NOORD-HOLLAND DUITSCHt TROEPEJf rukken pp Viidiiilir DAGBLAD VOOR HISTORIE OP VOLLE TOERIN Asmogendheden eerbiedigen souvereiniteit van Egypte Ned. Landstand OPROEP Nieuwe bonnen Uit*.: N.V. Uit*. Mij. HolUds Noorderkwartier. Redactie, en Admüüstratiebnzeaz: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 44 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koniiétr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALK MAR: Langestraat 97. Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dadelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. mjm. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang. No. lis'll 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) ZATERDAG 4 JULI 1942 Bolsjewistisch front oer grooten afstand doorboken DOORBRAAK BIJ IL ALAMEIN VERGROOT .HOOFDKWARTIER VAN EN FüHRER, 3 Jiili. Het oppdie- vel van de weermacht maaktbe- kend: Ten Zuidwesten van Sebasfool staan de laatste overblijfselen tan de bolsjewistische troepen op de uiterste landtong van het scjer- eiland Chersones voor hun vejie- tiging. In den strijd om de vesng Seb^stopol werden tot ep mi 2 Juli meer dan 50.000 gevangaen gemaakt, 21 pantserwagens, 503 stukken geschut, 662 granaater pers, alsmede talrijke andere va- pens en oorlogsmateriaal vanlke soort werden buitgemaakt of 'er- nietigd. In het zeegebied voor de Jrim brachten Duitsche en Italiaaqche motortorpedobooten drie. gewaen- de vijandelijke bewakingsvaatui- gen tot zinken. Zij namen de ver levenden gevangen. Aan de Zwarte Zeekust va de Kaukasus, alsmede in de Zeevan 'Azof,. vielen gevechtsvliegtuig* en duikbommenwerpers verschelene havens aan met bijzonder sijces, oa. Noworosiisk en Anapa, ajme- de vijandelijke schepen. Eenmij- nenlegger en tien kustvaartigen werden tot zinken gebracht, vier torpedojagers en zeven koopaar- dijschepen alsméde een opleidigs- schip en' een drijvend dok wtden .vernietigend getroffen. In den Zuidelijken sector va het Oostelijke front sloegen Dufcche en Italiaansche troepen verscBide- Economische organisatie achter het Oostfront OU1M een jaar woedt nt aan "het Oostfront de felle .trijd waarin Europa bezig is af tereke- nen met de bolsjewistische hrden, die gereed stonden, de bescbving van het Germ^ansche Avoflland te vernietigen. Ook Nederladers hebben daarin hun aandeel, vrij willigers, die bereid bleken voor ülun ideaal het hoogste" wat een mensch kan geven, hun leva zoo noodig op te offerën. Nog dezr da gen zijn die jonge mannen ii een extrabericht, met andere vriwilli- gers, eervol vermeld voor hui aan deel in de jongste Duitsche over winning aan het WolchoffBOit. Het is beschamend, dat ei nog SteediS menschen blijken te bataan, die het oirbaar achten, aan ver wanten van in de Russische vfekten gesneuvelden smadelijke anoiieme brieven vol leedvermaakte chrij- ven. Da laatste waarschuwing ten deze, van commissaris-geieraal Sohmidt, had overbodig betooren te zijn. Immers zeker tegehovir den dood moet aan de politieke harts tochten het zwijgen worden opge legd. Anderzijds is het verheugend, Üat Nederlanders ook een werk zaam aandeel hebben en in toene- menden getale zullen krijgen, in de economische, reorganisatie en herexploitatie van de onmetelijke Oostelijke gebieden welke te lang verwaarloosd zijn. De ontworpen "Oostelijke kolonisatie kan voor Ne- derland van het grootste belang worden. Daarbij sluiten wij dan weer aan bij een roemrijke historie, beginnende