NOORD-HOLLAND Opmarsch Virduistir DAGBLAD VOOR naar Egyptische grens Bij Sebastopol wordt om laatste fort gevochten PESSIMISME IN ENGELAND Verschanst in een kerk Wat bespreken Churchill en Roosevelt? Uit*.: N.V. Uitg. Mij. Hollands N oorderkwartier. Redactie- en Administratiebnreanz: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78, Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langstraat 97. Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dadelijks. Advertentie-tariet Gewone advertenties 11 ct p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang No. 11831 4 pagina's Hoofdredacteur: a, R. JONKER Alkmaar fafw.) DINSDAG 23 JUNI 1942 k Rommel tot generaal-veldmaarschalk bevorderd Meer dan 28.000gevangenen HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRBR, 22' Juni: Het opperbe vel van de weermacht maakt be leend: In het Noordelijke deel van de .vesting Sebastopol werd na he vige gevechten het kustfort ver overd en het terrein ten Noor den van de Sewernaja-baai van den vijand gezuiverd. De ver nietiging van de op de niierste landtong nog vechtende over blijfselen van den vijand is aan den gang. Aan het overige omsingelings- ifront hebben Duitsche en Roemeen- sche troepen, gesteund door sterke formaties van de luchtmacht, ver scheidene versterkte en taai verde digde heuvelstellhigen stormender hand veroverd. Herhaalde tegen aanvallen der bolsjewisten leverden geen succes op. Boven Sebastopol en ten Oosten van de Donetz scIk*- ten Duitsche jagers gisteren over dag 28 vijandelijke vliegtuigen neer. In het Zuidelijke deel van het Oostelijke front bestookten eska ders torpedovliegtuigen met goede uitwerking spoorweginstallaties en ravitailleeringscolonnes van den .vijand. In den ccntralen sector van het front werden verscheidene vijande lijke aanvallen afgeslagen. In het achterwaartsclie gebied werden Ver scheidene bolsjewistische henden en kampen vernietigd. Aan het Wolchof-front viel de vij and opnieuw mét vrij sterke strijd krachten, gesteund door pantser wagens, aan. De verbitterde gevech ten duren nog voort, In Noord-Afrika viel een Öuitsche flottielje motortorpedobooten op 21 Juni des ochtends voor. de haven v. Tobroek een vluchtende formatie .van -kleine Britsche eenheden aan en vernietigde deze volkomen. Een patrouillevaartuig, 6 kustvaartui gen en een transportschip yan 4500 ibrt., dat reeds door luchtaanvallen beschadigd was, werden tot zinken gebracht. Drie andere kustvaartui gen werden opgebracht, 175 man werden gevangen genomen. Een Duitsche flottielje mijnenvegers baande zich een weg door de mijn- versperringen in de binnenhaven Van Tobroek. Het aantal bij de ge vechten om Tobroek gemaakte ge vangenen is tot 28.000 gestegen. Meer dan 100 pantserwagens wer den buitgemaakt of vernietigd. Het tellen van de buit aan stukken ge schut en zware wapens is nog niet geëindigd. Op Malta werd het vliegveld Luca gevechtsvliegtuigen door Duitsche aangevallen. Voor de Nederlandsche kust heb ben mijnenvegers in een nachtelijk zeegevecht drie Britsche motorka- nonneerbooten tot zinken gebracht en verscheidene vijandelijke eenhe den zwaar beschadigd. De vijand staakte daarop den strijd. Versper ringsbrekers en marineartillcrie schoten twee Britsche bommenwer pers neer. Het haven- en stadsgebied van Southampton was in den afgeloo- pen nacht het aanvalsdoel van de luchtmacht. Door*brand- en brisant bommen werd aanzienlijke sphade veroorzaakt in de voor den oorlog belangrijke installaties. De onder bevel van vice-admiraal Weichold in de Middellandsche Zee operecrende Duitsche zeestrijd- krachten, hebben zich bij de ravi tailleering van Noord-Afrika, hij het storen van de vijandelijke ver-/ bindingswegen en in den strijd te gen vijandelijke zeestrijdkrachten bijzonder onderscheiden. De mijnen veger onder hevel van den eersten stuurman Öser, heeft zich in het zeegevecht voor de Nederlandsche kust onderscheiden. Bij de gevechten voor Sebastopol hebben zich de leidei's van een uit infanterie en pioniers camengestel- de gevechtsgroep, kapitein' Walter en de commandant van een