NOORD-HOLLAND JAPAN VEROVERT STEUN PUNTEN OP ALEQETEN Vtrduistir DAGBLAD VOOR De laatsten der Mohtcanen Eeuwfeest van de kerk fe Westzaaa Bommen op Great Yarmouth SEBAST0P0L Jitf?.: N.Vv Uitg. Mij. Hóllands Noorderkwartier. Redactie, en Administratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2« lijnen). ALKMAAR: Langestraat 97. Tel. 3332. SCHAttER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone ad venten ties 11 ct. p. m .tn Bij contract, binnen een laar te «e- bruiken. belangrijke k«>rtinu. Prij zen worden op aanvraag verstrekt ISste Jaargang No. 11821 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) DONDERDAG 11 JUNI 1942 Bij Midway 2 geallieerde vliegkamp- schepen gezonken Amerika niet meer in staat aanvallen op Japan te doen TOKIO, 10 Juni (D.N.B.) - Het Japansche hoofdkwar tier maakt bekend, dat Japansche vlootstrijdkrachten op 7 Juni in nauwe samenwerking met legereenheden verscheidene vijandelijke steunpunten ©p de Aleoeten hebben bezet. De operaties duren nog voort. Grootc vernielingen aangericht TOKIO, 10 Juni (DNB.) Het Japansch& hoofdkwartier maakt rder bekend, dat bij de gevechten In het gebied der Midway-eilanden twee vijandelijke vliegkampschepen ran de „Enterprise" en de „Hornet" klasse tot zinken zijn gebracht. Bo vendien werden 120 vijandelijke ma thines neergeschoten. Op de Mid way-eilanden zijn belangrijke mili taire inrichtingen verwoest. In het gebied van Dutch Harbonr (Aleoeten) is een groot vijandelijk transportschip tot zinken gebracht, er werden petroleuminstallaties als mede een vliegtuighangar vernield, li vijandelijke vliegtuigen zijn neer geschoten of vernield. De Japansche verliezen bedragen: een vliegtuigmoederschip tot zin ken gebracht, een vliegtuigmoeder schip en een kruiser zwaar bescha digd en 35 vliegtuigen niet op hun basis teruggekeerd. I TOKIO, 10 Juni (Domei): Ka pitein Hideo Hiraide, clief van de pcrsaf deeling der marine van het keizerlijk hoofdkwartier, heeft in een radiorede de aanvallen op Dutcli, Harbour. en de Midway ei landen gevoelige slagen genoemd" voor het Amerikaansclie vasteland, waarbij, tegelijkertijd Japan's ver dedigingsoorlog 2500 zeemijlen naar liet Oosten werd .verlegd. Hij zeide verder, dat in de toekomst de ope raties der Japansche marine door steeds toenemende activiteit zullen worden gekenmerkt. De strategie van admiraal Yama- moto bij de operatics in den Stillen Oceaan zijn er op gericht geweest de vijandelijke yliegtuigmoeder- schepen te vernielen. Met dat doel heeft hij een aanval op de Midway- eilanden ondernomen en een vijan delijke marineformatie, bestaande I uit vliegtuigmoederschepen, aange pakt. Toen de vijand niet wilde vech ten, hebben Japansche vlicgtui- 'gen den strijd' naar den vijand gebracht ën ten slotte twee Amerlkaansctie vliegtuigmoe- derschépen van het type Ener- prise en Hornet tot zinken ge- Dracht. Overdreven propaganda. De Japansche actie tegen de Aleoeten heeft het steunpunt van den vijand vernield, van waaruit deZe Jaspan kon aanvallen. Zooals gewoonlijk,,aldus Hir-aide, beweren de geallieerden dat zij een groote overwinning, hebben behaald en dat de Amerikaansche vloot, hij de Midway-eilanden twee Japansche vliegtuigmoederschepen tot zinken gebracht, twee andere zwaar be schadigd en drie slagschepen tot zinken gebracht heeft. Hiraide