in de twaalfde eeuw, toen de eerste Hollandsche boeren de Elbe overtrokken en steeds ver- ider Oostwaarts doordrongen. Nederlands aandeel moge totdus-- ver nog slechts voorbereidend en financieel zijn geweest, van Duit sche zijde word, midden in oorlogs tijd, daar in Oost-Europa reeds hard gewerkt aan den heropbouw van gnoote gebieden; In de Oekra ïne zijn reeds Oost-Pruisische stie ren ingevoerd en in het gebied van Sjitimor worden tal van nieuwe coöperaties opgericht, welke nu reeds worst- en mineraahvaterfa- brieken exploiteeren, voorts leder- fabrieken en bakkerijen voor meer dan 40.000 leden. De geheele pels- handel wordt onderleiding van Leipzig terdege geordend, en tal van circulatiebanken zijn in oprichting voor de Oekraïne. Kranten ver schijnen weer en landbouw- en in dustrietentoonstellingen worden ge houden, Kortom de zwaarden wor den, bij wijze van spreken, tot ploe gen omgesmeed. Terwijl de? Germaansche kruis tocht tegen het bolsjewisme nog in vollen gang fs, wordt daar achter de fronten koortsachtig gewerkt om deze Russische gebieden in te scha kelen in de bevoorrading van 'ge heel Europa. Op beide terreinen levert ook Nederland zijn eervol aandeel. "ne plaatselijke aanvallen der bol sjewisten met zware, bloedige ver liezen af. De aanvalsoperaties van de Dnitsche en verbonden troepen hebben over een breedte van bijna 300 km. het vijandelijke front doorbroken. De verbitter de tegenaanvallen van vijande lijke pantserbrigades werden met zware verliezen voor den vijand afgeslagen. Alleen één snelle divisie vernietigde zon der eigen verliezen aan pant- serwagens In de periode van 28 Jnnl tot 2 Juli 100 bolsjewist^ sche pantserwagens. Sterke formaties gevechtsvlieg tuigen bombardeerden vijandelijke stellingen en ravitailleeringsbewe- gingen op wegen en spoorlijnen. In fttet gebied van Rzjef drongen Duit sche troepen ondanks den taaien tegenstand de vijandelijke stellin gen binnen en veroverden verschei dene plaatsen.. In de Kolabaai werden kade- en werfinstallaties alsmede ravitail- leeringsbedrijven van de havens Rosta en Moermansk opnieuw door bommen getroffen. In het stad- en havengebied werden branden ver oorzaakt. Jn Egypte werden bij de ver grooting van de doorbraak door de El Alamein stelling verschei dene zwaar verstekte steunpunten stormenderhand genomen. Meer dan 2000 Britten werden gevan gen genomen. 30 stukken geschut en talrijke pantserwagens werdén buitgemaakt of veftiietigd. Nach telijke aanvallen van de lucht macht waren gericht op militaire installaties bij Alexandrië. In het zeegebied ten Noordoos ten van IJsland werd een koop vaardijschip van 1500 brt. door een gevechtsvliegtuig tot zinken gebracht. Bij een korten aanval overdag van vijf Britsche bommenwerpers op de Stad Flensburg verloor de vijand twee vliegtuigen. De burger- bevolkihg leed enkele verliezen. In den afgeloopen nacht wierp de Britsche luchtmacht met vrij zwakke strijdkrachten brand- en brisantbommen op de stad en bui tenwijken van Bremen. De verlie zen onder de burgerbevolking zijl gering. Vooral in woonwijken ont stond brandschade. Veertien der aanvallende bommenwerpers wer den neergeschoten. Wanhopig verzet van inge sloten Sebastopol-leger. Ten Zuidwesten van de stad Se- bastopol werden de op het schier eiland Chersones gevluchte over blijfselen van het vijandelijke Se- bastopol-legor nog meer. opeen gedrongen. Opnieuw probeerden de ingesloten bolsjewisten in