NOORD-HOLLAND NIEUWS Ring om Sovjet-troepen bij den Don Verduisttr DAGBLAD VOOR =in beeld RONDOM EL ALAMEIN New York in oorlogstijd „Klewang-wettende" taal van Iraks minister president Uiter.N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR: Laneestraat 97 Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. m.m. Bij contract,-binnen een-jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang. No. 11843 r pagina s Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) DINSDAG 7 JULI 1942 DE LAATSTE De laatste houtzaagmo len van de Zaanstreek i „Het Klaverblad" te i Westzaan zal binnen kort worden afgebroken. Pax Holland-Overduin m, RUST Duitsche Roode zusters tijdens een wel verdiende rustpooze in de prachtige omgeving van Zakopane. Transocean-v. Evsden- Pax Holland m. L.-i";.''-..-.'J EEN VOLTREFFER Zonder ophouden valt de Duitsche luchtmacht aan en vernietigt het eene vijandelijke vaar tuig na het andere. Atlantic-Holland P.K.-Lachober-Pax Hol land m. 1 i 1 Pi -al#** ■Jvï DE ZIJDERUPS Ook dezen zomer za! 1 het proefbedrijf voor de I zijde-rups-cocons weei weer in het oude raad huis van Huizen geves tigd zijn. De kamers worden ingericht Pax Holland-De Haan STRIID BIJ EL ALAMEIN WOEDT VOORT Aanval der Bolsjewisten bij Orel afgeslagen HAVENINSTALLATIES VAN ALEXANDRIë, SUEZ EN PORT SAID GEBOM BARDEERD. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 6 Juli. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „De operaties in den Zuidelijken sector van het Oostelijke front ver- loopcn volgens de plannen, fiterke vijandelijke strijdkrachten, die ten Westen van den Don zijn ingeslo ten, staan voor hun vernietiging. Nieuwe door pantserwagens ge steunde ontla^tingsaanvallen der bolsjewisten stortten ineen. De luchtmacht steunde met sterke strijdkrachten de operaties en deed zware aanvallen op het vijandelijke ravitailleeringsverkecr op wegen en spoorlijnen. Ten Noorden van Orel viel de vijand met sterke strijdkrachten, gesteund door talrij ke pantserwagens en formaties van de luchtmacht, aan. Hij werd soms in een tegenaanval met zware, bloedige verliezen afgeslagen. Tal rijke vijandelijke pantserwagens werden vernietigd. De gevechten duren nog voort. In het gebied van Rzjef werd de eigen aanval voortgezet. In hevige luchtgevechten giste ren overdag schoten Duitsche ja gers aan het Oostelijke front 127 vijandelijke vliegtuigen neer, waar bij slechts drie eigen toestellen ver loren gingen. In Egypte duren de gevechten om de El Alameinstelling voort.. Luchtstrijdkrachten bombardeer den de haveninstallaties van Alexandrië en Port Saïd en vielen Britsche concentraties van pantser wagens en auto's aan. Op Malta veroorzaakten aanvallen overdag en des nachts van Duit sche gevechtsvliegtuigen vrij zwa re branden in de installaties van het vliegveld La Vanezia. Verscheidene Amerikaansche tanks vernietigd BERLIJN, 6 Juli (D.N.B.) Bij de gevechten in Noord-Afrika is het den Duitschen en Italiaanschen troepen, naar het opperbevel van de weermacht mededeelt, gelukt, aanvallen van vijandelijke tanks, die in het midden van de El Ala- mein-stellingen gericht waren op de bres, welke door de troepen der spilmogendheden was geslagen, af te weren. Daarbij werden verscheidene Amerikaansche tanks vernie tigd. Duitsche gevechts- en tor pedovliegtuigen steunden de gevechten van de spiltroepen door aanvallen op vijandelijke troepenconcentraties in het gebied ten Zuiden van El Ala- mein. De autocolonnes, die het ravi- tailleeringsverkeer tusschen het kustgebied en de aan den Noorde lijken rand van het Cattara-dal verschanste Britten in stand tracht ten te houden, werden" herhaaldelijk met zware bommen bestookt. In de met munitie en benzine geladen colonnes ontstonden talrijke bran den en ontploffingen, verscheidene batterijen luchtdoelgeschut, welke in het steenachtige, slechts met kreupelhout bedekte terrein ten Zuidoosten van El Alamein waren ANTI-BRITSCHE BETOOGINGEN IN EGYPTE. BERN, 6 Juli (AFIP). Volgens door de Zwitsersche pers gepubli ceerde berichten, zouden in ver- scheidene plaatsen van Egypte anti- Britsche manifestaties plaats heb ben gevonden. Naar het schijnt, hebben de