NOORD-HOLLAND Weer 19 schepen vernietigd Verduister Waar blijft de paling? DAGBLAD VOOR In haar element Moordenaars van Heydrich gevonden De verhouding Duitschiaod-T urkije ZATERDAG nieuwe aardappelbon Nieuwe bonnen Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97 Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang No. 11828 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) VRIJDAG 19 JUNI 1942 Het antwoord op de algemeene vraag Ze ontbreekt op tafel omdat ze niet gevangen wordt (Van een bijzonderen mede- werkeer.) IJSELMEER, Juni. Meer dan ooit heeft de aal in den Volksmond paling genoemd (op het verschil aal-paling hebben wij in een onzer edi ties reeds eerder geschreven) op het oogenblik de belang-" stelling van het publiek, niet in het minst omdat visch thans een welkome afwisseling op het menu kan vormen. Dat de vraag daarbij in de eerste plaats uitgaat naar „paling"., is ver- iklaarbaar, door het groote vet- 'gehalte van deze -vischsoort. Naar verluidt zouden thans groote aalvangsten worden ge maakt. En waar het publiek er op het oogenblik vrijwel ner gens in slaagt, om versche aal te koopen, begint men zich af te vragen waar deze visch wel blijft. Inderdaad is de indruk gewekt, als zouden de aanvoeren van aal uit het IJselmeer momenteel be- teekenerid zijn. We moeten hier echter alle illusies den bodem in slaan, want het tegendeel is helaas >vaar. In alle IJselmeerhavens bleef de aanvoer van aal tot nu toe beneden normaal en vèr benedeen die van vorig jaar, toen van een overvloed kon worden gesproken en dagelijks tienduizenden ponden werden bin nengebracht. De aanvoeren te Enk huizen, die meestal aan den spits staan, bedroegen dc laatste we ken soms slechts enkele honderden ponden per dag. De andere aanvoer- havens bleven daar regelmatig be lleden. Waardoor die slechte aanvoeren? De oorzaak hiervan is moeilijk na te gaan. Men ziet het steeds gebeu ren dat goede en slechte jaren el kander afwisselen en inzonderheid de vangst van aal is hoogst onbere kenbaar. Daarnaast zijn er factoren van bedrijfstechnische moeilijkheden, waarmede men in dezen tijd te kam pen heeft. Momenteel kan alleen de zg. kuil- visscherij goede resultaten afwer pen. De vaartuigen moeten daar voor over flinke kracht beschikken en een behoorlijke snelheid kunnen loopen. Sommigen kunnen zich met de zeilvaart behelpen, doch dit stelt voor het kuilen hooge eischon. In meerdere havens, met kleine sche pen, die weinig zeil kunnen voeren is de kuilvisscherij niet mogelijk. De fuikenvisscherij kan eerst in de herfst met succes op groote schaal worden toegepast. Wel wordt er nog wat aal met z.g. hoekwant ge vangen, doch dit zet niet voldoende aan. We zien dus een zeer verminder de opbrengst naast een verminder de vischgelegenheid. Naar de rookerijen. Dit alles duidt er reeds op dat men van de IJselmeer-aalvisscherij momenteel geen al te hooge ver wachtingen moet koesteren, doch het kardinale punt is wel dit, dat de kuilaal niet in de eerste plaats consumptievisch is. Bijna alle kuil aal gaat, als daarvoor bij uitstek geschikt, naar de rookerijen. Met de kuil wordt slechts dunne, jonge aal gevangen, meestal beneden de 70 gram per stuk. Zij besomt in de le gewichtsklasse slechts 34 cent p. pond (consumptieprijs f 0.54 p. p.) Voor de directe consumptie moet men het iets zwaardere soort heb ben, dat thans bijna niet wordt ge vangen. Wat gebeurt met de huidige vangst? Gaan we na wat er met het thans aangevoerde gelbeurt, dan zien we het volgende: le. Een groot percentage, bij nor malen aanvoer ongeveer 1/3 bij geringen aanvoer dikwijls naar be hoefte wordt direct uit de markt genomen en o.m.' gereser veerd voor de groote bevolkings centra (Amsterdam e.d.) 2e. De kooplieden zijn verplicht, zulks ter instandhouding deizer. bedrijven, aan de rookerijen te le veren. 