wanho pige tegenaanvallen uit de doode- lijke omsingeling te geraken. Zij werden echter met zware verliezen afgeslagen. Ook de luchtmacht mengde zich in deze gevechten. Bommen vafi zwaar kaliber troffen de uit gemotoriseerde en bespan nen voertuigen bestaande colon nes en brachten den vijand zware, bloedige verliezen toe. Door scheer aanvallen van Duitsche jachtvlieg tuigen leden de ingesloten vijande lijke strijdkrachten nieuwe verlie- Een der oudste, zoo niet de oudste spinnewielmakers van ons land; woont in Helledoorn. Hij heeft volop werk, daar er den laatgten tijd veel vraag is naar deze instrnmen ten. Hartgerink-Pax Holland m CHURCHILL IN HET LAGERHUIS De uitslag van de stemming. De diplomatieke correspondent van het D.N.B. schrijft o.a.: Churchill is uit het debat in het Lagerhuis als overwinnaar te voor schijn gekomen. Na zijn rede was dit te verwachten. Hij heeft zijn positie echter niet al leen weten te handhaven, doch door een duidelijke afpersingsma noeuvre nog aanzienlijk weten te versterken. Aan het eind van zijn rede plaatste hij het lagerhuis voor de -keuze: alles of niets. Het bor stel der oppositie, het ministerie van defensie in andere handen te leggen, torpedeerde hij door met zijn aftreden te dreigen. *Hij hing er een moreelmantel- tje omheen door te zeggen, dat het opdragen van de geheele essentiee- le oorlogstaak aan een bijzonderen persoon, het gevaar van dictato riale mogelijkheden met zich mee zou kunnen brengen. De vrees vöor den chaos heeft dus geleid tot da instelling van een dictatuur Churchill. Uit de comedie, waarmede de lagterhuis<|pbatten begonnen" is, ontstond een tragedie, omdat het Britsche volk het lot van het empire daarmede definitief in han den gelegd hebben van zijn dood graver. zen aan menschen en materiaal. Tegelijkertijd werd de zuivering van het stadsgebied van Sebasto- pol stelselmatig voortgezet. Zware verliezen voor» de bolsjewistische marine. BERLIJN, 3 Juli. In Toeapse werden door Duitsche vliegtuigen een mijnenveger tot zinken ge bracht en 8 tot 10 kustvaartuigen in brand geworpen. In Noworosiisk beschadigden de Duitsche vliegtui gen een torpedojager zwaar. Een transportschip van 10.000' brt. en een transportschip van 4000 brt. werden eveneens beschadigd. Op 't groote transportschip ontstonden door Bommen van zeer zwaar kali ber groote branden. In Anapa wer den 2 bolsjewistische torpedojagers van ongeveer 80Ö tot 1000 ton door bommen getroffen, waardoor zij in brand vlogen. 2 Kleine koopvaar dijschepen werden eveneens zwaar getroffen en bleven met slagzij lig-' gen. De haveninstallaties van, ge noemde plaatsen werden eveneens zwaar geteisterd door de Duitsche bommen. Strijd slechts tegen Engeland gericht ROME, 3 Juli (Stefani) In een communiqué van Stefani wordt het volgende medegedeeld; terwijl de strijdkrachten van de Asmogendhe den zegevierend over Egyptisch grondgebied optrekken, bevestigen zij' plechtig, dat het in hun voorne men ligt de onafhankelijkheid en de souvereiniteit van Egypte te eer biedigen en te waarborgen. De strijdkrachten van de as betreden Egypte niet als een vijandig land, doch uitsluitend met het doel, de Engelschen van Egyptisch grond gebied te verdrijven en tegen Enge land de militaire operaties voort te zetten, die bestemd zijn het nabije Oosten te .verlossen tvan de Brit sche overheersching. De politiek van de As is gebaseerd op het be ginsel, dat Egypte toebehoort aan de