NOORD-HOLLAND Doorbraak tusschen Charkof en Koeisk vergroot Laval over de aflossing der krijgsgevangenen Verduister. Aanvallen der Sovjets bi| Woronesj mislukt Rondom Woronesj DAGBLAD VOOR Engelsche propaganda UitK-: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebnreanz: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel.£345 f2 lijnen). -ALKMAAR: Langestraat 97 Tel. 3332. SCHAGER E DIT JE Déze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken, belangrijke korlipg. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86stt Jaargang. No. 11845 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) DONDERDAG 9 JULI 1942 Wederom vier schepen tot zinken gebracht Britsche verliezen in Egypte HOOFDKWARTIER VAN DEN FtTHRER, 8 Juli. Het Opperbevel yan de weermacht maakt bekend: „De doorbraak van de Duit sche en verbonden troepen van uit het gebied tusschen Charkof en Koersk werd naar het Zui den sterk vergroot. Vijandelijke tegenaanvallen ten Noordwes ten van Woronesj mislukten. In den strijd met ingesloten en uiteengejaagde troelen werden talrijke gevangenen en een groo ts huit gemaakt. Ten Noorden en Noordwesten van, O rel duren de aanvallen van den Vijand voort. Zij werden in hevige gevechten en gesteund door sterke formaties gevechtsvliegtuigen afge slagen. Alleen in den sector van een legercorps werden hierbij in de laatste drie dagen 75 vijandelijke pantserwagens vernietigd. In het achterwaartscbe frontge bied ten Zuiden van Rzjef werden sterke vijandelijke groepen op een groot gebied ingesloten. 20 Bolsje wistische pantserwagens werden miifgemaakL. In den Noordelijken sector van Ihet Oostelijke front viel de vijand op enkele plaatsen tevergeefs aan. In het hooge Noorden werden vijan delijke vliegtuig- en vlootsteunpun- ten in het gebied van de Kola-baai gebombardeerd. In het zeegebied ten Noorden van het schiereiland Kanin werd een vijandelijk bewa kingsvaartuig door bomtreffers tot zinken gebracht Zooals in een extra-bericht is me degedeeld, hebben formaties ge vechtsvliegtuigen en duikbooten een groot Engelsch-Amerikaansch convooi in de Noordelijke IJszee aangevallen en voor het grootste deel vernietigd. Het convooi bestond uit 38 koopvaardijschepen, was ge laden met vliegtuigen; pantserwa gens, munitie en levensmiddelen met bestemming Arohangelsk 'en werd door zware, vijandelijke zee- strijdkrachten, torpedojagers én korvetten zeer krachtig beschermd.. In nauwe samenwerking tusschen marine en luchtmacht werden door gevechtsvliegtuigen 1 zware Ameri- kaansche kruiser en 19 koopvaar dijschepen met een gezamenlijken inhoud van 122.000 brt., door duik booten 9 schepen met een gezamen lijken inhoud van 70.400 brt tot zin ken gebracht. Bij de achtervolging van de overblijfselen van het convooi slaagden duikbooten erin nog 4 schepen met een gezamenlij ken inhoud van 24.700 brt. tot zinken te brengen. Zpodoende werden van dit convooi 32 vijandelijke 'schepen met een totalen inhoud van 217.100 tyrt. •vernietigd. Door zeereddings- vliegtuigen werd een vrij groot aantal Amerikaansche zeelieden gered en gevangen genomen. In Egypte leden de Britten bij een vergeefscjien aanval op den Zuidelijken vleugel van het Duitsch- Italiaansche front zware verliezen Op Malta werden overdag en HET VERMOGEN VAN AS- ONDERDANEN IN AMERIKA. Eerlijk zullen we alles dee- len, zingt Roosevelt. STOCKHOLM, 8 Juli ffc.N.B.) President Roosevelt heeft volgens de New Yorksche radio bepaald, dat de in beslag genomen vermo gens van/Duitschers, Japanners en Italianen gelijkelijk worden ver deeld tusschen de commissie tot