NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Aanval op Sebastopol wint terrein De Ruyter-tentoonstelling te Amsterdam Radio-rede van Chandra Bose Nieuwe aardappeleo Uit*.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie, en Administratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201. Tel 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97 Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang No. 11827 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar fafw.) DONDERDAG 18 JUNI 1942 Legergroepen in centralen sector vernietigd Verbitterde tegenstand der bolsjewisten Storingsaanvallen op W est-Dui tschland HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 17 Juni: Het opper bevel van de weermacht maakt be kend: De aanval van de Duitsche en Roemeensche troepen op de vesting Sebastopol heeft ondanks verbitter den tegenstand en groote terrein- moei lijikheden verder terrein ge wonnen. De doorbraakplaatsen in het vijandelijke verdedigingsstelsel werden aanzienlijk uitgebreid en van hieruit werden diepe wiggen in de verdedigingslinies gedreven. Krachtig verdedigde heuvelstel lingen en forten werden op beide aanvalsvleugels na zware gevechten veroverd. In de ochtenduren van vandaag werd het belangrijke fort Siberië stormenderhand veroverd. De luchtmacht steunde den strijd der infanterie op prachtige wijze. In den centralen sector van liet Oostelijke front werden uiteengesla gen vijandelijke groepen in het achterwaartsclie gebied van het front vernietigd. Vijandelijke aan vallen ten Zuiden van het Ilmen- ineer mislukten. Aan het Wolchof-ffront trachtte de vijand opnieuw met sterke strijdkrachten de door Duitsche troepen sedert weken in het moe rassige -boschachtige terrein taai verdedigde grendelstelling te door breken. Alle aanvallen bleven zon der stucces. De ring om de vijande lijke strijdkrachten, die ten Noor den van de grendelstelling ingeslo ten zijn, werd nauwer aangehaald. Gevechts- en slagvliegers brachten ten Zuid-Oosten van het Ilmenmeer en aan de Wolchof den vijand aan zienlijke verliezen toe. Aan de kust van de Noordelijke IJszee werd in de haven van Jokon- ga een vijandelijk koopvaardijschip van 3000 brt. door bommen tot zin ken gebracht. In Noord-Afrika mislukten uit- valspogingen van de ten Westen van Acroma ingesloten Britsche troepen. Tot dusver werden bij de gevechten der laatste dagen om de Ain el Ga-zala-stelling meer dan 600 man gevangen genomen. Bovendien werden buitgemaakt of vernietigd: 224 pantserwagens, 35 stukken ge schut en meer dan 500 vrachtauto's In het gebied van El Aden wer den vijandelijke stellingen ondanks hardnekkige verdediging veroverd. In luchtgevechten verloren de Brit ten 21 vliegtuigen. Zooals in een extra bericht is me degedeeld, hebben formaties van de Duitsche luchtmacht en eenheden van de Duitsche marine in samen werking met Italiaansche lucht en zeestrijdkrachten de Britsche vloot en de vijandelijke ravitailleerings- 6cheepvaart in de Middellandsche Zee zware slagen toegebracht, in de periode van 13 tot 15 Juni werden van krachtig beschermde Britsche ■convooicn door de Duitsche lucht en zeestrijdkrachten vier kruisers en torpedojagers, twee bewakings- vaartuigen en zes koopvaardijsche pen met. een gezamenlijken inhoud van 56.000 brt. tot zinken gebracht. Bovendien werden een torpedojager en acht koopvaardijschepen door torpedo's getroffen, in brand gewor pen of zoo zwaar beschadigd, dat aangenomen kan worden dat zij verloren zijn. Nog zes oorlogssche pen en zes koopvaardijschepen kre gen bom- of torpedotreffers. In luchtgevechten met de ter beveili ging van het convooi opgestegen jachtvliegtuigen werden door de Duitsche luchtmacht 33 vijandelijke Engelschen bevestigen aftocht in N.