NOORD-HOLLAND Geheim verdrag DAGBLAD VOOR I LONDEN-MOSKOU Steunpunten voor Sowjet-Unie Vasteland voor Bolsjewisme Wankelt regjeering Churchill DE STRIJD OM SEBASTOPOL Weer 20 schepen vernietigd Ir. Mussert bezoekt Noord-Hollpnd Ritchie afgezet? Strijd tegen rijwieldiefstallen Bekaontmachuog Uit*.: N.V. Uit*. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaux: SCrfAGEN: Laan 401. Tel 4U (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97 Tel 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt 86ste Jaargang. No. 11$33 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R.'JONïCER Alkmaar fafw.) DONDERDAG 25 JUNI 1942 Controleover Daitschland, Finland, Hongarije, Roemenië en Bulgarije STOCKHOLM, 2i Juni (D.n.b.). Het-blad Goeteborgs Morgen- post publiceert zeer groot opge maakt, bijzonderheden over een geheim verdrag, dat Churchill en Molotóf in Londen gesloten hebben. In dit verdrag wordt geheel Europa aan de bolsje wisten uitgeleverd. Het gehei me verdrag bevat de volgende overeenkomsten: 1) De aanspraken van de Sow- jet-L'nie op veiligheid en strategi sche grenzen tegenover Finland, de Oostzee-staten, Polen en Roemenië worden principieel erkend. Wat Iran betreft, hiervoor is een speciale overeenkomst geslóten. 2) De meeste gebieden, die aan de Sowjet-Unie grenzen, of in de nabijheid der Sowjet-Unie liggen, waaronder Finland, bepaalde dee- len van Noord-Scandinavië, Tsje- cho-Slowakijc, Roemenië, Bulgarije^ ea Joegoslavië worden erkend als Sowjet-Russische .belangensferen. 3) Voor bescherming tegen toe komstige aanvallen der spilmo- geiidheden wordt de Sowjet-Unie het recht verleend om steunpunten te verwerven en garnizoenen door „pachtverdragen" op te richten. De Sowjet-Unie worat voorts een vrije doorvaart van de Oostzee naar de Noordzee en van de Zwarte Zee naar de Middellandsche Zee gega randeerd. 4) In een aanvulling op artikel Stemming in Engeland slecht LISSABON, 24 Juni (ANP). Naar de Britsche Nieuwsdienst uit Washington meldt, zijn daar eenige kringen van meening, dat het lot van de regeering Churchill er van afhangt, welke nieuwe plannen, ver plichtingen en verzekeringen de fninistér-president voor het Lager huis van zijn besprekingen met Roo sevelt zal meebrengen. Te oordee- len naar da commentaren van de pers en van „the man in the streef*1 is de Amerikaansche openbare mee ning over de volkomen onverwach te tegenslagen in Libye vrijwel even bezorgd als de Engelsclien zelf. Motie van wantrouwen? De politieke correspondent van 'de Evening Standard meldt, dat eenige Lagerhuisleden de regeering vtfegens de gebeurtenissen in Libye rechtstreeks willen „uitdagen". Wardlaw Milne en andere afge vaardigden zouden een motie van wantrouwen willen indienen. Nauw keurige bijzonderheden zijn nog niet bekend geworden. Dit is de eerste rechtstreeksche uitdaging sinds de regeering-Churchill aan 't bewind is. Hoe de regeering de mo tie zal behandelen, is nog niet her kend. De stemming in het parle ment. STOCKHOLM, 24 Juni (ANP.) „De verbitterde ongeduldige stem ming, die Dinsdag in het parle ment heerschte, kan evenmin mis verstaan wórden als het feit, dat deze stemming der afgevaardigden de gevoelens van het gehcele land weerspiegelen, zoo schrijft de Daily Herald, naar de Britsche berichten dienst meldt. Enkele afgevaardig den echter, zoo schrijft het blad ver der, zijn te ongeduldig. Zij wen- schen een debat ovèr de tragedie in Libye nog deze week, doch een debat nog in deze week zou waar schijnlijk zonder de aanwezigheid