Egyptenaren. Bevrijd van de banden die het verbinden met het Britsche empire en die het genood zaakt hebben de gevolgen van den oorlog té ondergaan, is Egypte be stemd zijn plaats in te nemen in de gemeenschap der onafhankelijke en souvereine volkeren. Achtervolging in Noord- Afrika gaat voort. BERLIJN, 3 Juli (D.N.B.): In Noord-Afrika zetten Duitsche ge vechtsvliegtuigen de achtervolging van de verslagen Britten met goe de uitwerking voort. Haveninstal laties en spoorlijnen bij Burg el Arab, ten Westen van Alexandrië, werden aangevallen. Waargeno- nomen kon worden, dat de belang rijke spoorweg naar Alexandrië beschadigd is. Nieuw-Zeelandsche troepen bezetten Cairo. Nieuw-Zeelandsche troepen heb ben, naar Stefani meldt, als gevolg van .den door de militaire gebeur tenissen in Egypte ontstanen toe stand, de stad Cairo bezet. Britsche^ kruiser verloren. De Britsche kruiser Hermione is, naar de Britsche berichtendienst officieel meldt, op de Middelland- sche Zee bij convooioperaties ver loren gegaan. Eveneens zijn vier Britsche en éten vroegere Poolsche torpedobootjager verloren. u Voor een onafhankelijk Indfë Laatste kruistocht van Gandhi. GENèVE, 3 Juli. De correspon dent te New Delhi van de Evening Standard meldt: G^nd'hi treft alle voorbereidingen om binnen/kort een campagne te beginnen tegen ale in Indië wonende vreemde lingen, vooral echter tegen de En gelschen. Naar verluidt, staan er drie hoofdpunten op Gandhi's program: 1. Opheffing van de zoutwet. 2. Schadeloosstelling van alle Indiërs, die om militaire redenen door de Britsche autoriteiten ge last werden hun woning te .verla ten. 3. Verdrijving van alle vreemde lingen uit Indië, met inbegrip'van de Engelschen, Amerikanen en de Chineezen. De correspondent voegt hieraan toe, dat Gandhi met deze campagne waarschijnlijk niet voor afloop der zitting van de congrescommissie zal beginnen. De boerenopstand in Indië breidt zich uit. TOKIO, 3 Juli (D.N.B.) Asahi Sjimboe'n meldt, dat de Britsche autoriteiten in Indië den in Bihar liggenden Brïtschen troepen wa pens en munitie verschaffen om den boerenopstand, die in alle pro vincies om zich heen grijpt, te cwi- derdrukken. De Britsche autori teiten hebben de politie gelast, al le Indiërs, die verzet bieden aan de Britsche autoriteiten, dood te schieten. Japansche burgemeesters op Java Voor Batavia reeds benoemd. TOKIO, 3 Juli (D.N.B.)De Japansche militaire overheid heeft besloten voortaan in de voornaam ste steden van Java Japansche burgers tot eeersten burgemeester te 'benoemen. Voor Batavia is uit verkoren de onlangs benoemde ad viseur van het Japansche militaire bestuur, Sakai Tsoekamoto, die binnenkort op zijn nieuwen post be noemd zal worden. Tsoekamoto was Vroeger leider der afdeeling Zuidzee van de handelsmaatschap- pij^IitBoebisji. Een innemende dienstbode Ze stal voor 12500.—. Een Haagsche dame heeft dezer dagen een wel bijzonder onprettige ervaring met een dienstbode opge daan, die acht dagen bij haar in betrekking was geweest. Deze dienstbode had in de be doelde acht dagen loonsve'rhooging gevorderd en was, toen zij een af wijzend antwoord van mevrouw had gekregen, vertrokken. Al spoe dig daarna ontdekte mevrouw de vermissing van een platina arm band, een gouden armband met ju- weelen en twee kostbare gouden ringen, tezamen een waarde van f2500 vertegenwoordigende. Aangifte bij de politie had tot re sultaat, dat de dienstbode, de 28- jarige B. V., bij een