnbare rust weer het initiatief hervat. De spilmo- gendheden hebben deze gevechts pauze benut om in vergrooten om vang versterkingen en ravitaillee ring van Italië naar Afrika over te brengen. Dit werd haar door het voortdurend bestoken van de Brit sche vesting Malta en door de suc cesvolle actie van krachtige be schermingen der convooien door de Italiaansche marine, Duitsche duik booten en bewakingsstrijdkrachten en formaties van de Duitsch-Itali- aansche luchtmacht mogelijk ge maakt. Sedert 26 Mei staan de Duitsch-Italiaansche formaties in de Marmarische woestijn aangetre den voor den strijd in een jaargetij, waarin men totdusver groote ope raties in het Afrikaansche gevechts gebied voor onmogelijk hield. De door een verhoogde actie van de luchtmacht der spilmogendheden Achter het pantserschild van hon geschut bespieden de bedienings manschappen van een Duitsche batterij met spanning de uitwerking van het vunr op de Sovjetpanserw agens, die door de ontploffing der projectielen in vlammen zijn gehuld. Hoffmann-Stapf, P.K. Muck-Pax Holland m gesteunde onderneming heeft zich voor de Duitsch-Italiaansche forma ties gunstig ontwikkeld. Talrijke vijandelijke steunpunten werden veroverd. Bij de verovering van een door de Britten bij Got-el-Oeales in den vorm van een vesting ver sterkte stelling kon een groot suc ces behaald worden. Meer dan 3000 gevangenen, w.o. een admiraal en twee brigade-generaals alsmede tal rijk oorlogsmateriaal, vielen in han den van de troepen' der spilmo gendheden. Naar de meening van Italiaan sche militaire kringen komen de door de Britten totdusver geleden verliezen aan pantserwagens on geveer overeen met de gevechts sterkte van twee pantserbrigades. Intusschen werden in het verloop van partieele gevechten nieuwe successen behaald. Door de Britten, die alle beschik bare reserves in den strijd wier pen, werden hevige tegenaanvallen ondernomen, die onder zware ver liezen ineenstortten. Zoo gaat de strijd in het gebied van Gazala- Acrona-Tobroek en Bir-Tacheim- bir-el-Gobi-Eladem sedert twaalf dagen op en neer. Tot de bijzondere kenteekenen, van deze gevechten behooren de ac tie van beweeglijke pantserstrijd- krachten, van gemotoriseerde in fanterie en pioniers in samenwer king met de luchtmacht, het mee voeren van voldoende leeftocht, open flanken en het ontbreken va groote, natuurlijke hindernissen Ongeacht de verhoogde actie van de Duitsch-Italiaansche luchtmacht boven het Afrikaansche gevechts- gebied werd Malta door formaties van de luctmachten der spilmogend heden aangevallen. Pogingen van de vijandelijke luchtmacht om de activiteit van de Duitsch-Italiaan sche luchtmacht door aanvallen op Pantelleria te beperken, leden on der zware verliezen schipbreuk, Malta heeft sinds lang opgehouden een steunpunt der Britsche marine te zijn. Ingesloten bolsjewistische groepen vernietigd HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 7 Juni (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In den Zuidelijken sector van het Oostelijk front sloegen Duitsche bergtroepen en Hongaarsche afdee- lingen enkele aanvallen van den vijand af. In den centralen en Noordelijken frontsector werd de ring om de in het achterwaartsche frontgebied ingesloten groepen van den vijand door een geconcentreer- den aanval nauwer aangehaald. Vijandelijke tegenaanvallen wer den in hardnekkige gevechten bloedig afgeslagen. Aan het Wolt- sjof-front herhaalde de vijand op verscheidene plaatsen zijn hevige aanvallen. Zij mislukten echter, dank zij den waakzamen afweer, die gesteund werd door formaties duikbommenwerpers. De vijand leed daarbij zware verliezen en ver loor weer 18 pantserwagens. In Noord-Afrika leverde de tegen aanval der Duitsche en Italiaan sche pantsergroepen, gesteund door sterke luchtstrijdkrachten, groote successen