NOORD-HOLLAND Convooï in Noordelijke IJszee vernietigd Woronesj in Duitsche handen DAGBLAD VOOR Belangrijke industriestad aan den Don Timosjenko in gevaar De verovering van Sebastopol Uitg.ï N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Adminlstratieboieaux: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97. Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 88ste Jaargang. No. 11844 4 pagiïia's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar Vafw.) WOENSDAG 8 JULI 1942 Amarlkaansehe kruiser en 28 schepen lot zinken gebracht HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 7 Juli. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: Sedert den 2den Juli werd in de wateren tusschen de Noordkaap en Spitsbergen, 3 tot 400 zeemijlen verwij derd van de Noordkust van Noorwegen, een groote ope ratie van lucht- en zeestrijdkrachten uitgevoerd tegen het vijandelijke convooiverkeer naar de Sowjet-Unie. Formaties gevechtsvliegtuigen en Duitsche duikbooten hebben jn de Noordelijke IJszee een groot Engelsch Amerikaansch convooi aangevallen en voor het groot ste deel vernietigd. Het convooi bestond uit 38 koop vaardijschepen, was geladen met vliegtuigen, pantser wagens, munitie en levensmiddelen, met bestemming Archangelsk en werd door zware vijandelijke zeestrijd krachten, torpedojagers en korvetten zeer krachtig be schermd. In nauwe samenwerking van marine en luchtmacht werden door gevechtsvliegtuigen 1 zware Amerikaan- sche kruiser en 19 koopvaardijschepen met 122.000 brt., door duikbooten 9 schepen met 70.400 brt., in totaal dus 28 schepen met 192.400 brt. tot zinken gebracht. De rest van het totaal uiteengeslagen convöoi wordt nog aan gevallen. Door zeereddingsvliegtuigen werd een vrij groot aantal Amerikaansche zeelieden gered en gevan gen genomen. TUSSCHEN GROOTE IJSSCHOTSEN EN AAN DE GRENS VAN HET PAK IJS BERLIJN,-7 Juli (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt nog de volgende bijzonderheden mee omtrent het groote succes van Duitsche luchtstrijdkrachten en duikbooten in de Noordelijke IJs zee. v Op dea ochtend van den twee den Juli werden voor de eer ste maal 38 koopvaarders, ge ëscorteerd door zware zeestrijd krachten, torpedojagers en cor- vetten, gesignaleerd in de Noor delijke IJszee waar zij in Ooste lijke richting voeren, met ge ringe snelheid bewoog het con vooi' zich tusschen groote ijs- schotsen langs de grens van het pakijs. Op den middag van dezen dag vielen de Duitsche gevechtsvlieg tuigen voor de eerste maal aan. Of schoon de oorlogsschepen dezen aanval beantwoordden met hevig afweervuur van hun luchtdoel- en scheepsartillerie en verscheidene vijandelijke vliegtuigen ter bevél- living boven het convooi cirkelden, braken de gevechtsvliegtuigen door deze versperring heen. Een vracht boot, die aan den buitenkant der formatie voer, werd reeds in het eerste stadium van 'den aanval zoo zwaar getroffen, dat zij buiten den gordel van escorteerende strijdkrachten stil bleef liggen. Ver kenners, die contact onderhielden, namen naderhand waar, dat dit vrachtschip na hevige ontploffin gen zonk. Ondanks ongunstige weersom standigheden, hielden de Duitsche verkenners ook den derden Juli contact met het convooi. De verbe tering van den weerstoestand op den avond van den vierden werd gebruikt voor een nieuwen aanval yan Duitsche gevechtsvliegtuig4h. Tegen "half negen werden de koopvaarders, die in 5 rijen voeren, ten Noordoosten van het Bereneiland aangehouden. De Duitsche toestellen nader den op tachtig meter hoogte in verscheidene golven. Na enkele