NOORD-HOLLAND PACT Verduister Engeland en Sowjet-Unie PAARDEN TE KORT? Dan Ossen DAGBLAD VOOR Weer terreinwinst bij Sebastopol Uitg.: N.V. Uit*. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie* en Administratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97 Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een laar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang No. 11823 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER. Alkmaar fafw.) ZATERDAG 13 JUNI 1942 tusschen I Eveneens accoord met Washington LISSABON, 12 Juni (A.N.P.). Naar de Britsche nieuwsdienst meldt, heeft Eden het sluiten van een Engelsch-Russisch bondgenootschap voor weder- zijdsche hulpverleening na den oorlog tegen „eiken aanval van de as" bekend gemaakt. Voor het voe ren van de onderhandelingen is Molotof, de minis ter van buitenlandsche zaken der Sowjet-Unie, in Engeland geweest. Vervolgens is Molotof per vlieg tuig naar de Vereenigde Staten gereisd, om de kwestie der samenwerking met president Roosevelt te bespreken. Verdrag geldt voor 20 jaar GEEN SURPRISE...." LISSABON, 12 Juni (A.N.P.) Naar de Britsche berichten dienst in een extrabericht uit Washington meldt, heeft de woordvoerder van het Witte Huis verklaard dat Molotof en President Roosevelt bij hun besprekingen ook tot een ac- coord gekomen zijn „over fun damenteels vraagstukken eener samenwerking tusschen de Sowjet-Unie en de Ver eenigde Staten tot behoud van den vrede en de veiligheid na den oorlog". Geen afzonderlijken vrede. Ter aanvulling op het bericht over het sluiten van het verdrag van bondgenootschap met de Sowjet-Unie, meldt de Britsche nieuwsdienst, dat de Engelsohe minister van Buitenlandsche Za ken, Eden, de clausules van het verdrag heeft bekend gesmaakt, waarin Groot-Brittannië en de Sowjet-Unie zich bereid verklaren, geen vrede te sluiten zonder we- derzijdsche instemming. Voorts wordt hierin verklaard, dat men „geen territoriale winst zoekt". In de clausules wordt verder nog het volgende gezegd: Het pact is gesloten voor een duur van twintig jaar, beginnende met het einde van den oorlog. Het voorziet in een wederkeerige hulpverlee ning tegen eiken aanval en zal worden opgenomen in een blij vend Europeesch pact. Voorts maakt de Britsche nieuws dienst bekend, dat Groot-Brittan nië en de Sowjet-Unie een volle dig militair bondgenootschap voor den duur van den oorlog en twin tig jaren na afloop van den oor log hebben aangegaan. In het La gerhuis heeft minister Eden mee gedeeld, dat de besprekingen van Molotof met president Roosevelt „uiterst nuttig en bevredigend"- geweest zijn. Aan den door Reuter gepubli- ceerden tekst van 't verdrag over het bondgenootschap met de Sov jet-Unie kan nog ontleend wor den, dat het verdrag, „zoo spoe dig mogelijk" geratificeerd moet worden. De uitwisseling der rati ficatie-oorkonden dienst „zoo spoe dig mogelijk" in Moskou te ge schieden. Na uitwisseling der ra tificatieoorkonden treedt het ver drag in werking. Het verdrag is gedateerd: Londen, den 26sten Mei 1942. Molotof in Washington. STOCKHOLM, 12 Juni (DNB). Naar Radio New York meldt, heeft Molotof van 29 Mei tot 4 Juni in Washington vertoefd. Zijn aanwezigheid was streng geheim gehouden. Bij zijn besprekingen met president Roosevelt, waren ook generaal Marshall en admi raal King aanwezig. Radio Moskou meldt, dat ter gelegenheid vn de onderteekening van het verdrag tusschen de Sow jet-Unie en Groot Brittannië, te legrammen zijn gewisseld tusschen den koning van Engeland en Ka lium, den president der Sowjet- Unie. De oorsprong van het ver drag. STOCKHOLM, 12 Juni (D.N.B.: Dagens Nyheter meldt uit Londen, dat de eerste steen voor het ver drag van bondgenootschap tusschen Engeland en de Sovjet-Unie reeds vijf maanden geleden gelegd is ter gelegenheid van Eden's bezoek aan Moskou. Stalin en Eden hebben al daar onderhandeld over de vor ming van Europa na den oorlog. Stalin eischte, dat de Sovjet-Unie