NOORD-HOLLAND Sebastopol Verduister DAGBLAD VOOR Na den val van Uit*.: N.V. Uit*. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebnxeau: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 Lijnen). - DEN HELDER: Konin«str. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97 Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. pa.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraa* verstrekt. 86ste Jaargang. No. 11840 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) VRIJDAG 3 JULI 1942 Groot offensief in Zuidelijken en Cen- tralen sector begonnen. Ouitsche verlieslijst bekendgemaakt HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHHER, 2 Juli. (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Zooals reeds in een extra bericht is medegedeeld, hebben Duitsche ten Roemeensche troepen, onder be vel van generaal-veldmaarschalk ,von Mansein, schitterend gesteund door de beproefde luchtcorpsen voor strijd op korten afstand van kolonel-generaal Freiherr von Richthofen, na een verbitterde worsteling van 25 dagen, op 1 Juli des middags de tot dusver serkste land- en zeevesting Sebastopol be dwongen. Sterke forten, in de rot sen uitgehouwen fortificaties, on deraard sche gevechtsinstallaties, betonnen en aarden kazematten, benevens ontelbare veldversterkin- gen werden in voorbeeldige samen werking van alle wapens geno men. Het aantal gevangenen en de hoeveelheid buit is nog niet te over zien. Overblijfselen van hit ver slagen Sebastopolleger z|jn ge vlucht naar het schiereiland Cher- sonesus. Op een zeer nauw terrein opeengedrongen, gaan zij hun ver nietiging tegemoet. Bij de gevech ten om Sebastopol hebben lichte zeestrijdkrachten van de luitsche 'en Italiaansche marine, in samen werking met de onder hei bevel yan schoiit-bij-nacht Georgscu en van kapitein ter zee Slatiai staan de Roemeensche marine cfe vijan delijke rivitailleering belimmerd, vesting en haven door rersper- ringsoperaties afgesneden, de ei gen i-avitailleering over ze uitge voerd en met verre superiiure vij andelijke zeestrijdkrachten succes volle gevechten geleverd. Voor de zuidelijke punt van de Krjm wer den 10 kleine, uit Sebastopd vluch- teende schepen, waaronde: twee bewakingsvaartuigen, dooi lucht aanvallen tot zinken gebrght of beschadigd. De aanvalsoperaties in den Zuidelijken en centralei sec tor van het Oostelijke front hebben reeds bij aanvanj aan- zienlijke successen opgeleverd. Sterke formaties van de lucht macht mengden zich in.onop- houdelijke aanvallen in den strijd te land. Bij luchtaanvallen op Woronesj werden verscheidene voor den oor log belangrijke fabrieken vernie tigend getroffen. Vergezellende ja gers schoten in luchtgevechten 52 bolsjewistische vliegtuigen neer. Zwaarste artillerie van het leger bestookte voor den oorlog belahg- rijke installaties in Leningrad en het scheepsvaartverkeer in de baai van Kroonstad. Zware branden in de doelen werden waargenomen. Door nachtelijke luchtaanvallen op belangrijke spoorwegknooppun ten werd de groote ravitailleerings- lijn RostofMoskou op verscheide ne plaatsen zwaar getroffen. Aan het front van de Noordelijke IJszee bestookten gevechtsvliegtui gen en duikbommenwerpers kade- en statiónsinstallaties van Moer- mansk met bommen van zwaar ka liber. In Egypte hebben Duitsche en Italiaansche divisies, gesteund door sterke formaties duikbommenwer pers, na verbitterden strijd de El Alamein-stelling doorbroken. Zij achtervolgen de verslagen Britsche strijdkrachten, die zich op de Nijl- delta terugtrekken. In het zeegebied van Port Said heeft een Duitsche