NOORD-HOLLAND Aanvallen in Donetzbekken mislukt Niim zeeptonnen Verduister DAGBLAD VOOR Uit#.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebuieanx: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97. Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Dese Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. m.m. Dij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang. No. 11838 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) WOENSDAG 1 JULI 1942 Duitsche troepen in binnenste linie van Sebastopol HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 30 Juni. Het opperbe vel van de weermacht maakt be kend: Bij den aanval op Sebastopol hebben Duitsche divisies van 't Noorden uit de Sewernaja-baai overwonnen. Zij zijn ten Oosten ,van de stad in weerwil van i taaien vijandelijken tegenstand in de binnenste vestingsgordel doorgedrongen. Tegenaanvallen der bolsjewisten leverden gee/i resultaat op. Bij den aanval vanuit het Oosten werden in samenwerking met Roemeen- sche formaties de beheerschen- de Saproenheuvels over bijna de geheele oppervlakte bestormd Sterke formaties gevechtsvlieg tuigen vernielden vijandelijke versterkingsinstallaties, vooral op de Saproen-heuvels en brach ten troepenconcentraties der bolsjewisten zware verliezen toe. Bij.'Kertsj werd de aanval van een formatie, bestaande uit 18 vijandelijke schepen over de Straat van Kertsj door doel treffend artillerievuur verijdeld In bet Donetzbekken stortte een 'door artillerie en luchtmacht ge steunde plaatselijke aanval van den vijapd onder zware verliezen ineen. In het gebied \)an de vroegere om Singeling van de Wolchof werden bij zuiveringsoperaties verscheide ne verstrooide, vijandelijke strijd groepen vernietigd en opnieuw 1100 gevangenen gemaakt. Herhaalde aanvallen van den vijand op het bruggehoofd aan de Wolchof mis lukten na hevige gevechten als ge volg van den taaien tegenstand der infanterie, die door artillerie en luchtmacht doeltreffend gesteund werd. Daarbij werden 21 vijandelij ke pantserwagens vernietigd en verscheidene batterijen door bom- Voltreffcr8 buiten gevecht gesteld. In de wateren van. do Fin&che Golf brachten gevechtsvliegtuigen een vijandelijke motortorpedoboot' tot zinken en beschadigden zij twee andere kleine oorlogsvaartuigen. In de Kola Baai kregen twee groo te koopvaardijschepen der bolsje wisten bomtreffers van zwaar ka liber. In Noord-Afrika werd, zooals reeds in een extra belicht is me-, degèdeeldj' gisterochtend de door diepe verdedigingsinstallaties en talrijke mijnenvelden versterkte vesting Mersa Matroe veroverd. Meer dan 6000 Britten werden ge vangen genomen, 36 pantserwagens kapot geschoten en talrijke batte rijen vernietigd. Een omvangrijke hoeveelheid oorlogsmateriaal viel in handen van de Duitsche en Ita- liaansche troepen. Bij de bestor ming van Mersa Matroe heeft zich de 90ste Duitsche lichte divisie bijzonder onderscheiden. Duitsche en Italiaanache pantserformaties wierpen den verslagen vijand ver der terug ep bereikten het geibied ten Oosten van Foeka. Sterke Duitsche en Italiaansche lucht strijdkrachten vielen de terug- Italiaansch Weermachtbericht ROME, 30 Juni Het hoofdkwar tier van de Italiaansche weermacht maakt het volgende bekend: Italiaansche en Duitsche gemoto riseerde pantsercolonnes hebben de vijandelijke pantsereenheden ver der terug gedrongen en het gebied van Foeka bereikt, dat zij achter zich hebben gelaten. Aan de ver overing van de afgesneden vesting Mersa Matroe hebben de luchtstrijd krachten van de spilmogendheden een groot aandeel gehad. Alle soor ten