NOORD-HOLLAND Verduister trekken Egypte binnen DAGBLAD VOOR Duitsch-Italiaansche troepen Solloem, Capuzzo en Halfaya veroverd Musserts bezoek aan Noord-Holland Uit*.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langstraat 97. Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tariei. Gewone advertenties 11 ct. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstred. 86ste Jaargang. No. 11834 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) VRIJDAG 26 JUNI 1942 Terreinwinst bij Sebastopoi Onmiddellijke terugkeer van Churchill geeischt BERLIJN, 25 Juni (D.N.B.) Naar het D.N.B. van militaire zijde verneemt, hebben de Duitsch-Italiaan sche troepen in Noord-Afrika, de Libysch-Egypti- sche grens pverschreden en de vestinge» Capuzzo, Solloem en Halfaya, nadat, de vijandelijke tegen stand was gebroken, veroverd. Bij de achtervolging van de verslagen Britten werd Sidi el Barrani en het gebied ten Zuidoosten hiervan bereikt. Het weermachtbericht UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 25 Juni. Het opperbevel van de weermacht maakt 'bekend: ln het vestinggebied van Sebasto poi heeft de aanyal der Duitsoh- Roemeensche troepen in verbitter de bosch- en straatgevechten op nieuw aan terrein gewonnen. Zwa re en doeltreffende aanvallen van formaties vliegtuigen richtten zich vooral tegen de stellingen aan de Zuidelijke baai, bij Inkerman en te gen de verdedigingszone om Niko- lajefka. Ten Zuidoosten van Charkof is ainds 22 Juni een aanval ter ver nietiging van vijandelijke af deelin gen aan den gang. Aan de rest van het Oostelijke front vallen geen es- sentieele gevechtshandelingen te bespeuren, afgezien van felle suc cesvolle gevechten met de vijande lijke strijdkrachten, die aan de Wol- ohof zijn. ingesloten. Verkennigs vliegtuigen vernietig den in de Finsche Golf een mijnen veger der bolsjewieken. Aan de kust van Noordelijke IJszee bracht de luchtmacht in de baai ,van Kola twee koopvaardijschepen van tezamen 11.000 brt. tot zinken en beschadigde nog een ander groot Vrachtschip door bomtre'ffers. De bolsjewieken verloren gisteren 71 vliegtuigen. Zeven eigen machi nes worden vermist. In Ndord-Afriaa braken de Duitsch-Italiaansche troepen het vijandelijke verzet aan de grens tusschen Libyë en Egyp te en namen de vestingen Ca puzzo, Solloem en Halfaya in. In scherpe achtervolging van de verslagen Britten werd Sidi èl Barrani en het gebied ten Zuidoosten daarvan bereikt. ln den strijd tegen Groot-Brittan- Viië bestookte de luchtmacht in den afgeloopen nacht het industriege bied van Birmingham alsmede be langrijke militaire doelen in Zuid- oost-Engeland met brisant- en brandbommen. Do houder van het eikenloof bij het ridderkruis van het ijzeren kruis, OberfeldwebeL Steinbatz. .vliegtuigbestuurder in een eskader jachtvliegtuigen, is na zijn 99ste overwinning in de lucht van een Vlucht naar den vijand niet terug gekeerd. Met hem verliest de lucht macht een van haar meest succes volle jachtvliegers. De Führer heeft het heldhaftige optreden van Ober- feldwebel Steinbatz achteraf door het verleenen van het eikenloof met de zwaarden bij het ridderkruis yan het ijzeren kruis geëerd. Bij de ln het weermachtbericht van gisteren gemelde resultaten op den Atlantische^ Oceaan heeft zich de duikboot onder leiding van den luitenant ter zee eerste klasse, Rostin, bijzonder onderscheiden. LISSABON, 25 Juni (Stefani). Uit Londen wordt vernomen, dat lord Winterton, een verwoed tegen stander van Chnrchill, den onmid- dellijken terugkeer van den mi nister-president uit de Vereenigde Staten heeft