minuten barstte een vracht boot, zwaar getroffen door twee bommen, uit elkaar en zonk. De overige vaartuigen, die tai>ks, vliegtuigen en munitie aan boord hadden poogden in zig-zag-koers de bommen der Duitsche vliegtui gen te ontgaan, maar nog drie an dere transportschepen van 21.000 ton in totaal zonken brandend tus schen de drijvende ijsschollen. Tijdens dezen aanval werden elf andere koopvaardijschepen van meer dan 50.000 ton zoo zwaar beschadigd, dat zij de reis niet konden voortzetten en brandend of met zware slagzij achter het convooi bleven lig gen, waar zij voor een deel het slachtoffer werden van de aan vallen der duikbooten. Verscheidene-dezer door de lucht aanvallen zwaar getroffen vracht schepen werden -nog in den loop van die nacht door de bemanning .verlaten en drijven stuurloos rond in de Barentszee. Den 5den Juli trof de Duitsche luchtmacht de schepen, die omstreeks 700 Km. ten Noorden van Moersmansk, langs den rand van het pakijs voeren, bij zonder vernietigend. Deze koopvaar ders, die over een afstand van 300 Km. waren verdeeld, poogden af zonderlijk in Oostelijke richting te ontkomen. Bij dezen aanval, die op den mid dag van den vijfden over grooten afstand werd gedaan, werden nog acht booten na duik- en scheer- aanvallen van Duitsche gevechts vliegtuigen van het type JU 88 in den grond geboord. Twee vaartui gen van 14.000 ton tezamen liepen zoo zware schade op, dat de be manning in de reddingsbooten ging en de schepen gian hun lot overliet Bovendien brachten Duitsche ge vechtsvliegtuigen een zwaren Ame- rikaanschen kruizer tot zinken. Op den ochtend van den zesden dreven scheepsresten en wrakken benevens verlaten en bemande red dingsbooten tusschen de ijsschot- sen rond en gaven den weg der vernietiging aan, dien dit convooi na de aanvallen van Duitsche luchtmacht en duikbooten had af gelegd. Zeereddingsvliegtuigen, die over de resten van dit voorheen 38 sche pen tellende convooi heenvlogen, brachten een vrij groot aantal Ame rikaansche zeelieden in veiligheid en namen hén gevangen. Even na zeven uur 's ochtends werden de overblijfselen van dit zwaar geteisterd convooi opnieuw gebombardeerd. Een brandend koopvaardijschip, dat talrijke vlieg tuigen als deklading had, zonk na een scheeraanval van een Duitsch gevechtsvliegtuig.- Bovendien werd nog een vrachtschip van 7000 ton door bommen op achter- en voor schip, nadat het had vlam gevat, in den grond geboord. In totaal werdep zoodoende door de luchtformaties van kolonel-gene raal Stumpff tot dusver 19 koop vaarders van 122.000 ton in totaal tot zinken gebracht. Tevens werden door duikboo ten negen vijandelijke schepen van 70.400 ton in den grond ge- booi'd. Van zes daarvan konden de namen worden waargeno men. Vier van deze schepen hadden gepantserde gevechts auto's, vliegtuigen, reserveon- derdeelen voor tanks en vlieg- tuigen, motorvoertuigen en mu nitie aan boord. In drie geval len brachten duikbooten sche pen tot zinken, die door aan vallen der luchtmacht waren ■Jieschadigd. Het convooi werd door de aanvallen der Duitsche duikbooten uit elkaar gejaagd- Met de 28 schepen van 192.400 ton in totaal, die door gevechtsvliegtui gen en onderzeeërs tot zinken wa ren gebracht, en met het oog op de lange reis van Amerika en Enge land door de gevaarlijke IJszee en op de buitengewoon waardevolle lading de beste vaartuigen waren, ging een hoeveelheid van 250.000 ton oorlogstuig verloren. Deze hoeveelheid zou voldoende zijn om eeh leger van 50.000 man geheel uit te rusten met tanks, ar tillerie, handwapens, munitie, ben zine, voedsel