steun aan immigranten en de schatkist. KINDJE VAN ZESTIEN MAANDEN ONDER GOEDERENTREIN. Op den onbewaakten overweg te Mullem (gemeente Vierlings beek) werd gisteren 'n kindje van zestien maanden van den heer L. Franssen, dat in een onbewaakt oogenblik kans had gezien op dien overweg te ko men, door een passeerenden goederentrein, komende uit de richting Venlo, gegrepen 'en op slag gedood. Granaten ontploffen in Dover BERLIJN, 8 Juli (D.N.B.) Aan de Kanaalkpst hebben, naar het opperbevel der weer macht meldt, gisteren Duit- sche batterijen verdragend ge- schfat het vuur gericht op voor den oorlog belangiijke doelen in het gebied van Do ver, waar het inslaan der gra naten door rookwolken waary genomen kon worden. 's nachts vliegvelden en vlobtsteun- punten gebombardeei'd. In luchtge vechten verloor de vijand 14 vlieg tuigen. Aan de Kanaalkust bestookten batterijen verdragend geschut van het leger voor den oorlog belang rijke doelen in het gebied van Do ver. Voor de Engelsche Zuidkust bi-achten lichte gevechtsvliegtuigen overdag 1 vijandelijk schip van on geveer 10.000 brt. tot zinken. Een ander schip van dezelfde afmetin gen werd door bommen zwaar be schadigd. Foi-maties gevechtsvliegtuigen bombardeerden in den afgelcopen nacht opnieuw het haven- en indu- slriegebied van Middlesborough, Uitgestrekte branden en groote ver nielingen werden waargenomen. de 'zondebok in het Lagerhuis EISCH. DAT DE BERICH- TEN OP WAARHEID BE RUSTEN. STOCKHOLM, 8 Juli (D.N.B.) Naar de Britsche berichtendienst meldt, is gisteren in het Lagerhuis een debat over de Engelsche pro paganda gehouden. Algemeen verlangde men, dat de voor het buitenland be stemde berichten der B.B.C. op waarheid berusten en in waar dige n vorm verspreid worden. De uitzendingen, aldus verschei dene afgevaardigden, mogen niet op een goedkoop effect berekend zijn en in geen geval worden sa mengesteld volgens de tactiek van de B.B.C. en lid zeide, 'dat de uitzendingen naar overzee een linksche strekking vertoonden. In zijn antwoord wees minister Brendan Bracken op h'et belang van de verspreiding der „ware feiten, hoe onaangenaam die ook zijn". Hij deelde mede, dat de voor de Sowjet-Unie bestemde voorlichtingsmissie onderweg ge torpedeerd was en haar geheele uitrusting had verloren. Men hoopt echter op een „bescheiden" resul taat van deze missie in de Sowjet- Unie. In zorgwekkenden toestand STOCKHOLM, 8 Juli (D.N.B.) Naar de Britsche berichten dienst meldt, wordt officieel bekend gemaakt, dat de sCheeps verliezen der geallieer - den „zorgwekkend" worden. Engelsche ridderlijkheid De Londensche zender „Bran- dax-is" zond eenige dagen ge leden, het volgende bericht uit: „De R.A.F. heeft boven Ne- dei-land een bom laten vallen, die op de juiste plaats is neer gekomen. Zes Hollandsche Quislings, die N.S.B.'ex-s, welke de D.uitschers zoo goed kunnen flikflooien, zijn bij dezen aan val der R.A.F. gedood. Zoo komt boontje om zijn loontje. De Telegraaf bracht een mooi verslag van de begrafenis mei D ui tsch-Ne d erl an dsch c N azi-a f- deelingên. De namen werden afgeroepen en een koor gaf ant woord. Deze Quislings hebben geluk gehad, want later krijgen de andöron geen begrafenis meei\ Hun zal het gaan zoooals een aangespoelden N.S.B.