NOORD-HOLLAND Sebastopol gevallen DAGBLAD VOOR Na een worsteling van 25 dagen Ze neemt haar pukkies" mee Uit*.: N.V. Uit*. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redact!*. Administratieboxeaax: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER: Koninjcstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langstraat 97 Tel. 3332. SCHAGCR EDITIE Deze Courant verschijnt dadelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te >re- bruiken. belanKrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 8tst« Jaargang. No. 11839 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) DONDERDAG 2 JULI 1942 De beteekenis Tan stad en haven As-troepen trekken verder Egypte binnen HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 1 Juli (D.N.B.). Het opperbevel der weermacht maakt het volgende extra bericht bekend: SEBASTOPOL GEVALLEN. Boven vesting, stad en haven waaien de Duitsche en Roemeensche öorlogsvlaggen. Onder leiding van den kol.-generaal von fylanstein hebben Duitsche en Roemeensche troepen, schitterend gesteund door de beproefde luchtcorpsen voor strijd op korten afstand van kol.-generaal Freiherr von Richthofen, na een verbitterde worsteling van 25 dagen de tot dusver sterkste land- en zeevestin<g ter wereld bedwongen. Sterke forten, in rotsen gehouwen fortificaties, on- deraardsche gevechtsinstallaties, betonnen en aarden bunkers, benevens ontelbare rotsversterkingen werden in voorbeeldige samenwerking van alle wapens ge nomen. Het aantal gevangenen en de hoeveelheid buit is nog niet te overzien. Resten van het verslagen Sebas- topolleger zijn gevlucht naar het schiereiland Cherso- nesus. Op een zeer nau\% terrein opeengedrongen gaan zij hun vernietiging tegemoet. De .beteekenic der stad. I BERLIJN, 1 Juli (D.N.B.) Se bastopol, „de verhevene", was de voornaamste oorlogshaven der bolsjewisten op de Krim aan de Zwarte Zee. Het moderne Sebasto pol bezit een beteekenis, die een taaie verdediging volkomen recht vaardigt. Reeds voor den oorlog waren verdedigingswerken van het rwaarste type aangebracht. Nader hand werd deze versterkt, waarbij rekening werd gehouden met de nieuwste ervaringen van dezen oorlog. Beh^Jve de oorlogshaven heeft Sebastopol eefr koopvaardijhaven, die van beslissende beteekenis is voor de industrieele gebieden der Oekraïne. De stad telt omstreeks 120.000 inwoners en is voorzien van marinewerven, reparatiewerk- plaatsen voor de marine, droog dokken, vliegtuigfabrieken en ar senalen. Het verlies van - Sebastopol be- teekent het gemis van een belang rijke ravitaiïleerings en uitvals- Tfreer machtbericht HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 1 Juli. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „Bij den aapvai op Sebastopol werd de bres in den binnensten ves tinggordel op verscheidene plaatsen tot een doorbraalk vergroot. Duit sche troepen rukten, door de lucht macht prachtig gesteund, tot aan de verdedigingsstellingen aan den Oos telijken rand van de stad op en na men het uit den Krimoorlog beken de fort Malakof stormenderhand in. .Vanuit het Oosten aanvallende di visies drongen na de doorbraak door de Saproenstelling over een breed front ot diep in het gevechts terrein van het vestinggebied door El Daba reeds gepasseerd ROME, 1 Juli. In zijn weer- tnachtbericht no. 764 maakt het Ita- liaansche opperbevel het volgende bekend: De operaties van de Italiaansch- Duitsche pantserstrijdkrachten in Egypte, die het gebied van El Daba gepasseerd zijn, duren voort. De militaire inrichtingen van Malta werden herhaaldelijk aange vallen en gebombardeerd door for maties vliegtuigen van de as. Twee Spitfires werden neergehaald. Een van onze machines is niet terugge keerd. Tijdens operaties, die voortvloei den uit de ravitailleering van Cy- renaica, hebben wij een escortee rend Aviso door torpedeering ver loren. Een goed' deel der beman ning is gered. In het Oostelijk bekken van de Middellandsche"Zee is ten Zuidwes ten van Jaffa een vijandelijk koop vaardijschip van 5000 ton* dat deel uitmaakte van een