NOORD-HOLLAND SLAG OM SEBAST0P0L GEËINDIGD Henluiste/ DAGBLAD VOOR ftétpige tBisncanvallen van MtjwMa pantserformaties Britten en Jtmerihnen betalen bij El Alamein met vliegtuigen en pantserwegens het gelag Vijf jaar conflict tusschen China en Japan „Ik ben vastbesloten, steeds voert te gaan m de Anglo- Amerikanen te onderwerpen" UW*.: N.V. Uit*. Mij. Holtoda Noorderkwartier. Redactie- en Administratieboretur: SCHAGEN: Laan 201, 1*. W (2 lijnen). - DEN HELDER: Koninistr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAiR: Langestraat 97. Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11'et p. m.m. Bij contract,'binnen een jaar te ge- bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ete Jaargang. No. 11842 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) MAANDAG 6 JULI 1942 Bij Charkof :n "Koersk de Sovjets over het geheele aanvlsfront verslagen. 51 Bolsjewistische vliegtuigen vernietigt HOOFDKWARTIER VAN EN FaHRER, 5 Juli (D.N.B.: HetJp- perbevel van de weermacht makt bekend: Vea Zuid-Westen van Sebast- pol zijn de laatste vijandelijk groepen na hardnekkig vent vernietigd of gevangen gee- men. Hiermede is de slag <n Sebastopol geëindigd. De dé- nitieve cijfers van de-gevanf- nen en de buit wprden nog f- pabliceerd. In het zeegebied van RostoLeb- bën jachtvliegtuigen van de loa- 'tische luchtmacht een vijandcjke motortorpedoboot tot zinken ge bracht en een andere boot zaar beschadigd. Na de doorbraak door de b6je- wistische stellingen tusschen 4ar- kof en Koersk hebben de verste afdeelingenv van de Duitsche eri verbonden troepen den Don be reikt. Wanhopige tegenaanillen .van Bolsjewistische pantserfjma- ties werden met zeer zwarqver- liez^n voor den vijand afgesken. Sterke formaties gevecht^ieg- tuigen en torpedovliegtuigen eun- den-door onophoudelijke aandien dei oprukkende divisies en 'lich ten den vijand nieuwe zwareploe- dige verliezen aan menschel en materiaal toe. In luchtgevsiten werden 51 Bolsjewistische vistui gen neergeschoten. Ook in,het gebied van Rzjejverd ^de» aanval, ondanks' hardneljigen vijandelijken tegenstand, in ter- ke veldversterekingen en hi on dermijnde, moeilijk begaanbie ter rein voortgezet. Overdag werden luchtaanillen gedaan op vijandelijke kwrtier- ruimten voor. troepen en opravi- tailleeringscolonnes in het jbied van het Ilmenmeer en 's nacts op hetspoorwegverkeer en ravitilleè- ringssteunp^unten ten Weste van Moskou. Artillerie van het leger betook- te voor den oorlog belangrije in- duatrieele installaties in Lemgrad Het tusschen de Noordkaa en Spitsbergen in oostelijke. ;ch- ting varende ctfnvooi wer±>ok gisteren door duikbooten er^ vliegtuigen aangevallen, lier bij vernietigden gevechts>ieg- tuigen vier koopvaardijsebpen met een gezamenlijken inioud van 24.000 brt. en beschadiden elf schepen. Duikbooten boch ten van deze beschadigde che- pen een met pantserwagen ge laden Amerikaansch transort- schip van 7.000 brt. en eer an der schip van 5.000 mt. totzin ken. In Egypte werdén Jrit- sche tegenaanvallen in hetver- dedigingsstelsel bij de ElAla- mein stelling afggeslagen. De vijand verloor in luchtge^ch- ten 19 vliegtuigen. Aan he^ Sueze Kanaal #rd het Britsche steunpunt door sfegtui- gen Cantara met bommen bestookt. Bij luchtaanvallen op Malta wer den overdag 14 Britsche vliegtui gen neergeschoten. Vrouwen en kinderen dupe in Sebastopol Maar de bolsjewistische commissarissen konden het hazenpad kiezen. Ne. den val van Sebastopol is, naar van militaire zijde wordt vernomen, een vreeselijke ramp ontdekt, waardoor meer dan twaalfhonderd vrouwen en kinderen zijn getroffen. Toen manschappen van een Duitsche divisie infanterie toj een stormaanval op de ves ting Inkerman overgingen, be merkten zij plotseling, dat door een geweldige ontplof fing het Oostelijk deel van het massief omhoog geheven werd. Onder groot geraas viel het geheel ondermijnde fort uit elkaar en meer dan twaalfhonderd vrouwen en kinderen, die daarheen ge dreven waren op bevel, van den bolsjewistischen Opper bevelhebber, werden tezamen met een groot deel der mili taire bezetting, in de lucht geblazen of onder puin begra ven, terwijl de commissaris der vesting, Tsjoechnof met enkele andere commissarissen de stad kon verlaten. -Weermachtsbericht van Za terdag. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 4 Juli (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Ten Zuidwesten van Sebastopol werd het verzet van laatste resten Bolsjewistische troepen op het schiereiland Chersonesus gebroken De vernietiging van afzonderlijke verstrooide en in kazematten opge sloten kleine afdeeliugen kan bin nenkort tegemoet worden gezien. In de wateren ten Zuiden van de Krïm brachten gevechtsvliegtuigen' een vijandelijk hewakingsvaartui^<- tot zinken. In de sectoren Charkof en Koersk hebben de Duitsche en verbonden troepen den vijand aaa het geheele aanvalsfront verslagen. Vrij sterke strijd krachten van den tegenstander zijn door een nitgebreiden aan val ingesloten. Snelle formaties rukken op naar de rivier de Don. Formaties gevechtsvliegtuigen, en jagers ondersteunden onophou delijk de aanvalsoperaties en brach ten den vijand gevoelige verliezen toe aan menschen en materiaal. Een regiment luchtdoelgeschut ver nietigde in den strijd te land 47 vijandelijke pantserwagns en schoot negen Sowjetvliegtuigen om laag. Aan het front van de Noorde lijke IJszee bombardeerde de luchtmacht stellingen lucht doelgeschut in de stad en ha ven van Moermansk, alsmede een belangrijke luchtbasis ten Oosten van de baai van Kola. In den nacht van 3 op 4 Juli werd in de Noordelijke IJszee een vijandelijke koopvaarder van 10.000 brt. door luchtaan vallen tot zinken gebracht. In Egypte duurt de verbitterde strijd om de zwaar versterkte stel ling van El Alamein nog voort. Te genaanvallen, die de vijand met aangevoerde versterkingen onder nam, werden in felle gevechten af geslagen. Andere nesten van ver zet werden overwonnen. In lucht gevechten schoten Duitsche en Ita- liaansche jagers 28 Britsche vlieg tuigen omlaag. DE BOLSJEWISTISCHE VERLIE ZEN VOOR SEBASTOPOL. In aanvulling op het weermacht- bericht van heden verneemt het D. N.B. van militaire zijde: In de rots stellingen en kazematten'van het vestingterrein van Sebastopol wor-, den hoopen doode bolsjewistische soldaten gevonden bij de oprui mingswerkzaamheden. Door de uit gebreidheid van het terrein vordert dit opruimingsvverk slechts lang zaam zoodat het vooreerst niet mo gelijk is de gevallen Bolsjewisten nauwkeurig te tellen. Intusschen kan thans reeds worden vastge steld, dat de verliezen zoo groot zijn, dat zij alle bekend geworden ramingen overtreffen. De successen, die bij aanvals operaties aan het overige front zijn behaald, werden bevochten op die plaatsen van het front, waar de Bolsjewistische oor logsleiding een dooröraak van haar linies voor onmogelijk had verklaard. De omsingeling van sterke strijd krachten van den vijand noemt men van. Duitsche zijde een gevolg van het karakter der operaties die niet gericht zijn op een terugdrin gen doch op vernietiging van de betrokken Sowjet Russische strijd krachten. Italiaansch Weermachtbericht Rome, 5 Juli (Stefani). Het op-perbevel van de weer macht maakt bekend: Giste ren namen de gevechten in het gebied van El Ailamein een bijzonder hevig karakter aan in den Zuidoosteliiken sector waar zij gelocaliseerd werden. Herhaalde vijandelijke 'tegeng aan/vallen werden afgeslagen. Verscheidene Amerikaansdhe pantserwagens werden vernie