op. De vijand werd ver slagen en in gedeelten omsingeld en in de pan gehakt. De vijand ver loor weer 30 pantserwagens. Tal rijke stukken geschut en voertui gen -behoorden tot de buit; er wer den ruim 4.000 gevangenen ge maakt. Daarmede bedragen de ver liezen van de Britsche strijdkrach ten sinds het begin van den strijd in de Marmarische woestijn op 28 Mei: ruim 10.000 gevangenen 550 pantserwagens, 200 stukken geschut en eenige honderden automobielen. In het gebied van het Kanaal schoten Duitsche jagers gisteren overdag, zonder zelf verliezen te lijden, 13 Britsche vliegtuigen om laag. Het stadgebied van Canterbury werd in den nacht van 6 op 7 Juni opnieuw door formaties gevechts vliegtuigen met brisant- en brand bommen bestookt. Britsche bommenwerpers vielen in den afgeloopen nacht de stad Em- den aan. De burgerbevolking leed verliezen. Talrijke gebouwen, voor al weer in woonwijken, werden verwoest of beschadigd. Zes der aanvallende vliegtuigen werden omlaag geschoten. Kapitein Philipp, Gruppencom- mandeur in een eskader jachtvlieg tuigen, behaalde gisteren aan het Oostelijke front zijn 101e tot 103e overwinning in de lucht. Eerste luitenant Becker behaalde in den afgeloopen nacht zijn 20e tot 22e overwinning in de lucht tijdens nachtelijke vluchten. De Oberfeld- webel Teige van een eskader jacht vliegtuigen schoot met zijn ge vechtsvliegtuig binnen enkele da gen tijds elf vijandelijke vliegtui gen, waarvan negen des nachts, omlaag. INGAANDE OP MAANDAG 8 EN ZONDAG 14 JUNL HILVERSUM, 6 Juni. De Pers dienst van den Nederl. Omroep meldt: Op verzoek van vele luisteraars heeft de Nederlandsche Omroep be sloten om gedurende de zomer maanden van dit jaar het schema van de uitzendtijden zoodanig te wijzigen, dat verschillende interes sante uitzendingen op een tijdstip worden uitgezonden waarop de luisteraar beter dan voorheen in de gelegenheid is, ze te beluiste ren.' Met ingang van Maandag 8 en Zondag 14 Juni worden verschillen de' programma-on derdeel en van den omroep als volgt gewijzigd: Van Maandag 8 Juni af komen de berichten v. d. B.N.O. alle dagen in plaats van 18,50 uur op 18.45 uur (Hilversum I). De B.N.O.-uitzending van 19.30 20.00 unr (Hilversum II) wordt als volgt gewijzigd: Nieuws van 19.30 19.40 uur, Praatje van 19.4019.50 unr, „Spiegel van den dag" van 19.5020.00 uur. Het avondpraatje van den B.N.O., dat van 22.00—22.10 uur wordt uitgezonden, gaat over den zender Hilversum IL Sport Met ingang van Zondag 14 Juni komt de uitzending „Sport van den dag" Zondag's van 19.0519.30 uur (Hilversum I). Vrijdags wordt het wekelijksch sportpraatje van 21.25 21.45 (Hilversum I) gehouden. Luisterspelen. Van 16 Juni af wordt iederen Dinsdagavond van 20.4521.30 uur (Hilversum II) een groot luisterspel gebracht. Politiek cabaret. Van 14 Juni af wordt het politiek cabaret Vrijdags van 20.15—21.00 uur (Hilversum I) uitgezonden. Het politiek cabaret wordt Zondags op denzelfden tijd als voorheen uitge zonden. Land en Volk. Van 8 Juni af spreekt Dirk van den Hul iederen Zaterdagavond van 21.0021.15 uur (Hilversum II) over ,Als ik het voor het zeggen had Van dienzelfden datum af komt iederen Woensdagavond de familie De Boer uit Drenthe van 21.0021.15 uur (Hilversum II) voor de micro foon. De uitzending „Landmans lu9t" komt Vrijdags (Hilversum II) van 21.00—21.30 uur. Van Maandag 15 Juni af worden uitzendingen van de afd. Land en Volk, welke plaats vinden van 13.00—13.15 uur, niet over Hilver sum I maar over den zender Hil versum II uitgezonden. Godsdienstige uitzendingen. Met ingang van Maandag 8 Juni wordt de avondwijding van 22.10 22.15 uur (Hilversum II) gehouden. Cursus Duitsche taaL Van 8 Juni af wordt op Dinsdag en Vrijdag van 19.0519.30 uur (Hil versum I) de cursus in de Duitsche taal gehouden. Radio-praatjes Max Blokzijl. Van 8 Juni af spreekt Max Blok zijl op Maandag- en Donderdag avond van 21.00—21.15 uur (Hilver sum II). 