NOORD-HOLLAND Churchill reist naar deV.S, Verduister DAG.BLAD VQOR Besprekingen met Roosevelt gevoerd Sebastopol wankelt DE TYPHUS HEERSCHT IN VOLENDAM „Hulpwerk Beeldeode Kunst' Bekaontraachung Uitg.: N.V. Uiig. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebmeanx: SCHAGEN: Laan* 201. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Laneestraat 97 Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang No. 11829 pagina 3 Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar fafw.) ZATERDAG 20 JUNI 1912 De vier vraagstukken die beproken worden STOCKHOLM, 19 Juni (D.N.B.) Naar de Brit- sche berichtendienst in een extrabericht meldt, is te Londen officieel medegedeeld, dat minister-president Churchill iq de Vereenigde Staten is aangekomen, in gezelschap van Sir Alan Brooke, chef van den gene- ralen staf van het Britsche Rijk, en genéraal-majoor Ismay, secretaris van den chef van het stafcomité. Uit Washington meldt de Britsche berichtendienst dat het Witte Huis heeft medegedeeld, dat Churchill zich wederom in de Vereenigde "Staten bevindt, om on verwijld met Roosevelt besprekingen te voeren over de vraagd, hoe de oorlog gevoerd en gewonnen" kan worden. De berichtendienst meldde voorts, dat Dond^dag te middernacht in het Witte Huis een conferentie was bijeengeroepen. Berlijn: „Een symptoom' Naar uit Washington wordt ge meld, heeft Chprchill onmiddellijk na zijn aankomst aldaar besprekin gen met Roosevelt gevoerd. Naar te Washington wordt gezegd, moet de onverwachte reis van Churchill in verband worden gebracht met den toestand, ontstaan door het groote gebrek aan scheepsruimte en de laatste militaire gebeurtenissen. Naar de Britsche berichtendienst voorts meldt, is het bericht van Churchill's reis» naar de Vereenigde Staten vanochtend te 2 uur in En geland bekend geworden. Het was een volkomen verrassing.Slechts de hoogste officieren en de leden van het kabinet waren op de hoog te. Dinsdag nog was Churchill door den koning in audiëntie ontvangen. Te Washington, aldus vervolgt de berichtendienst, werden de journa listen üitgenoodigd, voor een confe rentie bij den secretaris van Roose velt, Early. Pas tien minuten \^n tevoren waren zij daarvan' in ken nis gesteld. Op de conferentie deed Eerly merledeeling van Churchill's gezoek. Hij voegde daaraan toe, dat van Roosevelt en Churchill deze week geen verklaringen zijn te ver wachten. Naar Reuter meldt bevinden zich in Chürchills gezelschap behalve generaal Sir Allah Brooke en gene- raal-majoor Sir Hasting Ismay nog de brigade-generaal G. M. Stewari, Sir Charles Wilson, de secretaris John Martin en de fregattenkapi- tein Thompson. DE l GROOTE VRAAGSTUKKEN. STOCKHOLM, 19 Juni (D.N.B.) De diplomatieke medewerker van Reuter schrijft, dat er aanlei ding is om aan te nemen, dat Chürchills bezoek aan Washington „uitsluitend zakelijke motieven" heefbmDe vier groole vraagstukken .van het oogenlblik zijn: 1. de vorming van een tweede, front; g 2. het transportvraagstuk; 3. de strategie in het Naburi- en het Verre Oosten; 4. de Amerikaansche leveran ties aan Engeland, de Sowjet-Unie en China. De aanwezigheid van generaal Sir Allen Brooke en generaal-ma- joor sir Hastings Ismay is van be- teekenis, aldus de medewerker. Men kan niet verwachten, dat Churchill zich gedurende zijn ver blijf in de V.S. in het openhaar zal vertoonen. Hij zal zeker niet voor de radio spreken of bij bijeenkom sten tegenwoordig zijn. Den mees ten tijd van zijn bezoek zal hij met gesloten deuren besprekingen met Roosevelt over dringende oorliogsvraagstukken hebben. Een der belangrijkste oogmerken van zijn bezoek is het scheppen van de mogelijkheid tot het treffen van „bliksemsnelle beslissingen". EERSTE BESPREKING ROOSEVELT—CHURCHILL. GENèVE, 19 Juni 1 (D.N.B.Y Naar de zender Washington meldt, heeft Churchill een.eerste onder houd gehad met president Roose velt. De bespreking liep over kwes lies der oorlogvoering. MEDEDEELING VAN EARLET. GENèVE, 