vliegtuigen van de luchtmacht waren in den strijd geworpen en wedijverden met elkaar in snelheid en dapperheid. Mersa Matroe werd veroverd door den gelijk tij digen, onstuimigen stormloop van de van het Westen uit aanvallende forma ties van ohs 21ste légercorps, waar aan het zevende Bersaglieri regi ment was voorafgegaan en door de van het Oosten uit aanvallende troepen van de 90ste Duitsche di visie. Bij de zuivering van Mersa Matroe werden opnieuw enkele duizenden gevangenen gemaakt. Oorlogsmateriaal van elke soort werd in zeer groote hoeveelheden buitgemaakt. Formaties van de luchtmacht vielen gisteren de te rugtochtlinies van den vijand he vig aan en plaatsten talrijke tref fers op de doelen. Drie Curtiss toe stellen werden in luchtgevechten neergeschoten. In den nacht van 28 op 29 Juni werd Gibraltar door ontv vliegtui- geh gebombardeerd. De in de in stallaties van het vliegveld ontsta ne branden waren nog vanaf een gfooten afstand zichtbaar. Luchtaanvallen Brémen en de Midlands op 14 Schepen tot zinken gebracht HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 30 Juni (DNB.) Het opperbevel van de weer macht maakt bekend: „Sedert het laatste extra-be richt van 28 Juni hebben Duit sche duikbooten haar succes sen nog vergroot. In twee da gen hebben zij in het Westelij ke gedeelte van den Atlanti- schen Oceaan, in de Golf van Mexico en in de Caraïbische Zee 14 vijandelijke koopvaardij schepen met een gezamenlijken inhoud van 98000 brt. tot zin ken gebracht en nog twee an dere schepen door torpedotref fers zwaar beschadigd. Een deel van de tot zinken gebrachte schepen was volgela den met vliegtuigen, munitie en ander oorlogsmateriaal, dat voor Afrika bestemd was. tochtswegen en verdedigingsinstal laties der Britten met succes aan, vooral ten Zuiden van de Arabi sche Golf. In den strijd tegen Groot-Brit- annië bestookte de luchtmacht in den afgeloopen nacht militaire in stallaties in de Midlands en in'het kustgebied van The Wash met bommen. Britsche bommenwerpers vielen in den nacht van 29 op 30 Juni opnieuw de stad Bremen en haar volsteden voornamelijk met brandbommen aan. De burgerbe volking leed enkele verliezen. Een poging van den vijand om ook het gebied van Hamburg te bereiken, mislukte door het samengebundel de vuur van de luchtdoelartillerie. De Britsche luchtmacht verloor op nieuw, voor zoover tot dusver is vastgesteld, 13 der in den strijd geworpen bommenwerpers. In de periode van 17 tot 26 Juni verloor de Britsche luchtmacht 200 vliegtuigen. Hiervan werden 23 door eenheden van de Dilitsche marine neergeschoten. Gedurende dezelfde periode gingen in den strijd tegen Groot-Brittannië 37 eigen vliegtuigen verloren. Zooals in een extra bericht is medegedeeld, hebben Duitsche duikbooten haar successen nog vergroot. In twee dagen hebben zij in het Westelijke gedeelte van den AtlantiscJhen Oceaan, in de Golf van Mexico en In de Caraïbi sche Zee 14 vijandelijke koopvaar dijschepen met een gezamenlijken inhoud van 98.000 brt. tot zinken gebracht en nog twee andere sche pen door torpedotreffers zwaar be schadigd. Een deel van de tot zin ken gebrachte schepen was volge laden met vliegtuigen, munitie en ander oorlogsmateriaal, dat be steand was Voor Afrika. Groot Britsch oorlogs schip tot zinken gebracht BANGKOK, 30 Juni (D.N.B.) Een groot Britsch oorlogs- schip zou in de Golf van Ben galen getorpedeerd en gezon ken zijn. Uit de verte niet te onSerscheiden. De wachtpost heeft zich tymdlg verdekt opgesteld om de Sovjet- stellingen zoodoende beter te kun nen bespieden. Atlantic-Holland-P.K. Zschackel- Pax Holland m. Verklaringen van Churchill STOCKHOLM, 30 Juni (A.N.P.) Churchill heeft vandaag in het Lagerhuis geweigerd de van Wa- vell ontvangen rapporten over het verlies van Malakka en Singapore te publiceeren. In antwoord op een desbetreffende vraag verklaarde hij: „De verschillende rapporten, die wij van Wav'ell op grond van de concentratie van materiaal waartoe hij opracht had gekregen, en over het verlies tfan Malakka en Singapore hebben ontvangen, zijn niet geschikt om in oorlogs tijd gepubliceerd te worden.