het grootste deel zou behouden van het destijds door de Sovjet-Unie be zette Oostelijke Polen, waarvoor Polen door gebieden in het Westen schadeloos gesteld zou moeten wor den. Op 25 Mei was men tot een ac- coord gekomen. Het verdrag is toen op 26 Mei in de kamer van Eden in het Foreign Office onderteekend. Voordat het verdrag onderteekend kon worden, hadden zeven offici- eele conferenties plaats gehad. De onderteekening geschiedde met den gouden vulpenhouder van Churchill iu het schijnsel van vele filmlampen. In aan sluiting daarop hadden de on derteekenaars met champagne geklonken op het slagen van het verdrag. Dagens Nyheter meldt nog, dat het opvallendst in dit verdrag het feit is, dat een afbakening der gren zen van de Sovjet-Unie voor de toe komst ontbreekt. Dit is waarschijn lijk gebeurd met het oog op Turkije en andere neutrale Europeesche Staten, alsmede met het oog op de Poolsche emigranten. Het „tweede front". STOCKHOLM, 12 Juni (DNB.) Na het tot stand komen van het Engelsch-Sowjetrussische verdrag wijst men er in officieele kringen op, zoo meldt de Londensche cor respondent van de „Nya Dagligt Allehanda", dat in het verdrag omtrent het vormen van een twee de front niet gezegd wordt: „wij zullen in het jaar 1942 een twee de front vormen." De Londensche correspondent van de „Nye Dagligt Allehande" is van meening, dat deze woorden beteekenen, dat, indien de militai re adviseurs het mogelijk en ver standig achten met het oog op de verschillende factoren, het tweede front dit jaar reeds tot stand zal worden gebracht. Strikt geheim. De Engelsche nieuwsdienst meldt nog, dat slechts enkele diploma ten in Engeland en slechts enkele in vertrouwen genomen journalis ten kennis gekregen hadden van het bezoek van Molotof aan Lon den, daar dit bezoek op verzoek van Moskou geheim gehouden moest worden en er dientengevol ge soherpe voorzorgsmaatregelen genomen zijn. Het bondgenootschap. BERLIJN, 12 Juni (D.N.B.) „Voor de groote massa moge het een verrassing geweest zijn te vernemen, dat Groot- Brittannië en de Sowjet-Unie een overeenkomst zijn aange gaan, waarin zij hun bondge nootschap voor het voeren van den oorlog en voor het tijd perk na den oorlog versterken, in werkelijkheid is er sinds de toenemende verscherping van den toestand voor de Engelsch- Amerikaan3che mogendheden en voor Moskou reeds weken lang openlijk over gesproken, dat de samenwerking tusschen hen versterkt moet worden". Aldus begint de Diplo haar commentaar op het verdrag van bondgenootschap tusschen Enge land en de Sowjet-Unie, waarna zij aldus vervolgt: Nadat Was hington onlangs door een uitge breider regeling van de Leen- en Pachtwet, tegenover de bolsjewie ken een „gebaar van opmontering" gemaakt had, heeft Londen thans door het sluiten van dit bondge nootschap het bolsjewisme verder willen opmonteren, waarmede het tevens de stemming in eigen land heeft gemeend te kunnen verbe teren. Bijzonder opmerkelijk acht de Diplo het feit, dat thans Moskou is opgenomen in de afspraken van het z.g. Atlantische charter. Deze ont hulling is van algemeen belang bij dit nieuwe BritschBolsjewistische bondgenootschap. Elke deelgenoot wenscht eerst door de offers van den ander gered te worden en denkt dan op zijn manier van het verdere vedrag gebruik te maken. De vol keren van Europa echter, die in dezen strijd hun bestaan en hun toekomst willen beschermen, kun nen pas thans goed inzien het drin gende gebod van dit oogenblik: niet te rusten, alvorens een volledige overwinning aan dit bondgenoot schap het verdiende einde bereidt. Nieuwe hoofdstad van Empire? STOCKHOLM, 12 Juni (DNB) In verband met het bond genootschap tusschen Enge land en de Sovjet-Unie ver klaarde Radio Boston: Bijzonder actueel is thans 't denkbeeld eener volledige re organisatie van het Britsche wereldrijk. Men spreekt er over, de hoofdstad van Lon den naar Ottawa of Kaapstad te verplaatsen. Kaapstad heeft het voordeel eener zeer