geëscorteerd konvooi, door onze torpedovliegtui gen tot zinken gebracht. en bevinden zich voortdurend in den aanval. Daarbij werd in hard nekkige gevechten de overgang over een uitgestrekte pantserafweergrep- basis voor operaties in de Zwarte Zee. pel afgedwongen en talrijke door moderne gevechtsinstalalties ver sterkte heuvelstellingen veroverd. Roemeensche troepen namen in een snellen aanval stad en haven van Balaklawa. In het Zuidelijke en centrale deel van het Oostelijke front zijn Duit sche en verbonden troepen tot den aanval overgegaan. Nachtelijke aanvallen van forma ties gevechtsvliegtuigen op het vijandelijke ravitailleeringsverkeer in het gebied tusschen Don en Os- kol veroorzaakten groote vernielin gen in verscheidene belangrijke spoorwegknooppunten. In het gebied ten Westen van de Wolchof werd de zuivering van het terrein van verstrooide overblijfse len van den vijand voortgezet. Ar tillerie sloeg nieuw opgestelde troe penformaties dei^ bolsjewisten' voor het bruggehoofd"aan de Wolchof uiteen; Aan het omsingelingsfront van Leningrad vielen gevechtsvliegtui gen en .duikbommenwerpers met succes vijandelijke concentraties van pantserwagens aan en/bestook ten spoorweginstallaties in'het Wal- dai-gebied. In het hooge Noorden werden ha ven- en industrieele installaties, als mede een vijandelijk luchtsteunpunt door de luchtmacht zwaar getrof fen. In Egypte rukten Duitsche en Italiaansche troepen door het ge bied van El Daba naar het Oosten op. Zij vallen de El Alamein-stel- ling aan, de laatste vijandelijke ver sterking voor Alexandrië. Voor Alexandrië \iel een Duitsche duik boot een krachtig beschermd con- vpoi aan en bracht een troepen transportschip van 13.000 brt. tot zinken. Op Malta bombardeerden gevechts vliegtuigen in den afgeloopen nacht het vliegveld Luca. Bomvoltreffers vernielden verscheidene op den grond staande vliegtuigen en ver oorzaakten groote branden in de in stallaties van het vliegveld. De strijd tegen de vijandelijke ra- vitailleeringsscheepvaart leverde ook in de maand Juni groote suc cessen op. 156 Vijandelijke schepen met een gezamenlijken inhoud van 886.000 brt werden tot zinken ge bracht. Bovendien werden 58 vijan delijke koopvaardijschepen door torpedo- of bomtreffers beschadigd. Aan dit succes heeft het duikboot wapen door het tot zinken brengen van 132 schepen met een gezamen lijken inhoud van 775.300 brt een schitterend aandeel. DE „STAD DORDRECHT" ZWAAR BESCHADIGD. BERLIJN, 1 Juli (DNB). Uit de Zweed3che haven Nyköping wordt gemeld, dat het Nederland- 'sche 8.s. „Stad Dordrecht" (3781 t.) dat zich onderweg bevond van Lu- lea, Maandagmiddag met zware averij te Nyköping is aangekomen Het schip was teil Noorden van Oxeloesund aan den grond geloo- pen. De lading moest gelost worden NA DEN VAL VAN MERSA MATROE Na den val van Mersa-Matroe zijn de Spil-eenheden ten Oosten van deze stad opgerukt in de richting van Alexanderië, zij hebben den kustweg bereikt Mersa-Matróe is het beginpunt van dezen spoorweg naar Caïro en was een vooruitge schoven Britsch steunpunt Het kaartje geeft eeh algerteen over zicht van het gevechtsgebied. Om een goeden veestapel te verzekeren honden de controleurs, aan gesteld door de zuivelfabrieken of fokvereenlglngen dagelijks toe zicht op de boerderijen, waarbij de opbrengst van elke koe nagegaan en gecontroleerd wordt op het vetgehalte. Polygoon-Kuiper-Pax Holland m. De bijeenkomst van het Lagerhuis STOCKHOLM, 1 Juli (ANP), King Hall heeft, volgens den Brit- schen berichtendienst, tijdens de vandaag gehouden zitting van het Lagerhuis aan John Wardlaw Mil- ne de vraag gesteld, of hij zijn ver zoek tot het stellen van de kwestie van vertrouwen tot,een tijdstip zou willen uitstellen, waarop de geveeh ten in Egypte een beslissend sta dium bereikt zouden hebben. Mjl- ne antwoordde, dat hij zijn verzoek zou hebben uitgesteld, wanneer een desbetreffend verzoek van de regee ring ontvangen zou zijn. Hierop mengde Winston Churchill zich on der toejuichingen van het Huis in het gesprek en wees er op, dat de