-Afrika Aftfee blijft antwoord schuldig LISSABON, 17 Juni (A.N.P.). De Britsche aftocht in Noord-Afrika. wordt in een officieel communiqué uit Cairo bevestigd. Daarin wordt gezegd, dat generaal Ritchie de laatste schikkingen getroffen heeft voor de nieuwe bewegingen van zijn strijdkrachten. De Zuid-Afri- kaansche en de vijftigste Britsche divisie hebben zich uit haar stellin gen ten Zuiden van El Gazala te ruggetrokken. In het Lagerhuis heeft de plaatsvervangende minister-pre sident Attlee. in antwoord op een desbetreffende vraag ver klaard, dat hij omtrent den slag in Noord-Afrika niets heeft me de te deelen, zoolang deze nog aan den gang is. In de tot hem gestelde vraag werden vooral inlichtingen verlangd, of ltet den Britschen strijdkrachten aan ondersteuning door de •"htmacht ontbroken heeft. vliegtuigen neergeschoten. Tien Duitsche vliegtuigen gingen verlo ren. Aan deze successen hebben de onder het opperbevel van generaal- veldmaarschalk Kesseiring en on der bevel van generaal der vliegers Lörzer, van den generaal der vlie- gerss Geissler en van luitenant-ge neraal Hoffmann von Waldau staande vliegerformaties een bij zonder aandeel. Het succes is mede behaald door de duikboot van luite nant-ter-zee le klasse Reschke, die een vijandelijken kruiser tot zinken heeft gebracht Voor de Engelsche Zuidkust be schadigde de luchtmacht bij dag en nachtaanvallen drie koopvaar dijschepen van middelbare grootte door bommen. Bij Rrighton en bij Portland werden voor den oorlog belangrijke installaties zwaar ge troffen. De Britsche luchtmacht onder nam in den afgeloopen nacht sto ringsaanvallen op West-Du itsche gebieden. Nachtjagers en luchtdoel artillerie schoten 9 der aanvallen de bommenwerpers neer. Het proces te Ankara ANKARA, 17 Juni (D.N.B.). In het proces wegens den op 24 Febr. te Ankara tegen den Duitschen ambassadeur von Papen gerichten aanslag zijn vandaag de voornaam ste beklaagden van de Sowjet-Unie George Pawlof en Leonid Korailof op grond van artikel 450, van het Turksche wetboek van strafrecht wegens rechtstreeksche deelneming aan een aanslag op het. leven van een derden persoon veroordeld tot 20 jaar tuchthuisstraf elk De beide Turkschè beklaagden Abdocrrah- man en Soeleyman werden elk tot 10 jaar tuchthuisstraf veroordeeld wegens steun aan den pleger van den aanslag. Alle beklaagden heb ben het recht in hooger beroep te gaan. Het vonnis zal den beklaagden schriftelijk worden toegezonden. Het vonnis is opi 17 uur 30 geveld. Donkere wolken boven Australië STOCKHOLM, 17 Juni (D.N.B.) De Britsche berichtendienst meldt uit Melbourne, dat de Australi sche minister-president, Curtin, wegens de ernstige wending in den oorlog heeft besloten, van avond een radiotoespraak tot de bevolking te houden. Er is aan leiding om te vermoeden, dat Cur tin de allerlaatste 24 uur ongun stige berichten heeft ontvangen en dat hij zal spreken over de ernsti ge wending in Libye en den toe stand in de Zuidzee aan een be schouwing zal onderwerpen in het licht van de slagen o>p de KoraaJl- zee, bij Midway en de Aleoeten. Zondag is het gerestaureerde doopvont in de kerk te Hoogwoud offi cieel overgedragen aan den kerke raad. Het doopvont zooals het er nu uitziet (Foto Kuiper) Tocht naar Chatham Het toppunt van Nêerlands macht De secretaris-generaal van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten zal op 19 Juni a.s. in 't Rijksmuseum te Amsterdam op plechtige wijze een De Ruyterten- toonstelling openen. De opening op dezen datum is geen toeval, maar houdt verband met de herdenking van een bijzon dere gebeurtenis, die een hoogte punt beteekent, niet alleen in de schitterende loopbaan van De Ruy- ter als bevelhebber van onze vloot, maar tevens in de geschiedenis van Nederland als zeevarend volk en als groote mogendheid. 