en ook vliegtuigen. Door de nauwe samenwerking tus schen de Duitsche luchtmacht en de Duitsche duikbooten wordt het Bolsjewistische front met blijvend gevolg verzwakt, terwijl anderzijds de Duitsche weermacht en haar bondgenooten door dezen nieuwen krachtigen slag, toegebracht in de Noordelijke IJszee, melkbaar wor den ontlast. Talrijke vijandelijke pantser wagens vernield TEGENAANVALLEN BIJ EL ALAMEIN MISLUKT ZEER VERONTRUSTENDE BE RICHTEN UIT SOVJET-UNIE. GENEVE, 7 Juli (D.N.B.) De Londensche ochtendbladen wij den groote aandacht aan de ge vechten aan het Oostelijke front. De Daily Mail schrijft onder het opschrift „Timosjen ko in gevaar" dat uit de Sow- jet Unie zeer verontrustende berichten binnenkomen. Terwijl de aandacht was gericht op Rommels overwinningen in Egypte, heeft von Bock aan het Oostelijke front niet stilgezeten. Zelfs Moskou spreekt den Duit- schen opmarsch naar deh Westelij ken oever van den Don niet tegen en verheelt ook niet, dat voor de troepen van Timosjenko een gevaar lijke toestand is ontstaan. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER} 7 Juli (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: Bij de aanvalsoperaties aan het Oostelijke front trokken onze troepen over den Don en werd de belangrijke industrie stad Woronesj genomen. Het aantal gevangenen en de buit nemen vortdurend toe. Tegen- aantallen van den vijand wer den afgeslagen. Hierbij vernie tigde alleen een Duitsche pant serdivisie 61 bolsjewistische pantserwagens. Sterke luchtstrijdkrachten meng den zich op de zwaartepunten van den slag doeltreffend in de gevech ten te land en brachten het vijan delijke ravitailleeringsverkeer ver nietigende slagen toe. In het zeegebied van de Krim werd een bolsjewistische duikboot jager door luchtaanvallen tot zin ken gebracht. In het gebied ten Noorden van Orel herhaalde de vijand zijn vruchtelooze aanvallen, waarbij hij talrijke pantserwa gens in den strijd wierp. Tegen aanvallen leidden tot de ver nietiging van 22 vijandelijke pantserwagens. De hevige ge vechten duren nog voort. In het gebied van Rzjef werd de vijand in een over een breed front uitgevoerden aanval uit zijn stel lingen geworpen. In de Finsche Golf bracht een mijnenveger een bolsjewistische duikboot te zinken. Gisteren over dag verloren de bolsjewisten 96 vliegtuigen, 2 eigen vliegtuigen worden vermist. Vlieland en Terschelling gaan over naar Friesland Bij verordening van den ..Rijkscommisaris voor het be zette Nederlandsche gebied is bepaald, dat met ingang van 1 September a.s. de gemeenten Vlieland en Terschelling van het gebieft der provincie Noord- Holland overgaan naar dat der provincie Friesland. Duitschlarvd wint op alle fronten Eea juweel, dat fonkelt ia alle facetten r\E inneming van Sebastopol, ■^dat den trotschen naam draagt van „De Verhevene", is een gou den ridderkruis op de borst van 't leger, dat deze geweldige prestatie de wereld toonde. Voor de Bolsje wisten zelf zal de verovering van Sebastopol, en in" zulk een korte tijdsspanne, een harde schok ge weest zijn door den droom van on overwinnelijkheid, waarmee deze enorme vesting die verrees als een grimmig symbool van Sovjet- Russisch militairisme door hen omsponnen geweest is. Sebastopol het woord heeft eèn klemmenden toover- klank gekregen over de ge- heele aarde. Wie over Sebasto pol spreekt heeft tegelijkertijd een voorstelling van weerga- loozen moed, van onwijkbare vastberadenheid en van zeld zame strategie, welke het on mogelijk geachte mogelijk maakten en een geallieerd luchtkasteel in rook deden ver vliegen. Wij