Britsche militaire over heden talrijke arrestaties verricht. BERLIJN, 6 Juli (A.N.P.) Naar uit Cairo wordt gemeld, is een al- gemeene staking in de gehccle Egyptische industrie uitgebroken. De Egyptische minister, van sociale zaken, Adbel Hakk heeft de arbei ders opgeroepen om voor Dinsdag den arbeid te hervatten, anders zal de regeering de arbeiders dwingen naar hun werkplaatsen terug te kee- ren. Weigering te arbeiden zal dan gestraft worden. ingegraven als verdediging tegen de Duitsche en Italiaansche pant serformaties, werden door boni- treffers buiten gevecht gesteld. In luchtgevechten werden door Dnitsche jagers 5 vijande lijke vliegtuigen, waaronder 4 van het type Spitfire, neer geschoten. Ook vrouwen in uniform. STOCKHOLM, 6 Juli (A.N.P.) „Stockholms Tidningen", „Svenska Dagbladet" en „Socialdemokraten" publiceeren de eerste uitvoerig^ berichten van hun door de Ame rikaansche persvereenigine uitge- noodigde medewerkers over hun indrukken uit New York in oor logstijd. De correspondent van „Stockholms Tidningen" schrijft o.m., dat de New-Yorksche haven, afgezien van het Zweedsche di- plomatenschip „Drottingholm" cn de geschonden romp van de Nor- mandië, volkomen leeg is. In New-York zelf zijn de kosten van levensonderhoud met 20 tot 30 gestegen. Het straatverkeer tusschen de wol kenkrabbers, ziet er, vergeleken met vroeger, zeer onschuldig uit, nu de rantsoeneering van benzine het verkeer van parti culiere auto's sterk vermin derd heeft. Vergeleken met Londen en Stockholm ziet men opvallend weinig soldaten. Wel ziet men ook vrouwelijke uni formen. De medewerker van „Svenska Dagbladet" schrijft, na het weer geven van soortgelijke indrukken, dat men niet veel ziet van de z.g. gruwelpropaganda zooals die in den vorigen wereldoorlog ook in Amerika naar voren is gekomen. Men maakt geen onderscheid tus schen Zweden, Poleni en 100 Amerikanen. De oorlog zal echter Generaal Hata over den „heiligen kruistocht" Tsjoengking staat den opbouw van welvaarts sfeer in den weg NANKING, 6 Juli. (Domei.) In een rede ter gelegenheid van den 5den verjaardag van het Chinee- sche conflict, heeft generaal Hata, bevelhebber van het Japansche ex- peditieleger in China, verklaard het regime van Tsjoengking te zullen vernietigen. Hoewel Tsjoengking thans ge heel van Engeland en de Ver- eenigde Staten is afgesloten, al- das Hata, staat het den op bouw van een Oost-Aziatische welvaartssfeer nog in den weg. Daarom kan de heilige kruis tocht niet tot een goed einde worden gebracht zonder dat het regime van Tsjoengking wordt onderworpen. Door hun onophoudelijke aanvallen op de Tsjoengkingsche hoofdmacht, hebben de Japansche troepen de voorgenomen gemeenschappe lijke actie van Ssjoengking, En geland en de Vereenigde Staten tegen Japan verijdeld. In het bezette Ghincesche gebied wordt de opbouw op politiek en eco nomisch gebied voortgezet, waar door de nationale Chineesche regee ring liet bestaan van het Chineesche volk kan verbeteren. De bliksem snelle Japansche operaties, onlangs in Noord-China cn Tsjekiang onder nomen, hebben de operatiebases van Tsjang-Kai-Sjek vernietigd, zoo be sloot Hata. 120 POND TABAK BUITGEMAAKT. Inbrekers hebben kans gezien door middel van een valschen sleu tel een pakhuis te Kampen binneft te dringen en daaruit 120 pond Sumatra tabak weg te nemen* Niet minder dan 15 personen waren bij deze zaak betrokken. Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt wegens diefstal, prijsopdrijving, overtreding der Tabakswet en van de distribu- tiewet. Van ^e gestolen tabak is een groot gedeelte achterhaald. ingrijpen. Met bepaalde tusschen- ruimten verwacht men rantsoe neeringen, want schaarschte aan goedereA zal niet vermeden kun nen worden. Joodsche fietsen zwendelaars 'S-GRAVENHAGE, 6 Juli. In verscheidene gevallen zijn Joden, die door verkoop of ruil van rijwie len de Verordening van den com missaris-generaal voor de veiligheid over rijwielen in Joodsch bezit van 22 Juni 1942 hadden overtreden, ge arresteerd en naar een concentratie kamp overgebracht. Maan Maan °P vanavond om onder 2.09 r%n ao 16.14 12 juii 22.02 uur 27Juii N.M. tot morgenochtend V.M. - 3 Aug. l.k. 