van Churchill plaats vinden. Een debat over Libye echter, waarbij Churchill ontbreekt, is waardeloos Alsbij Noorwegen Naar United Press meldt, blijkt de ernst van den toestand in het Britsche parlement ook uit het feit, dat enkele Britsche kringen de hui dige stemming in het parlement vergelijken met die na de ineen storting vgn het Britsche front in Noorwegen. Vervolgéns herinnert United Press er aan, dat de ineen storting van het Britsche front in Noorwegen den val van de regee- ring-Chamberlain tengevolge heeft gehad. 3 van het gepubliceerde pact, waar in de geallieerden gemachtigd worg den om na het einde van den oor log bijzondere veiligheidsmaatrege len tc nemen voor een nieuwen aanval, wordt de Sowjet-Unie het recht verleend om in overeenstem ming met Groot-Biittannië een mi litaire en politieke controle over Finland, Duitschland, Hongarije, Roemenië en Bulgarije uit te oefe nen. 5) Beide' verdragsluitende par tijen verplichten zich zorg te dra gen voor de definitieve opheffing van de nationaal-socialistischc en fascistische regimes en soortgelijke regeeringsstelsels in Europa. Een tweede front. Behalve het bovengenoemde aan vullende protocol is in Londen, volgens de Goeteborgs Morgenpost, verder een geheime overeenkomst gesloten over de militaire maatre gelen, die noodzakelijk zijn voor het vormen van een tweede front. Bij zonderheden van dit protocol, dat tengevolge van het zuiver militaire karakter absoluut geheim is, zijn buiten een zeer kleine kring, niet bekend. Bron betrouwbaar. Het blad Goeteborgs Morgen- post deelt nog mode, dat het de bijzonderheden van het Britsch- Sowjet-Russische geheime ver- drag ontvangen heeft van een welingelichten diplomaat, die een land vertegenwoordigt dat nauw contact onderhoudt met de geallieerden. Daar deze bron bij tallooze vroegere gelegenhe- heden, die het blad heeft kun nen controleeren, betrouwbaar gebleken is, heeft het niet ge aarzeld het telegram te publi- ceeren. De haven van Singapore De groote dokken weer in gebruik. TÖKIO, Juni (Europapress). Het herstel van de haveninstallaties van Singapore vordert snel. Van de aanlegstijgers is reeds een lengte van circa 3 km. zoover gereedgeko men, dat gelijktijdig ongeveer 20 schepen van elk circa 10.000 ton ge lost en geladen kunnen worden. Het groote Empire-dok, dat is om gedoopt in Hinode-dok, alsmede het meerendeel van de overige dokken, is reeds zoover hersteld, dat zij weer dienst kunnen doen. In het Albert- dok bevindt zich een Britsch schip, dat drijvend op zee is aangetroffen, in reparatie. Aan een reeks andere schepen wordt aan het herstel- ge werkt. Vanuit Japan is een groote drijvende bok te Singapore aangeko men, welke zal worden gebruikt om talrijke in de haven tot zinken ge brachte schepen te lichten, welke schepen dan op de werven zullen werden gerepareerd. Verschillende door de Éngelschen tot zinken ge brachte drijvende bokken zijn ook reeds gelicht, terwijl de bunker in stallaties voor schepen weer in ge bruik konden worden genomen. Hetzelfde geldt voor een aantal ver woeste olie- en benzinetanks. Vele opslagplaatsen zijn weer proviso risch ingericht,' zoodat het haven- verkeer van Singapore langzamer hand weer een normaler beeld gaat vertoonen. Kaart van PeLt Diepe wiggen zijn door de Duitsch-Roemeetische .troepen in Sebasto- pol's verdedigingswerken gedreven ondanks een verbitterden tegen stand en gi;pote terreinmoeilijkherlen. Verscheidene kustfortcn zijn reeds gevallen. Op het kaartje zijn deze forten ten