debatten uitgesteld hadden kunnen worden, zonder dat het vertrouwen van de Britten in de stabiliteit van huh instellingen geschokt haa be hoeven te worden. De motie van wantrouwen werd ingediend nadat Churchill zich had uitgesproken voor onmiddellijke be handeling van dit voorstel Deze eischt scheiding van de functies van minister-president en minister van defensie, benevens „energieke volledig in functie zijnde leiders persoonlijkheden, aan wie men de, drie weermachtsdeelen toever trouwd en die er zorg voor dragen, d£t de generaals, admiraals en luchtmaarschalken hun functie paar eigen wijze mogen leiden", zonder dat zij „op onbehoorlijke wijze1 te lijden hebben van ingrij pen van bovenaf. Milne zeide: „Wij hebben Singapore verloren in dp foutieve veronderstelling, dat de Amerikaansche zeemacht onze stel ling in het verre Oosten zou be schermen. Wij hebben Birma ver loren, maar de regeering maakte van deze nederlaag een wonder baarlijke propaganda historie. Ik eisch een onderzoek er naar, wat in onze plannen, onze strategie of on ze productie verkeerd is, zoodat wij steeds bij onze vijanden achterblij ven. Verklaring van Greenwood. STOCKHOLM, 1 Juli (D.N.B.) Tijdens het debat in het Lagërhuis over de Britsche ramp in Noord- Afrika heeft de leider van de La- bour-partij, Greenwood, verklaard: ongelooflijke dingen zijn in Libye voorgevallen, waaromtrent men de nadrukkelijke vraag mag stellen, waarom? Deze vraag stelt raen zich in elke woning, in iédere werkplaats, in, elke fabriek. Lyt- telton heeft ons geen volledig ant woord gegeven. De positie en de autoriteit, van de regeering loopen ernstig gevaar, indien ons geen voldoende verklaring wordt gege ven. Het conservatieve Lagerhuis lid Winterton gaf als zijn meening te kennen, dat de verantwoorde lijkheid voor de laatste- Britsche nederlagen voor het grootste^ deel bij de regeering en bij Churchill '"g- Verklaring van Beaverbrook. STOCKHOLM, 1 Juli (p.N.B.) Bij de heden gehouden debatten over den oorlog in het Hoogerhuis heeft Lord Beaverbrook, naar de Britsche berichtendienst meldt, van repliek gediend od het ver wijt, dat het den geallieerden op het Noord-Afcikaansche oorlogs- tooneel heeft ontbroken aan tanks of gescrffit. Ik aarzel niet te ver klaren, d&t wij meer tanks hadden dan de Duitschers en Italianen samen", zoo zeide hij. Voortgaande weet Beaverbrook de nederlaag "der geallieerden in Noord-Afrika aan het feit, dat er te veel commissies waren. Boven dien heeft men ta veel tijd ver kwist bij de organisatie. Lord Addison constateerde in den loop van ziin uiteenzettingen,- dat de gebeurtenissen in Libye overal bezorgdheid, verrassing en ergernis gewekt hebben. JAPANNERS BEZETTEN NICOBAREN. TOKIO. 1 Juli (DNB), Naar een oorlogscorrespondent van Do mei meldt, hebben de Japanners op 13 en 14 Juni j.1. de eilanden der Njcobaren, gelegen ten Zuiden van de Andamanen in den Indischen Oceaan, zonder bloedvergieten be zet. Geknoei „met smeerolie Doorloopend wordt door de over heid opgetreden tegen overtreding van de distributiévoorschriften. Telkens worden ernstige misbrui ken geconstateerd. De gevolgen daarvan voor de overtreders blij ven natuurlijk niet uit. Enkele belangrijke gevallen, wel ke vielen onder de bemoeienis van hej rijksbureau voor aardoliepro ducten, leverden daarvoor nog niet zoo lang geleden opnieuw het be wijs. Daaronder waren zeer ernsti ge vergrijpén tegen de gestelde or de. Zoo was er een Rotterdams^-he firma, die ten onrechte een hoeveel heid ontvangen smeerolie niet als zoodanig had geboekt. In totaal was 18.913 kg. smeerolie als afgele verd op vergunning opgegeven, terwijl de administratieve controle aan het licht bracht, dat daarvan slechts ongeveer 7.800 kg. door ver gunningen was gedekt. Uit ver schillende afleveringsbewijzen bleek duidelijk, dat men bewust de voorschriften ontdook door k afge leverde smeerolie op het afleve- ringsbewijs te vermelden als „af gewerkte olie" e.d. Dat een zoo groote hoeveelheid smeerolie zonder vergunning kon worden verbruikt, was mogelijk, doordat de