ver aarde, dat. het verwonderlijk is, t de vijand niét in staat is de pansehö marine-ecniheden lan dingen en het bezetten van de Westelijke Aleoeten te beletten zijn eigen gebied of te verhin deren, dat de Japanners Svdnev en Newcastle beschieten, zooals uit buitenlandsche berichten blijkt ten tijde van den aanval op de Mid way eilanden. Hij zeide verder, De moord op Heydrich PRAAG, 10 Juni (D.N.B.) Naar blijkt uit een officieele bekendma king, zijn bij het onderzoek naar de moordenaars van Heydrich on wraakbare aanwijzingen gevonden, dat de bevolking van het dorpje Liditz bij Kladno hhlp en steun heeft verleend aan den kring van mogelijke daders. Deze herwijzen zijn ondanks ondervraging zonder medewerking (Jer dorpsbewoners geleverd. In het plaatsje zijn voorts staats vijandige drukwerken, onslagplaat scn van wapens en munitie en een geheime zender gevonden. Ook bevindt een aantal dorpsbewoners zich in hot buitenland in actieven dienst van den vijand. Tegen bet plaatsje met zijn 4S3 zielen zijn strenge maatregelen, genomen. dat dergelijke overdreven propa ganda slechts dient om de Japan sche overwinning te bevestigen. De pogingen van den vijand het verlies te bemantelen doen komisöh aan. De Japansche strijdkrachten konden de Wes telijke Aleoeten bezetten omdat de vijand niet in staat was versterkingen ,naar het Noor den te zenden wegens den zwaren aanval der Japanners op de Midway eilanden. Zeggend,^dat de Japansche ma rine nooit een schip verliest zon der den vijand nog grootere scha de toe te brengen, verklaarde Hi raide dat de Japansche marine voornemens is de overgebleven vijandelijke vliegtuigmoedersche pen te vernielen en indien deze taak, ondanks verliezen, ten uit voer kam worden gebracht, heeft de marine haar doel bereikt. Hij wees er op, dat de operaties der marine de internationale datum- lijn overschreden en het Oostelijke deel van de Stille Zuidzee hebben bereikt en dat het bezetten van de Westelijke Aleoeten het zwaard op de keel van den vijandheeft geplaatst. De getorpedeerde vliegkamp- schepen. ROME, 10 Juni (Stefani) De twee Amerikaansche vliegtuigmoe derschepen, die door de Japansche strijdkrachten nabij de Midway- eilanden tot zinken gebracht zijn en die behoorden tot de „Enterpri se" ,en de „Hornet—klasse, hadden een. inhoud, van 19.900 resp 19 800 ton. Zij haddei^ elk écn bemanning vap 2000 koppen. 'De snelheid be droeg 34 knoopen. Aan boord van de Enterprise bevonden zich 80 en aan boord van «de Hornet 77 vlieg tuigen. Vliegtulgverliezen bij D-tch Harbor TOKIO, 10 Juni (DNB.) Naar het. Japansche hoofdkwartier nog meedeelt, zijn bij de opératies in 't gebied van Dutch Harbour 14 vijan delijke vliegtuigen neergeschoten of vernield. GEEN AANVALLEN OP JAPAN MEER? TOKIO,,10 Juni (D.N.B.): De marine deskundige schout bij nacht Tosjie Matsoenaga, lid van het Huis .van Afgevaardigden en Tahzo Sannami, leider der mari tieme afdeeiing van de Japansche luchtvaartmaatschappij, hebben de volgende -verklaring afgelegd: Het feit, dat de marine de Aleoe ten en het eiland Midway bij ver rassing heeft aangevallen, is van groote beteekenis. Want op deze wijze had Amerika geen tijd de Aleoeten te gebruiken als basis voor luchtaanvallen op Noord-Ja pan. Amerika aldus vervolgden zij, is nu niet meer in staat luchtaan vallen op-Japan te