NOORD-HOLLAND Sebastopols NA DEN VAL—i laatste fort gevallen Verduister TOBROEK Heldersclie recherche Uitsr.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201. Tel.. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78."Tel. 2345 f2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97 Tel. 3332. DAGBLAD UOOR SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt 86ste Jaargang. No. 11832 4 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar Cafw.) WOENSDAG 24 JUNI 1942 Sowjet-marine zwaar getroffen O door de Finnen Mislukte aanval bij Zee van Azov HELSINKI, 23 Juni (D.N.B.) Het opperbevel der Finsche weermacht heeft in een extrabericht omtrent de operaties van de zeestrijdkrachten o.a. medege deeld: Als gevolg van de verniet igende verliezep, die Me vijand heeft geleden en die de bolsjewistische vloot door de Duitsche luchtaanvallen zijn toegebracht, konden slechts de lichte schepen en de duikbooten der bolsjewieken op open zee verschijnen. Er is vast gesteld, dat lichte Sowjet-Russische oorlogsschepen mijnen hebben- opgeruimd en ravitailleerings-trans- porten naar Feiskari en Lavansaari hebben uitgevoerd en ook in het Oostelijk deel van de Finsche Golf eeni ge aanvallen op onze kust hebben ondernomen. Sow jet-Russische duikbooten poogden naar het Westen door te breken. De Finsche en Duitsfehe vlooteenhe- den en onze luchtstrijdkrachten hebben den vijand bij deze operaties tijdpns gemeenschappelijk optreden groote verliezen toegebracht. Tot nu toe zijn zes Sowjet-Russische duikbooten niet stelligheid vernietigd, de helft daarvan door bommen van onze luchtmacht, de Andere drie door on ze zeestrijdlvrachten. Verder zijn zeven Sowjet-Russi sche duikbooten zeer waarschijnlijk vernietigd of ten minste zwaar beschadigd. Bovepdien zijn twee motor- torpedobooten tot zinken gebracht en vijf motorpa- trouilevaartuigcn zwaar beschadigd. De laatste twee weken zijn dus tenminste acht bolsjewistische oor logsschepen vernietigd en .12 beschadigd. Tijdens deze operaties hebben onze vloot- en luchtstrijdkrachten ondanks talrijke aanvallen van den vijand geen ver- liezen geleden. VAN Den Haag, 22 Juni Tobrock, de vesting aan de Middellandsche Zee, was in den loop van de laat ste anderhalf jaar voor dè Engel- schen evenzeer een symbool gewor den als Singapore zulks vroeger was. Verschillende malen bedreigd door de dappere troepen van de As, bleef het, dank zij de uiterste in spanning dor Engelsofien, steeds nog niet in hun handen. Voor den gemiddelden Engelschman kreeg Tobroek bijna een magische betee- kenis, het werd als hét ware het Palladium van den strijd .in den Marmarica. En nu is dan in den morgen van den eersten zomerdag de vesting gevallen. Nadat de troe pen der verbonden mogendheden het grootste gedeelte van de veste bestormd hadden, capituleerde de zwaar versterkte stad. In twee maal vier en twintig uur was haar lot beslist. En ditmaal bleef den Engel- schen niet de minste kans voor een strategischen terugtocht! De capitu latie bracht niet minder dan 25.000 man in handen der overwinnaars» waaronder, zooals het lcgerbcricht nuchter vermeldt, verscheidene' ge- neraals. 0 Woestijn-oorlog. ££.EWEND als men is aan de geweldige aantallen ge vangenen,. dié "de veldslagen in het Oosten opleveren, moge bo venstaand cijfer niet zeer in drukwekkend schijnen. Men diene echter te bedenken, dat een oorlog in de woestijn heel andere verhoudingen schept als een oorlog in de steppen. Hier speelden op de eerste plaats ge motoriseerde-*- en' dus gespe cialiseerde troepen een rol, terwijl voor één maal de infan terie op de tweede plaats komt. Dat het specialistentroepen -zijn maakt het verlies bovendien nog veel ernstiger., Gevolgen. De overwinning van de As is niet op de laatste plaats te danken aan de dapperheid en fan tastische taaiheid der gecombineer de Duitsch-Italiaansche troepen. En bovendien is het