-eb, die „Heil Hitier!" riep, nadat men kunstmatige ademhaling op hem toegepast had. De om standers riepen „Hou zep!" en gooiden hem weer in het water- Dat wordt het lot van de ande re Hollandsche Quislings!" Dit is het bericht van den Ëngel- sehen zender. Onbegrijpelijk? Welnee! Van lieden, die destijds in Zuid- Afrilca weerlooze vrouwen en kin deren pijnigden, omdat zij het in een eerlijk gevecht van de Boeren niet winnen konden, is zoo iets te vei'wachten. En zeker nu zij - hun ziel en hun zaligheid gelegd heb ben in handen van Stalin, wien, op het gebied van moorden en martelen, ook nog nooit iets te gor tig geweest is. Maar wanneer, de Engelsche pro paganda denkt, dat zij met derge lijke uitlatingen, die alleen maar gebrouwen kunnen zijn .in een sa distisch 'brein, de instemming van het Nederlandsche volk verwerft, vergist zij zich jammerlijk. Natio- naal-socialïst of geen nationaal- socialist, maar de Nederlander is in het 'algemeen Goddank! te fier en te ruitei'lijk om behagen te scheppen in dergelijk vuil. Zielig de lieden, die zich in hun doodsangst zóó aan de verachting van eerlijke en gezond-dexxkende menschen prijsgeven. Eigenlijk zonde van deze regels, want wij hadden met één enkel woord kunnen volstaan: Bah! Nieuwsbladen en Tijdschriften Verplichte opgave Het Dep. van V. en K., afd. pers wezen. vestigt er ter voorkoming van ingrijpende maatregelen ten aanzien van de betrokken bedrij ven, de aandacht op de bij schrij ven nr. 1037, P.W., opgelegde ver plichting aan de leiders van grafi sche bedrijven en copieerinrichtin- gen om uiterlijk voor of op 22 Juli 1942 aan de afdeeling perswezen van het dep. onder inzending van een exemplaar der betrokken nieuwsbladen en tijdschriften een schriftelijke opgave in te dienen van alle nieuwsbladen en tijdschrif ten, welke door hen worden ge drukt en/of uitgegeven. Onder „nieuwsbladen" en „tijd schriften" worden verstaaii: dijk werken, welke met tusschenruim- ten van ten hoogste drie maanden in vooi'tdurende opeenvolging ver schijnen,, zonder dat de vei'krijging daarvan tot een bepaalden krin^ van pei-sonen beperkt is. Onder „drukwerken" worden ver staan: alle voor vex'spreiding be stemde vermenigvuldigingen van geschriften of illustraties, welKe op een voor massavei-menigvuldiging Een voorbeeld van menscheiijke solidariteit, dat wellicht zonder weerga is PARIJS, 8 Juli (AFIP). Het hoofd van de regeering; Pierre Laval, heeft tot de presiden ten en verantwoordelijke di recteuren van de comités van organisatie een rondschrijven gericht, waarin hij hun vraagt aan de ingenieurs, bedienden en werklieden de redenen der bei-oepssolidariteit uiteen te zetten, die de arbeiders moe ten aansporen vrijwillig naar Duitschland te vertrekken om de krijgsgevangenen af te los sen. „De hoop, welke de on langs getroffen overeenkomsten in de kampen hebben kunnen doen ontstaan, moet zoo spoe dig, mogelijk vasten vorm aan nemen", schrijft hij. „Van het standpunt van de Fransche broederschap, zonder welke er geen Fransche natie bestaat, bieden de vrijwilligers hun werk; aan, opfclat er een einde kome aan het lange wachten van hun tandgenooten. De jon ge mannen, -de vrijgezellen, al len die sedei*t 1 September 1939 de vreugde hebben beleefd thuis te kunnen blijven, ,moe- ten begrijpen dat een tijdelijk verlaten van het vaderland, onder goede materieele voor waarden een zeer beperkt of fer is tegenover den dienst, dien het land verwacht, of vergeleken bij het. zedelijk lij den dat onze krijgsgevangenen reeds twee jaren ondergaan". Vervolgens legt Laval den na druk op dén ernst van den ccono- mischen toestand van het land en doet opmerken, dat het^wclslagen van den vrij willigen arbeid "in Duitschland de Fx'ansche regeering zou vergunnen, op eigen initiatief en op eigen gezag de industrieele concenti-atie en de beroepsheixlas- seei'ing te verwezenlijken, die de omstandigheden noodig maken. Laval stelt