beginvoorraad per 16 September 1940, den datum van in gang der feitelijke smeerolie-distri butie, meer dan 10.300 kg. te laag was opgegeven en ook, doordat wanneer b.v. van een schipper een vergunning werd ontvangen, waar op de totale hoeveelheid werd afge leverd, het restant werd verkocht aan derden, die daarop echter geenszins recht hadden. Proces-ver- baal is bereids opgemaakt, terwijl bovendien als correctiemaatregel is voorgesteld om gedurende 1 jaar het koopen, verkoopen, afleveren en verbruiken van smeerolie door de bedoelde firma te verbieden. Soortgelijke maatregelen werden* ook genomen ten aanzien van een smeeroliehandel te Vlaardingen. Bij een controle elders was geble ken, dat deze firma in ernstige mate de distributievoorschriften had overtreden. Toen een contro leur bij het bedrijf te Vlaardingen een onderzoek instelde, scheurde de eigenhar uit een blocnote een aantal bladen met notities betref fende de aflevering van smeerolie en wierp deze bladen in de bran dende kachel. De eigenaar, Z. ge naamd, bleef onvoldoende inlich-N tingen verstrekken. Vast kwam te -staan, dat Z. op vele manieren de voorschriften met voeten getreden had. Afleveringen op onjuiste ver gunningen of zonder vergunning bleken herhaaldelijk te hebben plaats gehad. Bovendien bleek de boekhouding vervalscht. De Cen trale Crisis Controledienst had dus redenen te over om proces-verbaal op te maken. De gevolgen daarvan zullen den bedrijver dezer knoeie rijen ongetwijfeld en terecht zwaar, treffen. Ook in dit geval is als correctie voorgesteld de uit oefening van het, bedrijf gedurende onbepaalden tijd te verbieden. Wij waarschuwen! Tijdens de zitting van den economischen rechter te Alk maar verklaarde de subs.-of- ficier Woensdagmorgen, toen een „aardappelzaakje" aan de orde kwam, het volgende: „Zij, die zich nu, bij den nieuwen aardappeloogst, schuldig maken aan het koo pen van aardappelen recht streeks van den teler, kunnen er op rekenen, dat dezerzijds zeer krachtig zal worden in gegrepen en dat er aanmer kelijk zwaarder gestraft zal worden dan voorheen." Wij meenen goed te doen, deze verklaring afzonderlijk te publiceeren, opdat een ie der thans gewaarschuwd is en weet, wat de gevolgen zullen zijn van het koopen van aardappelen buiten de distributie om. Arbeidsvoorwaarde!! in het metaalbedrijf In de Staatscourant van 1 Juli 1942 is een beschikking van het college van rijksbemiddelaar3 ge publiceerd, bevattende een rege ling van loonen en andere arbeids voorwaarden voor het smedenbe- drijf en aanverwante bedrijfstak ken. Bij deze regeling wordt voor iedere gemeente het minifhumloon voor geschoolde, geoefende en on geschoolde arbeiders vastgesteld. De werknemers zullen per jaar een week vacantie genieten. Ver der zijn bepalingen opgenomen betreffende den .werktijd, vergoe ding voor overwerk, doorbetaling van het loon op feestdagen, kort verzuim met behoud van loon, enz. De regeling treedt in werking met ingang van de loonweek, waarin 1» Augustus a.s. valt. De inhoud van deze regeling komt in groote lijnen overeen met de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het kleinbedrijf-metaalindustrie, wel ke thans zijn komen te vervallen. De schoenwinkelier die geen schoenen had Een schoenwinkelier op het Zon neplein te Amsterdam had in den laatsten tijd de gewoonte, wan neer. er klanten met schoenen- bonnen in zijn winkel kwamen, te zeggen, dat hij geheel uitverkocht was. Als de klanten dan op de groote stapels schoen en doozen wezen, ver telde de man, dat deze alle leeg waren. Deze bijzondere situatie kwam ook de politie ter oore, die daarop een onderzoek instelde, Toen bleek, dat de winkel ruim schoots voorzien "was, doch dat de winkelier er de voorkeur aan gaf, zijn artikelen clandestien te ver koopen en dan natuurlijk tegen woekerprijzen. Vijftig gulden voor eeh paar schoenen was iets heel gewoons. Gelukkig dach£ de poli tie er anders over; zij sloot den winkel en narp den geheelen voor raad 2200 paar in besla»?. Nu kan deé°an dus naar waar heid verklaren, dat hij geen schoe nen meer,heeft. Maar of hij daar mede beter af is? BURGEMEESTERSBENOEMIN GEN. De Comm.