een getuigenis te meer van het militaire genie van generaal Rommel. Onbevestigde geruchten melden, dat generaal Ritchi bereids afgezet is. Afgezien van het feit, dat zulks volkomen past binnen het kader van de En- gelsche mentaliteit, zou een derge lijke maatregel hoogstens gelijk te stellen zijn met het jagen van een zondenbok in de woestijn; eeri ieder weet, dat de Engelsche strategie in dezen oorlog in hoofdzaak bepaald wordt door Churohill. die zijn ama teur-strategische neigingen uit. den vorigen oorlog bij lange na niet ver loren heeft. Het is wel interessant, •dat hij juist nu op bezoek is bij zijn collega Roosevelt, om te spreken over de maatregelen .voor de „aan- Libysch-Egyptische grens bereikt HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 23 Juni. Het opperbe vel van de weermacht maakt he kend. - In ret Noordelijk vestinggebied van Sebastopol zijn de op de uiter ste landtong ten Noorden van de Sewernaja-baai nog verzet bieden de overblijfselen van den vijand ingesloten. Aan het overige ves tingfront werden in zware, afzon derlijke gevechten onder zeer moei- staande overwinning". De Heeren hebben riu inderdaad een overwin ning om over te spr.eken, al is deze dan ook zooals trouwens steeds in dezen oorlog aan den kant van hun tegenstanders. Dat de val van Tobroek nog aller lei gevolgen hebben kan, is een ie der wel duidelijk. De haven was zeer belangrijk voor de ravitaillee ring van den oorlog in het Nabije Oosten. Bovendien mist de Engel sche- vloot nu weer een tusschenha- ven in haar toch al zeer problema tische verbindingen in de Middel- lahdsche .Zee. 1 Jaar strijd tegen de Sow- jets. UET is vandaag tevens een jaar geleden, dat het Duitsche Rijk den oorlog begon tegen de Sovjets. Het is nu wel vast komen te staan, dat hot de hoogste tijd was, tot den aanval over te gaan. De opstelling van de bolsjewistische heirscharen wees er op, dat er zich-,boven het hoofd van het oude Europa een or kaan verzamelde, die haars^ gelijke in dg geschiedenis zoekt. Een ieder, die nog een laatste rest van nuchter verstand bezit, zal toe moeten geven, dat Adolf Hitiers daad de Wester- schè cultuur voor den ondergang behoed heft. En hoe treurig het ook is, vast te moeten steflen, dat er in den lande velen willens en we tens blind blijven voor dit feit, zoo troostend en opbeurend werkt het, dat vele duizenden jongeren in den volke daadwerkelijk van deze hun overtuiging getuigden en dienst na men in de Waffen-SS, om hun deel bij te dragen tot redding van de Germaansche beschaving. Een ext^a strenge winter heeft de verbonden legers zwaar op de proef gesteld, doch zij hebben deze proef schitte rend doorstaan, 't Front bevindt zich thans duizend kilometers ten Oosten van het -hart van Europa en gewichtigste indu- strieele centra, evenals de be langrijkste voedselgebieden van den vijand bevinden zich stevig in Duitsche handen. Tevens lijdt het geen twijfel, of militair-stra tegisch zijn de troepen van de As aan de winnende hand. Al les-wijst er dan ook op, dat in dezen zomer de militaire actie van Duitschland haar zegetocht in het Oosten voort zal zetten op haar weg naar de gihdover- winning. lijke terreinsgesteldheden talrijke kazematten overwonnen en andere verdedigingsinstallaties veroverd. Sterke formaties gevechtsvliegtui gen steunden de aanvallen en bom bardeerden vijandelijke reserves en munitie-opslagplaatsen. Aan de Noordkust van de Zee van 'Asof werd een plaatselijke landingspo ging der bolsjewisten afgeslagen. De in het boschgebied ten Noord oosten van Charkof nog aanwezige overblijfselen van de verslagen bolsjewistische divisie werden ver nietigd. «60 Dooden werden geteld, 946 gevangenen werden gemaakt en 200 slakken geschut werden buit gemaakt. In den centralen sector van het Oostelijke front geringe gevechtsac tiviteit. Aan het Wolchof-front leed de vijand in verbitterde, afwisselende