geëischt, ten einde in lichtingen te verschaffen en ophel dering te brengen na de Britsche nederlaag in Noord-Afrika. Ver- scheidene critici zonden verlangen, dat Churchill zijn fnnctie van mi nister van defensie neerlegt. Eeni- ge bladen herinneren er aan, dat Churchill ook niet in Engeland aan wezig was, toen Singapore viel. WANKELT BRITSCHE REGEERING? GENÈVE, 25 Juni (D.N.B.: Met betrekking 'tot den toestand op het gebied der binnenlandsche politiek in Engeland schrijft de diplomatie ke correspondent van de Daily He rald, dat het Engelsche oorlogska binet zich in een zoo geweldige cri sis bevindt, als men tot dusver in dezen oorlog in de boezem der En gelsche regeering nog niet heeft medegemaakt. Deze keer zal het parlement zich niet laten afsche pen. Alle parlementsleden waarme de de correspondent gesproken heeft, hebben een diep zorgelijken indruk op hem gemaakt en velen van hen, zelfs afgevaardigden, die ais bijzonder regeeringsgetrouw be kend staan, hebben hun opwinding en toorn over de verkeerde politiek van de regfeering-Churchill niet kunnen verbergen en ook niet wil- ién verbergen. Men kon eenstem mig de meening hoorert, dat de nederlaag van de Britsche troepen in Noord-Afrika het gezag van de Londensche regeering op zijn grond vesten heeft doen wankelen. Storm in het Lagerhuis. STOCKHOLM, 25 Juni (DNB.) De laatste zitting van het Lagerhuis heeft, volgens berichten uit Londen een stormachtig verloop genomen. Lady Astor en de Labour afgevaar digde Dugdal konden „bittere lach salvo's" boeken. De laatste stelde aan Attlee de vraag, of hij er niet eens over wilde denken om den besten Sowjet-Russischen generaal die men kan vinden, zoo snel mo gelijk naa^ Cairo te sturèn. Hier werd de spreker in de rede geval len door Lord Winterton, die een scherpe steek onder water plaatste aan het adres van Churchill. Hij zeide: „Stuur den Sowjet-Russi schen generaal toch naar het La Wat de val van Tobrock betcckent BERLIJN, 25 Juni (D.N.B.) Van militaire zijde verneemt het D.N.B.: „Tobroek zou in geval van omsingeling met een garnizoen van 30.000 man minstens 12 maan den kunnen stand houden. Zoo veel levensmiddelen en voorraden voor de troepenverzorging waren opgestapeld. Ookjiet park van ka nonnen en voertuigen liep in de duizenden. De vesting was voor langen tijd van munitie voorzien. Al deze voorraden zijn voor het grootste deel onaangetast in han den der Duitsoh—Italiaansche troe pen gevallen, aangezien wij geen tijd hadden de waardevolle goe deren te vernietigen", aldus heeft de intendance-officier Grean van den staf van het achtste Britsche leger, die in Tohroek in Daiitsohe gevangenschap is geraakt, ver klaard. gerhuis als premier. Dat zou nog beter zijn." De stemming Jn het Lagerhuis heeft het Engelsche blad The Star in een opschrift boven een artikel met de woorden: „De pa niek der Lagerhuisleden." samen gevat. WAVELL CHURCHILLS OPVOLGER? De crisis der Britsche regee- ring, die door de debacle in Li- bye is ontstaan, neemt steeds scherpere vormen aan, zoo meldt de Ya uit Londen. Het ligt in het voornemen, Chur chill als minister van defensie af te zetten, daar hij, wat deze portefeuille betreft, het ergste gefaald heeft. Als zijn opvolger als minister van defensie wordt de naam genoemd van generaal Wavell. De Rijkscommissaris voor het be zette Nederlandsche gebied heeft dr. Schröder benoemd tot Beauf* tragte voor de stad Amsterdam. Dr. Schröder blijft tevens Beauftragte voor de provincie OveriJseL Stapf-Heukels-Pax Holland m Het geheime verdrag Londen-Moskon De bron van het bericht is juist. STOCKHOLM, 