NOORD-HOLLAND Bij Sebastopol de hel losgebroken Vtrduister i Oistributienieuws DAGBLAD VOOR Verschrikkelijke toestanden in Leningrad Wat in Bohemen en Moravië bereikt werd üitK-: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebnreaoz: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DÉN HELDERr Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97. Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. ra-.m Bij contract," binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 6ste Jaargang No. 11820 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar fafw.) WOENSDAG 10 JUNI 1942 1'. Wederom 12 Amerikaansche schepen vernietigd Wat de aanvallen der R.A.F. kosten HOOFDKWARTIER VAN DEN fuHRER, 9 Juni. Het opperbevel an de weermacht maakt bekend: ■Jn het versterkte gebied van Se- astopol duren do gevechten vóórt, loor de zwaarste en sterke strijd- rachten van de luchtmacht doel- •effend gesteund, heeft onze infan- srie een aantal vestingwerken op eheersoherideheuvels stormender- and veroverd en tegenaanvallen an den vijand bloedig afgeslagen. Ten Noordoosten van Charkof lislukten vrij zwakke aanvallen an den vijand. In den centralen en ioordeiijken sector van het front ■erden de ingesloten vijandelijke roepen met doeltreffenden steun an de luchtmacht op een klein ge- ied samengedrongen. Plaatselijke anvallen van den vijand leverden een sucqes op. Op het Ladogameer werd een oopvaardijschip door bommen be zadigd. In Noord-Afrilta duren de krijgs- peraties nog steeds voort. De Brit- elie luchtmacht verloor hierbij 22 egtuigen. Bij een aanval overdag onder eenig militair succes op de naalkust scholen Duilsche jagers Britsche vliegtuigen neer.. Aan kust van de Noordzee schoot de tillerie van de marine een,vijan- lijk vliegtuig neer. lil den afgeloopcn nacht waren ijandelijke luchtaanvallen gericht p verscheidene plaatsen in West- laitschland. De burgerbevolking 'ed verliezen. Er T\-erd schade aan- ericht, voornamelijk in woonwij- en en aan openbare gebouwen, iachtjagers en luchtdoelartillerie •hoten 16 der aanvallende bom menwerpers neer. Bij het uiteen jagen van een voor Ie Sovjet-Unie bestemd groot vijan- efijk convooi in de Noordelijke Jszee hebben Staffellcapitün lcapi- lin Flechner,, gevedrtswaarnemer uitcnant Richtering en de vlieg- liigbestuurder onderofficier Puse- ec jich bijzonder onderscheiden. BERLIJN, 9 Juni (D.N.B.) luikbooten der spilmogendheden lebben de laatste dagen in de •atcren aan de Oostkust van Lmerika, in do Caraïhische Zee en de Golf yan Mexico, naar het- i.N.B. van militaire zijde ver leemt, wederom t\Vaal| Amerikaan die of in Amerikaanschen dienst arende koopvaardijschepen tot nken gebracht. Onder deze sche ien bevond zich een Noorsch rachtsohip, dat door de Ameri- oansohe regeering in beslag was -•nomen. Daar de schepen voor >en deel vlak bij de kust tot zin- ten werden gebracht, kon een ge- elte der bemanningen aan land tomen. Aanval op Engelsch con vooi. BERLIJN, 9 Juni (D~N.B.) Kaar het opperbevel van de weer macht meedeelt,-is in -den afge- lüopen 'hacht een Britsch convooi aart de' Zuidkust' van Engeland door Duitsche gevechtsvliegtuigen aangevallen. Toen de Duitsche gevochtsvliegtuigen het met groote onderlinge afstanden varende con vooi in het zcegebeid ten Zuiden van Torquay zagen, probeerden de schepen onmiddellijk door afweer- nianbeuvrëS aan den Duitschen aanval te ontkomen. Het door den luchtafweer der schepen gelegde spervuur .werd door de Duitsche vliegtuigen doorbroken. Een koop vaardijschip van 7000 brt. kreeg aan bakboord een bomtreffer van zwaar kaliber. Een ander koop vaardijschip van middelbare groot te werd eveneens beschadigd. Verkenning boven Engeland. BERLIJN, 9 Juni (D.N.B.) Van militaire zijde wordt medegedeeld: Gisteren in "den. loop van den dag en in den afgeloopen nacht hebben lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen uitgebreide verkenningsvluchten boven het Britsche zet?