^' Toen men bleef aandringen op publica tie verklaarde Churchill, dat deze documenten „alleen bestemd wa ren om de- militaire autoriteiten op de hoogte te brengen en uit voerig in te lichten en dat zij on getwijfeld een groote ontstemming in het geheele Empire zouden ver oorzaken." Toen men opnieuw op inlichtingen aandrong verklaarde Churchill: „Ik heb thans op het oogenblik geen verklaring oo grond van deze documenten af te leggen." Ongerustheid in Engelsc^e pers GENèVE, 30 Juni (D.N.B.) On- dapks den terugkeer van Churchill te Londen staan de Engeteche bla den in het teelten van de gebeur tenissen aan het front in Noord- Afrika. De bladen toonen zich uiterst bezorgd, dat Rommel de Engelsche strijdkrachten blijft achtervolgen. De militaire corres pondent van de Times'schrijft o.a.: De gevechten in Noord-Afrika heib ben zich ook voorbij Tobroek voor Engeland ongunstig ontwikkeld. De toestand is des te ernstiger, daar er voor de geallieerden in 't algemeen en voor Engeland in het bijzonder van het verdere verloop der gevechtshandelingen in Noord- Afrika zeer veel afhangt. Dit is echter zeker: Rommel verliest geen tijd en van alle hem ten dienste staande krachten maakt hij het uiterste gebruik. Aa^kEn- gelsche zijde bespeurt men heel goed, dat er in zijn offensief nog geweldige kracht steekt. De mili taire opértties die hij uitvoert zijn' voor de Engelsehen in hoogste mate gevaarlijk. Wordt Caïro tot open stad verklaard 1 ISTANBOEL, 30 Juni (Ofi). Het gerucht deed de ronde, dat Cairo tot open stad zal worden verklaard. Men acht het echter niet waarschijnlijk, dat Nahas Pasja hiervoor stappen zal onder nemen bij de Britsche autoriteiten. Men weet, dat Ali Maher Pasja in 1940 on3lag heeft moeten indienen wegens een soortgelijke poging. Vier Tsjoenking divisies omsingeld TOKIO, 30 Juni (D.N.B.) Naar Domei van het front in Tsjekiang meldt hebben Japansche strijdkrachten, die van Foetsjou uit in Zuidelijke- richting opruk ken, verbinding tot stand gebracht met een andere Japansche eenheid die van Kientsjang naar het Wes ten trekt. Daarmede hebben de Ja panners den omsingelingsring rond vier Tsjoengkineesche divisies ten Zuiden van Foetsjou gesloten. De gecombineerde Japansche strijd krachten doen thans hevige aan vallen op de ingesloten t troepen, die ongeveer 10.000 man sterk zijn. NONACTIVITEITSREGELING BURGERLIJK RIJKSPERSONEEL. In de Ned. Staatscourant is opge nomen een besluit van alle secrev tarissen-generaal, waarbij de ter mijn gedurende welken burgerlij ke rijksambtenaren, wier diensten in verband met de sedert 10 Mei 1940 ingetreden bijzondere omstan digheden op non-activiteit kunnen worden gesteld, met ten hoogste een jaar wordt verlengd. INTREKKING DISPENSATIE VERVOERVERBOD VAN RUWE WOL. In de Staatscourant is opgeno men een bekendmaking van den directeur van het Rijksbureau voor wol en lompen, waarbij alle ver voer van ruwe wol zonder vervoer- bewljs wordt verboden. ANSJOVISVISSCHERIJ TOT 15 JULI. De Ned. Staatscourant bevat een besluit van den Secretaris-Generaal van L. en