Noorden van Se- bastopol aangegeven. Pogingen der Bolsjewisten om troepen bij Jalta (op hetk aartje aangegeven), aan wal te zetten, werden verijdeld. De strijd op de uiterste landtongen bij Sebastopol wordt voortgezet. Nog zware strijd bij Sebastopol Aantal gevangenen bij Tobroek 33.000 HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 24 Juni. —(D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt in een extra bericht het volende bekend: „Duitsche duikbooten hebben in den strijd tegen de Britsche en Amerikaansche ravitailleeringsscheep- vaart nieuwe successen behaald. Zij hebben van be schermde convooien op den Atlantischen Oceaan en in de door de Amerikaansche marine krachtig be schermde kustwateren van Noord- en Midden-Ameri- ka 20 vijandelijke koopvaardijschepen met een geza- menlijken inhoud van 102.000 brt. en een bewakings vaartuig tot zinken gebracht. Vier andere schepen werden door torpedotreffers zwaar béschadigd." Het weermachtsbericht HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 24 Juni. Het opper bevel van de weermacht maakt bekend: „In het Noordelijke deel van de vesting Sebastopol werden de op de. uiterste landtong ten Noorden van de Sewcmaja-baai nog verzet biedende dcelen van den vijand vernietigd. In het Oosten van het vestingfront doorbraken buitsche cn Roemcensche troepen in door kloven doorsneden en door onbe gaanbaar bosch- en struikgewas krachtig versterkte en taai verde digde vijandelijke stellingen en veroverden pieuwe verdèdigings- installaties. De luchtmacht deed met for maties gevechtsvliegtuigen gecon centreerde aanvallen op veld- cn artiler-iestellingcn. De verliezen van den vijand in den strijd om Sebastopol bedragen in de periode van 7 tot 22 Juni 11.000 gevange nen en 158 stukken geschut. In hevige, afzonderlijke gevechten werden 2014 aarden- en betonnen kazematten veroverd en 65.254 mij nen onschadelijk gemaakt. Steeds paraat Luchtafweergeschut aan boord van een Duitsch slagschip, gereed, om vijandelijke bommenwerpers onder vuur te ne men. Atlantic- Holland-PK. Lageman-Pax Holl. m In den centralen sector van het Oostelijke front werden in het achterwaartsche gebied de zuive ringsacties tegen bolsjewistische benden met succes voortgezet. Aan het Wolchof-front werd de ring om de ingesloten vijandelijke gevechtsgroep, in weerwil van zeer moeilijke terreingesteldheden in taaie gevechten nauwer aan gehaald. Nieuwe ontzettingspogin gen van den vijand mislukten. In de Finsche Golf brachten lichte gevechtsvliegtuigen een bols je wi stisch e motortorpedoboot tot zinken. Boven Moermansk schoten Duitsche jagers 11 vijan delijke vliegtuigen neer. In Noord-Afrika is het aantal der in de vesting Tobroek binnen gebrachte gevangenen tot 33.000 man gestegen. Aan de Egyptische grens plaatselijke gevechten. Op Malta werd het bomibardeeren van vliegtuigsteunpunten in den afgeloopen nacht met goede uit werking voortgezet. Nadat het extra weermachtbe- riöht is herhaald, wordt vervolgd: Aan de Noordzeekust schoot een boot van de havenbesclhenming een Britsch gevechtsvlegtuig neer. Bij aanvallen van Britsche bom menwerpers op het Fransche en Belgische kustgebied verloor de vijand overdag en des nachts 9 vliegtuigen. Eerste luitenant Schö- nert behaalde boven de Duitsche Bocht zijn 19e en 20ste nachtelijke overwinning in de lucht. De kor poraal-matroos Ludwig heeft zich aan boord van een mijnenveger in den strijdtegen Britsche mQtor- kanonneerbooten bijzonder onder scheiden. NIEUWE GEVOLMACHTIGDE VOOR