25 Juni (DNB). Naar thans gemeld wordt, heeft hef blad Goeteborgs Morgonpost het bericht over het opnemen van de geheime clausules in het Engelsch -Bolsjewistische verdrag van bond genootschap vernomen van een „geallieerden diplomaat". Met betrekking tot een door Reu ter verspreid dementi over de ge heime clausules schrijft genoemd Zweedsch blad: Wij kunnen slechts herhalen hetgeen wij reeds eerder geschreven hebben, n.1., dat wij on ze gegevens uit een bron hebben, die met het Reuterbureau in bij zonder nauw contact staat Het spreekt van zelf, dat wij geen na men kunnen noemen-, daar er an ders gevaar voor onze zegslieden zou kunnen ontstaan. Het bericht werd aan ons doorgegeven zonder eenige medewerking van kringen, die contact onderhouden met de Duitschers of hun bondgenooten Het is dus geen Duitsch propagan- dabericht en wij zouden er uiter aard odk geen belang bij gehad heb ben een zoodanig bericht te publi- ceeren. Dientengevolge waren wij van meening, dat wij het materiaal in ons nummer van Dinsdag kon den afdrukken, waarbij wij er ab soluut van overtuigd zijn, dat zulks volkomen correct was. Canadeesche brandweer* lieden in Engeland GENèVE, 25 Juni. (D.N.B.) Uit Londen wordt gemeld: Volgens een bericht van de Daily Mirror zijn verscheide- honderden Canadeesche brand weerlieden in Groot-Brittanje aangekomen, aangezien het aantal manschappen der lo cale brandweer in verscheide ne streken in Engeland on voldoende is gebleken. i Deensche koning niet ernstig ziek KOPENHAGEN, 25 Juni (D.N.B.) Omtrent dé ziekte van den Ko ning, die, zooals men weet op 7 Juni is-begonnen met' een .-aanval van galsteenen» gevolgd door geelzucht, is na een consult der behandelende geneesheeren een mededeeling uitgegeven, waarin gezegd wordt: het onderzoek heeft uitgewezen, dat de algeaneene ge zondheidstoestand van den ko ning goed is. Met het oog op den langen duur van zijn ziekte is de kwestie van een operatief ingrij pen overwogen. Intusschen is se dert gisteren een verbetering inge treden en het schijnt, dat de pas sage van de gal op gang komt en de geelzucht iets is afgenomen. De. kwestie der verdere behande ling is derhalve afhankelijk ge steld van het resultaat der waar nemingen in de eerstvolgende da gen. Volledig Keltisch graf gevonden Te Bliesen, in den Kreis St. Wendel, werd medio Mei een Kel tisch graf ontdekt, dat volledig kon worden geborgen. In een cirkelvormige groeve, die in den kiezelgrond tot ruim ander- halven meter diep was uitgegra ven, lagen de verbraTvde resten van een doode en van hetgeen hem als doodengave was medegegeven. Deze "gaven bestonden uit een ijzeren zwaard, stukken brons, die tot de soheede hadden behoonf, talrijke aarden potten en een vo gel uit gebrande klei. De talrijke potten waren met spijs en drank gevuld, ten behoe ve van den gestorvene in het rijk der dooden. Uit hun aantal kan men de groote familie van den doode en zijn voorname plaats, bij zijn leven in den kring der zijnen ingenomen, afleiden. Het zwaard was volkomen in elkaar gebogen naar een gewoonte, die bij de laat-Keltische begrafenissen alge meen begruikelijk is. Wat den tijd betreft, kan men het graf kort voor het begin van onze tijdrekening stellen. Het be hoort tot een vrij groote begraaf plaats, die zich uitstrekt over den z.g. Heidëheuvel hij Bliesen. Gezondheidstoestand van Paus ROME, 25 Juni (D.N.B.) De gezondheid van den Paus blijft vooruitgaan. Des morgens heeft hij bezoek van zijn arts, prof. Ga- leazzi Lisi. De enkele belangrijke particuliere audiënties verleent hij des middags. Gisteren heeft de Paus een kleine rit gemaakt in zijn auto door de tuinen van het Vaticaan. GEWAPENDE VERKENNING BOVEN ENGELAND. BERLIJN,. 