- en kust gebied ondernomen. Na' het ver vullen van hun taak jceerden de" .vliegtuigen met goede verkennings resultaten op hun steunpunten te rug. ZWARE TOL. STOCKHOLM, 9 Jtmi (ANP). Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft het ministerie van lnchtvaart toegegeven, dat van de acties van de Britsche luchtmacht- in West-Dnitschiand en de bezette gebieden in den afgeloopen nacht 18 Britsche bommenwerpers niet zijn teruggekeerd. DE TOESTAND IN SEBASTOPOL. BERLIJN, 9 Juni (DNB). De Duitschers beheerschen de ltfcht, zoo verklaarde de Sowjet-sergeants Wassili Sokolof, die bij een actie van verkenningstroepen uit Sebas topol in DuitsjjJie gevangenschap raakte, zoo verneemt het DNB. In Sebastopol is, zoo zeide de gevan- geijë, sedert de versterkte Duitsche aanvallen de hel losgebroken.' Ka^ zernes, pakhuizen, levensmiddelen en rhunitieopslagplaatsen staan in vlammen en de kaden aan de ha ven zijn zwaar beschadigd. Door de fnondei'bibken aanvallen van de Duitschers zijn vooral ook de be dieningsmanschappen van de lucht doelartillerie zwaar getixiffen. Zij hebben zware verliezen geleden. EEN MILLIOEN MENSCHEN. BERLIJN, 9 Juni (DNB.) De bolsjewistische luitenant Wladimir Nowikof van het 216e regiment in fanterie, die in den Noordelijken sector van het Oostelijk front ix^ Duitsche gevangenschap geraakte en eerst kort te voren uit Leningrad Eikenloof verleend BERLIJN, 9 Juni (D.N.B.)De Führer heeft aan kapitein Helmut Lent, groepscommandant van een eskader nachtjagers, Maandag het eikenloof bij het ridderkruis van het ijzerei) kruis verleend en hem den volgenden brief doen. toeko^ men: In dankbare erkenning van uw heldhaftig optreden in den strijd voor de to'ekomst van ons volk, ver leen ik u als 98sten soldaat der Duitsche weermacht het- eikenloof bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis. Denzelfden dag werd den aan het Oostelijk front gesneuvel den kapitein Robert Georg Freiherr von Malepert, gen. Neufville esca drillekapitein van een eskader duik bommenwerpers Posthüum, door den Führer het eikenloof verleend. In het Jeugdstorm-kamp te Lunteren. Heemtocht. Nat. Jeugdstorm-Ha sewinkel-Polygoon-Pax Holland m aan het front was aangekomen, heeft verklaard: „Tot nu toe zijn in Leningrad een millioen menschen omgekomen. Se dert Januari zijn er dagelijks bijna 10.009 door honger verzwakt gestor ven. De dooden worden 's nachts in auto's van de straten gehaald. Daar er geen kisten zijn, begraaft men hen in kalk. De ziekenhuizen zijn overvol, doch de dokters kun nen geen hulp verleenen, omdat er geen genees- en voedingsmiddelen zijn. Licht en kolen zijn er sedert maan den niet meer. Indien men weet, dat de bevolking van Leningrad zich sedert minstens negen maan den niet heeft gewasschen, kan men zich een voorstelling maken van de hygiënische toestanden. Ge- heele wijken der stad. zijn puinhoo- pen geworden. De belangrijkste fa brieken, de electrischo. centrale en de waterleiding zijn vernield. Hitier eert Heydnch HOOGSTE DUITSCHE ONDER SCHEIDING GEKREGEN. BERLIJN, 9 Juni (D.N.B.): In de mozaïekzaal der nieuwe rijks kanselarij is in tegenwoordigheid van den Führer de rouwplechtig- heid gehouden voor den plaat§- vervangenden rijksprotector in Bohemen en Moravië, S.S.- Obergruppenfüherer Reinhard -Hcy- drich. De staatsplechligheid werd bijgewoond door alle leidende man nen van den nationaal socialisti- schen staat, partij en weermacht, het geheele leiderscorps der S.S. en der politie. Ook staatspresident Dr. Haona was aanwezig. De Fübrsr heeft den overledene een der beste nationaal-socialisten genoemd, een der sterkste verdedi gers van de Dnitsche rijksgedachte en een der grootste tegenstanders van de vijanden van het Groot- Duitsche rijk. Heydrich, zoo zeide Hitier, is ge vallen als bloedgetuige voor het behoud en de beveiliging van het Groot Duitsche Rijk. Hoogste onderscheiding. In aansluiting hierop schonk de Führer den overledene als tweeden Duitscher na den overleden rijks minister Dr. Todt de ho'ógste on derscheiding, die het Duitsche Rijk kan verleenen: de hoogste rang in de Duitsche