voor het vertrek naar Duitschland in ploegen te doen geschieden. e Ten slotte verklaart het hoofd van de 1-egeering: „Het -is van het hoogste belang, dat gij uw onder geschikten de dxingende noodza kelijkheid van de aflossing der Maan -"laan op vanavond om onder 3.02 aa m - 18.17 12 Juli 22.01 uur 27 Juli N.M. tot morgenochtend V.M. 21 Juli ll1t, 3 Aug. E.K. 5.6V uur L.K. geëigende wijze zijn vervaardigd. Behalve de dagbladen, moeten dus alle nieuwsbladen en tijdschrif ten van welken voi-m of welke vei*- schijningswijze ook, dus weekfila* den. maandbladen, 14-daagsche bla den, driemaandelijksche bladen, ge- illustreerde bladen, kerk-, school-, sport- of vereenigingsbladen, dus ieder blad zonder eenige uitzonde ring, onder bovenbedoelde opgave worden begrepen. DOOR ELECTRISCHEN STROOM GEDOOD. Woensdagmiddag is in de biscuit fabriek van de firma Dings-Noldus te Tegelen (L.) de achttienjarige arbeider H. Coppus met een elec- trischen stroom in aanraking ge komen en op slag gedood. Genees kundige hulp was aanstonds aan wezig, doch mocht niet meer ba ten. Het stoffelijk overschot van den jongeman» werd naar het lijkenhuis van het katholieke/zie kenhuis vervoerd. De politie heeft de 'zaak in onderzoek. Den Tijand geen lijd gelaten om op adem te komen BERLIJN, 8 Juli (D.N.B.) Naar het opperbevel der weermacht mededeelt, is op 7 Juli de veroverde stad Woro nesj door de Duitsche troepen van uiteengedreven resten der bolsjewieken gezuiverd. Ten Nooi'den van de stad zijn bij het afweren van vijandeijke tankaanvallen 15 zware tanks der bolsjewieken vernield. In een anderen sector van het Dongebied 'zijn de Duitsche troepen in rustelooze achter volging van den terugwijken den vijand verder opgerukt naar het Zuidoosten. Talrijke heuvelstellingen en plaatsen werden ingenomen en het ver zet van den vijand gebroken. In de bocht van den Don werd de wijkende vijand, die met veren de rivier probeerde over te steken, door achtervolgende tanks aangeval len, van den oever verdrongen en op een zgQr, kïeime opftèrylêkte opeengeperst. Hierbij leden de bolsjewieken de zwaarste verlie zen. Ook deze gevechten werden doeltreffend gesteund door for maties der Duitsche luchtmacht. Andere aanvallen van Duitsche gevechtsvliegtuigen waren gericht op spoorwegdoelen. Zes treinen niet munitie werden door voltref fers vernietigd, terwijl vijf andere treinen door versperring van de spoorbaan als gevolg van ont spoorde, brandende wagons hun bestemming niet konden bereiken. Duitsche jagers beveiligden het luchtruim boven het gevechtsge- bied en schoten in gevechten 3'5 vijandelijke vliegtuigen omlaag. INNEMING VAN WORO NESJ VERSPERT VOOR NAME SPOORWEGVER BINDING DER SOVJETS GENèVE, 8 Juli (D.N.B.) De gewezen Moskousche coiTespondcnt der Daily Mail, Negly Farson, be handelt de jongste Duitsche suc cessen aan het Oostelijk front in een artikel, waarin hij schrijft dat de inneming yan jVoroncsj .van ingrijpende bcfeekenis is voor 'de Sowjet-Unie, want daardoor, is de voornaamste spoorwegverbinding van Moskou naar het Zuiden ver sperd. Het groote gevaar ligt hier in, dat de Noordelijke legers nu volkomen gescheiden' zijn van de troepen in het. Zuiden. Egypte in crisis Duizenden Turken verlaten het land. BERLIJN, 8 Juli (A.N.P.) In Egypte doen zich, naar politieke kringen alhier op grond van zekere inlichtingen aannemen, crisisver schijnselen voor. Zoo zijn er mee- ningsverschillen in den boezem der Wafdpartij, en vallen talrijke ar restatiemaatregelen enz!, waar te nemen. Hiei*uit kan, naar de op vatting alhier, geconcludeerd wor pen, dat de nervositeit vrij groot is. De oorzaak hiervan valt niet moeilijk'te raden. De Tui'ksche consulaten in Egyp te hebben hun landslieden in Egyp te, wier verblijf aldaar niet vol- strekt noodzakelijk is, aangeraden haar Turkije terug te keer en, zoo wordt uit Cairo gemeld. Duizenden Turken hebben bij de Egyptische autoriteiten reeds een visum aan gevraagd. Te Aalten is het derde Moeder tehuis van den Nederlandschen Volksdienst in de provincie Gel derland in gebruik genomen. V.N.P.