pionier bataljon, kapitein Graumann, door bijzondere dapperheid onderschei den. Rommel bevorderd HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 22 Juni (DNB.) De Fuehrer heeft den opperbevelheb ber van het pantserleger Afrika, kol. generaal Rommel, bevorderd tot generaal veldmaarschalk en 't volgende telegram tot hem gericht; Generaal veldmaarschalk Rom mel, uit dankbare waardeering voor uw leiding en uw eigen, den slag beslissende optreden, benevens uit waardeering voor de heldhafti ge prestaties der onder n strijdende troepen op het Afrikaansche oor- logstooneel bevorder ik u met in gang van heden tot generaal-veld maarschalk van vele duizenden gevangenen jn Tobroek en het verlies van het oor logsmateriaal, dat wellicht ter voor bereiding van een nieuwe, lange belegering was geconcentreerd, is ongetwijfeld een ramp. De haven zal voor den vijand van groot nut zijn. De veldtocht in Noord-Afrika heeft aangetoond, dat de verwach tingen van de Britsche troepen in hun nieuwe wapens niet vervuld zijn. Bovendien mag niet langer be twijfeld worden, dat de Britten zich tegenover een perfecte leiding be vonden. Vervolgens doet de Times eèn scherpe aanval op de Britsche leiding, waarbij zij de nederlaag van Tobroek, waarbij 25.000 Engel- scbx gevaaigen genomen werden, wijdt aan een gebrekkige beoordee ling door het Brjtsche commando. Ook de. Daily Telegraph oefent critiek op de Britsche leiding in Noord-Afrika 'en schrijft: voor de opoffering van zooveel troepen en materiaal, als in Tobroek verloren zijn ge gaan, bestaat geen verontschul diging. Er moet iets verkeerds gedaan zijn en bet lisabinet inoet de noodzakelijkheid in zien onverwijld orde. te schep pen. Daily Herald schrijft: Na tuurlijk moet er een nauwkeu- rig. onderzoek plaats vinden. Elk'e Britsche burger zal nu van de regeering verlangen dat zij door daden belwijst, dat zij den ernst der lange reeks van nederlagen volkomen begrepen heeft. Göring eert de luchtmacht. BERLIJN, 22 Juni. (D.N.B.) Rijksmaarschalk Görinig heeft den opperbevelhebber van de iri de 'Middellandsche Zee opereerende •luchtstrijdkrachten, generaal-veld maarschalk Ke&selring, een schrij ven doen toekomen, waarin hij zijn waardeering uitspreekt voor het groote aandeel van de luchtmacht in de overwinning van Tobroek. Zuid-Afrikaansche troepen gevangen genomen. STOCKHOLM, 22 Juni (A.N.P.) Naar de Londensche berichten- Nederlanders aan het Oostelijk front Manschappen van het vrij willigerslegioen hebben zich een bunker gebouwd. Scherl-Fellinga- SS. P.K. Brantzen-Pax Holland m dienst meldt, heeft generaal Smuts vandaag verklaard, dat tengevolge van den val van Tobroek een aan zienlijk, aantal Zuid-Afrikaansche troepen' in gevangenschap zijn ge raakt. „Zware nederlaag". STOCKHOLM, 22 Juni (D.N.B.) Een speciale verslaggever van den Britschen berichtendienst heeft uit het hoofdkwartier van het achtste Britsche leger in Libye ge meld: „Het verlies van Tobroek is een „zware nederlaag" en het heeft geen zin zich zelf daaromtrent te willen misleiden". Papiernood in Zuid-Amerika LISSABON, Juni (Europapress): Uit enkele Zuid-Amerikaansdie staten komen berichten binnen, dat de papiernood in Zuid-Amerika steeds grooter vormen aanneemt. De aanvoer van papier uit de Ver- eenigde Staten neemt, als gevolg van tonnage-gebrek steeds meer af, terwijl de productie van papier in de meeste Zuid-Amerikaansche Staten onvoldoende' is om ook slechts ten deele het binnenland- verbruik te kunnen dekken. In Brazilië is nog slechts voor twee maanden papier in voorraad, zoo dat de uitgevers van dag-^en week bladen een groote catastrofe ver wachten, indien men er niet tijdig in slaagt alsnog papier uit het bui tenland aan te voeren. Van regee- ringswege lieeh men voorts ver zuimd tijdig tot distributie v. papier over te gaan. zoodat de meeste bla den ook heden nog in grooten om vang verschiinen. Ook uit Uruguay wordt papier nood gemeld. De regeering zal trachten dc toewijzing van papier dusdanig te regelen, dat in elk ge val enkele groote dagbladen kun nen blijven voortbestaan, waarin o.m. de