orde, en legde vervol gens terwijl de muziek het lied van den Goedén Kameraad speelde, 'n krans op de kist. Reichsfuehrer Himmler wees in zijn herdenkingsrede op de ver diensten van Heydrich voor de Duit sche politie en de SS. ,In het bijzon der vermeldde hij de, groote ver diensten van Heydrich voor den onbloedigen opmarsch in de Oost mark, in het Sudetenland en in Bo hemen en Moravië. Vervolgens ka rakteriseerde Reichsfuehrer SS. Himmler vooral het verdienstelijke optreden van Heydrich in den strijd tegen de vijanden van het rijk, hun organisaties en hun aanvoerders. Hij weer er verder op, dat de Duit sche criminecle politie de modern ste technische en wetenschappelijke uitrusting heeft gekregen. „Moei lijk was het voor I-Ieydrich", aldus de ReichsfuehVer o.m., tijdens den oorlog niet aa/n het front te mogen zijn." Aan het slot van zijn herden kingsrede noemde Reichsfueh rer SS. Himmler den overlede ne den man, die de vermaning belichaamt, dat Bohemen en Moravië Duitsch'rijks&eb'ied zul len blijven, 'zooals van oudsher het geval w&s. Nehroe bij Gandbi BANGKOK, 9 Juni (D.N.B.) Radio-Delhi deelt mede, dat Pandit Nehroe j.1. Zondag in Wardha, de woonplaats van Gandhi, is aange komen. Nehroe heeft reeds ver scheidene besprekingen met Gandhi gevoerd. De voorzitter van het Indische Nationale Congres, Azad, zal waar schijnlijk vandaag in Wardha aan komen. WAT DE ITALIAANSCHE MARINE PRESTEERDE. ROME, 9 Juni (D.N.B.): Vol gens een overzicht in de „Giornale dTtalia" hebben de bovenwater strijdkrachten van de Italiaansche marine sedert het begin van den oorlog tot eind Mei 1942 23 ontmoe tingen met deri vijand gehad- In diezelfde periode heeft de Tta liaansche marine 229 vijandelijke koopvaardijschepen en oorlogssche pen tot zinken gebracht, die geza menlijke tonnage hadden van 1.191.238 ton-. Daarvan werden 109 schepen in de Middellandsche Zeé in don grond geboord. ROOSEVELTS PROPAGANDA De Yankee neemt haar niet BERLIJN, 9 Juni (D.N.B.) De Deutsche Diplomatisch-Politische Korre&pondenz schrijft, dat het reeds lang Roosevelts doel is ge weest, het Amerikaansche volk voor te bereiden op eetconflict met de groote jonge volken. Toen hij zoo ver was, dat hij den ,schietoorlog" tegen de spilrno- gendheden afkondigde, geloofde hij, zich geen beperkingen meer te moeten opleggen. Binnen drie maanden wilde hij Japan van den Stillen Oceaan wegvagen, de ^vlo ten "der spilmogendheden wilde hij eveneens in korten tijd vernie tigen. Hoewel deze onjuiste belof ten holle frazen blekën te zijn. was' dat voor Washington geen be letsel om de oorlogsgebeurtenissen met bluf te blijven behandelen. Volgens hun oude gewbonte, al dus vervolgt de Diplo, hebben de mannen van Washington allen bondgenooten de meest doeltref fende hulp toegezegd, ook.toen 't aureool de Amerikaansche onover winnelijkheid te Pearl Harbour ver dween. Volgens, de lezing van' Washington beteekent de opne ming van een land in de leen- en pachtwet reeds de redding van dat land. De Amerikaansche bevolking" wordt gevoed met de onwaarschijn lijksfce berichten op het gebied van zee-oorlog en productieslag. Vooral nu tegen iedere verwachting in ook het Amerikaansche levensp'eil aan bedenkelijke beperkingen is onderworpen. De balans, die dat volk thans moet opmaken, is on bevredigend, want zij toont aan, dat de verantwoordelijke manhen hun ramingen uiterst lichtvaardig hebben opgesteld. In werkelijk heid streven Roosevelt' en zijn re geering met misleiding van hun landgenoot-en naar een heerschap pij over alle zeeën en werelddee- len, een streven, waarin zij en hun' Joodsche opdrachtgevers vroeg of laat zullen falen, aldus besluit de Diplo. AUSTRALIË VERDUISTERT. GENÈVE, 9 Juni (Afip.): Uit Melbourne wordt gemeld: Als ge volg van het bombardement van New Castte en Sydney door Japan- sche d-uikbooten, heeft het opper bevel maatregelen getroffen voor de verduistering van de geheele Australische kust (17.000 km.) tot 180 km. in het binnenland. AR1E VAN VLIET NAAR ITALIË MILAAN, 9 Juni (A.N.P.) Onze landgenoot Arie. van Vliet zal deze week naar Italië gaan en Zondag 14 Juni op de Vigorellibaan te Milaan in wedstrijden uitkomen. In een sprintwedstrijd zal hij het op nemen tegen de Italianen Astolfi en Bergomi. Nederland's oudste inwoonster, mej. M. Stenfert, werd Maandag te Dieren 103 jaar. Ook de Ned. Om roep kwam „tante Mleke" compli menteeren en interviewde de jubi- laresSe voor de microfoon. Pax Holland-de Haan. m Zóó behandelen de V.S. zeelieden OSLO, 9 Juni (D.N.B.) „De Ven eenigde Staten halen uit de inter- neeringskampen zeelieden voor de schepen, die een reis gaan maken door de gevaarlijke zones. De bele venissen van Noorsche zeelieden, die tegen hun wil van Amerika naar Moerniansk uioesteif varen, al dus luiden de opschriften van de artikelen in de Noorsche pers over de verhalen van twee Noorsche zee lieden, die van 'n door de Duitsche luchtmacht tot zinken gebracht vaartuig, dat in convooi voer, ge red konden worden. 2 Noorsche zeelieden hebben op een te Oslo gehouden persconferen tie schokkende mededeelingen ge daan over den druk, waaronder de zeelieden der verschillende landen door de Amerikaansche ihstanties tot aanmonsteren worden gedwon gen. Bittere aanklacht. Beide Noorsche zeelieden hebben met hun verhaal een aanklacht la ten hooren tegen de methode der Amerikaansche autoriteiten, die met iedere menschelijkheid spotten. Toen het schip „Raceland" met een inhoud van 10.000 brt. iq Boston oorlogsmatei iaal laadde, zoo verbel den de beiae Noqrsche zeelieden, wilden de meeste zeelieden afmon steren Zij werden echter gedwon gen dè reis met het schip in de ge vaarlijke zone mede te maken. On der- de bemanning ter sterkte van 45 man, waren er niet minder dan 16 nationaliteiten vertegenwoor digd. Weigerde men de reis mee te makiwi, dan werd de gage ingehou- Strijd tegen de Benesj-kliek BERLIJN, 9 Juni (A.N.P.): Onder het opschrift: „Duitsche po litiek in Bohemen en Moravië" pu bliceert de VÖlkische Beobachter een hoofdartikel van staatssecretaris S.S. Grupenführer K. H. Frank. Hij schrijft in dit artikel, o.m. het vol gende: In de late zomerdagen van 1941 had het zwaar getroffen vijandelijke front in het Oosten een ontlasting noodig en de aandacht der wereld moest worden afgeleid van de ver nietigende nederlagen der bolsje wieken. Een deel van dit tweede front van Churchill en Roosevelt moest In Bohemen en Moravië ont staan. Men geloofde bij het Tsje chische volk krachten te kunnen mobiliseeren, die daden van sabo tage zouden plegen en voor de oor logvoering noodzakelijke levens functies van het centrale landschap Bohemen en Moravië moesten sto ren. In dien tijd was de rijksprotector, Freiherr von Neurath ziek. De Führer besliste dat met het oog op den toestand S.S. Obengruppen- führer en Generaal der Politie Hei- drich de leiding van de zaken in het rijksprotectoraat Bohemen en Moravië .op zich moest nemen. On middellijk energiek optreden was noodzakelijk. De hoofddader. De toen fungeerende autonome re geering, die kennis droeg van de gevaarlijke ontwikkeling in Bohe men en Moravië, had tot dusver pas sief toegezien inplaats van scherp op te treden tegen alle invloeden, die het Tsjechische volksleven be dreigden en tegen Duitschland wa ren gericht. De voornaamste dader was de minister-president, de vroe gere legionaris en Tsjechóslowaak- sche gener»l Elias. De oorlog stelde twee taken: 1. Moesten de 'misdadige anti- Duitsche elementen uit het Tsjechi sche volkslichaam uitgeroeid wor den en 2. Moest een steeds nanwer aan eengroeien van Bohemen en Mora vië met Duitschland op politiek- economisch en bestuursgebied be nevens op alle andere levensgebie den voorbereid worden. Foutieve opbouw. De nieuwe regeering veroordeelde voor de eerste maal sinds de op richting van het protectoraat dui delijk en ondubbelzinnig de arg listige motieven van de emigran ten en de vijanden van Duitsch land in het land, proclameerde on dubbelzinnig haar positieven wil tot mede- en samenwerking met Duitschland en stelde