cen trale ligging. Ten gunste van Ottawa spreekt, dat het gun stiger gelegen is voor de Britsch-Amerikaansche samen werking. „In Duitschland de os niet weg te denken" VOOR LICHTERE GRONDEN IN NEDERLAND ZEER BRUIKBAAR GEACHT. (Van een bijzonderen medewerker) „Vort", zegt de voerman. De machtige spieren van de Bel gische koudbloed spannen zich, maar ze zijn niet machtig genoeg om de rijk gevulde mestkar door de soppige akker te zeulen. Twee driemaal wordt de poging herhaald, maar de wagen komt geen streep verder. Dat ziet er slecht uit voor de voedselvoorziening van de Duitsche weermacht, want wil het stuk grond bij het vliegveld „er gens in Nederland" zijn baten af werpen, dan zal er eerst een behoor lijke portie stalmest op gebracht moeten worden. De voerman kijkt bedenkelijk, maar plotseling klaart zijn gezicht op. Om den hoek van een loods verschijnen twee zwarte koppen met groote horens en dan sjokten honderden kilo's oerkracht in de richting van het gestrande voertuig. De ossen! De Bauinspektor, de man belast met het beheer van deze gronden heeft uit de verte gezien, dat er schipbreuk geleden wordt en de reddingboot gezonden. Twee ossen is gelijk één paard, zeggen de deskundigen. Toch wel iets meer, want als de bruin is uitgespannen en de ossen ingespannen, geeft de voerman een klein rukje aan het halster en schijnbaar zonder eenige moeite zetten de ossen aan en de mestkar rolt weg. Het doet denken aan den tijd toen het Fransche circus Amar ons land bereisde en een tweetal olifanten onverstoorbaar tegen de zware wa gens duwden, die waren weggezakt in de modderige terreinen en door geen tien paarden en twintig schreeuwende Tsjechische tenten bouwers in heweging waren te krijgen. 't Is maar een weet „Wij weten het in Duitschland al lang", lachte de Bauinspektor, de os is in Duitschland niet weg te denken en hij tusschen haakjes dit brevet van mannelijkheid komt voor rekening van het woordenboek van de Vries en te Winkel is heusch geen oorlogsproduct. ,En hier in Nederland gaat het ook goed?" „Heel goed, alleen hangt het er van af welke menschen met de dieren omgaan. Het is moeilijk geschikte ossendrijvers te vinden, want ossen laten zich niet regee- ren. Men moet ze voeren aan het hoofdstel. Soms lukt het een han- digen voerman ze te sturen als een paard, maar dat valt toch niet mee. In het gebied van de Eifel is men in de kunst van het besturen van ossen wel ver gevorderd. „Maar" vervolgt de Bauinspek tor, „ik heb het toch gezien, dat een os, die voor een kunstmeststrooier gespannen was er van door ging en een schuurtje torpedeerde. Van schuurtje en kunstmeststrooier was niet veel meer over „Niet zoo Zelfs in Australië LISSABON, 12 Juni (ANP). In Australië is Vrijdag vol gens den Engelschen nieuws dienst bekend gemaakt, dat ter voorbereiding van de tex- tielkaart, die volgende week in geheel Australië wordt in- voerd, alle confectiemagazij nen tot Dinsdag gesloten blij ven. Successen in Middellandsche Zee HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 12 Juni. Het opperbe vel van de weermacht maakt be kend: Voor Sebastopol won de aanval bij een taaien strijd om de talrijke verdedigingswerken verder terrein. Herhaalde tegenaanvallen van den vijand stortten met zware verliezen Voor den vijand ineen. Formaties gevechtsvliegtuigen zetten onophoudelijk den aanval op de uitgestrekte verdedigingsinstal laties voort. Aan het overige deel van het Oostelijk front succesvolle eigen aarivalsactiviteit, die ten Oosten van Charkof vrij grooten omvang aannam. Aan het Wolchof-front mislukten verscheidene aanvallen der Sowjets. In Noord-Afrika werden bij de ge vechten om de vesting Bir Hacheim meer dan 2.000 gevangenen, ge maakt voor het grootste deel aanhangers van generaal de Gaulle en talrijke stukken geschut, als mede verscheidene honderden au to's buitgemaakt of vernietigd. De bloedige verliezen van den vijand zijn zeer hoog. In het Oostelijk deel van de