officieele berichten zullen worden gepubliceerd. Eenheid in de spelling Naar wij vernemen, is bij den Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuubbe- scherming een voorstel tot 't brengen van eenheid in de spelling der Nederlandsche taal in vergevorderden staat van voorbereiding. Dit voorstel zal genoemde Secretaris-Generaal zeer spoe dig aan zijn ambtgenooten ter oordeeling voorleggen. Hoe de moord op HEYDRICH geschiedde Dc voorbereidingen De aanslag, van den aanslag Rommel: hard." „De strijd was Italiaansch Weermachtbericht Opmarsch in Libyë gaat voort ROME, 22 Juni. In zijn weer machtbericht no. 755 maakt het Ita- liaansche opperbevel het volgen de bekend: Na de voltooiing der bezetting en zuivering van Tobroek, zijn de troepen van d'e as thans bezig nieu we linies te bezetten in de richting van de grens tusschen Libyë en Egypte. Een eerste oppervlakkige schat ting van de gemaakte buiten te To broek laat zien, dat er veroverd zijn eenige honderden kanonnen, eenige' honderden motorvoertuigen, een honderdtal pantserwagens en groo te opslagplaatsen met munitie, le vensmiddelen en brandstof.' De gevangenneming van 25.000 man, onder wie verscheidene gene raals, wordt bevestigd. De lucht macht heeft op den aftocht zijnde (vijandelijke strijdkrachten lievig met machinegeweervuur bestookt. Twee Curtiss machines werden door Duitsche jagers, neergehaald, Een derde toestel .werd door het luchtdoelgeschut van Benghasi neergehaald. Een van onze toestel len is niet teruggekeerd. In de Mid dellandsche Zee werden zes torpe dovliegtuigen van bet type Beau- fightcr tijdens luchtgevechten ver nietigd. BERLIJN, 22 Juni (DNB.) Een oorlogsverslaggever .heeft aan het DNB. het volgende medegedeeld over een onderhoud, dat hij met generaal-veldmaarschalk Rommel heeft gehad: Op ons verzoek eenige woorden te zeggen over de succes sen der Duitsche en Italiaansche troepen voor Tobroek en Bardia, antwoordde generaal-veldmaar schalk Rommel o.a.: Bijna vier we ken van harden strijd liggen ach ter ons. Zij waren niet alleen hard, doch ook succesvol, buitengewoon succesvol. Vandaag bekroont de troep zijn tot nu toe verricht werk met de verovering van de vesting Tobroek. Bardia is vannacht bezet. Duitsche en Italiaansche soldaten hebben het bovenmenschelijke in deze gevechten gepresteerd. Zij heb ben veldversterkingen en mijnvel- den overwonnen met een elan, dat men zich niet vermeteler kan den ken. Zij hebben ondanks zeer zwa re verliezen en ontberingen dag en nacht volgehouden in den geest, die ons thans allen bezielt, den geest van de overwinning." Reeds 28.000 gevangenen in Noord-Afrika. BERLIJN, 22 Juni, (D.N.B.) In Noord-Afrika is het' aantal gevan genen, dat gemaakt werd bij de ge vechten om Tobroek en waartoe Engelsche, Zuid-Afrikaansche en Indische troepenonderdeelen behoo- ren, tot 28,000 gestegen, zoo ver neemt het D.N.B. van militaire zij de. Honderd tanks werden buitge maakt of vernetigd. Het tellen van de onafzienbare buit aan stukken geschut en zware wapens is nog niet afgeloopen. Times: „Verlies van Tobroek een ramp". LISSABON, 22 Juni (A.N.P.). De Engelsche nieuwsdienst consta teert hedenochtend, dat het verlies van Tobroek in heel*Engeland over eenkomstig zijn beteekenis, wordt opgenomen. Ook de Engelsche pers probeert niet den ernst van-Tiet ver lies van deze vesting te verkleinen. Zoo schrijft de Times: Het (verlies PRAAG, 22 Juni (DNB.) Nu *t hoofdbestanddeel van het onder zoek is geëindigd, deelt de Reichs- fu|)hrer SS en chef der Duitsche po litie over de nadere omstandighe den der opsporing van de moorde naars van den chef der veiligheids politie en van den S.D., S.S.