V., waarbij wordt be paald, dat de ansjovisvisscherij in de Zeeuwgche stroomen en op de Waddenzee mag worden uitgeoe fend tot 15 Juli a.s. Dé aardbeienjacht ten einde De commissaris van depro vincie Noord Holland heeft aan de burgemeesters van Bever wijk, Heemskerk, Limmen, Cas tricum, Uitgeest, Assendelft, Heiloo, Egmond aan Zee, Egm. Binnen, Alkmaar, Bergen, Vel- sen en Bloemendaal, de aan wijzing gegeven, nog heden een verordening vast te stellen, ten einde paal en perk te stellen aan den steeds grooter worden den omvang van den verkoop van aardbeien door kweekers rechtstreeks aan particulieren. Als gevolg van dit euvel blijft de aanvoer van deze vruchten op de gebruikelijke markten en op de veilingen ver beneden den normalen aanvoer, waar door het in de steden bijkans onmogelijk is, in voldoende ma te aardbeien van de winkeliers te betrekken. In de bedoelde verordening worden thans straffen bedreigd tegen den verkoop van aard beien door de kweekers recht streeks aan de consumenten. Bovendien wordt het aan an deren dan groent^ en frpithan delaren verboden, een hoeveel heid aardbeien te vervoeren, welke zwaarderis dan een half kilogram. Dit verbod geldt ni«t voor vervoer door erkende transportondernemingen naar de veiling of de markt of naar groente- of fruithandelaren. Behalve de gebruikelijke straf fen kan inbeslagneming en ver beurdverklaring geschieden zoowel van de vervoerde aard beien als van de vervoermidde len. FANTASIEPRIJZEN voor gebruikte goederen EUVEL BESTREDEN. Het euvel der prijsopdrijving had zich den laatsten tijd eveneens tot de gebruikte goederen uitgebreid, zoodat het ook op dit gebied nood zakelijk bleek maatregelen te tref fen, Deze prijsopdrijving was niet alleen openlijk op veilingen te con- stateeren, maar bleek ook uit tal- looze advertenties in de bladen, waarin tegen dikwijls onmatige prij zen gebruikte goederen te koop wer den aagenboden. Weliswaar bestond de mogelijk heid aan de hand van de prijzenbe- scihikking 1940 no. 1 in te grijpen, hetgeen in sommige buitensporige gevallen dan ook is geschied, doch een strenge handhaving van deze beschikking zou in verband met de veranderde omstandigheden onbil lijkheden hebben veroorzaakt. Een bijzondere regeling is nu in de Staatscourant van 29 Juni 1942 af gekondigd in den vorm van de prij- zenbeschikking gebruikte goederen. Hierin wordt bepaald, dat het b&- drag, dat voor gebruikte goederen mag worden betaald, in een redelij ke verhouding moet staan tot den togestanen prijs, die voor eenzelfde of soortegelijk nieuw artikel op dat moment geldt. In geen geval echter mag paeer dan 75 pet. van den nieuwprijs worden gevraagd of be taald. Van deze regeling zijn enkele goederen uitgezonderd en wel anti quiteiten, kunstvoorwerpen en al die artikelen, welke een verzamel- of kunstwaarde hebben, daar men van dergelijke goederen in de mees te gevallen niet kan zeggen, wat de nieuwprijs zal zijn, Ook op gebruik te artikelen, waarvoor een afzonder lijks prijsregeling geldt, heeft deze beschikking geen betrekking. Bekanntmachung MUSTERUNG DER GEBURTS- JAHRGANGE 1M6 UND 1907. Alle mannlichen Reichsdeutschen der Geburtsjahrgange 1906 und 1907 haben sich zur Musterung wie folgt zu melden: a) Aus den Provinzen Friesland, Groningen, Drenthe und Over ijssel bei -der Wehrmachtkom- mandantur Zwolle, Roijensin- gel 13: am 3.7.42 vorm 8 Uhr 30, die BuchBtaben AM; am 4.7.42 vorm 8 Uhr 30, die Buchstaben NZ. b) Aus den Provinzen Gelderland-, Utrecht und Nordbrabant bei der Ortskommandantur 's-Her- togenbosch, Julianaplein 2: am 6.7.42 vorm 8 Uhr 30, die