21 Juli gm rymj e.k. uur Gratis weekeinde in een warenhuis DE DIEF VERGAT EEN WEK KER TE STELEN EN VER SLIEP ZICH. Personeel van een warenhuis te Amsterdam vond bij zijn komst gisterochtend öten man slapende op een rustbank, staande in de meubelafdeeling. De politie werd gewaarschuwd en het bleek al spoedig, dat de slaap van den vroegen bezoeker die eens onrechtvaardigen was geweest. De man had zich Zaterdag middag laten insluiten en toen eenmaal alle deuren gesloten waren, ftad hij het zich gemak kelijk gemaakt en zich aan al lerhande levensmiddelen en lekkernijen, welke voor het grij pen lagen, tegoed gedaan. Dit pleizierige leven had hij des Zondags voortgezet, waarbij hij tevens tijd had gevonden twee groote koffers te vullen met al lerlei textielgoederen. Van het kantoor der directie haalde hij twee labels, waarop hij schreef: „Wordt Maandagmorgen afge haald door B. (zijn eigen naam)". Zijn plan was 's Maan dagsmorgens onopgemerkt het gebouw te verlaten en vervol gens de beide koffers, welke hij op de expeditic-afdeeling had gedeponeerd, af te halen. Waarschijnlijk verzuimde hij echter ook een wekker gereed te zetten, zoodat hij zijn nachtrust te lang voortzette. Het eigenaardigste is, dat twee bewakers, vergezeld van een hond, die regelmatig het gebouw van binnen en buiten controleeren, niets van den on- gewenschten bezoeker hadden bemerkt. Arbeidsvoorwaarden op militaire werken Blijkens de Staatscourant van 6 Juli 1942 heeft het college van rijksbemiddclaars, in aansluiting aan de regeling van arbeidsvoor waarden voor werknemers op de vliegvelden, een regeling van ar beidsvoorwaarden vastgesteld voor werknemers, die werkzaam zijn bij Duitsche militaire werken met uit zondering van vliegvelden en on- derhouds- en kleine herstellings werken aan gebouwen. De regeling geldt voor de werk nemers in het bouwbedrijf in rui men zin (waaronder begrepen het straatmakers-, schilders-, steen- en houtgraniet- en stucadoorsbedrijf en 't zwarte corps) en voor chauf feurs. De werknemers zijn ingedeeld in geschoolden, geoefenden en onge schoolden. De provincies in Neder land zijn in 4 loongebieden ver deeld. Voor geschoolde volslagen werknemers bedragen de uurloo- nen 6656 cent, voor geoefenden 60—40 cent en voor ongeschoolden 5644 cent. Voor chauffeurs zijn De spilmogendheden naderen Alexandrië De Duitsch-Italiaansche troe" pen zijn momenteel slechts 70 km. van Alexandrië verwijderd nadat zij de Britsche stellingen bij El Hamein (El Alamein) hadden doorbroken. Het kaartje geeft het op- marschgebied aan van Mersa Matroe tot Alexandrië; vanuit deze lataste plaats is een straal van 50 km. getrokken, in dit ge bied hebben de Britsche strijd krachten zich nu teruggetrok ken. cL AMERIA 'EL ARAD lÉi^HA^MAN ^E&HAMEM „,,,/WvX-v i 1111 C* t TL/ NAT ROEN NATROEN lEL MAGHRA Kaart van Pelt de weekloonen (berekend naar een 60-urige werkweek) bepaald op f 37.50 tot f 32.50. Ook voor jeugdige werknemers van 18 jaar af zijn loonen vastge steld. Bij arbeid in tariefloon moet de gemiddelde werknemer een uur inkomen verdienen, dat de vastge stelde uurlooncn met 10% over schrijdt. Verder mag een werkge ver aan 30% van de geschoolden een prestatietoelage betalen van 10% van het uurloon, en aan 30% van de geoefenden en ongeschool den een prestatietoelage van 5%. Verder bevat de regeling bepalin gen betreffende extra toeslag bij overwerk cn bij nacht- en Zondags- arbeid, vergoeding van reiskosten en vergoeding van verblijfkosten aan gehuwden. De regeling treedt in werking met ingang van de lóonweek, waar in Maandag 13 Juli a.s. valt. BritscMndië ia spanoiog BANGKOK, 6 Juli (D.N.B.) Te Wardha is vanochtend de bijeen komst der werkcommissie van het voor-Indische congres begonnen. Pandit Nehroe heeft in tegenwoor digheid van den congresleider Pra- sad besprekingen met Gandhi ge voerd. De meeste congresleiders, onder wie de voorzitter, Azad, zijn gisteren aangekomen. Geheel Indië verwacht met span ning de besluiten der commissie, waarvan de politiek der congres partij afhangt. De commissie zal beraadslagen over de eind Juni ge nomen besluiten van Azad, Gandhi en Nehroe, waarin gcëischt werd, dat de