doen, want bet heeft nog slechts een of twee vlieg- tuigmoederschepen oyer. GEEN BERICHTEN UIT ALASKA. STOCKHOLM, 10 Juni (B.N.B.: Dé chef van de Amerikaansche vloot, admiraal King heeft, naai de Britsche'berichtendienst meldt, verklaard, dat uit de wateren van Alaska sedert den Japanschen aan val op Dutch Harbour geep berich ten zijn ontvangen. MADRID, 10 Juni (DNB). - Uit Bogota wordt gemeld, dat aan de grens tusschen Colum- bia en Venezuela 'n expeditie van arbeiders op een petrole- umveld door Indianen is aan gevallen. De Indianen schoten hun pijjen af, waardoor ver scheidene arbeiders ernstig gewond werden. De Nederlandsche Omroep op bezoek bij den uitvinder van „De radio in een lucifersdoosje". De veYslaggeVdr J.-Visser in gesprek met den 18-jarigen Hugo Pit. Links van beiden de geluidstechnicns B. Vrijal- denhoven. Ned. Omroep-Vermeülen-Pax Holland m Italië twee jaar in den oorlog MET VERTROUWEN HET DERDE JAAR TEGEMOET. ROME, 10 Juni (D.N.B.) Op den tweedén verjaardag der ïtali- aansche declnèming aan den oor-, log heeft partijsecretaris minister Vidussoni een boodschap gericht aan den chef van den generalen staf d.er Italiaansche weermacht, waarin hij opnieuw de diepe ver bondenheid .bevestigt van de zwarthemden met de Italiaansche weermacht. In deze twee oorlogs jaren heeft het onder den lictoren- bundel vereenigde Italiaansche volk op elk uur ervaren, dat de wapens het instrument vormen, dat op hét slagveldde .revolution- naire doelstelingen zal verwezen lijken. In den trouw in het geloof, waarmede de partij haar hoogste erkenning tot uiting brengt jegens alle aan de fronten strüdende sol daten, is de zekerheid van de overwinning gelegen. Ook heeft minister Vidussoni een boodschap gezonden aan de Italiaansche marine, die vandaag den vlootdag viert. Hierin brengt hij aan de marine de groeten over van de fascistische partij en brengt hij haar hulde voor haar dappere heldendaden in deze twee jaren. N De Popoio d'Italia schrijft, dat Italië aan het begin van het derde oorlpgsjaa'r te land, te water en in de lucht, als mede in zijn wapenindustrie, sterker is dan tcvoreii. Den geheelen -oorlog door heeft de Duce de natie stevig in han den gehad en heeft bij haar door alle stormen heengeleid. Italië zet zijn oorlogsinspan ning voort en ziet .mét N ver trouwen de eindoverwinning tegemoet. Tóch gas-oor)og? BOLSJEWISTEN ZOUDEN ZICH VOORBEREIDEN. BERLIJN, 10 Juni (D.N.B.) Van militaire zijde verneémt het D.N.B.: In den laatsten tijd wordt in de Sowjet-Unie een bijzondere waar de gehecht aan óe paraatheid inza ke den gasoorlog. Wanneer officieel slechts verdedigingsmaatregelen worden genomen, zoo wordt toch in het geji#ira in de Sowjet-Unie de offensieve gasoorlog voorbereidt, aldus verklaarde de Bolsjewisti sche eerste luitenant Matweij Lew- kowski van he{ eerste stootleger va,n 'het eerste gardecorps. Verder verklaarde de in Duitsghe gevan-. genschap geraakte Bolsjewistische eerste luitenant: „Ik behoorde lan gen tijd tot den sta'f en heb van z,eer nabij de werkzaamheden kunnen waarnemen. Daar naar de meening van de hooge legerleiding de Duit- sche legers op den duur niet togen te houden zijn, wil men zijn toe vlucht tot het laatste redmiddel nemen". De Britscbp veriiezèo STOCKHOLM, 10 Juni (A.N.P.) Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft de plaatsvervangende minister-president,'Attlee, heden de verl iezen van het Britsche 'rijk se dert het uitbreken van den oorlog tot 1 Sepjember 1941 als volgt opge geven: Vereenigd Koninkrijk: 42.267 doo den, 32.903 gewonden, 53,634 gevan genen en 16.203 vermisten. Dominions: 4.655 dooden, 7.279 ge wonden, 3,104 gevangenen en 8.785 vermisten. Indië en Birma: 1.439 dooden, 5.374 gewonden, 1.714 gevangenen en 64 vermisten. Koloniën: 61 dooden, 807 gewon den, 6 gevangenen en 4.669 vermis ten. Het kerkgebouw van de Ned. Herv. kerk alhier bestaat deze week 200 jaar. Met een bijzonderen dienst is dit feit herdacht. Ouder dan het gebouw is echter de bestemming van deze plaats als centrum Van religieuze handelingen. Het dorp wordt reeds in 866 onder den naam Westzegnen vermeld als een kerke lijke gemeente. De oude toren, die in 1843 instortte, moét hebben ge dateerd uit de negende eeuw. Bo vendien zijn er verschillende aan wijzingen, dat de plek, waar de kerk staat, ook in voor-christelijke tijden een rol speelde in het gods dienstig leven onzer voorouders. Bij den toren, waarvan een be schrijving bekend is van de West- zaner Simon Jongewaard, uit 1300, werd in 'het begin van de 14de eeuw een jGotische kerk opgetrok ken, die i$ 1574 door de Spanjaar den is verwoest. De toren bleef toen nog behouden. Nadatrnien zich lan gen tijd met een houten noodkerkje had beholpen, werd in 1740 het huidige gebouw neergezet. Op'Nieuwjaarsdag viél echter de toren aan de slechte verzorging der gebouwen ten offer, waarmede een .van de weinige oude torens, die de Zaanstreek telt, verloren ging. Eerste brandnetels geveild UTRECHT, 10 Juni. He' denmiddag verschenen de Utrechtsche groentenhandela- ren van Berkel en Gerard en de tuinkweekerij Gdlvani uit Zuilen ter veiling met de eer ste kisten eetbare brandnetels In totaal werd 24 kg. brand netels geveild tegen den prijs van 20 cent per kg. Naar men ons verzekerde, zal dit voor beeld navolging vinden. Maximumprijzen alcoholvrije dranken Nu het zomerseizoen rfadert en de beperking van het bierverbruik de vraag naar alcoholvrije dranken heeft doen toenemen, is het nood zakelijk gebleken de prijzen, waar voor deze dranken xeri hoogste aan het publiek mogen worden ver kocht, opnieuw vast te stellen. Blijkéns een mededeeling van den gemachtigde voor de prijzen is thans de hoogst toelaatbare Con sumptieprijs vastgesteld voor lirno- nadegazéuse in groote en kleine fleschjes (resp. met een'inhóud van 3/10 L. of meer en van minder dan 3/10 L.) en van chocolade en vruch tendranken. Daarbij is een onder scheid gemaakt tusschen: 1) de kleine café's' en slijterijen met een vergunning of een verlof als bedoeld in de drankwet. 2) de consumptietenten en canti- nes. 3) de grootere inrichtingen, die naast de verstrekte consumptie en gebruikelijke bediening nog een ex tra gerief bieden en op grond daar van gewoon waren hoogere prijzen te berekenen. Voor elk dezer groepen zijn af zonderlijke prijzen voorgeschreven, waarboven niet mag worden ver kocht. Voor nadere bijzonderheden wordt naar de officieele mededee- lingen in de bladen .verwezen. zwaar bestookt HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 10 Juni. Het opperbe vel der weermacht deelt mede: Voor Sebastopol slaagden de Duit- sghe troepen er in hevige gevechten en met