duikboot een Britsch munitieschip van 1800 brt. tot zinken gebracht. Op het eiland Malta werden de luchtaanvallen op Britsche vlieg velden doeltreffend voortgezet. Bom treffers veroorzaakten in het bij zonder op het vliegveld Luca tus- schen op den grond staande vlieg tuigen en in de instalaties van het vliegveld zware vernielingen en branden. Herinnering aan Krim-oorlog In den strijd tegen Groot Brittan- nië vielen formaties van de lucht macht in den afgeloopen nacht voor den oorlog belangrijke instal laties aan de Engelsche Zuid- en Zuidwestkust aan. In het zeegebied van Sebastopol hebben de formaties van den Itali- aanschen fregattenkapitein Mim- belli, van den Roemeenschen kapi tein ter zee Bardescu en van den Duitscben luitenant ter zee eerste klasse Birnbaum zich bijzonder on derscheiden. Na een jaar van hevigen, doch succes vollen strijd tegen de Sovjet- Unie maakt' het operbevelvan de weermacht nog het volgende be kend: In de periode van 22 'Juni 1941 tot 21 Juni 1042 zijn aan het Oos telijk front 271.612 officieren, on derofficieren en manschappen van de geheele weermacht bij de trouwe vervuling van hun plicht den heldendood gestorven, Het aan tal vermisten bedraagt in dezelfde periode 66.730. Als gevolg van de hevigheid van den strijd moet er rekening mede worden gehouden, dat ook van hen een belangrijk deel niet terugkeert Van het totale aantal zijn m de vijf maanden van zegevie rende aanvalsveldslagen in den zomer van 1041 gevallen 162.314 officieren, onderofficie ren en manschappen. 33.334 worden vermist. In de vijf maanden van zware afweer- gevechten gedurende den winter van 1941/1942 bedraagt het aantal gesneuvelden 88.977, het aantal vermisten 26.319. In de beide Jaatste maanden sedert de hervatting van vrij groote eigen aanvalshandelirf- gen vielen 20.321 officieren, onderofficieren en manschap pen. Het aantal vermisten be draagt 6.077. Het aantal slachtoffers toont den omvang van het gevaar, dat boven Europa zweefde. Al len, die voor Duitschland vie len, zijn waarborgen voor on ze overwinning,- die de toe komst van Duitschland en daar door de vrijheid van Europa ..aarborgt. Stelling El Alamein doorbroken BERLIJN, 2 Juli (D.N.B.), De Duitsch-ttaliaansche troepen heb ben in Noord-Afrika de stelling van KI Alamein doorbroken en achter volgen den verslagen vijand, die cfcfc op de Nijldelta terugtrekt. LUCHTLIJN LISSABON—CAIRO STOPGEZET. LISSABON, 2 Juli (D.N.B.) De 'British Airways deeleri mede, dat het geheele luchtverkeer tusschen Lissabon en Caïro tot nader order gestaakt wordt. Historische herinnering bij Sebastopols val Toen de aanval op Sebastopol op 6 Juni 1942 voor het eerst in het weermachtbericht vermeld werd, trad deze vesting opnieuw in het licht der algemeene beschouwingen na reeds tijdens den Krimoorlog door het verloop van een langduri ge en gedenkwaardige belegering bekendheid te hebben gekregen. Toen heeft een Fransch-Engelsch leger, dat bij Supatoria geland was, 349 dagen noodig gehad om de ves ting tot 'overgave te dwingen. Se bastopol, dat toen door aanvanke lijk meerendeels nog niet gereed gekomen veldversterkingen be schermd was, werd na de veldsla gen van Balaklawa en Inkerman ingesloten. Ondanks voortdurende beschieting, wonnen de belegeraars slechts langzaam terrein, omdat de moeilijkheden van den bodem den verdediger elke slechts denkbare verlichting brachten. Pas nadat de versterkingen door voortdurende beschieting vernield waren, geluk te het den heuvel Malakof te ver overen, die de stad en de haven van Sebastopol beheerscht. Voor de hevigheid van deze be