vriendin hier ter stede werd aangehouden en dat zij bekende de sieraden te hebben gestolen en aan iemand in het Noorden des lands voor f300 te hebben verkodht. Inbeslagneming van de sieraden is daarna aan het door de dienstbode aan de politie medegedeelde adrep gevolgd, ter- wijl tevens beslag werd gelegd op een bedrag van f 100, dat de dienst bode als deel van de opbrengst op de spaarbank had gezet. De rest van de f300 is vermoedelijk zoek gemaakt. De dienstbode bevindt zich thans in y.erzefcprde bewaring. VERORDENINGENBLAD NO. 1 VERSCHENEN. Kruisbestuiving bij 'groen tezaden in N.-Holland. Het Verordeningenblad no. 1 van den Nederlandschen Landstand, dat verordeningen, beschikkingen, bepalingen, e.d. bevat, die rechts kracht hebben voor de leden van den Nederlandschen Landstand en waarvan ieder, die op gebied van landbouw en visscherij zijn belan gen heeft, op de hoogte, moet zijn, is verschenen bij de uitgeverij Volk en Bodem te Den Haag. Het eerste blad gevat de verorde ning t.a.v. de beschikking gevende bevoegdheid. Hierin wordt door den boerenleider, hoofd van den Nederlandschen Landstand, de be voegdheid tot het geven van be schikkingen afgekondigd. Voorts is een verordening opge nomen tot bestrijding van het ge vaar van kruisbestuiving bij het telen van groentezadèn in de pro vincie Noord-Holland. Deze verordening, welke voor ge noemd gebied van ver strekkende beteekenis is, ruimt op afdoende wijze den chaos op, welke bij deze teelt op sommige plaatsen nog be stond! Alle belanghebbenden wordt met klem aangeraden zich ten spoedigste van de betreffende arti kelen op de hoogte te stellen, daar zij bij afkondiging "op 2 Juli j.l.. in werking ^ijn getreden. Familieleden en kennissen van de in Nederlandsch-Indië geïnter neerde N.S.B.'ers en sympathisee renden, die voorkomen op de lijst, afgedrukt in „Volk en yaderland" van 13 Maart 1942, worden uitge- noodigd onder mededeeling van naam en voorletters; volledig adres en familierelatie, de volgende gege vens betreffende de geinterneerden te verstrekken aan het hoofdkwar tier der N.S.B., commissariaat In dische zaken, Zeestraat 76, den Haag: Laatstbekende woonplaat^ beroep, leeftijd, gehuwd of ongeh., aantal en leeftijd der onverzorgde kinderen, evênt. andere persoonlij ke omstandigheden, plannen tot re- patrieering. Deze oproep geldt niet voor hen, die zich reeds met ,bovengenoemd hoofdkwartier in verbinding heb ben gesteld. Tijdens een aanval door Duitsche stuka's op vijandelijke stellingen, werd ook dit Sovjet-luchtafweerge schut door oen voltreffer vernie tigd. Transatlantic- Recla-PK. Ohmeijer-Pax Holland m Maan Maan op vanavond om onder 0.58 rtr% n A 12-50 5 juü 22.04 uur 21 Jalj L.K. tot morgenochtend E.K. 12 Juli c 0a n.m. 5.24 uur v.m. Zondagavond om M„T 22.04 uur ,1.21 tot Maandagochtend 13.50 5.24 uur Gedurende de volgende week zijn de bonnen 34 aangewezen voor het koopen van brood, beschuit en vleesch. •Van de tabakskaart voor man nen zijn geldig verklaard de bon nen 43 en 44. Ten slotte zal in het tijdvak van 5 t.m. 14 Juli op bon 34 van de bo- terkaart boter en op bon 34 van de vetkaart boter, margarine of vet kunnen worden gekocht. Aardappelrantsoen weer 2'|2 K.G. Hetrijksbureau voor de voedsel voorziening in oorlogstijd maakt bekend, dat het, aardappelrantsoen In de komende week opnieuw ver hoogd zal worden en weer kg. zal bedragen. De bon voor dit rant-i soen zal hedenavond bekend worden