19 Juni (D.tfB.) De secretaris van Roosevelt, Early, heeft Donderdag, naar liit Was hington wordt gemeld, aan de pers enkele verklaringen verstrekt over de reis van Churchill. Hij dic teerde aan de jqurnalisten de vol gende officieuze medode.eling: ..Do Britsche minister-president Winston Churchill is weer in de Vereengde Staten. Hij zal tijdens zijn verblijf, alhier met president Roosevelt'cohfereeren. De bespre kingen zullen onmiddellijk begin nen. Onderwerp van bespreking is natuurlijk de oorlog, de oorlogvoe ring en het winnen van den oor- og". Na een opsomming t,e hebben, ge geven van het aantal deelnemen de personen, verklaarde Earley o.a. nog, dat hij deze week geen ver dere medcdeeling van de zijde wan Roosevelt Churchill verwachtte. Hij wilde zich er ook niet over uitlaten of dit een natuurlijk ge volg was van de besprekingen van Mblotof in Londen en Washington. Op de vraag of de kwestie van het tweede front bespro ken zou worden, verklaarde hij zonder aarzeling, dat dit absoluut zeker was. BERLIJNS MEEN ING. In de Wilhelmstrasse verklaarde men hedenmiddag, dat men Chür chills nieuwen overtocht over den Atlantischen Oceaan als een nieuw symptoom van de Britsche noodpó- sitie en hopeloosheid beschouwt. Men herinnert er in dit verband aan, dat de Britsche politici tot dus ver eraan gewend waren, dat de wereld naar hen toekwam. Thans moeten zij zelf op reis gaan, om hulp te smeeken en hun bondge- nooten moeizaam in toom te hou den. Nederlandsche meisjes ia Duitschland aan den slag Alleen al een verblijf in een van de vele'Duitsche bergstreken, wel ke rijk aan natuurschoon zijn, waar tevens zeer vaak belangrijke fabrieWscomplexeru- verrezen zijn, verschaft een prachtige levenser varing aan de Ncdeaiandsehe meisjes, die in Duitschland werk gevonden hebben. Men kent de vele prachtige Duitsche natuur- streken van foto's van kennissen, uit hoeken en van de film. Vroe ger konden alleen rijke lui van dit natuurgenot profiteeren. De thans in Duitschland werkende Nederlandsche meisjes 'profiteeren niet alleen rijkelijk van dit genot, doch worden bovendien voor hun arbeid in de fabrieken, ook nog dik betaald ook. Welke nieuwe indrukken hebben' niet tal van Nederlandsche meisjes, die werk in Duitschland aanvaard hebben, opgedaan. Vele meisjes von den werk in groote steden als Ber lijn, Leipzig, Dresden, Breslau. An deren kwamen in Wcenen, Stutt- gart of Miinchen. „Krhft durch Frejide", de werk gemeenschap van Het Duitsche Ar beidsfront organiseert in den vrijen tijd ontspanningsreizen, zoodat men onder deskundige leiding tal van nieuwe indrukken verzamelen kan Door zijn groote uitgestrektheid biedt het Groot-Duitsche Rijk als aangename omgeving voor degenen die bij de'Arbeidsbeurzfen werk zöe- ken, een ruime keus. Tobroek omsingeld BERLIJN. 19 Juni (DNB). Het Noordelijke deel van het krachtig \ersterkte Sovjet-Rus- Asche verdedigingsfront van Sebastopol is aan het wankelen gebracht. De Duitsche en Roe- mecnsche troepen hebben in nieuwe'snelle opmarschen de Noordelijke baai tegenover de stad Sebastopol bereikt. Daar mede is het Noordelijke "deel van de geheele Sovjet-vesting- in handen van de Duitsche en de verbonden troepen. In Noord-Afrika hebben de Duitsche en Italiaansche strijd krachten gisteren in den loop van den dag den ring om de Britsche vesting Tobroek nauw gesloten. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 19 Juni: Het opperbe vel van de weermacht maakt be leend: De aanval op Sebastopol, leidde gisteren tot beslissende successen. De in den Noordelijken sector van het vestingfront in den strijd ge worpen Duitsche divisies infanterie .doorbraken de door het optreden van zware artillerie en de lucht macht in bedwang gehouden laat ste verdedigingslinies van den vij and en bereikten Over een breed front de baai van Sewernaja te genover de stad Sebastopol. Hierme de viel na hevige gevechten, die 12 dagen hebben geduurd, het geheele Noordelijke