schieting is het kenmerkènd, dat uit de 800 kanonnen der beleger aars in totaal 1.350.000 schoten zijn gelost. De verliezen der belegeraars bedroegen 80.000 man, die van Rus sen, die zich onder bevel van graaf Tobtleben taai verdedigden, 120.000 man. De aanvallen der verbonden Franschen en Engelschen waren van het Zuidoosten uit op de ves ting gericht. Na het verlies van den heuvel Malakof was de stad niet meer te houden. De Russen trokken zich toen over de baai van Sewer- naja terug op den Noordelijken oever van de baai en streden daar verder op een terrein, dat ditmaal door de Duitsche troepen in de eer ste faze van den aanval op Sebas topol is ingenomen. Nog thans ge tuigen de Engelsch-Fransche en Russische kerkhoven van de gewel dige bloedige offers, die toen in den strijd om Sebastopol aan beide zij den gebracht zijn. CHURCHILL aan het woord Lagerhuis meer dan 12 uur bijeen LISSABON, 2 Juli (DNB.) Naar de Britsche Nieuwsdienst meldt, waren de debatten in het Lagerhuis over de motie van wantrouwen van Wardlaw Milne om middernacht nog in vollen gang. De zitting duur de op dat oogenblik reeds meer dan 12 uur aan één stuk. Drie punten. STOCKHOLM, 2 Juli (ANP). - Minister Bevin heeft in de zitting van het Lagerhuis de motie van wantrouwen ondersteund. Hij ver klaarde, dat naar zijn meening drie dingen verkeerd waren: 1) De voornaamste strategie van den oorlog; 2) Er zijn verkeerde wapens ver vaardigd; 3) De menschen zijn niet opgeleid voor het juiste gebruik van deze wapens. MOTIE VAN WANTROU WEN VERWORPEN. STOCKHOLM, 2 Juli (DNB). Het Lagerhuis heeft de motie van wantrouwen tegen Chur- chill verworpen met 475 tegen 25 stemmen. Superioriteit. STOCKHOLM, 2 Juli (DNB). Iri zijn rede in het Lagerhuis heeft Churchill verklaard, dat hij bij zijn aankomst in de Ver. Staten, toen hij op 21 Juni de kamer van den president werd binnengeleid een schok had gekregen, toen hem het bericht van den val van Tobroek werd gebracht. Toen hij naar de Ver. Staten was vertrokken, waren de Britsche hulpbronnen in Afrika veel grooter dan die van den vijand In het bijzonder zeide Churchill: Wij hadden 100.000 man in den strijd, de tegenstander 90.000, wij hadden een numerieke superiori teit aan tanks van wellicht 7 tegen 5 en een superioriteit der artillerie van bijna 8 tot 5. Onze artillerie bad de nieuwste types ter beschikking. Tijdens den slag hadden de Brit sche degers in Noord-Afrika zich kunnen verheugen over de superio riteit in de lucht. Het smartelijkst bij den strijd in Noord Afrika, zoo verklaarde Churchill later, is voor hem" het feit, dat de Britten in de openings stadia verslagen werden onder om standigheden, die heel wel een suc ces deden verwachten. Hij be schouwt echter den strijd in geen enkel opzicht als beslist. Churchill betoogde tegen het slot van zijn.rede in 't Lagerhuis, dat het de plicht van het huis is de re geering te steunen of haar te wij zigen. Als het de regeering niet kan wijzigen, moet het haar steunen, er is geen middenweg. Er is een beweging gaande om mij te barooven van de func ties, die ik uitoefen bij de alge meene leiding van en het opper toezicht op de oorlogssvoering, aldus Churchill. Het huis heeft evenwel het recht niet van mij te verlangen, dat ik verantwoor delijkheid op mij neem, zonder te beschikken over de macht tot doeltreffend optreden. HOOGSPANNIN GSLEIDIN G BATAVIA-CHERIBON VOLTOOID. BATAVIA, 2 Juli (Domei). Het Japansche militaire bestuur heeft den aanleg van een hoogspannings- leiding tusschen Bandoeng en Che- ribon ter lengte van omstreeks 115 km., vandaag voltooid. De Ne derlanders hadden met den aanleg hiervan een begin gemaakt. VERHOOGING VAN DEN BIER ACCIJNS. Bij besluit van den Secr.