bcschgevechten zware verliezen. De bolsjewistische luchtmacht verloor gisteren overdag 10Ó vlieg tuigen. Vijf eigen vliegtuigen wor den vermist. In Noord-Afrika hebben de voor ste deelen van Duitsche en Italiaan- sche divisies de Libysch-Egyptische grens berèikt. Bij de inneming van de haven van Tobroek hebben for maties van het leger een kanonneer boot en 6 kleine transportschepen met een gezamenlijken inhoud van 5200 brt. tot zinken gebracht, die met Britsche troepen trachtten te ontsnappen. De aan boord zijnde soldaten werden gevangen genomen Op Malta bestookten Duitsche en Italiaansche gevechtsvliegtuigen de installaties van het vliegveld Lucca met bommen van zwaar kaliber. De stad Emden werd in den afge- loopen nacht opnieuw door Brit sche bommenwerpers aangevallen. De burgerbevolking leed geringe verliezen. Talrijke gebouwen in woonwijken werden getroffen. Vier der aanvallende vliegtuigen werden neergeschoten. In de zware winterveldslagen aan het Oostelijke front hebben A batal jons tan de luchtmacht in den strijd op den grond vliegvelden en vooral ook bedreigde sectoren van het front dapper verdedigd. Met andere for maties van het -leger hebben deze eenheden thahs een voortreffelijk aandeel aan andere operaties. In deze gevechten in een ongebaand terrein heeft zich de divisie Meindl bijzonder onderscheiden. Luitenant Leykauf, vliegtuigcommandant in een jachteskadcr, heeft aan het Oostelijke front in één nacht zes vijandelijke transportvliegtuigen neergeschoten. Mislukte landingspoging aan de Zee van Azof. BERLIJN, 23 Juni (D.N.B.) Nadat reeds verscheidene landings pogingen van bolsjewistische mari- netroepen waren afgeslagen, heb ben de bolsjewieken opnieuw ge probeerd ten Zuidoosten van Ma- ripol de kust te naderen. Ook de ze, c^oór 20'tot 30 booten onderno men landingspoging had tot. taak Duitsche troepen op grooten ~af- General-oberst Rommel, die door den Fuehrer benoemd is tot gene- raal-veldmaarschalk. Hoffmann-Stapf-Pax .Holland m stand vhn Sebastopol te binden, teneinde aldus de vesting te ont lasten. Evenals alle tevoren on dernomen landingspogingen, werd ook deze actie tijdig door de for maties der kustbescherming ont dekt ;en afgeslagen. Sebastopol's laatste fort gevallen. BERLIJN, 23 Juni (D.N.B. - Naar het opperbevel van de weer macht mededeelt is aan het Noor delijke front van het vestinggebied van Sebastopol, zooals reeds ge meld, op 24 Juni het laatste, ster ke fort na verbitterden strijd te gen de kazematten, die dagenlang hebben geduurd, in Duitsche han den gevallen. Wanhopige tegenstand. BERLIJN, 23 Juni*(DNB.) Naar het opperbevel der weermacht me dedeelt over de gevechten om Se bastopol op Maandag, is thans de geheele Noordelijke oever van de Sewernajabocht in Duitsche han den, met uitzondering van «een in onderaardsche gangen ingesloten groep vijanden, die nog wanhopig tegenstand tracht te bieden. Emden aangevallen. BERLIJN, 23 Juni (DNB). - Briti sche bommenwerpers hebben van nacht het Noord-Westduitsche kust gebie* aangevallen. Deze aanval met brisant- en brandbommen was overwegend gericht op de stad Em den. De burgerbevolking leed ver liezen. Woonhuizen en openbare ge bouwen werden beschadigd Vol gens de voorloopige berichten zijn drie der aanvallende bommenwer pers neergeschoten. Vijfmaal ingebroken in confectie-fabriek Spannende jacht van rechercheur Van Tol in duistere fabriek (Eigen berichtgeving.) In Den Helder vinden nog steeds inbraken plaats. De oorzaak daar van is uitera^" rd te zoeken in het feit, dat de stad voor een niet on belangrijk deel des nachts verlaten is en lichtschuwe elementen zoo doende gelegenheid hebben hun on- gewenschte bezoeken af te leggen. Een groot aantal inbraken werd in middels door de actieve plaatselijke recherche tot klaarheid gebracht. D~arbij behoorde evenwe. niet de serie inbrak n, die sedert eenige maanden plaatsvonden in de con- .fc 