willen ons niet verdiepen in voorspellingen, doch alleen vast stellen dat Sebastopol de triomf poort is, waardoor het nieuwe of fensief van met lauweren beladen troepen opmarcheerde. Het is niet den eersten keer, dat Sebastopol op de „lippen der we reld" ligt. Reeds tijdens den Krim- oorlog (1854—1855) verkreeg Se bastopol vermaardheid. Bijna een vol jaar heeft toen een Fransch— Engelsch leger noodig gehad de vesting tot overgave te dwingen. Uit 800 kanonnen moesten eerst ongeveer anderhalf millioen scho ten gelost worden, voordat de be legeraars de Russen, die zich onder bevel van Graaf Todtleben taai verdedigden, tot capitulatie ge bracht hadden. Sindsdien is een kleine eeuw ver- Streken, en die jaren welke een hoogtij van techniek en militair inzicht brachten, gingen ook Se bastopol niet doelloos voorbij. De oude fortificaties uit den Krimoor- log en de daarop gevolgde verster kingen uit den Tsaristischen tijd stonden in geen enkele verhouding tot de thans overwonnen forten. De Sovjets, die „de Verhevene" ook werkelijk tot een „Verhe vene" wilden maken, in dien zin, dat Sebastopol de meest versterkte vesting der wereld zou worden, hebben ontoegan kelijke kustgebieden en berg ruggen uitgewerkt tot een ver dedigingssysteem met diepe geledingen, zware kloven en sterke hellingen. Versterkingen en forten hebben zij gebouwd volgens de modernste opvattin gen. Een krans ^an verdedi gingsmiddelen werd om Se bastopol gelegd een krans van staal, beton en water, want ook de vuurmonden der oorlogsschepen zouden hun donderend woord meespreken, wanneer ooit de hand naar „de Verhevene" uitgestrekt werd. Inderdaad, de vesting Sebasto pol, kon door de Bolsjewisten, wien de gevechtswaarde van hen, die strijden voor een hoog-men- schelijk ideaal, onbekend was, voor onoverwinnelijk gehouden worden. Thans weten zij beter, en de koude-rillingen, die de Kremlin- heeren stellig langs den rug heb ben geloopen, zullen hun een on welkome herinnering geweest zijn aan den voorbijen winter, die hun idealen ook al niet in vervulling deed gaan. Het verlies van Sebastopol be- teekent vooral het gemis van een belangrijke ravitailleerings- en uit- valshaven voor operaties in de Zwarte Zee. Met den val van Sebastopol, heb ben de Sovjets een sleutel verlo ren, die geen geallieerde smid zal kunnen vervangen, ook al worden in Moskou, Londen en Washing ton op het aambeeld der propa ganda de mooiste nieuwe gesmeed. De inneming van Sebastopol ddor de Duitsche legermacht en de met haar verbonden troepen, ook de Roemenen legden een sol- datesken moed aan den dag zal te allen tijde in de historie als een grootsch feit vermeld blijven In de geschiedenis der krijgskunst zal de schitterende samenwerking tusschen alle deelen van de weer macht, die beslissend heeft bijge dragen tot het succes, met zilve ren letters beschreven worden. Tevens zal deze indrukwek kende overwinning voor altijd een schoon getuigenis zijn van de opvoeding tot zelfstandig denkend en handelend mensch binnen de militaire gemeen schap van/den Duitschen sol daat. Dfczer dagen werd ver klaard, door iemand die het weten kan, dat zonder deze voortreffelijke eigenschapnen der Duitsche manschappen Se bastopol niet. zoo spoedig ge vallen zou zijn. De overwinning van Sebas topol is een juweel, dat fon- keltrin alle facetten! In Egypte mislukten in den strijd om de El Alamein-stel- ling verscheidene door pantser wagens gesteunde vijandelijke tegenaanvallen; op 5 en 6 Juli werden daarbij 27 Britsche pantserwagens kapot gescho ten. Formaties gevechtsvliegtui gen en duikbommenwerpers bombardeerden vijandelijke troepen en autoconcentraties. 