-Gen. van Fin. is bepaald, dat de bieraccijns met ingang van 6 Juli a.s. wordt veshotegd van 3 gulden tot f4.20 per hectoliter graad. JODEN MOGEN WONINGEN VAN NIET-JODEN NIET BETREDEN. Naar aanleiding van verschillen de vragen wordt er Van bevoegde zijde ter voorkoming van misver stand, uitdrukkelijk op gewezen, dat paragraaf 2 van de tweede beschikking voor Joden van den commissaris-generaal voor de openbare veiligheid zoo moet wor den opgevat, dat het aan Joden voltrekt verboden is woningen van niet-joden te betreden. Uitgezonderd zijn de in de be treffende beschikking nader aange duide bijzondere gevallen. BEKENDMAKING De höhere S.S. und Polizei- führer maakt bekend: De Nederlander Marcelis van Bemmel uit Monster i6 door een Duitsche militaire recht bank wegens begunstiging van den vijand en daadwericelijke actie in een geheime organisa tie, alsmede wegens verzet bij zijn arrestatie, daar hij van zijn schietwapen gebruik wilde maken, ter dood veroordeeld. Het vonnis is door fusilleeren voltrokken. get Rauter. Een mljnversperHng wordt ln den kortst mogelijken tijd verwijderd, zoodat de opmarsch der oprukken de troepen ongestoord verder kan gaan. P.B.Z.-v. Eysden- P.k. Böhmer-Pax Holland m Sterker dan Maginot-linie Berlijn, i Juli (d.n.b.): de inneming van Sebastopol, de sterk ste vesting ter wereld, vult heden uiteraard grootendeels de frontpa gina's van de Berlijnsche ochtend bladen. De Völk. Beobachter wijst er op, dat de bolsjewieken niets hebben nagelaten wat tot de ver dediging van de vesting kon die- .nen, en dat zij den aanvaller eiken meter "zwaar versterkt terrein heb ben betwist. En toch konden zij het opdringen van de Duitsche en Roe meensche infanteristen niet tegen houden. De Deutsche Allg. Zeitung schrijft, dat de gemoderniseerde oude vestingwerken der stad teza men met de nieuwe forten een vesting vormden welke de Maginöt- of de Metaxas-linie verre overtrof. De Berliner Börsenzeitung herin nert eraan, dat terwijl de Engel schen en Franschen 87 jaar gele den (in den Krimoorlog van 1853 tot 1856 tusschen Rusland eener- zijds en Turkije, Engeland, Frank rijk, en Sardinië anderzijds) elf maanden noodig hadden om Sebas topol's vestingwerken te veroveren, de tegenstand van den vijand dit maal in een maand tijds gebroken werd. In Romeinsche politieke kringen heeft het Duitsche eitra-bericht over de inneming van Sebastopol groote geestdrift verwekt. In elk opzicht begrijpt men hier de ge weldige militaire en politieke be- teekenis, welke de inneming van deze sterkste land- en zeevesting der Sowjet-Unie heeft voor de ver dere ontwikkeling van de operaties aan het Oostelijke front. Van bij zondere beteekenis acht men deze groote overwinning der Duitsche en verbonden troepen bovendien nog met het oog op de mededee- ling in het Duitsche weermacht- bericht over het begin van het of fensief in den central en en Zuide lijken sector' van het Oostelijke front. De val van Sebastopol heeft in politieke kringen te Vichy le vendige belangstelling gewekt. Overal werd de gebeurtenis druk besproken. Men gaf als zijn meening te kennen, dat de verovering van het laatste bol werk der bolsjewieken op den Krim een beslissenden keer zal brengen in den oorlog te gen de Sowjet-Unie. Duitsche vliegtuigen boven Engeland BERLIJN, 2 Juli (D.N.B.) - Duitsche gevechtsvliegtuigen heb ben zich gisteren boven de Brit sche eilanden en wateren bevon den voor verkenningsdoeleinden. Alle toestellen