Mid dellandsche Zee heeft een Duitsche duikboot aan de kust van Palestina twee schepen met een gezamenlij- ken inhoud van 4.000 brt. tot zinken gebracht, alsmede twee vracht-zeil schepen. Een ander groot schip werd door torpedotreffers bescha digd. Bij dc in het weermachtbericht van 11 Juni gemelde aanvallen van Duitsche duikbooten op een krach tig beschermd convooi in het Ooste lijke deel van de Middellandsche Zee is nog een transportschip van 6.000 brt. gezonken. Bij storingsvluchten van enkele Britsche bommenwerpers boven het Duitsche, Deensche en Nederland- sche kustgebied werden in den af- geloopen nacht 3 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. Het door een batterij bestor- mingsgeschut gesteunde bataljon infanterie onder bevel van kapitein Lorenzen, heeft zich bij de aanvals- gevechten voor Sebastopol door schitterende dapperheid bijzonder onderscheiden. Oberfeldwebel Steinbatz behaalde aan het Oostelijke front zijn 95ste, eerste-luilenant Marseille in Nrd.- Afrika zijn 7Sste tot 81ste overwin ning in de lucht. De duikboot van luitenant-ter zee 1ste klasse Heidtmann heeft zich bij den strijd tegen het convooi in het Oostelijke deel van Middel landsche Zee bijzonder onderschei den. Bir Hacheim werd stormenderhand genomen BERLIJN, -12 Juni (D.N.B.) Naai* het opperbevel van de weer macht meedeelt, is de inneming der vesting Bir Hacheim een groot succes voor de strijdkrachten dei- as, die sinds 26 Mei in Cyrenaica strijd leveren tegen sterke Brit sche formaties. Bir Hacheim is een woestijnfort, dat door de Britten door uitgebreide stellin gen en mijnvelden tot een vesting is gemaakt. De Duitsche lucht macht ondersteunde de gevechten der legerafdeelingen doeltreffend. Er werden tien Britsche jacht vliegtuigen neergeschoten. Nadat de pogingen tot ontzet verijdeld waren, werd Bir Hacheim stor- menderiiand ingenomen. De inne ming van Bir Hacheim. dat ook wegens zijn bronnen van belang is, versterkt aanzienlijk de hand having der DuitschItaliaanschê verbindingen. Amerikaansche verliezen erkend LISSABON, 12 Juni (A.N.P.) Volgens een bericht van den Engel schen Nieuwsdienst uit Washing ton, heeft het Amerikaansche de partement van Marine Vrijdag een rapport over den slag in de Koraal zee gepubliceerd. Daarin wordt het verlies van de Amerikaansche tankboot Neosho en van den escorteerenden torpedo jager Sims (1570 t.), benevens het verlies van het vliegtuiganoeder- schip-Lexington (33.000 t.) erkend. Indische buffels Neen, N ederlandsche ossen op den akker. (Foto Groot-Kuiper) strak spannen", wordt den voerman toegevoegd, altijd los, de dieren moeten goed kunnen ademhalen Daarom is het haam ook verstel baar met een ketting en aan den onderkant open. De wagenboom moet wat kunnen slingeren, het heele geval moet soepel blijven. Toekomst van de os 1 Ne derland? „Wat denkt U, heeft de os toe komst als trekdier; ook in ons land?" Zeker! Deze meening werd gedeeld door verschillende andere Duitsche land bouwdeskundigen, wien wij latei- advies vroegen en een hunner, de heer Ufer, Landwirtschatsrat bij den Beauftragte van den Rijkscom missaris was zeer positief in zijn uitspraak. Het zal misschien niet direct meevallen hier in Nederland goede ossen te krijgen, zeide hij, al lijkt het roodbonte Overijselvee mij zeer geschikt. Er zijn wel eenige be zwaren, maar die wegen toch lang niet tegen de voordeelen op. Bezwaar is, dat de hoef van de os voor gebruik op den kleigrond wel wat klein is en men zich dus in hoofdzaak moet bepalen tot de lichtere gronden. Verder moet men er rekening mee houden, dat een os niet zoo'n werkdag kan maken als een paard, omdat het dier rust tijd noodig heeft om te kunnen herkauwen. Men kan dit bezwaar overigens ondervangen door een dubbel stel te nemen. Het hoefbe slag zal ook eenige moeilijkheden opleveren, omdat er nog maar wei nig smeden zijn, die een os zullen kunnen beslaan. Wanneer het dier alleen op het land wordt gebruikt, is