zich bij alle acties aan den kant van den rijksprotector. Er werd een begin gemaakt met den ontworpen opbouwarbeid. De levensmiddelen voorziening der be- Volking was spoedig w^er in even wicht gebracht. Voor de eerste maal sedert het bestaan van den Praagschen burcht, werden daar Tsjechische arbeiders ontvangen. Terstond na deze ontvangst wer den maatregelen genomen om ver schillende door den oorlog ontstane Maan Maan op vanavond om onder 4.02 i\t\ 18.21 12 Juill 22.00 uur 28 Juni N.M tot morgenochtend V.M 21 Juni f q 5 ,uli e.k 5.Io uur L.K. VERKOOP EN AFLEVERING VAN GENERATORBLOKJES. De directeur van het rijksbureau voor Hóut heeft aan de fabrikanten en weddrverkoopers van houtblok jes voor gasgeneratoren een circu laire doen toekomen, waaraan het volgende is ontleend: Met ingang van 15 Juni 1942 is het verkoopen en afleveren van ge neratorblokjes aan verbruikers ver boden, tenzij tegen afgifte van bon nen van vastgesteld model en «tot geen grooter hoeveelheid dan op de bonnen vermeld. Alle verbruikers van geherator- blokjes, met uitzondering van die genen, die een vergünning bezitten om de door hen voor eigen ver bruik, benoodigde blokjes te ver vaardigen of te dóen, vervaardigen, dienen zich ter verkrijging van de vereischte bescheiden tc^t. het ktaó- pen en in onlangst nemen van generatorblojkjes te wenden tot den Rijksinspecteur van het verkeer, in wiens rayon zij woobachtig of ge vestigd. zijn. Wederverkoopers mbgen derhal ve op of na 15 Juni 1942 geen genc- ratorblokjes meer verkoopen en/of afleveren dan tegen ontvangst van de vastgestelde bescheiden. Fabrikanten mogen met ingang van genoemddn datum generator- blokjes uitsluitend verkoopen en af leveren aan wederverkoopers op een toewijzing, afgegeven door het Rijksbureau voor hout en tot geen grooter( hoeveelheid dan in diee toewijzing vermeld. Niet nakoming van deze voorwaarden is strafbaar. den en werd men in de gevangenis - geworpen. Wanneer een Noorsch zeemafl zich te lang aan land op houdt, dan wordt hij naar een in- terneeringskamp v overgebracht en van daar weer op het schip ge bracht. Vervolgens gaven de beide Noren een uiteenzetting van de gevaarlij ke reisover den Atlantischen Oceaan, waarbij het convooi her haaldelijk moest omkeeren, daar de Britt,en hadden gerapporteerd, dat een Duitsch slagschip in de buurt was. Ten slotte werd het convooi door de Duitsche lucht macht aangevallen en zoo kwamen de beide Noren tenslotte weer in Noorwegen terecht. HALIFAX OVER HET DUIKBOOT GEVAAR. GENEVE, 9 Juni (AFIP). Uit New York wordt gemeld: in een redevoering uitgesproken aan de Universiteit te Syracuse heeft Lord Halifax, ambassadeur van Groot-- Brittannië, den nadruk gelegd op den buitengewonen ernst van het duikbooténgevaar en op de nood zakelijkheid voor de geallieerden doelmatige verdedigingsmettyodes te vinden. „Niemand, besloot hij, mag de belangrijkheid van deze taak onderschatten." gebreken voor de arbeiders min der gevoelig te maken. Heydrich heeft bevel g^e- ven tot loonregelingen, er werd een vettoelage gegeven, waar- door de vetrantsoenen der be wapeningsarbeiders werden aangepast aan het Duitsche rantsoen, er werden fabrieks- cantinè3 ingericht en fietsen beschikbaar gesteld, benevens 200.000 paar werkschoenen kos teloos onder de arbeiders ver deeld. Er werden to«lagen ge geven- aan kiifderrijke arbei dersgezinnen en gratis vacan- ties voor bewapeningsarbeiders. Er werd een begih gemaakt met de emigratie van de in het protectoraat nog zeer tal rijke j'odmi, die als trouwe helpers van Londen en Mos kou, vooral echter als avant- garde van Benesj bijzondere factoren vormden in den woe kerhandel en de fluisterpropa- ganda. Door zeer strenge disci pline in de (prijzen kon de 0 woekerhandel tegengegaan worden en het. gebruik van de arbeidskrachten wérd straf geregeld. Twee groote werken kwamen een dag voor Hevdrich's dood tot stand: de ingrijpende bestuursher- vorming en de Tsjechische jeugd dienstplicht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1