19 Juni 1667: tocht naar Chattam. Immers het is op 19 Juni as. precies 275 jaar geleden, dat de Nederlandsche vloot onder lei ding van haar grooten admiraal den beroemden tocht naar Chat ham heeft ondernomen en deze in de geschiedenis unieke pres tatie tot een succesvol einde heeft gebracht. Van deze gebeurtenis is het, dat een onzer bekende historici terecht opmerkt: „Nooit is de Nederland sche staat aan de wereld machtiger verschenen dan in den tocht naar Chatham." Wat was voor de Nederlandsche staatslieden, die over het algemeen ook in de tijden van onze grootste machtsuitbreiding een voorzichtige politiek voerden, aanleiding om op eens over te gaan tot een zoo agres sieve oorlogshandeling, die eener- zijds onze vloot aan groote risico's bloot stelde, anderzijds echter juist door haar gedurfdheid en door haar voor den vijand volkomen ver rassent element in geval van suc ces een buitengewoon sterken en geslaagden zet op het politieke schaakbord was? In dit verband moeten wij ons den toestand waarin de republiek bij het begin van het jaar 1667 ver keerde, realiseeren. AIN EL GAZALA VEROVERD Groote buit en talrijke ge vangenen bij Acroma, ROME, 17 Juni. In zijn weer- machtbericht no. 749 maakt het Ita liaansche opperbevel het volgende bekend: De operaties der troepen van de as in de Marmarische woestijn worden met succes voortgezet. In de zone van Acroma en el Aden werden na hevige gevechten de ver sterkte stellingen, die hardnekkig waren verdedigd, door den vijand verlaten. De buit, gemaakt tijdens dezen strijd, welke geleid heeft tot de verovering van Ain el Gazala, bedraagt tot dusver 224 pantserwa gens, 85 kanonnen en eenige hon derden motorvoertuigen, die wer den buitgemaakt of vernietigd. Het aantal gevangenen, die reeds de in- terneeringskampen zijn binnenge stroomd. bedragen meer dan 6000. De luchtmacht bombardeerde de ha ven van Tobroek en haalde drie Curtiss machines omlaag. Forma ties vliegtuigen vielen overdag en des nachts de militaire installaties van Halfar en Micalba aan, waar bij de gestelde doelen getroffen werden. Een van onze vliegtuigen is niet teruggekeerd. Duitsche vliegers haalden in de wateren yen bat ei land Linosa een Britsoh vliegtuig omlaag, waarvan de bemanning werd gevangen genomen. In de Straat van Sicilië, waar zich de roemvolle zeeslag afspeel de, die geëindigd is met den slag van Pantelleria, werden eenige honderden Engelsche officieren en manschappen opgevischt toebehoo- rende tot de oorlogsbodems en koop vaardijsc'hepen, welke in brand ge schoten of tot zinken gebracht zijn. Een honderdtal van deze opvaren den is min of meer ernstig gewond. Een vijandelijk convooi, komende van Alexandrië en bestaande uit ongeveer vijftig eenheden, dat reeds was aangevallen door de Italiaan sche en Duitsche luchtmacht, toen het op weg was naar Malta, en dat de tegenwoordigheid van een sterk Italiaansch eskader had opgemerkt dat dit convooi tegemoet ging in de wateren van Kreta, wendde den ste ven en zag ervan af, zijn haven van bestemming te bereiken. Ter wijl het convooi haastig naar zijn punt van uitgang terugkeerde, werd het opnieuw aangevallen door d£ luchtmacht, die het wederom zware slagen toebracht. De totale verlie zen door dit convooi geleden kun nen aldus worden samengevat: Door de Duitsche luchtmacht: vier kruisers en torpedojagers en talrijke koopvaardijschepen tot zin ken gebracht, verscheidene andere vaartuigen getroffen en bescha digd en bovendien een kruiser tot zinken gebracht door een Duitsche duikboot. Door de Italiaansche luchtmacht: een torpedojager tot zinken gebracht, vijf kruisers en vier schepen ernstig beschadigd. In 1665 was de tweede Engelsche oorlog uitgebroken, toen Engeland het oogenblik gunstig achtte om den lastigen en succesvollen mede dinger op zee definitief als maritie me mogendheid uit te schakelen, hetgeen in den eersten Engelschen oorlog nog niet gelukt was. Het be gin van den oorlog scheen deze hoop te verwezenlijken, toen de Ne derlandsche vloot onder Van Was senaar van Obdam bij Lowestoff een zware nederlaag leed. In het volgende jaar echter, toen de Reuy- ter de leiding der vloot in handen had, verbeterde de toestand belang rijk. Engeland verslagen. In den vierdaagschen zeeslag be haalde hij een schitterende over winning, die de nederlaag van Lo westoff weer goed maakte.. Onder den indruk van deze ge beurtenissen begon in Engeland langzamerhand de behoefte naar beëindiging van dën zoo weinig succesvollen oorlog te groeien. Zoo kwamen de vredesonderhan- delaars in Breda bijeen, maar het bleek niet mogelijk om tot overeen stemming te komen, want Engeland wilde vasthouden aan dewoor dat