deel van de vesting, Op een kustfort na, in den Zuidwestelij ken sector in onze handen. De ver overing van dit laatste steunpunt staat voor. de deur. Wanhopige te genaanvallen van de bolsjewisten stortten ineen. In het Zuidelijke deel van het vestingfront wierpen Roemeensche troepen den vijand na hevige gevechten uit belangrijke stellingen. Het aantal gevangenen 17 Juni is gestegen tot 7585 gevan genen, 20 tanks, 6S stukken geschut en de buit in de periode van 7 lot en een pantserbatterij. In zware af zonderlijke gevechten werden 1288 aarden- en betonnen kazematten veroverd en 46.239 mijnen onscha delijk gemaakt. Aan het overige deel van "net oostèlijke front gaat de zuivering De nieuwe aardappelbon De Secr.-Gen. van het Dep. van Landbouw en Visscherij maakt be kend, dat gedurende het tijdvak van 21 t.m. 27 Juni a.s. elk der met „Aardappelen 32A" gemerkte Kin nen recht geven op het lcoopen van kg. aardappelen. Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd, dat op Zaterdag 20 Juni geen aardappelen op deze bonnen mogen worden afgeleverd. De met „Aardappelen 32B" ge- fperkte bonnen zullen niet worden angewezent er verkrijging van aardappelen en kunnen derhalve vernietigd worden. Voorts geeft met ingang van 21 Juni a.s. de met „een rantsoen Aard appelen" gemerkte bon recht op het koopen van 1 kg. .aardappelen. van het achterwaartsehe gebied voort. Verscheidene plaatselijke aanvallen van de bolsjewisten wer den afgeslagen. Aan de kust van de Noordelijke IJszee werden de haveninstallaties van Moermansk en Jokonga met bommen vari zwaar kaliber bestookt en een koopvaardij schip van 6.000 brt. tot zinken ge bracht. Een ander groot vracht schip werd beschadigd. In Noord-Afrika werd de Vijand verder naar het Oosten teruggewor pen. Duitsche en Italiaansche troe pen hebben de vesting Tobreek om singeld. Bij de vernietiging van tab rijke haarden van verzet werden nog 1000 Britten gevangen genomen, 10 pantserwagens stukgeschoten en een talrijke hoeveelheid oorlogstuig alsmede een groot ravitailleerings- kamp buitgemaakt. Aari de Zuidkust van Engeland wierpen lichte gevechtsvliegtuigen overdag opslagplaatsen van de ha ven Brixham in brand. In het West-Duitgche kustgebied veroorzaakte een aanval overdag van 'n enkelen Britschen bommen werper geringe verliezen onder de burgerbevolking. Voor. Sebastopol heeft zich het ba taljon van een Neder-Shksische in fanteriedivisie onder bevel van den ridderkruisdrager kapitein Schra- der, die in deze gevechten gesneu veld "is, door bijzondere dapperheid onderscheiden. Kapitein Seiler, groepscomman dant van een jachteskader heeft aan het Oostelijke front in één nacht drie bolsjewistische trans portvliegtuigen en een jachtvlieg tuig neergeschoten. Be hooibouw is begonnen in West-Friesland! En ook de boerenjengd zoowel vrouwelijk als mannelijk, zet zich voor dezen arbeid in. Met de z.g.n, zweelhark wordt het laatste hooi bijeengeharkt, nadat het op hoopen cjezet is. (Foto Kuiper.) 7 of nu toe 23 gevallen geconstateerd. 'Zoodat we meteen weten, waar de haard van deze ziekte gevqnden is; ergens op een boerderij. We wandelen door het dorp, zoe ken naar de vvoning«van den plaat selijken geneesheer. Die echter niet thuis is: patiëntenbezoek En dus knoopen we een praatje aan met een visscher, met een caféhouder, met een kruidenier. Ze weten ons aRen te vertellen, dat er tal van typhusgevallen zijn in hun woon plaats, dat er zelfs gezinnen zijn, waar drie, vier, zelfs vijf personen door de typhus-bacil zijn aangetast. Maar dat is ook alles. Van eenige ongerustheid onder de bevolking is geen sprake. Volendam vaak door de ty- phus bezocht. En dan eindelijk houdt de dokter zijn spreekuur en worden wij door den vriendelijken arts zeer heusch ontvangen. Och ja, de menschen maken het in den regel veel erger dan het is. Nu ja, er zijn op het oogen- blik een 25 gevallen en er komen er misschien nog een stuk of tien bij, maar van een epidemie is geen