echter de kwestie van het beslag al weer niet zóó belangrijk. En goede smeden kan men kweeken op de hoefsmidscholen. Natuurlijk is een os wat minder snel dan een paard, men kan reke nen, wanneer men een paard op 1 stelt, een os 3/4 is, en men zal bij voorbeeld voor een maaimachine de versnelling moeten ombouwen. Van de meeste $ndcre landbouwwerk tuigen zal dit wel niet noodig zijn. „En nu- de voordeelen?" ïn de eerste plaats is een os ge makkelijker groot te krijgen dan een paard. Veel krachtvoeder is niet noodig, met goed groenvoer, zetmeelrijk 6ilvoer, hooi en bieten koppen gaat het best. En dan een boer zal aan een os nooit een strop hebben, wanneer hij een omwissel-systeem volgt. Hij laat een jonge os eerst meeloopen, stelt hem in bedrijf als hij twee of twee en half jaar is en verkoopt het oudere dier. Hij houdt zijn geld zoodoende in zijn zak. Een os heeft ook niet zoo'n goede wei noodig als een paard. Gebrek aan paarden zal er blijven voorloo- pig, ik zie aldus de heer Ufer, voor niet te groote bedrijven bij voorbeeld van 7Vo tot I2V2 bunder de os als een uitkomst. In Duitsch land zijn de resultaten zeer bevredi gend en wat in Duitschland kan, kan in Nederland ook! Maan Maan op vanavond om onder ■uh 22.02 uur E.K. tot morgenochtend L.K. 28Juni e 12Juli V.M. 3.IÖ Uur N.M. Zondagavond om Muan 22.03 uur Ma„an op ondpr 6.11 tot Maandagochtend 22.03 5.18 uur De broodvisscher aan den arbeid. Naast aal verschalkt bij ook enor me palingen, die, wat men noemt, haar gewicht In gond waard zijn. Stevens-Pax Holland m. Vervoerverbod van groenten Zooals reeds is medegedeeld, kun nen bepaalde streken van het land worden aangewezen, waarin het vervoeren of doen vervoeren van groenten verboden is. Als zoodanig zijn aangewezen de gemeenten: Amsterdam, Rotterdam,, Den Haag en Utrecht en de com- plexgebieden, bestaande uit de ge meenten Blaricum, Laren, Hilver sum, Bussum en Naarden. Dit be- teekent, dat het vervoeren van groenten door particulieren dus niet door tuinders, handelaren enz. naar deze gebieden toe, ver boden is. Telers, handelaren, enz., zullen bij vervoer hun erkennings- kaarten moeten toonen en volks tuinders hun bewijs van inschrij ving bij de L.C..O. Voorts is aflevering van groenten door de telers op hun bedrijven bin nen de genoemde gebieden verbo den, tenzij zij tevens handelaar zijn. Na den moord op Heydrich Ben raad aan de Tsjechen BRUENN, 12 Juni (D.N.B.): De minister van Volksvoorlichting, Mo- ravec, heeft Vrijdagavond tijdens een massabetooging gesproken over- de jongste gebeurtenissen en datge ne, wat daaruit noodzakelijk volgt voor de Tsjechen. Meer dan 5.000 menschen woonden deze demonstra tie bij. Zoolang de moordenaars van den plaatsvervangende» „Reichspmtek- tor" Heydrich niet zijn gearresteerd aldus de minister, zullen het Tsje chische volk geloften van trouw je gens Duitschland en betuigingen van toewijding niet baten. Er moe ten geen woorden komen, maar da den. Moravec had stellig het gevoel, dat het Tsjechische volk speciaal in het Duitsche rijk geen vijanden heeft. Alle harde maatregelen, die Duitschland tegen de Tsjechen heeft gelast, zijn eerst tot uitvoering ge komen, als er geen andere uitweg meer openstond en het gevaar dreigde dat aan Duitschland zwak heid verweten kon worden. Er bestaat geen twijfel omtrent de maatregelen, die genomen zouden moeten worden, als het Tsjechische volk onbetrouw baar mocht blijken. Om het Tsjechische volk te doen ver dwijnen uit de constructieve combinaties in Europa, zouden enkele moordenaars voldoende zijn, die zich met medewerking van lichtzinnige Tsjechische in dividuen wilden onttrekken aan v de gerechtigheid. Tot slot deed de bewindsman een beroeo op het Tsjechische volk om den verrader Benesj voorgoed te la ten schieten en zich aan te sluiten bij de politiek van president Hacha. Dan zou niemand ook slechts een haar gekrenkt worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1