tigd. De luchtmacht der snil- mogendheden heeft bij haar onvermoeid ingrijpen in de ge vechten 19 Britsche vliegtuigen neergeschoten. Het vliegveld van El Gé-ntara (Suez Kanaal) werd -door een van onze formaties aangeval len. Het gebied, waar de. vlieg tuigen waren ondergebracht en het. station werden met duidelijk zichtbaar succes ge bombardeerd. Boven het eiland Malta verloor de Britsche luchtmacht in een bij zonder hevig luchtgevecht overdag met onze formaties vliegtuigen 14 vliegtuigen, waarvan twee door onze bommenwerpers en de overi ge door de vergezellende jagers werden neergeschoten. De ook bij verscheidene acties des nachts aan gevallen doelen kregen verscheidt ne malen voltreffers. Drie van on ze vliegtuigen zijn niet terugge keerd. Enkele leden der beman ningen zijn gered. In het' Oostelii''- d'eel van de Middellandsche zee werd .een vijandelijk koopvaardij schip van 5000 ton door een ItaV /liaanscb torpedovliecrtuig getroffen e,n zwaar beschadigd. DE HELD VAN DEN WOLCHOF. Generaal LIndemann bevorderd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 5 Juli (D.N.B.) De Führer heeft den opperbevelhebber van een leger, generaal der cava lerie Lindemann, als waardeering voor zijn verdiensten voor het zege vierend eind der gevechten aan den Wolchof bevorderd" tot kolonel-ge neraal. Japansche perschef spreekt over de volledige uitroeiing van den Britsch-Amerikaanschen invloed in Oost- Azië Ter gelegenheid van den vijfden verjaardag van het uitbreken van het conflict met China 7 Juli ,1937 heeft kapitein Ogawa, de chef der persafdeeling van de Ja pansche marine, een verklaring af gelegd, waarin hij o.a. zeide, dat de sleutel voor de regeling van het conflict met China ge zien moet worden in de volledi ge uitroeiing van den Britschen en Amerikaanschen invloed nlt - Oost-Azlë. Het taaie verzet van het bewind van Tsjang-Kai-Sjek, aldus kapi tein Ogawa, moet worden geweten aan den invloed van Engeland en de Ver. Staten, die altijd achter de schermen China tegen Japan heb ben opgezet. Japan staat thans ge reed om Tsjoengking zoowel van het Noorden als van het Zuiden aan te vallen, nu de Engelsch-Ame- rikaansche hulpwegen voor Tsjoengking zijn afgesneden en alle vijandelijke steunpunten in Tsjekiang en Kiangsi, -vanwaar Tsjang-Kai-Sjek Japan wilde be dreigen vernieitgd zijn'Nog slechts een half jaar geleden was» Japan omsingeld door de landen van hjet A.B?C.D.-blok. Thans beheerscht Ja pan alle Aziatische zeeën. De Ja pansche vlootactie in den Indische Oceaan is bestemd om de verbin dingen tusschen Indië en het Brit sche rijk te verbreken en Austra lië te isoleeren. Ten slotte wees Ogawa op de groote invloed, die uitgaat op den toestand in Europa van de schittereiide successen der Japansche strijdkrachten te land en ter zee. Japan aan den eenen kant, Duitschland en Italië teza men aan dèn anderen kant, beha len overwinning na overwinning in het Oosten en het Westen. INVALIDEN IN AMERIKAANSCH LEGER. Ook met één oog kan men mikken gelooven de Amerlkaansche strategen. STOCKHOLM, Naar de New- Yorksc^e correspondent van de Nya Dagligt Allehanda aan het D. N.B. meldt, zijn de eischen bij de keuring voor het Amerikaansche leger thans in zooverre minder streng geworden, dat mannen met een oog of die aan een oor doof zijn, geschikt worden verklaard voor den militairen dienst. De oorlog ter zee. Mijnen aan bo ord. Ze zijn scherp. Weltbild-Polygoon-P.K. Kussin-Pax Holland m Telegramwisseling tusschen Tojo en Mussolini. Rome, 4 Jufli (Stefani). Generaal Tojo, de Ja,paüisohe ministerpresident, heeft den Duce het volgende telegram gezonden: „Ik heb de eer u mijn op rechte gelukwenschen uit te spreken voor de .schitterende succeJfeen döor de strijdkrach ten van de spil in de