doeltreffenden steun *an de luchtmacht opnieuw in, versterkin gen te nemen. Bij plaatselijke ge vechtshandelingen ten Zuidoosten van bet Il.nenme&r werden van 3 tot 6 Juni 483 vijandelijke gevechts stellingen .vernietigd. Aan het Wol- choffront strandden concentrische vijandelijke aanvallen op een brug- gehoofd op de dappere houding der bezetting. In gevechten van dichtbij vernietigde deze op 8 en 9 Juni-24 tanks. In" Noofd-Afrika werden ook gis teren lievige gevechten geleverd Vij andelijke tegenaanvallen werden mat bloedige verliezen voor den vij aiid afgefelagen. In dén afgeloopen nacht heeft de luchtmacht het havengebied van Great-Yarmouth- bestookt met bom men van zwaar kaliber. Duikbooten hebben in de Ameri kaansche wateren 8 vijandelijke koopvaardijschepen met een geza- menlijken inhoud van 41.000 ton en een bewaking'svaartuig tot zinken gebracht en een grooten koopvaar der-door to/pedotreffers beschadigd Voor de Canadeesche kust zijn twee vischkotters door artillerievuur tot zinken gebracht. BERLIJN, 10 Juni (D.N.B.) Met betrekking tot den aanval van Duitsche 'gevechtsvliegtuigen op Grcath Yarmouth deelt het opper bevel der weermacht mede: ,Bij ,goed zicht op den grond na- Arden de Duitsche gevechtsvlieg tuigen het gehied van de groote visscherhaven Great Yarmouth en lieten hun bommen boven bet hoe', vallen. Een boni -van zwaar kali her ontplofte op den kademuur, andere treffers veroorzaakten in het havengebied groote schade- Ondanks fel vijandelijk afweer vuur keerden de Duitsche ge.vechtr vliegtuigen na hun taak te hebben vervuld, behouden op hun start plaatsen terug. Britsche havenstad gebom bardeerd. BERLIJN, 10 Juni (D.N.B.), - Duitsche gevechtsvliegtuigen, die in den afgeloopen nacht, gewapen de verkenningen ondernamen bo ven het Britsche zee-^en kustge bied, hobben een belangrijke Brit sclie - havenstad aan de Oostkust van Engeland met bommel be stookt. Er werden goede treffer? geplaatst. Aan het front van de Noorde lijke Jlszee bombardeerden Duit sche gevechtsvliegtuigen en duik bommenwerpers belangrijke snoor lijnen in het gebied van Möer- mansk. Een goederentrein werd bi' een aanval van Duitsche duik bommenwerpers zwaar beschadigd en bleef brandend stilstaan. Tij dens herhaalde/ luchtgevechten schoten Duitsche jagers vier vijan delijke toestellen van het type Hurricane neer. Weinig Britsche vliegtui gen boven Duitschland. BERLIJN, 10 Juni (D.N.B.): In den afgeloopen nacht zijn slechts enkele Britsche vlieg- 1 tuigen de Duitsche Bocht bin nen gevlogen. Nog voor het bereiken van het kustgebied keerden zij in (echter weer in Westelijke richting terug. De aanvallen op SebastopoL BERLIJN, 10 Juni: (D.N.B.): Met onverminderde kracht duren, naar van militaire zijde verluidt, de luchtaanvallen van de Duitsche formaties gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers op de verdedi- gingsi'nstallaties van Sebastopol voort. Ook het centrum der stad en de voor de bolsjewistische ravi tailleering over zee belangrijke ha veninstallaties van Sebastopol lig gen voortdurend onder een bom- menhagel van de Duitsche gevechts vliegtuigen. (De bolsjewistische ja gers wagen zich al sedert dagen niet meer in de buurt van de Duit sche gevechtsvliegtuigen. De uit werking van de Duitsche luchtaan vallen op Sebastopol kon door Duit sche