'ïtiefabriek /an de Gebr. Meyer aa den Ruyghweg. Gezien de groote waarde, die textiel thans in den zwarten handel vertegenwoordigt is het te begrijpen, dat de „onderwe reld" van" Den Helder steeds weer den moed had hier hun slag te slaan. En men slaagde erin een voorraad dames- en hee rengoederen weg te sleepen, welks waarde een bedrag van 1000 gulden verre overschreed. Met .tusschenpoozen van een maand werden de inbraken in de fabriek gepleegd en het was voor de recherche een hopelooze zaak om een spoor te vinden. Er werd gepost,, nachten achter een, maar juist dan bleven de heeren onzichtbaar. Dezer dagen echter hebben de recherche en de gemeentelijke poli tie hui. slag geslagen. En een goeden slag bovendien. Het was tegen 12 uur middernacht, dat rechercheur Van Tol zich op weg bevond naar de confectiefabriek, teneinde daar weer eens* een aantal uren door te brengen in de hoop de ontmaskering te bewerkstelligen. Wie beschrijft z'n verbazing toen een van de emp*loyee's der fabriek plotseling in nachtgewaad voor hem stond en gejaagd mededeelde, dat er bezoek was en dat men eindelijk de kans had de onbekenden op heeter- daad te betrappen. Door een toevallige samenloop van omstandigheden had de man ontdekt dat er iets niet in de haak was met de fabriek en toen hij er heen ging bleek dat er inderdaad weer een ruitje at-n den zijkant van het pand stukgeslagen was. Rechercheur Van Tol zorgde op zijn beurt dat de politie direct in kennis met het gebeurde gesteld werd en binnen een kwartier was de fabriek omgeven door een- cordon ap-mt^n, die alle uitgangen bezetten en zich gereed maakten de bende onschadelijk te maken.4 Inmiddels aadden Van Tol en agent Stam zich naar binnen begeven, teneinde aldaar hande lend op te treden. Deze expedi tie in het stikdonkere gebouw viel uiteraard lang niet mee en het duurde eruimen tijd aleer men succes mocht boeken. In de fabriek bevinden zich namelijk ontelbare vakken, waarin de goederen opgeborgen worden en in dit doolhof moest men'hoekje voor hoekje afzoeken. Ineens bespeurden de beide zoe kenden een menschelyke gestalte in de duisternis en even later bleek dat zich in het vak een man verborgen Tragiek in de rechtzaal ALKMAAR, Dinsdag. Op dezen mooicn, warmen' zomerdag, terwijl de natuur zich ontplooid heeft in al haar luister, terwijl de vogels hun jubelend gezang laten hooren en het groen der hoornen en struiken glanst in de zon, op dezen dag speelt zich in de zaal van de Arrondissementsrecht bank te Alkmaar een drama af, dat ons allen meesleept. Daar, in de sombere zaal, waar slechts enkele keeren een zonnestraaltje doordringt, staat een jonge maréchaussee te recht, die bekend staat als een plichtsgetrouwe en van wien ieder weet, dat ,hü altijd cor rect, altijd ijverig is geweest. Hij heeft maanden geleden op de chambree in de kazerne zijn kameraad per ongeluk dood geschoten: een pistool ging plotseling af, terwijl het in zijn hand lag, en de kogel drong in het hoofd van zijn col lcga, die vrijwel onmiddellijk dood was. Het noodlottige §chot... Men kan zich indenken, hoe het met den. verdachte moet zijn ge steld. Misschien is het gebeur de langzamerhand iets op den achtergrond geraakt, misschien zijn de zenuwen weer iets tot rust gekomen.Maar vergeten heeft hij nimmer dat dramati sche oogenblik, dat een einde maakte aan het leven van een collega, met1 wien hij steeds sa menwerkte. En vergeten werkelijk vergeten zal hij het nooit. En nu, in de rechtzaal, nu wordt het gebeurde zoo goed mogelijk gereconstrueerd en staat plotseling alles weer haarfijn, voor den geest van hem, die op het verdachten- matje staat. En daar voor hem ligt het pistool, zijn pistool, waarmee het noodlottige schot is gelost... Is het wonder, dat het hem een oogenblik te machtig wordt? De, rechtbank begrijpt zijn ge moeastoestand de rechtbank bestaat óók uit menschen En als na de verhooren