AMSTERDAM. De Rijksminister voor de bezette Nederlandsche gebieden, rijksminis ter Seyss-Inquart, heeft den gevol machtigde voor de provincie Over ijssel, dr. Schroeder, tevens be noemd tot gevolmachtigde van den rijkscommissaris voor de stad Am sterdam, Dr. Schroeder wordt hiermede op volger van senator Dr. Boehmcker, die tot dusver gevolmachtigde was voor Amsterdam. Hij blijft daar naast gevolmachtigde voor de pro vincie Overijssel. Op zijn tocht door Noord-Holland heeft de leider der N.S.B. een be zoek gebracht aan de gemeenten Aalsmeer, Haarlem en Bloemen- daal, waarna hij het P.t.B. be zichtigde en te Amsterdam de bureaux van het N.A.F. Tot be sluit van den dag woonde hij in den Stadsschouwburg te Amster dam een voorstelling bij van Mo- zarts „Figaro". Aan de grens der provincie werd hij des morgens ontvangen door tal van autoriteiten. In Aalsmeer hqd Ir. Mussert het eerste officieele huldebetoon in ontvangst te nemen. Voor Haarlem stond een bezoek aan de provinciale grifie op het programma. In de Dreef langs de Paviljoenslaan werd hij daar op gewacht door groepen uit de S.S., de W.A. en den N.J.S., die met een muziekvendel stonden opgesteld. Nadat hij was begroet door den burgemeester, inspecteerde Mussert de manschappen en meisjes om zich vervolgens naar het gebouw van de griffie te begeven. De aanwezigen verzamelden zich in de Statenzaal. De gedeputeer den der provincie werden aan den leider voorgesteld, waarna de commissaris het woord \tot Ir. Mus sert richtte, een rede, welke door den leider werd beantwoord. Nadat het gebouw der griffie was bezichtigd, begaf de leider zich naar het restaurant ,",Duin en Daal" te Bloemendaal, waar hij werd ont vangen door burgemeester Zigler van Bloemendaal, die hem de na- tionaal-socialistische bugemees- ters van de provincie voorstelde. Na gebruik van het noenmaal en bezichtiging van de Groote Kerk, wachtte den leider een enthousiaste hulde. Vele leden der N.S.B. geluk te het hun leider de hand te druk ken. De toeloop was dusdanig, dat de eerewacht op een gegeven mo ment ruim baan moest maken. Ver volgens ging de tocht naar het kan toor van het Prov. Electr. Bedrijf van Noordholland, waar Ir. Mussert het moderne interieur bezichtigde. Vervolgens begaf men zich op weg naar Velsen, om een bezoek te brengen aan het bedrijf zelf. Tot slot van den middag begaf men zich op weg naar Amsterdam, waar in de P. C. Hooftstraat de bu reaux van het N.A.F. werdcii be zichtigd. Nadat in het Parkhotel een maaltijd was gebruikt, begaf ir. Mussert zich om half acht naar den stadsschouwburg, waar hij een voorstelling bijwoonde van de eer ste twee actes van Mozarts „Figa ro", uitgevoerd door de afdeeling opera van het gemeentelijke thea terbedrijf. Deze voorstelling had een besloten karakter. De tocht van Ir. Mussert werd d^cn eersten dag Mussert werd dezen eersten dag herhaaldelijk onderbroken door hul debetuigingen van leden en forma ties der -beweging op diverse pun ten langs de route. Ook werden hem daarbij bloemen aangeboden. Vrouwen toonden hem haar kinderen en hij drukte allen hartelijk de hand. ROME, 24 Juni (Afip). Naar Stefani meldt zou generaal Rit chie, volgens te Rome binnen gekomen berichten, als bevel hebber van het achtste Brit sche leger, waarvan generaal Auchinleck persoonlijk de lei ding op zich had genomen, zijn afgezet. Nieuwe parkeertegel. Daar het aantal rijwieldiefstallen nog steeds schrikbarend toeneemt, schrijft de Nederlandsche Toeris tenbond (A.N.W.B.), werd met ge noegen kennis