verkenningsvliegtuigen, «die ononderbroken boven het versterk te gebied van Sebastopol vliegen, worden waargenomen. Overal, in 't centrum der stad, alsmede in het havengebied woeden zware bran den. De enkele vliegvelden der holsjewistfen werden door de -Duit sche torpedovliegtuigen met zeer groote uitwerking aangevallen. Hierbij werden talrijke bolsjewisti sche vliegtuigen in brand gescho ten. Maan Maan op vanavond om onder 4.28 fy/y f\| 19.24 ft Juni 22 UI uur 28 Juni N.M tot morgenochtend V M 21 Juni iq Juli E K 5.1o UW L.K. Felle braad te Breezand In een blok van vier woninr gen- aan de Zandvaart te Bree zand, waarin de gezinnen A. van Loon, P. van Looin, G. Verresen, J. Ufkes en een paar Hcl- dersche families wonen, brak. Maandagmiddag brand uit. Waar en hoe deze brand ontstaan is, is onbekend gebleven. Toen de fami lie P. van Loon bemerkte dat het boven brandde, greep het vuur, aan gewakkerd door den wind, zoo fel om zich heen, dat de vlammen da delijk uit#het dak sloegen. Er viel dan ook niet aan te denken iets uit de slaapkamers te redden. Beneden kon men nog een en ander naar buiten brengen. De woning van de'n heer P. van Loon brandde bijna geheel uit. Ook de zolder van den heer G. Verre sen vatte even vuur, maar de brand weer wist verdere uitbreiding te voorkomen. Wel sprongen verschei dene ruiten in'de andere woningen en bekwamen de bewoners daar van, die intusschen hun huisraad naar buiten droegen, allen water schade. De scheidsmuur .tusschen de wo ningen van de families van Lóón en Verresen, die scheëft getrokken door vuur en water, op vallen stond, •moest door de brandweer* om onge lukken te voorkomen, omgehaald worden. De aardbeienpluk uit de kassen is in vollen gang In Roelofarendsveen komt men op het oogenblik handen te kort Polygoon-Sagers-Pax Holland, m STILTE EN STRIJD Het nacht. Vliegtuigen razen J door het duister met den dood aan boord. Afio:eer geschut blaft dat de ramen staan te klappen in hun sponning en. Binnen den lichtkring van de lamp zit een man achter zyn I werk. Maar zijn gedachten dwa- J len af naar de verschrikkingen van den tijd waarin hy leven moet. Telkenmale als hij poogt zich in zijn boeken te+oerdiepen, rukt de onrust van de wereld aan zijn ruiten. Boven ^lapei zijn vrouw en zijn kinderen: een zorg en een rijkdom. Hij maakt ee» stillen rondgang door het nachtzwarte Jiuis en luistert noar hun ademhaling, hoe gerust I die is, terwyl de wereld in zyn voegen kraakt. Weer beneden talmt hij met de hervatting van het werk. Het papier ligt wit te wachten. On- der de lamp bloeit een roods I gloxinia. De drie bloemen staan recht op hun stengel geheven als /drie bokalen fonkelenden wijn. I ,ffet is in de kamer zoo stil als i het bloeien van bloemen" valt i hem een versregel in uit zijn boekenkast. Zij was z y n ge- schenk, deze plant. Eq zij bloeit door haar goede zorgen. Een dagelijksche vreugde voor heel i het klein gezin. Is het zoo niet met alle dingen t Al regent het rondom mortel en puin het gelukkig gezin- is een bouwsteen, "lie niet zal breken. Een man buigt zich over z^n I werk, zijn pen vliegt over het j papier. Als hij opstaat, bevindt k hy met verbazing, dat het stil is geworden rondom. Als had de rust in hem zich uitgebreid over k dewereld (Uit ,Met Vaderland").

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1