-Gen. voor Bestuur en Justitie heeft de volgende personen tot burgemeester benoemd: W. J. Maasdorp, bankbeambte te Den Haag, tot burgemeester van Castricum, G. Nieuwenbuys, koop man te Lochem, tot burgemeester yan Bussum. Maan °P 0.03 5 Juli' L.K. 12 Juli N.M. Maan vanavond om onder t\c 10.24 22.05 uur 2]Juli tot morgenochtend E.X. m o 27 Juli 5.22 uur v.m. Vacantie in middenstandszaken ONTHEFFING VAN DE VER- PLICTE WTNKEÊOPENSTEL- LING MOGELIJK. Nu het tijdstip der vacanties- is aangebroken, wordt er nog eens op gewezen, dat ten behoeve, vau va cantie voor winkelier of winkel- personeel van de verplichting tot openstelling van winkels door den burgemeester ontheffing kan woï^ den verleend voor ten hoogste twee tijdvakken, welke ieder maximaal zes achtereenvolgende werkdagen, vallende in een kalenderweek, kunnen omvatten. - Beide tijdvak ken kunnen onmiddellijk aaneeni sluiten, noodig is dit evenwel niet. Vergenoegt men zich voor een dier' tijdvakken met minder dan zes achtereenvolgeqde werkdagen, dan is daarmede het geheele tijd vak verbruikt en bestaat niet meer de gelegenheid om de resteerende cfagen van dat tijdvak nog bij een andere gelegenheid te benutten. In het algemeen zal het voor het' verkrijgen van ontheffing noodig zijn,, dat met betrekking tot de ver vanging van den gesloten winkel een regeling is getroffen, waardoor de ononderbroken voorziening in de behoefte van het publiek is ge waarborgd. Veestapel in beslag genomen Krasse maatregel tegen clandestiene slachters. De ambtenaren van den C.C. C.D., in samenwerking met de Geffensche marechaussee, - ^.verna* men, dat er in Rosmalen gesmok keld werd. Zij deden een inval bij den landbouwer v. d. Doelen, aan de Kruisstraat, onder de gemeente Rosmalen. Hier werden gevonden overblijfselen van geslacht vee, o. a. beenderen, ingewanden en sla gerswerktuigen. Ook stond een on* gemerkt koebeest-op stal. v. d. D. met zoon^n knecht wer- den naar 's-Hertogenbosch overgei bracht. Een en twintig stuks vee werd in beslag genomen. f» Ze is wat doof, de 28-jarige Fettje'van IJselmuiden uil Uit geest. En daarom hoort ze niet al les, wat er in de rechtzaal gespro ken wordt. Op het verdachtenbankje zit ze en naast haar hebben haar twee blonde kinderen, „pukkies" van 4 en 3 jaar plaats genomen. Ze we ten nog niet wat er in de wereld te koop is, vermoeden niet, dat de f-ecfytzaal heelemaal geen leuke zaal is. Ze kijken rond, terwijl moeder aan de tand gevoeld wordt. Suikerbonnen heeft ze vervalscht. Niet één keer, maar ettelijke ma len, regelmatig, totdat ze tegen de lamp liep. Met als gevolg, dat zij nu voor den economischen rech ter heeft moeten verschijnen. Ik deed het uit armoede, meneer, verklaarde ze. Maar u mag niet oneerlijk we zen, meende Mr. Krabbe. U heeft het heel handig gedaan. Ja, meneer! Dan moet een der marechaus sees er aan te pas komen. Hij roept haar in het oor, wat rechter of of ficier vragen en zij antwoordt prompt. Maar het dringt niet tot haar door, dat ze zoo heel erg ver keerd gedaan heeft. „De armoede, niet waar"? En als dan de Officier zijn requi sitoir houdt, en zegt, dat hij het gebeurde buitengewoon erg vindt, als hij zegt, dat deze. verdachte ei genlijk had moeten terecht staan voor de gewone rechtbank terzake valschheid in geschrifte en nog op merkt, dat verdachte wel wat heel gemakkelijk is in haar opvattingen, als hij tenslotte vier maanden eischt, dan zegt verdachte: y Dat kan toch niet? Ik kan mijn man en kinderen toch niet alleen laten? Geef me maar eeni geldboete! Waarop de Officier onmiddellijk antwoordt: Dat zou je wel willen! En verdachte weer: Nou, als ik moet zitten, neem ik mijn kinderen mee! Mr. Krabbe vonnist haar dan met één maand en als Fettje de deur van de rechtzaal passeert, besluit ze haar verdediging met: Kom pukkies, ik laat jullie niet alleen. Volgende zaak, deurwaarder!, zegt Mr. Krabbe ;en de zitting gaat yenier,.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1