3e. Het restant moet onder de oude afnemers procentsg.ewijze worden verdeeld. Men voelt wel, dat dit tfhans zeer weinig is en dat dit weinige dan ook slechts druppelsgewijs onder bet puibliek komt. T"\ E lataste weken heeft de U meening alom post geval, dat er volop paling wordt ge vangen. Vrijwel niemand echter kan deze populaire vischsoort op den kop tikken èn zoo is algemeen de vraag gerezen: „Waar blijft die paling toch?" Wij vonden deze'vraag wel zoo belangrijk, dat wij haar één onzer ter zake kundige medewerkers hebben voorge legd. Zijn antwoord, dat wij hiernevens publiceeren, is zóó verrassend, dat wij het hier al vast in het kort sa men vatten: „Een onjuiste opvatting speelt den menschen parten. Dat er weinig paling op tafel komt, is doodeenvoudig een gevolg van het feit. dat er niet voldoende paling gevan gen wordt!" Eenvoudig gezegd komt de zaak hierop neer, dat de vraag het aanbod verre overtreft. Gerookte paling. Ook de rookerijen zijn wat de af levering betreft aan voorschriften gebonden. Ook zij moeten in hun distributiesysteem de vroegere af nemers zooveel mogelijk procents- gewijs betrekken. Gerookte aal ziet men in iets rui mere mate dan versche aal, doch ook hiermede kan de vischhandel bij lange na niet aan de vraag vol doen. De aanvoeren zijn nu eenmaal te gering en zeker oneindig minder dan het publiek zich voorstelt. Er is wel paling (aal) in het IJselmeer zelfs naar verluidt meer dan ooit het geval is geweest maar die moet eerst gevangen worden voor ze op onze tafel kan komen. Hopcn- lijk breidt die vangst zich binnen afzienbaren tijd nog wat uit. Het zou een ieder welkom zijn. Op dit oogenblik is dat echter nog niet het geval en dienen we het met het enkele palingske te stellen, dat we nog bemachtigen kunnen. Voor wie dat geluk heeft vermel den we hier de vastgestelde prij zen, opdat ze niet het slachtoffer van „overvragen" worden, iets dat juist bij een zoo groote vraag ge beuren kan: Versche aal: boven 250 gram (p. stuk) f 1.23 p. p van 125-250 gr. (p. stuk) f 0.99 p. p. van 70-125 gr. (p. stuk) f 0.82 p. p. beneden 70 gr. (p. stuk) f 0.54 p. p. Gerookte aal: boven 200 gram f 2.17 per pond. van 100-200 gram f 1.88 per pond. van 50-100 gram f 1.62 per pond. beneden 50 gram f 1.16 per pond. Al de hier benoemde prijzen mo gen met een gering"bedrag voor het thuisbezorgen worden verhoogd; beneden hoeveelheden van 20 kg. b.v. slechts f 0.05 per bezorging. Bij de arrestatie doodgeschoten PRAAG, 18 Juni (D.N.B.). Offi cieel wordt medegedeeld: De moordenaars van den plaa'tsvervangenden Rijkspro tector SS'-Obergruppenfuehrer en generaal der politie, Hey drich, zijn in de ochtenduren v. den 18en Juni na een uitge breid onderzoek door de Staats politie te Praag, in een kerk aldaar, waar zij geruimen tijd een schuilplaats hadden ge vonden, opgespoord en bij de ar restatie doodgeschoten. Tevens is het daarbij gelukt hun naaste medeplichtigen onschadelijk te maken. Alle betrokkenen zijn Tsjechen, die door Britsche vlieg tuigen tot de uitvoering van den aanslag in het protectoraat zijn af gezet. Gewonden in Gibraltar ALGECIRAS, 18 Juni (D.N.B.) De beide Engelsche vliegluigmoe- derschepen, die Woensdag van den slag op de Middellandsche Zee naar Gibraltar zijn tëruggeekerd, hebben acht dooden en 34 gewon den ontscheept. Het aantal in de lazaretten ondergebrachte, gewon den is gestegen tot 140. Naar ver luidt zouden de Engelschen op den tocht terug ruim 60 dooden op zeemanswijze in de golven hebben laten zingen. In een stuka-bomtrechter aan het Oostelijk front heeft een batoljons staf een bunker gebouwd. Scherl-Fellinga- P.K.