land zoo voordeelige bepalingen van den vrede van Westminster, die den eersten Engelschen oorlog beëindigd had. Maar na de succes sen, die onze vloot onder De Ruyter in dezen tweeden oorlog had weten te behalen, was de raadpensionaris De Witt uit den aard der zaak niet genegen op deze basis vrede te slui ten. Daarom trachtten de Engelsche onderhandelaars tijd te winnen, te meer aangezien de positie van de republiek op internationaal gebied geleidelijk aan moeilijker begon te worden, daar de verhouding met Frankrijk minder goed werd. De gebeurtenissen, die 5 jaren later in het rampjaar 1672, werkelijkheid zouden wordo«. wierpen hun scha duwen al voor ,t. (Zie vervolg pag. 2). Vervoer van turf Aangezien herhaaldelijk misver stand blijkt te bestaan omtrent de vraag, wanneer een vergunning voor het vervoeren van turf noodig is, vestigt de directeur van het rijkskolenbureau de aandacht op het volgende. Elk vervoer van turf dient, met uitzondering van het vervoer door den handelaar naar zijn verbruikers, in zijn normaal afzetgebied gedekt te zijn door een door of namens 't Verkoopkantoor Fabrieksturf N.V. te Assen afgege ven vervoervergunning. Het ver voer van turf van handelaar naar handelaar moet dus evenseens door een vervoervergunning, afgegeven door of namens bovenbedoeld ver koopkantoor, gedekt zijn. Indien 't vervoer van turf van verveners rechtstreeks naar verbruikers is toe gestaan, is hiervoor ook een ver voervergunning vereischt. Met na druk wordt er nog de aandacht op gevestigd, dat, zooals uit het bo venstaande volgt, ook voor het ver voer van aanmaakturf, bolsterturf, dariekluïten en dergelijke produc ten een vervoervergunning ver eischt is. GEVECHTEN BIJ DE ALEOETEN. WASHINGTON, 17 Juni (Afip). Het departement van Marine deelt mede, dat ondanks de sledhte weersomstandigheden hevige ge vechten geleverd worden bij de Aleoeten, waar de Japanners hun ontsohepingen voortzetten. CUBAANSCHE PRESIDENT NAAR DE V. S. MADRID, 17 Juni (D.N.B. De president van Cuba, Batista, zal zich de volgende maand naar de V.S. begeven om' met Roosevelt transport- en grondstoffenkwesties te bespreken. Van officieuze zijde verluidt, dat hij tevens een nieuwe leening zal .wagen. Indië wenscht geen verzengde aarde" BERLIJN, 17 Juni. (DNB.) Soe- bhas Chandra Bose heeft heden avond in een radiorede tot zijn land genooten verklaard, dat „dank zij den druk der openbare meening en dank zij Gandhi's verzet de pogin gen van enkele Indiërs om de deel neming van Indië aan den Brit schen oorlog te bewerken, mislukt zijn. Thans is het duidelijk, dat het Indische volk niet aan den oorlog van Groot Brittannië wenscht deel te nemen. De eenige kwestie ,die nog moet worden opgelost is welke positieve stappen de Indiërs wen- schen te ondernemen om vrij te worden. Bose wees erop, dat zoowel de Indische openbare meening, als Gandhi reeds stappen in die rich ting hebben ondernomen. Van die zijde heelt men geëischt, dat de En- gelsch-Amerikaansche strijdkrach ten Indië verlaten zouden, opdat er geen mogelijkheid zou bestaan, In dië in de toekomst tot een slagveld te maken. Bose drong er op aan, dat con crete plannen door de Indiërs zou den worden opgesteld, teneinde te gen den toestand te zijn opgewas sen voor het geval de Britsche re- geering niet aan dezen Indischen eisch zou voldoen. Hij sprak zijn waardeering uit over de conse quent afwijzende houding van Gan dhi tegenover de toepassing van de politiek der „verzengde aarde" in Indië. Naar een vrij indië. Vervolgens verklaarde Bose, dat het Britsche wereldrijk volkamen uiteengeslagen zal worden. Hij noodigde Indië uit bij te dragen tot het verval van het Britsche wereldrijk, opdat uit de asch van dit wereldrijk een vrij en triuim- feea-end Indië zou opstaan. Een eventueele werkelooze of neutrale houding in deze crisis noemde Bose een „daad van politiekën zelfmoord". Een zekere hulp uit 't buitenland zal voor dezen strijd noodzakelijk zijn. Hij zeide verder, dat de mogendheden, die de vij anden van het Britsche wereldrijk zijn, de ware vrienden van Indië zijn. Het