Britsche regeering zich uit Indië zou terugtrekken. Bij afwij zing van dezen eisch zou de partij een nieuwe ongehoorzaamheidsbe weging beginnen. VICHY, 6 Juli (AFIP) Naar men uit Londen verneemt, hebben verscheidene leden van het parle ment gevraagd nieuwe onderhan delingen met de politieke leiders van Indië aan te knoopen. Heffing bij haveraankoopen Met ingang van 7 Juli 1942 is ten behoeve van het Landbouw-Crisis- fonds, een heffing ingesteld terzake van het koopen van haver, bestemd om aan eigen dieren te vervoederen. Deze heffing bedraagt f3.50 per 100 kg. en is verschuldigd door een ieder, die haver als enkelvoudig product koopt voor zijn paarden, vee of andere dieren. Van de hef fing zijn vrijgesteld veehouders, die kunnen aantoonen, dat zij hun ge- heelen door hen geteelden voor raad haver aan de P.I.C.A. hebben ingeleverd. De heffing moet worden voldaan aan de P.I.C.A.. binnen vier werk gebied de betrokkene is gevestigd, tegelijk met het aanvragen van liet bestelbiljet, waarop de haver mag worden aangekocht. PAUS HERSTELD. ROME, 6 Juli (D.N.B.)Woens dag zal de Paus, na zijn herstel, de gebruikelijke ontvangsten hervatten. De geneesheeren staan er echter op, dat de Paus geen langdurige toespraken houdt. Engeland de doodelijke vijand van Egypte DE ZONEN VAN DEN NIJL MOE TEN THANS DE VAAN DER VRIJHEID DOOR HUN LAND DRAGEN. BERLIJN, 6 Juli (D.N.B.) Do minister-president van Irak, Rasjid el Kailani, heeft een oproep gerich' tot de Egyptenaren, waarin hij zeg tot hen te spreken als een strijder, die voor het zelfde doel heeft ge vochten, waarvoor ook de Egypte naren hebben gestreden, en die aan het hoofd staat van een natie die van gelijken bloede en gelijke traditie is als de Egyptenaren. Zoowel voor Egypte als voor Irak is Engeland steeds de arglistige en doodelijke viiand geweest, die zich voordeed als vriend, maar verderf beraamde Hoeveel leed heeft Engeland niet sedert zestig jaar over Egypte gebracht De Arabische naburen en zusterlanden lijden echter met Egypte ongelooflijk leed. Wanneer de Engelschen in nood verkeeren, beloven zij alles, zoodra hun doel is bereikt, zijn alle belof ten veigeten, dan tellen alleen hun eigen belangen. Arglist, wraak en een reeks oorlogen cn opstanden was het lot der Arabieren onder de rehuichelde Engelsche vriendschap, i'hans is het uur der bevrijding oor het eeuwige Egypte gekomen. De zonen van den Nijl moeten thans de vaan der vrijheid en zelfstandigheid door hun land dragen. De Egyptenaren zul len weer meesters van Egypte zijn. Zij zullen Egypte den ou den roem der Arabieren en van den Islam hergeven. Zonen van Egypte, aldus Kailani, gij hebt thans een gelegenheid, die nooit terugkeert. Het is de laat ste etappe van den bevrijdings- strijd en het eerste teeken van de overwinning en de vrijheid. Bedenkt, dat wanneer de En gelschen Egypte verlaten, hun kracht ten einde is. Het Suez- kanaal moet Egyptisch worden. Egypte valt de eer te beurt, baan breker te zijn in den Arabischcn vrijheidsstrijd. Het is een geluk, dat Egypte en de andere Arabische landen thans niet meer alleen staan tegenover den vijand. Trotsch weten de Arabieren, dat deze vrien den hun strijd waardeeren en hun vriendschap wenschen. Sprekende over de verklaring van Duitschland en Italië betref fende Egypte, zegt Kailani in zijn oproep vast overtuigd te zijn van de goede bedoelingen der snilmo- gendheden tegenover de geheele Arabische natie. De spilmogendhe den hebben deze verklaring afge legd en zullen ook voor de vervul ling er van instaan. Na deze ver klaring, aldus Kailani. kan Egypte den .fakkel der vrijheid het land in dragen en er zeker van zijn, dat „Egypte aan de Egyptenaren" zal toebehooren en dat, wat Egypte be reikt heeft, ook den anderen Ara- bischen landen ten deel zal vallen. Dan zullen de Arabische landen gemeenschappelijk hun roemrijke geschiedenis hervatten en hun bij drage leveren aan de nieuwe we reldorde. Voor de vrijheid, eensge zindheid en zelfstandigheid wilien wij, zoo besluit Kailani, gemeen schappelijk oprukken. ITet recht is met ons, God is onze helper en dt overwinning is aan ons.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1