genomen van een Nederlandsch octrooi, betreffende een tegen een muur of anderen ver ticalen wand te bevestigen rijwiel- standaard, voorzien van oog en ket ting, waarmede het rijwiel met een hangslot aan dezen standaard kan worden bevestigd. Voob de bekende betonnen rijwielparkeertegcls met sleuf, welke reeds veelvuldig wor den gebruikt, was deze bevestiging ook overwogen, 'maar oorspronke lijk een bezwaar gebleken, omdat de uitstekende ijzeren ring met een hieraan permanent tc bevestigen ketting of overslag bij duisternis gevaar zou opleveren voor de voet gangers. Aan dit bezwaar is thans tegemoet gekomen door in het bo venvlak van den tegel verdiept een ring aan te brengen, waaraan met behulp van ketting en slot het rij wiel kan worden bevestigd, waar door deze niet gevaarlijk is voor de voetgangers. Voor het hoofdkantoor van den Nederlandschen Toeristen bond is zoo'n tegel als proef aan gebracht Maan Maan op vanavond om onder 18.13 Aa £r 3.1.9 28 Juni 22.06 uur tsjuli V.M tot morgenochtend N.M. 5 Juli' ia 21 Juli l.k. 5.19 uur ek. MUSTERUNG DER GEBURTS- JAHRGANGE 1906 UND 1907. Alle mannliche Rcichsdcutsclien der Geburtsjahrgange 1906 und 1907 haben sich zur Musterung wie volgt zu melden: a) Aus den Pro vinzen Südholland .und Seeland bei der Wehr- machtskommandantur Den Haag, Lange Voorhout 3S: am 29.6.42 vorm. 8 uhr 30 die Buch- staben AM; am 30.6.42 vorm. 8 uhr 30 die Buch- staben NZ. b) Aus der Provinz Nordholland: in Amsterdam-O, Schule, Iepen- weg 13: am 1.7.42 vorm. 8 uhr 30 die Buch- staben AM; om 2.7.42 vorm. S uhr 30 die Buch- staben NZ.^ c) Aus den Provinzen Friesland, Groningen, Drenthe und Over ijssel b.d. Wehrmachtkomman- dantur Zwolle, Rojensingel 13: am 3.7.42 vorm, 8 uhr 30 die Buch- staben AM; am (4-7.42 vorm. 8 uhr 30 die Buch- staben NZ. d) Aus den Provinzen Gelderland, Utrecht und Nordbrabant. bei der Ortskommandantur 's-Her- togenbosch, Julianaplein 2: am 6.7.42 vorm. S uhr 30 die Buch- staben AM; am 7.7.42 vorm. 8 uhr 30 die Buch- staben NZ. e) Aus der Provinz Limburg bei der Wehrmachtkommandantur Maastricht, Vrijthof 46: am S.7.42 vorm. 8 uhr 30 die Buch- staben AF; am 9.7.42 vorm. 8 uhr 30 dje Buch- staben GM; am 10.7.42 vorm. 8 uhr 30 die Buch- staben NR; am 11.7.42 vorm. S uhr 30 die Buch- staben SZ. Die Meldpflichtigen haben mili- tarische und sonstige Ausweispa- piere und 2 Passbilder, grosse 37 x 52 mm in bürgerlicher Kleidung, ohne Kopfbcdeckung. Brillentrager das Brillenrezept mitzubringen. Ju- den haben nicht zu erscheinert. Den Meldepflichtigen wi^d das Fahrgeld 3. Klasse gegen vórzeigen der Fahrkarte bei der Meldung zurückerstattet. Sie erhalten ferncr bei einer Abwesenheit vom Wohn- ort von mehr als 8 Stunden ein Zehigeld. Boeien, wegwijzers voor de scheep vaart. Een van deze omvangrijke installaties ter beveiliging van het verkeer ter zee, wordt aan boord genomen, om verplaatst te worden. PK Kriegsmarine-Pax Holland m.. De gezondheidstoestand van den Pans Zondag naar de St. Pieter. ROME, 24 Juni (D.N.B.): De gezondheidstoestand van den Paus blijft vooruitgaan. Er zijn echter voorzichtigheidsmaatregelen geno men om een terugkeer der ziekte te voorkomen. De Paus zal de geheels week slechts eenige belangrijke par ticuliere audiënties geven. Zondag as. den dag van Petrus en Paulus zal de Paus zich naar dé St. Pieter begeven. Daar zal hem ook rapport worden uitgebracht over de opgra vingen, die het vinden van het graf van Petrus tèn doel hebben.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1