-Schmidt-Scheeder-Pax Holl. m Zware taak voor Daitscbe duikbootwapen BERLIJN, 18 Juni (DNB.) Naar aanleiding van het tot zinken bren gen van 19 Britsche en Amerikaan- sche koopvaardijschepen in den At lantischen Oceaan en in de Caraï- bische Zee deelt het opperbevel der weermacht nog mede: De Amerikaansche regeering heeft den laatsten tijd haar afweer en beveiligingsmaatregelen voor den dringend noodzakelijken aan voer van oorlogsmateriaal en grond stoffen over zee aanzienlijk uitge breid. Alle maar eenigszins bruik bare en e enigermate zeewaar dige vaartuigen werden in be slag genomen en in dienst ge steld ter beveiliging van con- vooien en voor den afweer van duikbooten. Zelfs motorbooten, particuliere jachten, kleine en allerkleinste kustvaartuigen werden in de Amerikaansche marine opgenomen om 't steeds sterker wordende duikbootge vaar te verminderen. Behalve door uitbreiding van den duilcbootafweer trachtten de Ame rikanen zich ook te helpen door zoo mogelijk een deel van het transport over zee door de spoorwegen te doen ovei'nemen, om daardoor ten minste een deel van den belangrij ken aanvoer van grondstoffen te onttrekken aan het ingrijpen van de duikbooten van de spil. Daarom inoet het te hooger worden aange slagen, dat het den Duitschen duik booten wederom gelukt is 19 met belangrijke grondstoffen en oor logsmateriaal geladen schepen van tezamen 109.000 ton uit sterk be veiligde convooien weg te schieten. De laatste vier dagen heeft de vijand op de voornaamste ravitail- leeringswegen op den Atlantischen Oceaan en in de Middellandsche Nederlandsche meisjes aan den slag In de Duitsche fabrieken, waar Nederlandsche meisjes na hun aan melding bij de arbeidsbeurzen werk gevonden hebben, wordt in ruime mate gelegenheid tot ontspanning en sport geboden. Onze meisjes heb ben in alle opzichten de gelijke rechten als de Duitsche. Onderdak en verpleging voldoen aan de hoog ste eischeii die men daaraan stellen kan. Indien men niet op eigen gele genheid ergens in den kost wil gaan vindt men steeds nog goed onderdak in de „Frauenlager" of „Madchen- heime", die men zoowel in de ste den als op het platteland aantreft. Alle kosthyizen, zoowel die bij particulieren als die, welke door de fabrieken voor het personeel ter beschikking gesteld worden, bie den modern comfort. In verhou ding tot de hooge verdiensten zijn de uitgaven voor kost en huisves ting zeer gering. Ze bedragen met inbegrip van logies, eten en wasch slechts een derde, veelal een vier de gedeelte van de verdiensten, die vrijwel zonder uitzondering minstens dertig mark per-week bc dragen. Er zijn Nederlandsche meisjes, die na een jaar werk het tot een verdienste van zestig mark per week hebben kunnen brengen. Bij vele fabrieken in Duitsche in dustriecentra, waar de toevloed van arbeidskrachten vooral het laatste jaar belangrijk gestegen is, heeft men zeer modern geoutilleerde „La ger" gebouwd. Deze kampen zijn zeer geriefelijk en moeten voldoen aan moderne begrippen van com fort en hygiëne. Bad- en waschin- Zee 33 schepen van tezamen 220.000 brt. verloren. Zeven oorlogsschepen die transportschepen begeleidden, nl. twee kruisers en vijf torpedoja gers werden tot zinken gebracht Belangrijke successen in Noord-Afrika Uit het HOOFDKWARTIER van den FUEHRER. 18 Juni. (DNB.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In den strijd om Sebastopol hebben afdeelingen infanterie in hevige gevechten van man tegen man de voornaamste bol werken in het Noordelijke deel van het zwaar versterkte ves tingstelsel, waaronder de stel ling Maxim Gorki, het modern ste en sterkste fort van de ge- heele vesting, stormenderhand veroverd. Daarmede werd de aanval in dezen frontsector vooruitgeschoven tot op drie kilometer van den haveningang der vesting. Aan het Zuidelijke front van de vesting werden de bolsjewieken on danks hardnekkïgcn tegenstand door Duitsche en Roemeensche troe pen uit belangrijke hooggelegen stellingen verdreven. In het haven gebied werden opslagplaatsen van materiaal en voertuigen voor den aanvoer van den vijand door lucht aanvallen vernietigd. In den centralen sector van het Oostelijke front werd de strijd te gen verspreide vijandelijke troepen Uitstekend, ondanks de geallieerde pogingen. BERLIJN, 18 Juni (A.N.P.) In de Wilhelmstrasse nam men hedenmiddag het eenjarige be staan van het DuitschTurksche pact vanvrieendschap tot aanlei ding om zich in een korten terug blik te uiten over dc betrekkingen van het Duitsche rijk met Turkije. Het Turksche neutraliteits- standipunt, zoo verklaart men hier opnieuw, is ondanks alle pogingen van de geallieerden, door Ankara met uiterste con sequentie gehandhaafd en naar de meening van de Turk sche regeering heeft aan het defensieve karakter van haar overeenkomst met Groot-Brit- tannië niets in den weg ge staan, om ook met Duitsoh- land vriendschappelijke be trekkingen te blijven onder houden. Er zijn geen natuurlijke tegen stellingen, wel echter tal van na tuurlijke punten van contact tus- schen hen. Het pact is gebaseerd op het inzicht der be langen van beide volkeren en op het vertrouwen, dat Duitschland en Turkije alleen reeds met het oog op hun betrekkingen in het verleden terecht in elkaar kunnen stellen. Geen tweede front? STOCKHOLM, 18 Juni (A.N.P) Volgens een bericht van den Londenschen correspondent van Dagens Nyheter spreekt men in Engel sche politieke kringen van de waarschijnlijk heid, dat het ongelukkige ver loop van den veldtocht in Li- bye de oprichting van het tweede front in Europa ter ont lasting van de Sovjet-Unie dit jaar onmogelijk zal maken. richtingen mogen nimmer ontbre ken. Zeer vele kampen beschikken over radio-distributiecentrales. Er zijn veel kampen tevens, dié over een eigen bioscoop beschikken. „Kraft durch Freüde" van het Duit sche Arbeidsfront zorgt daarnaast voor een rijke afwisseling aan ont spanning. Stelling „MaximGorki" veroverd in het achterwaartsche frontgebied voortgezet. Aan het front van de Wqlchof mislukten ook gisteren hevige vij andelijke aanvallen. In de haven van Moermansk bestreden duik bommenwerpers vijandelijke sche pen voor den aanvoer. Jagers, die de duikbommenwerpers escorteer den, schoten hierbij elf vijandelijke jachtvliegtuigen neer. In Noord-Afrika is het Brit sche achtste leger in twee dee- len uiteengedreven. Een deel heeft zich teruggetrokken naar Tobröek. Sterke Duitsche er Italiaansche pantserformatie zetten de in de richting Bardi vluchtende vijandelijke strij( krachten achterna. In het Zu delijke voorterrein van de vei ting Tobroek werden Britsch steunpunten en eenige woe tijnforten ingenomen. Formatie der Duitsche en Italiaansch luchtmacht berokkenen den te ruktrekkenden Britschen co lonnes zware verliezen aan menschen en materiaal. Aan de vernietiging van het Brit sche convooi in het Oostelijke bek ken van de Middellandsche Zee heeft een Duitsche flottielje motor- torpedobooten onder bevel van haar flottieljechef, den luitenant ter zee eerste klasse, Kemnade, deelgeno men. De flottielje torpedeerde twee Britsche kruisers, waarvan een krui ser door twee torpedo's getroffen werd en waarschijnlijk gezonken is. Reeds hij .vroegere ondernemingen. Al is het dan niet volop zomer, de jeugd is niet bang voor een frisch bad. Pax Holland-De Haan m Maan Maan op vanavond om onder 10.52 A/i nr 1-10 -31 Juni 22 05 uur 5 juli E.K tot morgenochtend L.K. 28 Juni - .7 12 Juli v.m. 3.1/ uur n.m. Minder aardappelen meer gort Het rijksbureau voor de voedsel voorziening in oorlogstijd maakt bekend, dat, in afwijking van den gebruikelijken gang van zaken, Vrijdag a.s. geen aardappelbonnen, voor de nieuwe wekelijksche distri butieperiode, zullen worden aange wezen. Deze bonaanwijzing zal Za terdag volgen. In verband met den overgangstijd van de aardappelen van den ouden oogst naar die van den nieuwen oogst de rooitijd voor vroege aardanoelen is juist aangebroken zullen op deze bon nen belangrijk minder aardappelen verkrijgbaar kunnen worden ge steld, dan de laatste weken het ge val was. De mogelijkheid bestaat, dat de beschikbaar te stellen hoe* veelheid 1 ki'ugram zal kunnen bedragen. Zeer waarschijnlijk zal echter nog een tweede