is de hoogste tijd, aldus Bose, dat mijn vrienden en mede werkers in Indië onderscheid lee- ren maken tusschen de binnen- en buitenlandsche politiek van het vrije Indië. Eerstgenoemde is uit sluitend een zaak van het Indische volk. De buitenlnadsche politiek daarentegen moet in samenwer king met de landen van het drie- mogendlhedenpact bestaan. Als In dië bevrijd zal zijn, moeten de Indiërs beslissen welken regee- ringsvorm zij zullen kiezen. „Spoedig", zoo verklaarde Bose woordelijk, „zullen wij op het punt zijn aangekomen, waarop wij de wapens ter hand zullen moeten nemen." Hij riep zijn landgenotoen op zich op Duurste oorlog aller tijden STOCKHOLM, 17 Juni (DNB) Sir Kingsley Wood heeft in het Lagerhuis, naar de Brit sche berichtendienst meldt, op nieuw een milliard pond ster ling gevraagd voor oorlogs doeleinden. Dit bedrag werd gevoteerd. Voorts deelde Sir Kingsley Wood mede, dat de wekelijk- sche uitgaven van Engeland voor den oorlog 68% millioen pond bedragen. Hij verklaar de dat dit de duurste oorlog was van alle tijden. Maan Maan op vanavond om onder 22.05 uur E.K. tot morgenochtend L.K. 28 Juni 12 Juli V.M. 3.1/ uur N.M. Opheffing rooiverbod In een-officieele publicatie, elders in dit blad opgenomen, maakt de Nederlandsche Groenten- en Fruit-i centrale bekend, dat het rooiverbod van vroege aardappelen met in gang van morgen, Donderdag 18 Juni, wordt opgeheven voor vroei ge aardappelen en eigenheimers. De eerste aardappelen van den nieuwen oogst mogen na Donder dag, dus van Vrijdag 19 Juni af, ter veiling worden aangevoerd. dien dag voor te bereiden en tegelijkertijd in het geheele land een Ixwid tegen de poli tiek van de verzengde aarde te vormen. De bevrijding van Indië zal niet lang op zich la ten wachten. Inidië zal in den, loop van dezen oorlog zijn vrij heid krijgen. Britsche vliegtuigen boven West Duitschland Bij storingsvluchten boven West- en Zuidwest-Duitschland hebben Brit sche vliegtuigen op verscheidene plaatsen bommen laten vallen. Vol gens de tot dusverre ontvangen be richten zijn daarbij 7 der aanvallen de bommenwerpers door nachtja gers neergeschoten. Nederlandsche meisjes pakken aan De Nederlandsche meisjes, die ia Duitschland allerwegen werk ge vonden hebben, zijn uitermate te vreden over hun nieuwen werk kring. Opgewekt en met toewij ding verrichten ze hun taak. De goede verdiensten stellen hen. in staat zelfstandig te worden. De sfeer van den arbeid in Duitsch land is veel aantrekkelijker dan in Nederland. Dwaze stands- en klassenvooroordeelen, die nu een maal in Nederland hoogtij vierden, hebben veelal meisjes, die in fa brieken wenkten, met minachting overladen. Hier. te lande pèaeht men voor meisjes, die in de fa briek werkten, den neus op te ha len. In Duitschland kent. men deze minachting niet. Daar heeft men erkenning voor iederen arbeid. Een leven van nietsdoen is daar niet meer mogelijk. Daar heeft men slechts minachting voor menschen die er de kantjes afloopen en door nietsdoen aan den kost trachten te komen. De Nederlandsche meisjes, die in Duitschland werk gevonden hebben, hebben kunnen constatee- ren, dat iedereen werkt. De doch ter van een fabrikant evengoed als de dochter van een eenvoudig landarbeider. „Werken is geen schande'.' Het is een heel-normaal verschijnsel in Duitsche fabrieken meisjes uit alle kringen der bevol king, van de hoogste tot de laagste aan het werk te zien. In volle ka meraadschap wordt gearbeid, doet men aan sport en neemt men deel aan de vele geneugten, die de fa- brieksdirectie aan het personeel in rijke verscheidenheid biedt. De vele honderden Nederlariki- sche meisjes, die door middel van de arbeidsbeurzen in Duitschland werk gevonden hebben, zijn een stemmig vol lof over hun nieu wen werkkring die hun een aange name taak en goede verdiensten verschaft. Een unicum in ons land. De gemeente Rijssen beschikt nog over een Stadsbleek, waar de vrouwen tegen een kleine jaarlijksche vergoeding de wasofa kunnen spoelen en blee ken. Hartgerink-Pax Holland m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1