gemaakt en geeft ingaan de Maandag recht op het koopen van 2X kg. LANGENDIJKER GROENTEN- CENTRALE. Omzetten en aanvoeren Product: Juni 1942 Juni 1941 Aardappelen 1.219.797 kg 721.789 kg Rabarber 177.155 kg 48.360 kg Bloemkool 1.262 st. 2.068 et. Tomaten 48.170-kg 140.506 kg Koolrabi 1-675 st. Bosuien 505 kg 339 bos Bospeen 6T106 bos 3.944 bos Spitskool 630 kg Kropsla 650 kr. 720 kr. Totaal omzet f 148.577.63 f 125.370.02 EEN GEMAKKELIJK MIDDEL TE GEN ARMOEDE. Hij hnnrde schrijfmachines en verkocht ze. Eert 27-jarige man, die in geld nood zat, meende een eenvoudig middel te hebben gevonden om daarin te voorzien. Hij had een vriend op een kan toor in de binnenstad en huurde met diens medeweten op zijn naam schrijfmachines, welke dan in de middaguren op het kantoor moesten worden bezorgd, als er geen ander personeel aanwezig was De machines verdwenen dan weer even spoedig, als zij gekomen wa ren en werden hier en daar, voor bedragen van circa f 150 verkocht. Van de opbrengst ontving de kan toorbediende dan f 10. Om voorloo pig geen argwaan te wekken wer den enkele termijnen van de huur vooruitbetaald. Ztoo Jang ging alles goed, maar het spreekt vanzelf, dat, toen de huur niet meer werd vol daan, de zaken spaak liepen en de oplichterij aan den dag kwam. Beide vrienden zijn voorloopig opgesloten. Verbon w van koolzaad en scheuren van grasland Verbetering van do vet- positie. De Nederlandsche bevolking is voor de vetvoorziening thans vrij wel geheel aangewezen op de grondstof melk.. Door de vermin derde melkopbren-gst is de vetpo- sitie minder dan in normale tijden het geval is. Er zijn derhalve maatregelen noodig om tot een zekere aanvulling van de geringe re opbrengst te komen. De eenige mogelijkheid daartoe is de ver bouw van oliezaden, waarvan win- terkoolzaad het belangrijkste is. Er zal hiermede onder de gegeven omstandigheden een oppervlakte van ongeveer 50.'000 H.A. dienen te worden uitgezaaid. Daar een en ander niet aan het vrije initiatief kan worden overge laten, zal tot gedwongen koolzaad- verbouw moeten worden, overge gaan, d.w.z. dat de gebruiksge- rechtigden van bouwland op klei en zavelgrond verplicht zullen worden ongeveer 8 van hun bouwlandoppervlakte met kool zaad te verbouwen en groote be drijven op andere grondsoorten 5 van de Oppervlakte bouwland. Deze maatregelen zullen een te kort' aan akkerbouwland doen ont staan. In dit tekort kan slechts worden voorzien, indien wordt overgegaan tot het scheuren van grasland. Derhalve is van over heidswege besloten ten behoeve van den oogst 1943 ongeveer 75.000 h.a. grasland te doen scheuren. Het staat wel vast, dat dit aantal langs vrijwilligen weg niet zal woijden bereikt, zoodat het scheuren van grasland verplicht zal worden ge steld. Deze verplichting zal hoofd zakelijk daar worden opgelegd, waar ook verleden jaar tot scheu ren is overgegaan. In de eerste plaats dient er immers zorg voor te worden gedragen, dat de te scheuren gronden zich inderdaad voor akkerbouw leenen en dat ove rigens omstandigheden aanwezig zijn, welke een redelijk gewas waarborgen. Nadere gegevens omtrent het scheuren van grasland en den ver bouw van oliezaden zullen zoo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt, opdat iedere belangheb bende straks volledig op de hoogte zij van de richtlijnen en de voor waarden, onder welke een en an der dient te worden uitgevoerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1