spi-ake. Overigens, we zijn in Vo lendam gewend aan de typhus, die nergens in Noord-Holland méér voorkomt dan hier. U bedoelt? Volendam is verkeerd ge. bouwd. Men had eerst een drie meter zand op den bodem moeten spuiten en dédrop de huizen moe- De haard direct geïsoleerd (Van onzen eigen verslaggever) Het rustige, eeuwenoude Volen dam vraagt zij het ongewenscht! de aandacht, en het is' dezen keer niet de kleederdracht van jong en oud, het is niet het schilderach tige van haven en omgeving, dat oorzaak was van een kleine repor tage. Het is veel ernstiger^ in Volen dam heerscht de typhus, die ge vaarlijke ziekte, die krachtige li chamen in énkele dagen sloopt en die o zoo dikwijls den dood ten ge volge heeft... Zoodra we de tram uitstappen, mekken we het. Niet aan de bewo ners, die hun normalen gang gaan en op den zeedijk zitten of aan hun arbeid zijn. Niet aan de stilte van de visschersplaats ook. Want/stil is het dezen dag ryet, omdat'de eer ste. „vreemdelingen" gearriveerd zijn al zijn 'het dan thans in- heemsche vreemdelingen! We merken het aan kleine aan plakbiljetten van het gemeentebe stuur van Edam: een waarschu wing, om geen ongekookte melk te drinken, nu de typhus heerscht in het ylsschersdorp. Maan Maan op vanavond om onder 12.00 a f\ x 1.10 21 Juni 22.05 uur 5 Juli e.k. tot morgenochtend L.K. 28 Juni 12 Juli v.m. 3.1/ uur n.M. Zondagavond om M„T 22.06 uur 0Mna- 13.0S tot Maandagochtend 1.34 5.17 uur Een vroolijk groepje aan boord van een der schepen, die de Duitsche groote-stadsjeugd voor een heerlij ke vacantie naar een Oostzee-bad- plaats brengt. Transocean-Schmidt-v. Eysdeö. Pax Holland m. Eigen prestaties van den kunste naar bepalen zijn succes (Van onzen Haagschon correspcm- dent). Te lang is in Nederland de scheppende kunstenaar aan zijn lot overgelaten en anderzijds wist de smaak van het groote publiek zich veelal niet uit te werken boven het peil-der mas saproductie van minderwaardi ge platen. Aan vele productieve kunstenaars bleef wegens de liberalistisch - kapitalistische overwegingen de weg naar suc ces en erkenning versperd, en meer dan één kunstenaar is daarnaast op den weg van het cultuur-bolsjewisme ontspoord. In dezen tijd nu aan het leven nieuwe vormen worden gegeven, waarvan de grootheid pas aan la tere geslachten duidelijk zal wor- ~den, worden aan de scheppings kracht van den kunstenaar bijzon dere eischen gesteld. Uitwassen in de kunst. In de plaats van afterlei uitwas sen moet die kunst op den voor grond worden gebracht, welke in overeenstemming is met het gezon- gevoel en de werkelijke behoef ten van het NederlSldsche volk. Hiertoe is door den Nederhtndschen Volksdienst, in samenwerking met de Nederlandsche Cultuurkamer 't „Hulpwerk Beeldende Kunst" in het leven geroepen. Men heeft hier toe aangekoopt aan de traditie der zeer grooten uit on^cn werkelijk grooten tijd met de bedoeling om de taak van den ijverigen begaaf den kunstenaar te verlichten en hem te helpen door het tentoonstel len en verkoopen van zijn werken. Zoodoende zal hij zakelijk en mate rieel de leiding krijgen, wélke hij noodig heeft om al zijn krachten en talqnten te kunnen geven aan zijn scheppenden arbeid. Groot opgezette tentoon stelling. In de maand Juli zal in het Rijks museum te Amsterdam een groot opgezette openingstcn toonstelling worden gehouden, waartoe aan alle scheppenden van beeldende kunst een dproep tot deelneming zal wor den gezonden. Bij de keuze uit de ingezonden werken zal- uitsluitend.' den maatstaf worden aangelegd of een kunstwerk beantwoordt aan de ware behoeften van het volk. BeslQten is voor den door den Volksdienst in te stellen tehuizen een bedrag van f 50.000 beschikbaar te stellen om hiervoor kunstwerken aan te koopen welke in die gebou- ten bouwen. Dan hadden we niet die moeilijkheden gehad met den afvoer van afvalstoffen. En de rio- leering hier is nog altijd zeer on- verdoende. Gelukkig, dat we wa terleiding hebben. Is de 'haard