Buchstaben AM; am 7.7.42 vorm 8 Uhr 30, die Buchstaben NZ. c) Aus dêr Provinz Limburg, bei der Wehrmachtkommandaritur Maastricht, Vrijthof 46: am 8.7.42 vorm 8 Uhr 30, die Buchstaben AF; am 9.7.42 vorm. 8 Uhr 30, die Buchstaben G-M; am 10.7.42 vornri8 Uhr 30, die Buchstaben NR; am 11.7.42 vorm 8 Uhr 30, die Buchstaben SZ. Die Meldepflichtigen haben Aus- weispapiere und 2 Passbilder, Grosse 37 x 52 mm in bürgerlicher Kleidung, ohne Kopfbedeckung. Brillentrager das Brillenrezept mitzubripgen. Juden haben nicht zu erscheinen. Den Meldepflichtigen wird das Fahrgeld 3. klasse gegen vorzeigen der Fahrkarte bei der Meldung zurückerstattet. Sie erhaltem ferner bei einer Abwesenheit vom Wohnort von mehr als 8 Stunden ein Zehrgeld. Den Haag, den 29. Juni 1942. Gez. RAUTER. S.S.-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei. Vakantiehuizen Het Centraal Bureau van „Vreug de en Arbeid", deelt ons mede, dat de natuurvriendenhuizen „De Hondsrug" te Zuidlaren, „Het Hune- huis" te Havelte, „Ons Honk", te Lage Vuursche, „Den Braaim", te Haaksbergen, „Krikkenhaar" te Bornerbroek en „De Brummel" te Bennekom, van"! Juli af weder zijn opengesteld voor vacantiegangers. Voorts wordt medegedeeld, dat het „Troelstra-oord" te Beekbergen on „Morgenrood" te Oisterwijk reeds volgeboekt zijn van 4 Juli tot 8 Augustus. DUITSCHE KINDEREN IN ONS LAND. Donderdag 2 Juli arriveerden 300 Duitsche kinderen in ons land, die door bemiddeling van den Neder- landschen Volksdienst bij Neder- landsche pleegouders in Noord-Bra bant en Limburg zuilen-worden on dergebracht. Door dakraam gevallen dinsdagmorgen is op een huis aan den Zwanenburgwal te Amster dam een 18-jarig meisje door een dakraam gevallen. Het slachtoffer, dat met een door gesneden halsslagader in zorgwek- kenden toestand is opgenomen, is door den G.G. en G.D. naar het Bin* nengasthuis gebracht. DE ZEEPRANTSOENEN STERK VERLAAGD^ De Secr. Gen. van het Dep. van H., N. en Sch. maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van 1 Juli tot en met 15 Aug. a.s. de volgende bonnen recht geven op het koopen van de daarachter vermelde hoe veelheden zeep. De met „algemeen 335" gemerkte bon geeft recht: hetzij op het koo pen van' een stukje van 75 gram eenheidstoiletzeep 21 pet., hetzij 't koopen van eeo stukje van 28 gr. luchtgevulde eenheidstoiletzeep 57 pet., hetzij op het doen wasschen van 8 kg. droge vuile wasch. Voor zoover voorradig kan voorts tegen inlevering van bovengenoem- den bon gekocht worden: hetzij 45 gram huishoudzeep, hetzij 50 gram zachte zeep. De met „algemeen '336" gemerkte bon geeft recht op het koopen van 250 gram waschpoeder of zeeppoe der (oude of nieuwe samenstelling) of op het doen wasschen van 12 kilogram droge vuile wasch. De met „L zeep" gemerkte bon nen der kaarten, welke aan kinde ren beneden den leeftijd van 8 jaar zijn uitgereikt, geven recht op het koopen van 250 gram waschpoeder of zeeppoeder, benevens hetzij 75 gr. eenheidstoiletzeep 21 pet., hetzij 28 gram luchtgevulde eenheidstoilet zeep 57 pet., hetzij, voor zoover voorradig, 45 gram huishoudzeep of 50 gram zachte zeep. Voorts ge ven deze bonnen recht op het doen wasschen van 20 kilogram droge vuile wasch. De met „L toiletzeep" gemerkte bonnen "der kaarten, welke kinde ren beneden den leeftijd van 2 jaar ontvangen hebben, geven recht op het koopen van 75 gram toiletzeep 80 pet. De vóór of op 30 Juni 1942 bij den handelaar ingeleverde bonnen „algemeen 211", „algemeen 228", „algemeen 272", „algemeen 293", „algemeen 900", „G zeep", „H zeep" „I zeep", „J zeep", „K zeep" en „een rantsoen