9 Britsche vliegtuigen werden neergeschoten. In het Oostelijke deel van de Mid- dellandsche Zee bracht een Duit sche duikboot van een beschermd convooi een schip van 1500 brt. tot zinken. Op Malta plaatsten formaties van de Duitsch-Italiaansche luchtmacht bij aanvallen overd§g en des nachts bomvoltreffers op vliegveldinstalla ties en andere militaire inrichtin gen. In luchtgevechten werden 16 Britsche vliegtuigen neergescho ten. Aan de Engelsche Oostkust bom bardeerden sterke formaties ge vechtsvliegtuigen in den afgeloopen nacht bij goed zicht het haven- en industriegebied van Middlesbo- rough. Uitgebreide branden werden waargenomen. In aanvulling op het weermacht- bericht van 3 Juli 1942 maakt het opperbevel van de weermacht over den val van de vesting Sebastopol de volgende eindcijfers bekend: in het verloop van den gevechten, die van 7 Juni tot en met 4 Juli met een buitengewone hevigheid wer den gevoerd, werden 97.000 gevan genen, onder wie de plaatsvervan gende legerleider, generaal Nowi- kof, gemaakt. ^67 Stukken geschut,.. 26 pantserwagens, 824 mitrailleurs, 768 granaatwerpers, 86 pantseraf- weerkanonnen en 00 stukken lucht doelgeschut werden buitgemaakt of vernietigd. De buit aan zware en lichte infanteriewapens is nog niet geheel geteld. De bloedige verliezen van den vijand zijn geweldig en moeten ge taxeerd worden op 30 tot 40.000 man. 3.597 Kazematten en verdedigings installaties van eiken soort, waar onder de beide modernste en sterk ste bolwerken „Maxim Gorki 1" en „2", met elk 4 kanonnen van 30,5 c.m., werden genomen, alsmede rond 137.000 mijnen onschadelijk gemaakt. Ontsnapt zijn alleen, zoo als door verklaringen van gevange nen werd bevestigd, enkele hoogere officieren en commissarissen, als mede in de eerste dagen van den aanval enkele transporten met ge wonden. Nedersaksische, Brandenburg-1 sche, Silezische, Saksische, Frankische, Sudetenduitsche en Rijnlandsche divisies, alsmede legertroepen van alle volksr stammen, tezamen met Roe- meensche divisies infanterie en bergjagers, hebben in dit suc-j ces een gelijk aandeel. De to- tale verliezen van de Duitsche troepen bedragen 872 officieren en 23239 onderofficieren en manschappen, waarvan 190 of ficieren en 4147 onderofficieren en manschappen zijn gesneu veld, 11 officieren en 1580 on derofficieren en manschappen worden vermist en de overigen gewond zijn. De troepen van het leger zijn door het Duitsche corps gevechtsvlie gers voor den korten afstand op voorbeeldige wijze gesteund, dat zich in ononderbroken aanvallen Maan op vanavond om ,2^ 22.02 uur N.M. tot morgenochtend 21 Juli oQ e.k. 5.28 uur Verdere beperking gas en electriciteit De directeur van het rijkskolen- bureau maakt bekend, dat de moei lijkbeden in de kolenvoorziening der gas- en electriciteitsbedrijven bem noodzaken verdere maatrege len te treffen om het gas- en elec- triciteitsverbruik te verminderen. Eén van deze maatregelen be staat in het vaststellen van maxi- mumrantsoenen voor gas en elec- triciteit voor gezinnen. Aan de gas- en electriciteitsbedrij ven zijn hiertoe instructies ver strekt. Aan de hand hiervan en van de beschikbare gegevens zullen de ze (de gewijzigde rantsoenen) zoo spoèdig mogelijk aan de desbetref fende vertxruikers bekend gemaakt worden. Slechts in zeer bijzondere gevallen kan hiervan worden afge- weken. Reeds thans wordt medegedeeld, dat argumenten als extra-lessen, werkzaamheden gedurende de avonduren, afzonderlijke werkka mers voor studeerende kinderen, niet tot een hooger rant soen zullen kunnen leiden. overdag en des nachts doeltreffend in den strijd tegen doelen te land en op zee heeft gemengd. In de periode van 2 Juni tot 4 Juli werden 23.751' aanvalsvluchten door gevechtsvliegtuigen van aller-: fei soort uitgevoerd. 