bonaanwij* zing voor aardappelen in de twee de. helft van de komende week vol gen. De aardappelbon, die a.s. Za terdag wordt aangewezen, zal de geheele volgende week geldig zijn. Ter compensatie van de kortston dige verlaging van het aardappel rantsoen, wordt Vrijdag reeds een bon aan .wezen, die recht geeft op het Loopen van 250 gram gort of gortmout. Voor het koopen van de gebruike lijke hoeveelheden brood en vleesch zijn voor de volgende week de bon- nummers 32 geldig verklaard. Voorts zijn van de tabakskaart geldig verklaard de nummers 38 en 39 voor de gebruikelijke rantsoenen. Daarnaast zijn voor de periode van 21 Lm. 27 Juni aangewezen voor bijzondere rantsoenen de bonnen R2 van de tabakskaart voor sigaren en R2 van de sigarettenkaart voor sigaretten. Distributie van gort De Secr.-Gen. van het Dep. van Landbouw en Visscherij maakt be kend, dat gedurende het tijdvak van 20 Juni tot en met 11 Juli a.s. de met „Algemeen 321" gemerkte bonnen recht geven op het koopen van 250 gram gort of gortmout. Cartin pessimistisch STOCKHOLM, 17 Juni. (D.N.B.) De Australische premier, Cur- tin, heeft volgens den Britschen nieuwsdienst in zijn aangekondigde radiotoespraak verklaard, dat de oorlog tegen Japan alleen dan kan worden gewonnen, wanneer men den Japanners verhindert Australië in te nemen. Wanneer dit toch geschiedt, verdwijnt de laatste kans van de geallieerden ooit Singapore, Nederlandsdh Indië, de Fhilippijnen en Ohina te .her overen. Curtin wees vervolgens on het verband van Australië met 't Sowjetfront. Hij zeide verder, dat de berichten uit Libye „niet goed" zijn, dat de vijand voordeelen heeft behaald, die een ondubbel zinnige tegenslag voor de gealli eerden beteekenen. voor de kust van Libyë brachten de Duitsche motortorpedobooten een torpedojager, een escortevaartuig, een duikbootjager en 15.000 .brt. scheepsruimte voor de ravitaillee ring tot zinken. Op den Atlantischen Oceaan vie len Duitsche duikbooten, zooals in een extrabericht is bekend gemaakt krachtig beschermde convooien aan en brachten zeven schepen met een gezamenlijken inhoud van 34.000 brt tot zinken. Een ander schip werd door torpedotreffers zwaar bescha- dind. Voorts werden in de Caraïbi- sche Zee ondanks sterken Ameri- kaanschen afweer 12 schepen met een gezamenlijken inhoud van 75.000 brt. vernietigd. Daarmede verloor de vijandelijke koopvaardij- scheepsruimte weer 19 schepen met een gezamenlijken inhoud van 109.000 brt. In de wateren om Engeland bracht de luchtmacht in den afge- loopen nacht twee schepen met een gezamenlijken inhoud van 5000 brt. tot zinken. Drie andere vrachtboo ten werden door bomtreffers be schadigd. De Britsche luchtmacht verloor in den tijd van 3 tot 16 Juni 307 vliegtuigen, waarvan 137 boven de Middellandsche Zee en in Noord- Afrika. In hetzelfde tijdvak gingen in den strijd tegen Groot-Brittannië 71 eigen vliegtuigen verloren. Bij den strijd voor Sebastopol hebben zich de compagniechefs in een regiment infanterie, eerste lui tenant Schirner en luitenant Poerschmann door bijzondere dap perheid onderscheiden. De eerste luitenant Marseille schoot in Noord- Afrika binnen 24 uur tijds tien vij andelijke vliegtuigén omlaag en verhoogde daarmede het aantal zij ner overwinningen tot 101. De duik booten onder bevel van de luite nants ter zee eerste klasse Mohr, Tppp, Witte en von Rosenstiel en van den 'luitenant ter zee tweede klasse Ites, hebben zich bij de be strijding van de vijandelijke ravi- tailleeringsscheepvarat bijzonder onderscheiden. Luitenant Strelow, Flugzeug- führer in een jachteskader, die onderscheiden is met het eiken loof van het ridderkruis bij het ijzeren kruis, is van een vlucht naar den vijand niet terugge keerd. Als overwinnaar in 68 luchtgevechten, behoorde deze pas 20 jaar oude dappere offi cier tot de meest op den voor grond tredende jachtvlieger*.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1