-Ober- gruppenfuehrer Heydrich het vol gende mede: De aanslag op SS-Obergruppen- fuehrer Heydrich werd, zooals des tijds reeds bekend gemaakt, uitge voerd door twee mannen, van wie één een bom wierp en de andere probeerde uit een Engelsch machi nepistool te schieten. Het uitge breide onderzoek van de staatspo litie, vooral aan de hand van de moordwerktuigen, die op de plek van den aanslag en tijdens de vlucht zijn achtergelaten, resp. weggegooid, en andere voorwerpen hebben tot het resultaat geleid, dat de volgende personen de daders van den aanslag waren: 1. Jan Ku- bis, geboren 24 Juni 1913, die de bom heeft gegooid, 2. Josef Gaboik, geboren 8 April 1912 die uit het machinepistool geschoten heeft. Valscherm-agenten. Beiden zijn na de oprichting van het protectoraat langs verschillen de wegen naar Engeland uitgewe ken, waar zij door de moordcentra- le van Benesj ter beschikking ge steld werden aan de Engelschen, om als valscherm-agenten opgeleid te worden voor daden van sabotage en terreur. Voorzien van ten deele ook op de plek van de misdaad gevonden moordwerktuigen en met de uit drukkelijke opdracht den aanslag op Heydrich uit te voeren, werden zij in den nacht van 28 op 29 Dec. in de buurt van Pilsen door een Britschen bommenwerper uitgela ten. Uit hetzelfde vliegtuig werden in de buurt van Podiebrad nog an dere handlangers, onder .wie een zekere Josef Walcik, neergelaten. Het honderdste eikenloof BERLIJN, 22 Juni (D.N.B.). De Fülirer heeft den generaal; majoor Ludwig Wolff, com- mfetideur van een divisie in fanterie, als honderdsten sol daat v^in de Duitsche weer macht het eikenloof van het Ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend. Hei onderzoek heeft uitgewezen, dat de aanslag met medewerking van inmiddels gearresteerde krin gen uit de Tsjechische bevolking stelselmatig is voorbereid en op 27 Mei 1942 op de reeds officieel be kend gemaakte wijze uitgevoerd. Nadat zeer talrijke ooggetuigen uit de Tsjechische bevolking ten deele belangrijke aanwijzingen gegeven hadden om de daders op het spoor te komen kreeg de geheime staats politie te Paag op 17 Juni 1942 eer ste positieve gegevens in handen voer de verblijfplaats van de moor denaars. Met medewerking van Tsjechische valscherzn-agenten, die zich vrijwillig hadden gemeld, werd vervolgens als verblijfplaats gevon den de keite van Carolus Borromeus te Praag. Hier waren zij tezamen met andere valscherm-agenten door de inmiddels gearresteerde pries ters van de kerk sinds den aanslag verbergen gehoudep. In de eerste ochtenduren van 18 Juni 1942 greep de staats politie in. De moordenaars, die zich in de kerk regelrecht verschanst hadden, probeerden, met pistolen en handgranaten actief verzet te- bieden. Om dit verzet te breken maakte de tevens gearriveerde Waffen- S.S. .gebruik van handgrana ten en doodde verscheidene terroristen, onder wie ook de beide moordenaars. De door de Duitsche rijksregee- ring uitgeloofde belooning van een millioen rijksmark en het tweede millioen rijksmark, dat doo^ de reegoring van het Protec toraat was uitgeloofd, worden aan dè talrijke Tsjechische helpers bij "het opsporen van de daders de komende dagen als damlc en er kentelijkheid^ uitbetaald. VANCOVER DOOR DUIKBOOT BESCHOTEN. LISSABON, 22 Juni (ANP). De Britsche nieuwsdienst meldt uit Ottawa, dat volgens mededeeling van den Canadeeschen minister van Defensie de radiozender van de regeering op het eiland Vanco ver Zaterdagavond door een duik boot is beschoten. De minister be weerde, dat de zender daarbij geen schade heeft geleden. Volgens een ander bericht uit Seattle heeft schout-bijnacht Free- man verordend, dat de kust in de staten Alaska, Washington en Ore- gon moet worden verduisterd als gevolg van de beschieting van hét eiland Vancover door een vijande lijke duikboot. Joden moeten rijwielen inleveren Beschikking van den com missaris-generaal voor de Openbare Veiligheid. Op grond van artikel 45 der ver ordening no. 138/1941 betreffende de handhaving van de openbare orde z,ooals gewijzigd bij verordening no, 182/1941 beschik ik: Artikel 1. (1) Rijwielen, welke rechtens of economisch aan Joden toebehooren, dienen uiterlijk op 24 Juni 1942, te 13 uur, met alle toebehooren, met inbegrip van reserve binnen- er buitenbanden, in berijdbaren e'n be hoorlijken toestand hij den burge meester der gemeente, waar de Jood zijn woonplaats heeft, of waar zijn zaak gevestigd is, te worden in geleverd. (2) De rijwielen moeten eveneens worden ingeleverd, wanneer derden er .recht op hebben. (3) Tot inlevering gehouden is: 1) De eigenaar; 2) Hij die bevoegd is den eige naar te vertegenwoordigen. 