keerden op hun vliegvelden terug. In den afgeloo pen nacht hebben Duitsche ge vechtsvliegtuigen doeltreffende aanvallen ondernomen op haven werken aan de Zuid- en Zuidwest kust van Groot-Brittannie. Naar de Daily Telegraph meldt, is na den Duitschen luchtaanval op Weston Super Mare het ge heele autobus- en spoorwegverkeer met de omliggende plaatsen, voor al met Bristol, stilgelegd. De kweeker Is thans dag in dag uit ln de weer, om de struiken op zijn kweekerij inet een nicotine-oplos- sing te bespuiten tegen de luis. Pax Holland-De Haan m. Een hamsteraar in het groot Woonhuis en kantoor als opslagplaats. Om de hamsterwaren van een 46-jarigen notaris naar het politie bureau over te brengen, heeft de transportauto van de Haagsche politie vier ritten, moeten maken. Zoowel het huis als het kantoor van dezen Hagenaar, wiens gezin slechts uit man en vrouw plus in wonende dienstbode bestaat, bleek een opslagplaats te. zijn van alle soorten levensmiddelen en ver- bruiksartikelen. Een klein beeld van de hamsterwaren, die in be slag genomen zijn, moge de volgen de opsomming geven: ongeveer 80 blikjes gecondenseerde melk, on geveer 120 blikken melkpoeder, on geveer 150 blikken groenten, pl.m. 10 kg. thee, 25 kg. rijst, een 25-tal blikken boter, een kleine honderd potten jam, 60 pakken maizena, 40 kg. suiker, 30 pakken havermout en gortmout, een 25-tal flesschen terpentijn, eenzelfde aantal fles schen spiritus, eveneens een 25-tal flesschen vloeibare zeep, voorts flesschen azijn en azijnessence, een groote hoeveelheid koffie, pakken macaroni, een groote partij toilet- %n huishoudzeep, flesschen boen en zeilwas,.blikken biscuit, blikken toast, pakken tafelbeschuit, vita- nune D in poedervorm, tafelzuren, zflmenlappen, werk- en toiletbor stels, sponsen, kwasten, scheer- creme, enz. De juiste hoeveelheden' konden nog niet w rden opgegeven, daar het personeel van den justitieelen dienst thans nog bezig is met het sorteeren der goederen. Dure sigaren De ambtenaren van den C.C.C.D. hebben bij den sigarenwinkelier C. aan de Zuivelstraat te Bergen op Zoom, 17000 sigaren in beslag ge nomen. C. verkocht deze sigaren, die nog waren voorzien van voor- oorlogsche banderolles, tegen zeer hooge prijzen. DE BRANDWEER VAN SOEST ZONDER JEKKERS. Dezer dagen werden ten nadeele van de vrijwillige brandweer te Soest uit de brandweer-c.entrale elf dienstjekkers van het personeel ge stolen. De politie is er thans in ge slaagd den dader en twee helers te arresteeren, nl. J. van V. alsdader en R. van A. benevens J.'van B. als helers. De jekkers konden ge lukkig weer worden opgespoord.. Dief en helers zijn ingesloten. Maan Maan op vanavond om onder 0.32 r\ A 11.38 s JuIi 22.04 uur ?1 Juli L.K. tot morgenochtend E.K. 12 Juli ty* 27 Juli N.M. uur V.M. TABAKS- EN VERSNAPERINGEN BONNEN, DIE VERNIETIGD KUNNEN WORDEN. De Secr.-Gen. van het Dep. van L. en V. en van het Dep. van H., N. en Sch. maakt bekend, dat de met „Tabak R 1" gemerkte bon van de tabakskaart en de met „Cigaretten R 1" gemerkte bon der cigaretten- kaart, niet zullen worden geldig verklaard en derhalve kunnen wor den vernietigd. Voorts kan ook de met „Versna peringen 29" gemerkte bon der ver- snaperingenkaart vernietigd wor den, aangezien deze bon eveneens niet zal worden aangewezen. BRANDSTOFFENKAARTEN '4®/'41 KUNNEN VERNIETIGD WORDEN. De Secr.