de Officier het woord krijgt, dan blijkt, dat ook de Officier be grijpt, hoe hier iemand op het verdachtenmatje staat, die zon der 'n gerechtelijke straf reeds zwaar genoeg heeft geboet. Hij begrijpt óok, dat een noodlot tig toeval de oorzaak is ge weest van deze tragiek. Mild is zijn requisitoir en mild is zijn eisch: f 100 of 20 dagen. Maar zwaar is de boete voor den verdachte zelf: het feit, dat hij" nimmer zal kunnen/verge ten, wat op dien fatalen De cemberdag is gebeurd Mag,n Maan op vanavond om onder 16,53 r%r% f\/i* 2.50 28Juni 22.06 UUr l2j„ii V.M tot morgenochtend N.M. 5 Juli f in 21 Juli 5.18 uur L.K. E.K. Distributienieuws DISTRIBUTIE BOTER, MAR GARINE EN VET. Bon 32 aangewezen. De Secr.-Gen. van het Dep. van Landbouw en Visscherij maakt he leend, dat gedurende het tijdvak van 25 Juni tot en met 4 Juli a.s. elk tweetal der met „32" genum merde binnen yan de hotcrfcaart recht geeft op het koopen van 250 gram- boter. Gedurende bovengenoemd tijdvak geeft elk tweetal der met „32" ge nummerde bonnen van de vetkaart recht op het koopen vah 250 gram boter of margarine of van 200 grani vet. De aandacht wordt er mogmaals op gevestigd, dat het bij de beide laatste artikelen gaat. om enkele zeer kleine voorraden', welke nog bij den handel aanwezig zijn. I-Iet zal derhalve slechts bij uitzonde ring mogelijk zijn deze artikelen te verkrijgen. Met den Nederlandschen Volksdiens t voor sociale ge rechtigheid. Wavell naar Afrika terug STOCKHOIJM, 23 Juni. (D.N.B.) Generaal Wavell zal naar Afrika teruggeroepen worden, naar de Brit» sche berichtendienst meldt. Churchill naar Stalin? TOKIO, 23 Juni (D.N.B.) Chur chill is van plan om zich binnen kort per vliegtuig naar de Sow.jet- Unie tc begeven om daar persoon lijk met Stalin te onderhandelen, zoo meent de Hotsji Sjimiboen op gr-ond van goede inlichtingen uit Sjanghai te weten. Volgens dec.e zelfdeinlichtingen zou Molotof tijdens zijn verblijf in Washington reeds preliminaire besprekingen met Roosevelt gevoerd hebben over het sluiten van een pact tus- schen de Vereenigde Staten en de Sowjet-Unie met het doel om de Sowjet-Unie in den Groot-Aziati- schcn oorlog 'te betrekken. IV plan van Roosevelt is echter door de houding, welke M'olotof aan nam, mislukt. De hooibouw is begonnen. Op de boerderij werkt tieder mee. Ook de vrouwelijke jeugd weet de handen uit de mouwen te steken. Polygoon-Kuiper-Pax Holland m. hield. Zoodra eze bemerkte dat hij ontdf kt was sprong hy op poogde zich door te vluchten in veiligheid te stellen. Hjj 'ïad echter buiten de beide pootige politien ^nnen gere kend, die in minder dan geen tijd met hem overhoop lagen. Een com plete worstelp irt'y dreigde en waren beide mannen liet -amen geweest, d .n had het heerschap zeker nog een kans gehad zich naar buiten te begeven. Nu Jcte dit niet en na ecnig geworstel vielen herr de hand boeien om de pelsen, waarmede ieder verzet illusoir was. Nadat men de „buit", die klaar stond voor expeditie, in veiligheid gebracht had, werd de man naar het bureau overgebracht,, aan een verhoor onderworpen en in arrest ■gesteld. Bij een direct in de woning van P. ingesteld onderzoek vond men nog eenige restanten van de vorige in braken. Veel was dit echter lammer genoeg niet. De gearresteerde gaf toé, dat hij alle vorige inbraken ev-ueens gepleegd had en de textiel- goederen voor _oeden prijs aan den man bracht. Hjj beweert geen medeplichtigen te hebben, een ïaeening, die ook door de politie gedeeld wordt. Ware dit namelijk niet het geval, dan zou hij niet zoolang ongestoord zijn „Werk" hebbenkunnen voortzetten. P. ia geen onbekende voor de-politie, zoo dat hn voor deze serie inbraken wel een behoorlijke „duw" zal krijgen. Een woord van hulde aan het adres van den paraten fabrieks- employé, en aan rechercheur Van Tol en agent Stam zijn hier op z'n plaats.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1