3) Hij die in het bezette Neder landsche gebied houder is van het rijwiel of hetzelve in bewaring heeft'. Artikel 2. Het is verboden om een Jood bij voortduring of tijdelijk een rijwiel af te .staan. Artikel 3. Deze^besehikking is niet van toe passing op rijwielen, welke: 1) Toebehooren aan Jbden, die in Maan op 15.35 28 Juni V.M 5 Juli L.K. vanavond om onder 22.06 uur tot morgenochtend N.M. 5i o 21 Juli .18 uur e.k. GENÈVE, 22 Juni (D.N.B.): Uit New York wordt gemeld: Early heeft, naar uit Washington wordt gemeld, Maandag medegedeeld,, dat de besprekingen tusschen Roo sevelt en Churchill dag en nacht voortgezet worden en dat de Brit sche en A'merikaansche staven te gelijkertijd hun conferenties hou den. Early beloofde een gemeen schappelijke verklaring, zoodra Churchill en Roosevelt van mee ning waren, dat zij daartoe gereed waren. Op het. oogenblik echter was geen van beiden van gevoelen, dat zij bij hun besprekingen een punt hadden bereikt, waarop een verkla ring uitgegeven kon worden. Australië en de val van Tobroek 'STOCKHOLM, 22 Juni (A.N.P.) Naar de Engelsche berichtendienst meldt, heeft de val van Tobroek Australië ^„diep geschokt", hoewel het niet onverwachts gekomen is. De vraag moet gesteld worden, zoo meldt de Engelsche berichtendienst Verder, waar het bij onze leiding hapert. Het blad Sydney Sun schrijft: Wij laten het aan de Engelsche critici over de oorzaken te vinden voor deze «oodlottige nederlaag, of deze veroorzaakt is door een onvoldoen de of ondoeltreffende uitrusting, slecht werk van den generaled staf en slechte leiding, of aan beide. VICE-ADMIRAAL HELFERICH OP CEYLON?_ TOKIO, 22 Juni (D.N.B.) De vroegere Nederlandsche vloot- comimandant,- vice-admiraal Helfe- rich, wiens verblijfplaats na de bezetting van Nederlandsch ïndië door de Japafmers onbekend was, zou zidh volgens een bericht, van het blad Tokio Nitsji Nitsji op het oogenblik op Ceylon- bevinden. Helferich was, zooals men weet, voor zijn vlucht opperbevelhebber van de geallieerde vlooteenheden in het Zuiden van den Stillen Oceaan. Na de bezetting van Java zou hij. per vliegtuig naar Colombo zijn gegaan. LUCHTAANVAL OP SOUTHAMPTON. STOCKHOLM, 22 Juni (DNB). Het Britsche ministerie van lucht vaart deelt mede, dat in den «acht van Zondag op Maandag een lucht aanval op Southampton schade heeft aangericht. De 14-jarige Nederlandsche danse res Anika, die onder auspiciën van de concertdirectie Ernst Kranss op Zaterdag 4 Juli a.s. een dansavond zal geven in Dillgentia te 's-Gra-' venhage. Ernst Krauss-Pax Holland m in de gemeente Amsterdam wonen. 2) Tot den voorraad van een rij-» wiel-handelaar behooren. Artikel 4. Jood in den zin van. deze beschik king is hjj die ingevolge van arti kel 4der verordening no. 189/1940 betreffende het aangeven van on dernemingen Jood is of als Jood wordt aangemelrkt. Artikel 5. (1) Hij die de ingevolge artikel 1 op hem rustende plicht tot inle vering niet tijdig, of niet volledig nakomt, dan wel die in strijd ham delt met het verbod van artikel 2, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden en met geldboete van ten hoogste een dui zend gulden of met een dezer straf fen.' (2) Maatregelen op het gebied der veiligheidspolitie blijven onaan getast. 's-Gravenhage, 20 Juni 1942. De Commissaris-Generaal v. de Openbare Veiligheid, RAUTER. SS-Gruppenführer und'Gene-: ralleutnant d. Polizei. In dit verband woi^lt nog eens ge wezen op het in par. 18 alinea 2 der verordening 58/42 over de behande ling van Joodsche vermogenswaar-) den uitgesproken beschikkingsver bod, volgens hetwelk met ingang van 21 Mei 1942 de commissarisge- neraal voor de veiligheid alleen de beschikking gekregen heeft over land- en watervoertuigen van aller lei aard, alsmede over paarden. El ke verkoop van dergelijke voorwer pen en elke deelneming aan derge lijke transacties wordt volgens de ze verordening dienovereenkomstig bestraft.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1