van de huidige epidemie bekend? Natuurlijk! En die hebben we onmiddellijk geïsoleerd. Dat is het allereerste werk geweest. En dan heb ik me verder«met Amsterdam in verbinding gésteld en maatre gelen genomen in overleg en in samenwerking met den Gezond heidsdienst. De ergst patiënten zijn nu overgebracht naar een zieken huis in Amsterdam en Purmerend En inenten tefren typhus? In 1940 is het grootste deel van Volendam tegen typhus ingeënt, maar feitelijk moet die inenting elk jaar geschieden en daar yoelen de MUSTERUNG DER GEBURTS- JAHRGANGE 1906 UND 1907. Alle mannliche Reichsdeutschen der Geburtsjahrgiinge 1906 und 1907 haben sich zur Musterung wie volgt zu melden: a) Aus den Provinzen Südholland und Seeland bei der Wehr- machtskommandantur Den Haag, Lange Voorhout 38: am 29.6.42 vorm. 8 uhr 30 die Buch- staben A—M; am 30.6.42 vorm. 8 uhr 30 die Buch- staben NZ. b) Aus der Provinz Nordhölland: in Amsterdam-O, Schule, Iepeg^ weg 13: am 1.7.12 vorm. 8 uhr 30 die Buch- staben A—M; ona 2'.7.42 vorm. 8 uhr 30 die Buch- staben NZ. c) Aus den Provinzen \Friesland, Groningen, Drenthe und Over ijssel b.d. Wehrmachtkomman- dantur Zwolle, Rojensingel 13: am 3.7.42 vorm, 8 uhr 30 die Buch- s tab en AM; am 4.7.42 vonn. 8 uhr 30 die Buch- staben NZ. d) Aus den ProvinzemGelderiand," Utrecht und NordDrabant bei der Ortskommandantur 's-Her- togenbosch, Julianaplein 2: am 6.7.42 vorm. 8 uhr 30 die Buch- staben AM; am 7.7.42 vorm. 8 uhr 30 die Buch- staben NZ. e) Aus der Provinz Limburg bei der Weh rmach tkomm andantur Maastricht, Vrijthof 46: am 8.7.42 vorm. 8 uhr 30 die Buch- staben AF; am 9.7.42 vorm. 8 uhr 30 die Buch- staben GM; am 10.7.42 vorm. 8 uhr 30 die Buch- staben NR; am 11.7.42 vorm. 8 uhr 30 die Buch- staben SZ. Die Meldpflichtigen haben mili- tarische und sonstige Ausweispa- piere und 2 Passbilder, grosse 37 x 52 mm in bürgérlicher Klei dun g, ohne Kopfbedeckung. Brillentrager das Brillenrezept mïtzubringen. Ju- den haben nicht zu erschcinen. Den Meldepflichtigen wird das Fahrgeld 3. Klasse gegen vorzeigen der Fahrkarte bei der Meldung zurü'ckerstattet. Sie crhalten ferner bei einer Abwesenheit vom Wohn- ort von mehr als 8 Standen ein* Zehrgeld. wen zullen worden opgehangen en tentoongesteld. Voorts zal de volks dienst bij openbare instellingen bij bedrijven propagandistisch op treden om door aankooptn van en opdrachten aan Nederlandsche kun stenaars deze te helpen en aldus te vens de bezoekers van deze gebou wen kunstzinnig op te voeden. De kunstenaars krijgen de opbrengst van op de tentoonstelling verkoch te werken onverkort uitbetaald. Na de tentoonstelling te Amsterdam staan tentoonstellingen in andere groote steden op het programma. Niemand kan meer van de ge meenschap vorderen dan hij zelf bereid is daarvoor te ge ven. Het „Hulpwerk Beeldende Kunst" geeft den kunstenaars de mogelijkheid zichzelf door eigen prestaties en arbeid voort te helpen. Succes en erkenning worden slechts verworven door kunde en vlijt Xnplaats van spe culanten en conjunctuurridders zal voortaan het volk zelf weer opdrachtgever voor die kunste naars worden, die volksverwan- te werken scheppen. menschen niet veel voor, omdat ze na de inenting een paar dagen flin ke koorts hebben. Zijn er al sterfgevallen? Gelukkig niet, al zijn er wel een paar heel erg aan toe. Maar over 't algemeen kan de Volendam- mer er nog al goed tegen. Terwijl normaal één op de 8 sterft, is dat hier één op de 25! Het was voldoende. We wisten, dat de geneeskundige dienst ter stond alles' gecfaan heeft om uit breiding der ziekte te voorkomen; we wisten ook dat do gezondheids toestand van Volendam niet veront rustend is en het is, zooals ons de dokter zei: We kennen den hagrd, we kennen de ziekte en we kunnen haar dus bestrijden met de beste middelen, die wp hebben. En niemand oehoe ft Volendam thans te schuwen: de melk wordt goed gekookt, het drinkwater ie zuiver!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1