0NDERBEDRIJFS-0RGANISATIE Margarine, vetten en oliën Eerste verordeningen In het Voedselvoorzieningsblad zijn opgenomen de eerste verorde ningen van de onderbedrijfsorgani satie voor margarine, vetten en oliën (O.B.M.), en wel de M.V.O.- verordening 1942 algemeene bepa lingen en de M.V.O.-verordening '42 margarine, welke beide verordenin gen met ingang van 7 Juni 1942 van kracht zijn geworden. De M.V.O.-verordening 1942 alge meene bepalingen bevat verschil lende regelen, welke den grond slag zullen vormen voor den arbeid der organisatie. Daarin komen on der meer aan de orde: de termino logie, welke in de verordeningen en besluiten der O.B.M. zal gebruikt worden, het bedrijf srecht (waaron der te verstaan is het'geheel van regelen omtrent vestiging, voort zetting, uitbreiding, verplaatsing en stillegging van bedrijven), de algemeene verplichting van dege nen, die op het gebied van de pro ducten en de be- en verwerking van en den handel in margarine, vetten, oliën, en vetzuren werk zaam zijn en de tuchtrechterlijke straffen, gesteld op overtreding van de verordeningen der organisatie. De M.V.O.-verordening 1942 mar garine behelst vnl. een hergroepèe- ring van de reeds bestaande bepa lingen op het stuk van de produc tie, het verpakken, de banderolles en den handel in margarine. Voor den volledigen tekst der verordeningen zij verwezen naar het bovengenoemd voedselvoorzie ningsblad. NED. ARBEIDSFRONT Wat het doet bij overlijden 's-GRAVENHAGE, 7 Juni. De centrale persdienst van het N.A.F. meldt: De zorg van het Nederlandsche Arbeidsfront strekt zich bij over lijden van een lid ook uit tot de nabestaanden. In de eerste plaats tot de echtgenoote en minderja rige kinderen. Deze kunnen na melijk aanspraak maken op een overlijdensuitkeering en een be- grafenisuitkeering. En wel in de volgende gevallen: Een overlijdensuitkeering komt toe aan de wettige echtgenoote van een overledene, die tenminste drie jaar lid is geweest van het N.A.F. en bij toetreding den leef tijd van 56 jaar nog niet had be reikt. Was de overledene vóór de oprichting van het N.A.F. lid van een vakvereeniging of een organisatie, waaraan voor de le den eveneens een overlijdensuitkee ring verbonden was. dan bestaat eveneens recht op uitkeering. Na een 12-jarig lidmaatschap bedraagt elk van de uitkeeringen f 50, zoodat dan in het totaal een bedrag van f 100 wordt uitge keerd. Dit bedrag is slechts afhan kelijk van het aantal bet-aaide bijdragen en niet van de klasse waarin deze bijdragen werden ge daan. De begrafenisuitkeering kan ook worden verleend aan hem, die aantoont de begrafenis van het overleden lid uit eigen middelen te hebben betaald. Als aanvulling op de bestaande uitkeeringen uit de wettelijke on gevallenverzekering en de zieken fondsverzekering, benevens die, welke wellicht uit particuliere Maan Maan op vanavond om onder 317 ZR hum 16,11 12 Juni HUP 28 Juni N.M tot morgenochtend V.M 21 Juni g 5 Juli e k 5.19 uur l.k. Extra tabaksrantsoenen De Secr.-Gen. van het Dep. van Handel, Nijverheid en Scheepvaart deelt mede, dat binnenkort twee extra rantsoenen sigaren (tien stuks) op de tabakskaart en twee extra rantsoenen sigaretten (dus 40 stuks) op de sigarettenkaart be. schikbaar zullen worden gesteld. Daarenboven zullen op de ta> bakskaart naderhand twee rautsoe* nen sigaretten extra (40 stuks) wor den gegeven. De bon, waarop en de tijd, waarin deze extra rantsoenen beschikbaar zullen worden gesteld, zullen wel- dra worden bekend gemaakt In verband met het bovenstaan de, zullen de détaillisten en gros siers in de volgende week op den voor hen vastgestelden inleverings dag een extra voorschot ontvangen. Nadere mededeelingen hierom trent zijn in een officieele publi