Midde*- landsche Zee en Noord-Afrika behaald. Ik ben vast/besloten steeds voort te gaan om de ^nglo-Amerikanen te onderwer pen door middel van een hauwe samenwerking schen Oost en West". De Duce antwoordde het volgende telegram: ben u buitengewoon dankbaar voor de woorden, die gij per soonlijk tot mij hebt willen richten ter gelegenheid van het succes van onze wa/pens in de Middellandsdhe zee en in Afrika. Dezer dagen is ongetwij feld een groote stap gedaan in de richting van een zekere overwinning. Uw besluit te strijden tot de Angelsaksische hegemonie in de wereld defi nitief verdwenen is, is ook de mijne. Steeds nauwere en ze gevierende samenwerking tus schen de landen van het d'rid- mogendihedenverdrag tus schen West, en Oost is een zekere garantie voor de over winning". tus- met ,Ikv BRITTEN IN EGYPTE DE HANDEN VOL. Tweeduizend arrestaties. MADRID, 5 Juli fD.N.B.) Het blad Ya veraeemt .uit Londen, dat de Britsche autoriteiten alleen in Cairo meer dan 2.000 Egyptenaren hebben gearresteerd, die beschouwd worden als leden van de vijfde co lonne en als „gevaarlijk voor de veiligheid van den staat". DESERTEERENDE BOLSJEWIS TISCHE GENERAAL GEVANGEN GENOMEN. BERLIJN, 4 Juli (D.N.B.) Duitsche motortorpedobooten heb ben op den dag van den val van Sebastopol twee Sowjet-Russi- sche duikbootjagers die met groo te snelheid trachtten te ontkomen, totd en strijd gedwongen en tot zinken gebracht. Aan boord van de vijandelijke vaartuigen bevon den zich behalve de bemanning een aantal hooge officieren en functionarissen, die gevangen wer den genomen. Ónder hen bevonden zich een generaal, een comman dant van een kruiser en een commissaris, die hun troepen in den steek hadden gelaten. Churchill de onheilsprofeet GROOTE ONRUST TE LONDEN. Geneve, 4 Juli (Afip). De Loa- densche correspondent van Asso ciated Pr. schrijft, dat men in de Britsche hoofdstad van opvatting is dat de jongste rede va/n Ohurdhill een militaire ramp in het middien Oosten laat voorzien. De corres pondent voegt er "bij, dat het opti misme, dat nog onlangs in politieke en militaire kringen te Londen heersebte, plaats heeft gemaakt voor een bezorgdheid. Haagsche zweodelbank maakt slachtoffers Landbouwers en bejaarde lieden gedupeerd. De Haagsche politie heeft op 29 Juni den 52-jarigen directeur van de op de Laan van Meerdervóort gevestigde N.V. Administratie- bank^ van Onroerende Goederen, de N.V. Bouw- en Handelmaat schappij „Festina" en de West- Iandsche Verzekeringsbank J. H. M., als verdacht van oplichting in bewaring gesteld. Tegelijkertijd zijn in Maastricht een drietal ver tegenwoordigers van deze onder nemingen aangehouden, terwijl verwacht wordt/ dat nog eenige arrestaties zullen volgen. Tegen M. en zijn ondernemin gen is reeds herhaaldelijk in de pens gewaarschuwd. In 1937 wer den reeds eenige van zijn verte-, genwoordigers door de rechtbank te Middelburg wegens oplichting tot gevangenisstraf veroordeeld. Na dergelijke waarschuwingen in de pers zette M. zijn zaken veelal onder een anderen naam voort. Ook nu weer zijn een aantal personen, waaronder voornamelijk landbouwers en bejaarde Veden met eenige spaarduitjes in Lim burg het slachtoffer geworden. Verschillende 'van hen hebben aangifte gedaan bij de politie, dat uitkeeringen op de door hen ge kochte schuldbrieven, door M. uit gegeven onder den naam van-het Algemeen^ Administratiekantoor voor binnen- en buitenalndsche waarden, en bp obligaties uitgege ven ten laste van de N.V. Festina, uitbleven. Voor zoover kon worden nage gaan, hebben M. en zijn vertegen woordigers eai» groot aantal per sonen, meest zeer eenvoudige lie den,. ondef- allerlei bedriegelijke voorspiegelingen bewogen voor een bedrag van ongeveer f 250.000 van deze stukken, welke van