123 Vijandelij ke vliegtuigen werden neergescho ten en 18 op den grond vernielde Talrijke vijandelijke pantserwagens kazematten, batterijen, kazernes, munitie- en olie-opslagplaatsen werden vernietigd, 4 torpedojagers, 1 duikboot, 3 motortorpedobooten, 6 kustvaartuigen en 4 vrachtschepen werden tot zinken gebracht. 31 eigen vliegtuigen gingen verlorep. Duitsche en Italiaansche zee- strijdkrachten bestookten de vijan delijke scheepsbewegingen voor Se bastopol. Het gelukte hun de vijan delijke ravitailleering en het weg voeren van transporten te belem meren. 3 bolsjewistische duikbooten 2 schepen met elk 10.000 brt., een transportschip van 5000 brt en 2 met troepen geladen kleine eenhe den tot zinken te brengen en zoo doende in belangrijke mate bij te dragen tot het succes van den aan val. De veldtocht op de Krim is daar mede geëindigd. Hij begon met de doorbraak door de landbrug van Perekop op 21 September 1941 en eindigde met de bestorming van de sterkste zee- en landvesting Sebastopol op 4 Juli 1942. De aanval kostte den vijand het verlies van 430.000 man aan gevan genen, 1,198 pantserwagens en 2.102 stokken geschut en zal niet als een overwinning der bolsjewisten, zóo- als de vijandelijke propaganda het tracht voor te stellen, doch als een roemrijk blad van de Duitsche en Roemeensche weermacht in de ge schiedenis worden opgeteekend. Deutsches Theater in den Niederlanden Nieuwe contracten. s-GRAVENHAGE, 7 Juli Dr. Wolfgang Nufer, de intendant van het .Deutsches theater in den Nie derlanden" heeft Horst Taubman, van de staatsopera te Muenchen, geëngageerd voor de rol van den „Lohengrin" in de opera van dien naam van Richard Wagner, welke opera hier meermalen zal worden gegeven. In het kader van haar werkzaam heden, zal de kamerzangeres Maria Cebotari, die eveneens, zooals reeds gemeld, door Dr. Nufer werd geën gageerd, de hoofdpartijen zingen in „Salome" van Richard Strauss, in ,La Traviata" van Verdi en in Puc- cini's opera „La Boheme". In de Vereenigde Staten wordt men wakker „Hitier leidt zijn troepen naar degelijke whist." MADRID, 7 Juli (D.N.B.) Uit New York wordt ^gemeld, dat de Duitsche opmarsch aan het Ooste lijke front in de Ver. Staten ern stige bezorgdheid heeft doen ont staan. De avondbladen van Maan dag publiceerden berichten over, den Duitschen opmarsch met groo te koppen. De militaire criticus van de New York Times schrijft;! „Men moet nieuwe Duitsche over winningen op het Sowjetleger ver wachten. Hitier ziet van iedere sen satie-overwinning af en leidt zijn troepen naar een gebied, dat hem een degelijkê en vaststaande winst oplevert. Men kan niet ontkennen, dat Duitschland het groote zomer- offensief is begonnen en dat het in militair opzicht den geallieerden verreweg de baas is." Generaal-veldmaarschalk von Rundstedt in Nederland 'sGRAVENHAGE, 7 Juli. Gene- raal-veldmaarschalk von Rundstedt heeft in de laatste dagen in Neder land vertoefd en in gezelschap van den bevelhebber der weermacht in Nederland, generaal der vliegers Fr. Christiansen en andere hooge officieren, een bezoek gebracht aan de troepen van alle deelen der weermacht. Bij deze gelegenheid heeft hij ook de nieuwe verster- kingswerken en zware batterijstel lingen in het kustgebied bezichtigd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1