25 Juni (D.N.B.) De Duitsche luohtmacht. heeft ook gisteren overdag en in den nacht haar gewapende vAkenning boven liet Britsche eiland voortgezet. On danks de slechté weersomstandig heden brachten de vliegtuigen góede resultaten mee terug. Alle vliegtuigen keerden onbeschadigd op hun steunpunten terug. 320 SCHEPEN GENèVE, 25 Juni (D.N.B.) Ra dio Shenectady meldt, dat de Amerikaansche minister van Ma rine heeft toegegeven, dat er sinds het begin van den oorlog 320 schepen in Amerikaansche wate ten tot zinken zijn gebracht Zware slagen brengen de Duitsche onderzeeërs «ok aan de Ameri kaansche scheepvaart toe vlak voor de kust van de Vereenigde Staten. De uitkijk van een duikboot slaat de uitwerking van een voltreffer op een Amerikaansche tankschip gade. Deutscher-Verlag-Recla-P.K. U-bootwaffen-Pax Holl. m AANMELDING LANGEMARCK STUDIUM. Degenen, die voor de zomerschif- ting (Augustus) van Hfet Lange- marek Studium in aanmerking aanmelding vócfo* 1 Juli inzenden aan: Langemarck Studium, Waals- dorperweg 12, Den Haag. De tweede dag De tweede dag van Musserts be zoek aan Noord Holland was geheel gewijd aan de hoofdstad. Na een officieele ontvangst op het gemeen tehuis, waar de burgemeester sprak over' de stedebouwkundige aanleg van Amsterdam, wethouder Neissen over de gemeentebedrijven en Ir. Heemskerk-van Beest over de tunnelplannen, werd een door den burgemeester aangeboden kof fiemaaltijd gebruikt. Des namiddags werd de leider ontvangen in het hoofdkwartier der nat.-soc. vrouwenorganisatie. Na dat hem de afdeelingsleidsters wa ren voorgesteld en hij een. ets in ontvangst had moeten nemen, stond een bezoek aan de Ned. Bank op het programma. Mr. Rost van Ton ningen memoreerde in een rede den harden strijd, die moest wor den gestreden en de leider beant woordde déze toespraak. Voorts werd in de Kinkerstraat een der oudste leden van de beweging be zocht, den heer Hilgervoord. Diens zoon is onlangs aan het Oostfront gevallen en in hem eerde de leider de vele anderen, wier mannen en zoons daar eveneens het leven lie ten. Het hoogtepunt van het bezoek werd gevormd door de avondbijeen komt op den Dam, waar naar sohatting een 20.000 personen heb ben geluisterd naar Musserts rede. Mussert spreekt op de Dam. Hierin memoreerde hij, hoe ons volk opgang en neergang heeft ge kend. Men dient zich er van bewust te zijn, d^t we ons thans bevinden in een dieptepunt. Niettegenstaan de echter het feit, dat leger en vloot in vier dagen werden-versla gen, dat de koloniën verloren gin gen, vertrouwen de nationaal-socia- listen dat het thans weer opwaarts gaat. Hij besprak vervolgens de perio den 1932'37 en 1937'42, perioden, die zich kenmerken door leuzen als „Indië los van Holland" en door overdreven politieke verdeeldheid. Thans in 1942 bevindt zich ons vólk in nood en de nat.-socialisten lijden daaronder. Eb is voedselge brek en spr. herinnert aan jaren. Waarin millioenen kilogrammen voedsel werden vernietigd. Hij zelf heeft gewaarschuwd voor de straf, die over ons volk zou komen en nu zegt men: Dat heeft de N.S.B. ge daan. Zoo men echter tijdig naar Maan Maan °P vanavond om onder 19.31 AA az 3.55 28 Juni 22.06 uur 12 Juli V.'M tot morgenochtend N.M. 5 Juli m ia 21 Juli L.K. 5.19 uur E K. Het rooien van de vroege aardap pelen is begonnen. De eerste exem plaren liggen gereed om in man den verzameld te worden. Stevens-Pax Holland m zijn «tem had geluisterd, zouden wij nu hand in hand 'e Duitschers hr.