zeer twijfelachtige waarde zijn, te ver- koopèn. AUTO-ONGELUK Tegen een boom gereden. Zondagmorgen is een personen auto met vier inzittenden met een vaart van ongeveer 30 km. op den Ouden Vlisschingschenweg te Mid delburg, tegen een boom aangere den. Van de inzittenden werd de 22-jarige mejuffr. J. D. Dominicus het ergst verwond. Zij is in be- wusteloozen toestand naar het zie kenhuis vervoerd. Haar verloofde de 27-jarige boekhouder Planten- burg uit Voorburg en de bouwkun dige Lavaleije, 43 jaar oud, uit Rot terdam, werden ook naar het zie kenhuis veryoerd, doch konden dat na onderzoek weer verlaten. De vierde inzittende, de 25-jarige apo thekersassistente mej. Poell, werd naar huis vervoerd, zij had een her senschudding. Brandkast in ambachtsschool opengebroken Gereedschap lag voor het grijpen. Voor de inbrekers, die eenige nachten geleden via de rijwiel stalling de ambachtsschool aan de Westerstraat te Amsterdam binnendrongen, was het wel zeer gemakkelijk hun duister werk te verrichten. Gereedschap lag er te kust en te keur en met behulp daarvan was het ta melijk eenvoudig de in de direc teurskamer staande brandkast open te breken. De ruim f 300,— welke er in waren geborgen, na men zij mede, en tevens een klok en lamp en een geluidsregelaar. MaanMaan op vanavond om onder 1.45 a £\a 14.49 5 ,uli 22.04 uur 2] Juli L.K. tot morgenoebteod E.K. 12 Juli j- 27 Juli N.M., S.<55 uur V.M. Distributie van textielproducten Alle vitrage valt thans on der de distributie. De Sec.-Gen. van het Dep. van H. N. en Sch. maakt bekend, dat met ingang van heden vitrage van kunstzijde en/of celvezel niet meer tot de vrijgestelde artikelen zal behooren. Deze vitrage kan derhal ve in den vervolge uitsluitend op leveringsvérgjinning betroken»*wor- den. Aanvragen hiervoor moeten bij dé plaatselijke distributiediens ten worden ingediend. De nieuwe aardappelbon Gelijk wij in ons nummer van Zaterdag meedeelden, zal deze week het aardappel rantsoen opnieuw verhoogd worden en weer"'^ K.G. be dragen. Gedurende deze week, van 5 Juli tot en met 11 Juli a.s. geeft elk der met^ „34A" ge merkte bonnen van de Aard- appelkaart recht op het ko<> pen. van V/i Kg. aardappelen. Voorts geeft gedurende bo vengenoemd tijdvak de met „1 rantsoen aardappelen" ge merkte bon recht op het koo- pen van ZV% Kg .aardappelen. DE PRIJS VAN BOSCHBESSEN. Nu dezer dagen die boschlbessei* pluik zal gaaai beginnen, heeft de gemachtigde voor de prijzeni om eenerzijds den plakkers een rede lijke belooning en anderzijds het publiek een redelijken prijs te waarborgen, prijzen vastgesteld, waartegen boschbessen zuilden mo gen worden verhandeld. ,,'k Heb m'n wagen volgeladen". Scholieren uit de Haarlemmermeer maakten Vrijdag hun jaarlijksch uitstapje per boerenwagen naar VelserencL Stevens-Pax Holland m Inbreker door pech achtervolgd HIJ HOORDE GEEN ALARM- SCHEL EN BRAK ZIJN BEEN. Een lid van het langvingers gil de wilde vannacht zijn slag slaan in een kapperszaak aan de le Oos terparkstraat te Amsterdam. Hij had daartoe een ruit aan de achter zijde verbroken, doch nauwelijk was hij binnen, of de alarminstal latie waarschuwde den eenige hui zen verder wonenden eigenaar. De ze alarmeerde zijn buren en on middellijk toog men er op uit om de omgeving af te zetten. De dief die weliswaar het alarm niet had vernomen, doch waarschijnlijk wel onraad begon te vermoeden, sloeg, echter op de vlucht door de tui nen in de omgeflng. Later troffen" voorbijgangers hem in de Blasius- straat met een gecompliceerde been breuk, welke hij bij zijn vlucht had opgeloopen. Voorloopig werd hij naar een ziekenhuis vervoerd, welk verblijf hem t.z.t. wel met het politiebureau zal moeten verwisse len.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1