catie opgenomen. fondsen verkregen worden, betee- kenen deze overlijdens- en begra- fenisuitkeeringen een aanmerke lijke verlichting van zorgen van de weduwe en de wezen van een overleden lid. De geldelijke zor gen, die op het gezin drukken, worden mede door deze ondersteu ning voor een deel weggenomen. Iedere werker, die het belang van zijn gezin inziet, is dus ook op grond van deze aan het lid maatschap verbonden voondeelcn lid van het Nederlandsche Ar beidsfront. TOESLAG BLIJFT VAN KRACHT. In overleg met het Rijksarbeids bureau heeft het Nederlandsche Ar beidsfront weten te bereiken, dat de loon toeslag ter hoogte van 24 maal het uurloon, welke tot nog toe verleend werd aan arbeiders, die destijds naar aanleiding van de „Werfaktion" in overleg "met hun werkgevers vrijwillig in Duitsch- land zijn gaan werken, in tegen stelling met het aanvankelijk voor nemen, zal worden gehandhaafd. Dientengevolge blijft deze toeslag van kracht, zoolang de thans be staande arbeidsovereenkomst met de betreffende arbeiders loopt HET AANTAL SLACHTOFFERS TE KEULEN. BERLIJN, 6 Juni (D.N.B.) Het aantal bij den laatsten Engelschen luchtaanval op Keulen omgeko men burgers is gestegen tot 305 naar het D.N.B. verneemt ROME, 7 Juni In zijn weer- machtbericht no. 737 maakt het Italiaansche opperbevel het volgen de bekend: De krachtige tegenaanval van ge motoriseerde en gepantserde strijd krachten der asmogendheden heeft nieuwe aanzienlijke successen op geleverd. De vijand, die tot den af tocht genoopt werd, verloor nog 30 pantserwagens, talrijke stukken ge schut en liet 4.000 gevangenen in onze handen. Het aantal in den loop van den veldslag in de Mar marische woestijn vernielde of buitgemaakte pantserwagens is hiermede sinds gisteren tot meer dan 550 gestegen. Er werden meer dan 200 kanonnen en vele honder den automobielen buitgemaakt. Het aantal gevangenen, onder wie zich tal van höoge officieren be vinden. bereikt de 10.000. Ook gisteren heersohte er leven dige activiteit van de Italiaansche en Duitsche vliegers. Steunpunten en kampen in het achterland wer N.S.B.-uitzendingen. Van 15 Juni af hebben de N.S.B. uitzendingen als volgt plaats: Maandag van 18.30—18.45 uur (Hil versum II), Woensdag van 19.00— 19.15 uur (Hilversum II), Donder dag van 19.0019.15 uur (Hilversum II), en Zaterdag van 18.0018.15 uur (Hilversum I). den doeltreffend gebombardeerd. Concentraties voertuigen werden aangevallen. Een groot aantal voer tuigen geraakte in brand. Drie Curtiss toestellen werden door onze vliegers in luchtgevechten neerge schoten. In den loop van dag en nacht ondernomen aanvallen van ge vechtsvliegtuigen en duiklxxmimcn- werpers op de militaire installaties op Malta, die herhaaldelijk getrof fen werden, kwam het tot talrijke hevige luchtgevechten, waarhij 7 vijandelijke vliegtuigen vernietigd en talrijke andere door machine- geweervuur getroffen werden. Vijf onzer vliegtuigen keerden niet op hun steunpunten terug. Hieronder bevindt zich ook een zee-reddings vliegtuig, dat ondanks de duide lijk zichtbare Rood-Kruisteekens aangevallen en getroffen werd. In het Oostelijke deel van de MiddelIandsche Zee brachten onze torpedovliegtuigen niet ver van Haïfa een middelgroot tankschip tot zinken. Messdna is in den afgeloopen nacht opnieuw door Britsche vlieg tuigen in verscheidene golven aan. gevallen. Vele woonhuizen werden beschadigd. Eenige branden, die in het bergachtige gebied der pro vincie waren uitgebroken, konden terstond gehlusoht worden. Onder de burgerbevolking zijn geen slachtoffers te betreuren. Het luchtdoelgeschut, heeft 3 vliegtui gen neergehaald, waarvan er één voor de Golf van Catanin, het tweede tusschen Kaap Peloro en Villa San Giovanrii en bet derde ten Oosten van Augusta in zee stortte.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1