ï- °«taan, zou Indië niet ver loren zijn gegaan en zou ons volk gerespecteerd zijn als het Finsche. De N.S.B. echter heeft het recht tot verwijten, want zij heeft gewaar schuwd. Wat 1947 zal brengen, hangt af van wat er in Europa zal gebeuren. Spr. raadt aan daarbij te zien naar het Duitsche volk, dat het voor heel Europa opneemt en offer9 brengt. Eerst moet deze oorlog ge wonnen zijn, dan pas kan de we deropbouw berinnen. En als die ge wonnen is, zal men zich gelukkig --m, dat de N.S.B. er is. Al zijn leden bracht Ir. Mussert daarop dank voor de betoonde trouw. H-ij besloot zijn rede met een houzee, dat door duizenden werd overgenomen. Paddeltje is niet dood t Bij de ter gelegenheid van de cultqfreele bijeenkomst der Europeesche jeugd te Wiemar uitgeschreven internationale prijsvraag voor de beste jeugd literatuur, is in de groep jbngens- en meisjesboeken het Nederlandsche boek „Paddel tje", de scheepsjongen van Admiraal de Ruyter door Jo- han Been met den jeugdboek- prijs bekroond, aldus meldt de Berlijnsche reda'cteur van het H.blad. Opname van jongens en meisjes in de „Reichsschule'n" In de door den Rijkscommissaris opgerichte „Reichsschulen" worden begaafde Duitsche en Nederland sche jongëfls en meisjes van 10 en 11 jaar opgenomen, meisjes boven dien tusschen 12 en 13 jaar. De 10- en 11-jarige jongens en meis jes ':unnen zoowel van de Duit sche Volks-, Haupt- en de laagste klassen van de Oberschulen, alsook van de Nederlandsche scholen naai de „Reichsschulen" overgaan. T)e scholen zijn internaten met Duitsche en Nederlandsche onder wijzers en onderwijzeressen (voor meisjes). De opleiding van de jon gens en meisjes duurt tot het acht tiende jaar. Het diploma geeft recht op het voortzetten van de studie op een universiteit. Het geeft dezelfde rechten als het diploma van èen H.B.S. of een Duitsche Oberschule. De opvoedingskosten (met inbe grip van het schoolgeld) is laag. Het wordt berekend naar het inko men van de ouders. Kostelooze plaatsen staan in een voldoend aan tal ter beschikking. Alleen de aan leg- van ie jongens en meisjes is voor het opnemen beslissend. Aanvragen tot inschrijving moe ten schriftelijk gericht worden tot Dr. Kern per, Oostduinlaan 2 (tele foon 116390) Den Haag. Deze aan vragen moeten vergezeld gaan van: 1 foto, het laatste rapport en opga gaven over de tot dusver genoten schoolopleiding. De aanmeldingstermijn staat open tot 10 Juli 1942. DE RESTAURATIE VAN DEN TOREN VAN DE NIEUWE KERK TE DELFT. In de restauratie van den toren van de Nieuwe #Kerk te Ötslft is een nieuwe phase getreden, nu de zer dagen het steigerwerk van het bovenste deel van den spits kon worden verwijderd. Naar aanlei ding daarvan hadden wij een koit onderhoud met den opzichter van de restauratie, den heer N. Broprse, die mededeelde, dat de top van den spits thans geheel is afgewerkt. Geleidelijk aan zal nu naar bene den worden gewerkt. Nadat de acht dakkapellen, die nu in de steigers komen zullen zifn hersteld, komen de rest van den spits, het open en het gesloten rothogoon aan de beurt* Inmiddels wordt ook met de restau ratie van het inwendige van den to ren voortgegaan. VERPLICHTE ARBITRAGE IN GRONINGEN EN DRENTHE. Aan de landbouwers-werkgevers in bepaalde streken van de provin cies Groningen en Drenthe is de verplichting opgelegd arbitrage te aanvaarden ten aanzien van de loo- nen en verdere arbeidsvoorwaarden voor 1942/'43 voor de bij hen werk zame landarbeiders. OOK ZOO TEVREDEN MELDT U AAN BIJ HET GEWESTELIJKE ARBEIDSBUREAU

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1