zeep" geven recht op het koopen van: hetzij 2 stukjes van 75 gram eenheidsze.ep 21 pet., hetzij 2 stukjes van 28 gram eenheidszeep 57 pet., hetzij 250 gram waschpoe der, of, voor zoover voorradig het zij 90 gram huishoudzeep, hetzij 100 gram zachte zeep, hetzij 250 gr. zeeppoeder (oude of nieuwe samen stelling). Men dient er rekening mede te houden, dat op 1 Juli nog niet bij alle winkeliers een voldoende hoe veelheid eep voorradig zal zijn om direct .geheel aan de vraag te vol doen. Verwacht kan echter worden dat het gedurende dit tijdvak een ieder mogelijk zal zijn, alle zeep te koopen, waarop hij nog recht heeft. Maan Maan op vanavond om onder 0.03 p 9.08 5 Juli 22.05 uur 2, ,uli L.K. tot morgenochtend E.K. 12 Juli ryr\ ----- 27 Juli n.m. 5.22 uur v.m. De Reichsschulen Aangifte sluit op 10 Juli. In de door den Rijkscommissaris opgerichté „Reichsschulen" worden begaafde Duitsche en> Nederland- sche jongens en meisjes van 10 en 11 jaar opgenomen, meisjes boven dien tusschen 12 en 13 jaar. De 10- en 11-jarige jongens en meisjes kunnen zoowel van de Duitsche Volks-, Haupt- en de laagste klas se van de Oberschulen, alsook van de Nedeftbndsche scholen naar de „Reichsschulen" overgaan. De 12- en 13-jarige meisjes moeten leer lingen zijn van een Duitsche Ober- schule of van een Nederlandsohe instelling voor middelbaar of voor bereidend hooger onderwijs. De scholen zijn internaten met Duitsche en Nederlandsche onder wijzers en onderwijzeressen (voor meisjes). De opleiding van de jon gens en meisjes duurt tot het achttiende jaar. Het diploma geeft recht op het voortzetten van de studie op een universiteit; het geeft dezelfde rechten als het di ploma van een H.B.S. of een Duit sche Otberschule. De opvoedingskosten (met inbe grip van het schoolgeld) zijn laag. Het wordt berekend naar het in komen van de ouders. Kostelooao plaatsen staan in een voldoend aantal ter beschikking. Alleen de aanleg van de jongens en meisjes is voor het opnemen beslissend. Aanvragen inschrijving moeten schriftelijk gericht worden tot Dr. Kemper, Ooetduinlaan 2 (Tel. 116390) Den Haag. Deze aanvragen moeten verge zeld' gaan van: 1 foto, het laatste rapport en opgaven over de tot- dusver genoten schoolopleiding. De aanmeldingstermijn staat open tot 10 Juli 1942. Da afdeeling Visscherij van de Ned. Heidemaatschappij beeteedt dit jaar veel aandacht aan het uitzet ten van pootvisoh. Thans zijn de jonge forellen aan de beurt. VNP.-Bouvet-Pax Holland m. HONDEN- EN KATTENBROOD OP BON „11*. Het Rijksbureau voor de Voed selvoorziening in oorlogstijd maakt bekend, dat voor de periode van 1 tot en met 31 Juli 1942 op bon no. 11 van de voederkaarten voor honden^dezelfde hoeveelheden hon- denbro™d verkrijgbaar worden ge steld als in de voorafgaande pe riode. Op bon no. 11 van de voeder kaart voor kattenbrood (groep K) wordt voor dezelfde periode ls/2 kg. kattenbrood verkrijgbaar ge steld! Na 31 Juli 1942 zijn de bonnen no. 11 van vorenbedoelde kaarten ongeldig. Het aannemen na dieri datum is verboden. ANTHRACIETNOOTJES EN BAGGERURF. Nieuwe bonnen aangewezen. De Secr.-Gen. van het Dep. van H., N: en Sch. maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van 1 Juli 1942 tot en met 31 Juli 1942 de met de woorden „Generatoranthraciet 7e periode" gemerkte bonnen recht geven op het koopen van 1 hl. (maximaal 75 kg.) anthracietnoot- jes IV of V, terwijl de met de woor den „Generatorturf 7e periode" ge merkte bonnen gedurende hetzelf de tijdvak recht geven op het koo pen van 50 stuks baggerturf.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1