-Gen. van het Dep. van H., N. en Sch. maakt bekend, dat de brandstoffenkaarten van den winter 1940/1941 vernietigd kunnen "worden. Verdwijnende molens De houtzaagmolen „Het Klaver blad' 'te Westzaan was den laat-« sten tijd zoo bouwvallic geworden, dat men besloten heeft tot sloo- ping over te gaan. Hiermede ver dwijnt de laatje bovenkruier (houzaagmolen) uit het Zaanscihe molenland. P.E.N. NEEMT G.E.B. VAN BUSSUM OVER In de raadszaal van het gemeen tehuis te Bussum vond de plech tige overdracht plaats van het ge meentelijk electriciteitsbedrijf aan het electriciteitsnet der provincie Noord-Holland. De wnd. burgemeester de heer P. de Lange heeft in een rede het electriciteitsbedrijf aan den direc teur van het P.E.N. overgedragen. Hij ging in het kort den groei na, welken het 'gemeentelijk bedrijf sinds zijn oprichting 30 jaar gele den had genomen en memoreerde de goede verstandhouding welke er steeds tussschen het P.E.N. eri het gemeentebestuur had ge- heerscht. Spr. overhandigde den directeur van het P.E.N. een exem plaar van het geteekende contract, hiermede de overdracht symboli serend. De directeur van het P.E.N., ir. J. A. Wijnmalen, sprak zijn waardeering uit voor de wel willende houding, welke de ge meente Bussum steeds tegenover het P.E.N. heeft ahngenomen ert noemde daarbij den naam van oud- burgeme'ester de Bordes, die op zoo waardige wijze de verhoudingen kon uitstippelen. Het P.E.N. gevoelt dat het als het ware een kleinood ontvangt. Spr. is er van overtuigd dat met den overgang van het ge meentelijk bedrijf naar de provin cies ook de belangen van de inge zetenen zullen zijn gediend. Spr. aanvaardde de overdraeht van het bedrijf. Nadat de heer Wormmeester als directeur van het gemeentelijk electriciteitsbe drijf een overzicht had gegeven van de belangrijke besluiten welke in den loop der jaren zijn genomen en waarvan de wijziging der Tiet spanning het belangrijkste was, zeer waardeerende woorden gespro ken-door den wnd. burgemeester en den directeur van het P.E.N. tot den scheidenden directeur van het gemeentelijk electriciteitsbedrijf, den heer Wormmeester. De nieuwe burgemeesters van Castricum en Bussum De persdienst van de N.S.B meldt: De zoo Juist benoemde burge meester van Castricum, de heer W. J. Masdorp, werd op 5 Novem ber 1899 te Amsterdam geboren. Hij volgde de kweekschool voor onderwijzers te Amsterdam en Den Haag, waarna hij van 1917 tot 1919 een uitgebreide handels- opleiding ontving. Hierna legde hij zich speciaal toe op de studie van staatsinrichting en geopoli tiek. De heer Masdorp was ruim 24 jaar in het bankbedrijf werkzaam, tot 1 Maart 1942 o.a. 81s afdee- lingschef. Hij werd reeds in 1934 lid der N.S.B. In de beweging was hij 4 jaar lang groepsleider van enkele groepen in Westelijk 's-Gravenha- ge, die mede door zijn activiteit tot de grootste en levenskrachtig ste groepen uitgroeiden. Door huis beaoek en colportage heeft hij ve len voor het nationaal-socialissne gewonnen. De heer G. Nieuwenlhuys, de nieuwe burgemeester van Bussum, werd op 2 Februari 1886 te Goor (O.) geboren. Tot zijn 17e Jaar volgde hij de H.B.S., waarna hij in dienst kwam bij de Holl. IJze- en Spoorwegmij. In 1908 vertrok hij naar Ned. Oost-Indië, waar hij tot 1910 werkzaam was bij de Ta bak mij. Arendsburg. Hij was .8 jaar administrateur en 6 jaar hoofdadministrateur. Van 1924 tot 1930 was de heer Nieuwenhuys lid van den gew. raad van het gouvernement der Oostkust van Sumatra. Hij was tevens bestuurslid, daarna voorzit ter der Deli Plantersvereeniging. Op 20 Februari 1933 werd de heer Nieuwenhuvs lid van de N.S. B Hij bekleedde de functies van groepsadministrateur en kringad ministrateur., Tot den datum zijner nieuwe benoeming was hij wnd. burgemeester der gemeente* Zaan dam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1