-Bouvet-Pax-Holland m krijgsgevangenen doet begrijpen. Ik weet, dat zulks moeilijk is. Het nationale belang slaagt er slechts met moeite in. met de vooroordee- len/'of de aangenomen gewoonten te breken, maar ik vraag aan al uw ondergeschikten na te denken en te handelen. Arbeiders en employés, x die vertrekken voor de aflossing, zullen een voorbeeld geven van menscheiijke solidariteit dat wellicht zonder weerga is, Dat de Franschen dit voorbeeld geven én dezen onbaatzuchti- gen kruistocht ondernemen. Zij zullen tevens de verwezenlij king van de hoop vergemakke lijkt hebben, die ons allen be zielt: de moreele positie van ons land verheffen, hei een plaats verzekeren in de wereld van morgen, na den oorlog en het mogelijk maken dat de stem van Frankrijk gehoord worde bij den herbouw van de wereld.1' DE~KIEUWE ZEEPBON Uiterste zuinigheid geboden Wie de vorige week het belicht betreffende de nieuwe zeepbonnen goed heeft gelezen, zal hebben be grepen, dat wij niet onze zeep thans nog zuiniger moeten zijn, dan wij al gewend waren. Het is niet on- gewenscht het voornaamste uit het bericht nog eens in het kort te ver melden. De nieuwe bonnen zijn geldig t.m. 15 Augustus. Wij moeten dus met ons rantsoen zes weken toekomen in plaats van een maand. Er -zijn ditmaal 2 bonnen aange wezen. De eene.. bon 335. geeft recht op het koopen van 75 gram een heidstoiletzeep, de andere bon, 336 op het/koopen van 250 gram wasch- poeder of zeeppoeder. Bon 335 kan men desgewenscht in plaats van voor het koopen van zeep, bezigen voor het doen wasschen van acht kg. waschgoed en bon 336 voor het doen wasschen van twaalf kg. waschgoed. Op de bonnen kan men tezamen dus, evenals vroeger, 20 kg. waschgoed laten wasschen. Het voordeed is,'dat. men nu niet ineens een bon voor 20 kilo bcffbeft af te geven. Voor kinderen beneden 8 jaar is één extra bon aangewezen, de bon „L-zeep". Op deze eene bon kan men echter hetzelfde krijgen als op bon 335 en 336 tezamen. Desgewenscht kan meïj dezen bon ook aan de wasscherij geven voor het wasschen van 20 kg. waschgoed. Op bon 335 kan men in plaats van een stukje eenheidstoiletzeep van 75 gram ook een stukje van 28 gram, luchtgevulde eenheidstoilet zeep koopen. Door {le verschillen de samenstelling komt dat vrijwel' op hetzelfde neer. De oude zeepsoórten mogen, voor zoover voorradig, ook verkocht wor den. Op bon 335 en op de bon „L- zeep" kan, in plaats van de 75 gram eenheidstoiletzeep of de 28 gram luchtgevulde. ook 45 gram huis houdzeep of 50 gram zachte zeep gekocht worden, „Tegernseer Mnsikêr" is de titel van dit interessante schilderstuk op de groote Duitsche kunsttentoon stelling, welke te München wordt gehouden. Transatlantic-Recla-Pax Holland m De strijd ter zee. De wacht bij het geschut zoekt den horizon af naar vijandelijke schepen. Deutsched Verlag-Recla-P.K. Toelle-Pax-Holland m. De oude bonnen, die men tijdig heeft ingeleverd bij zij;i leveran cier, blijven hun volle waarde be houden, d.w.z. als er zeep op gele verd' wordt, dan heeft men recht op 2 stukjes eenheidszeep. Kan de winkelier er huishoudzeep op leve ren, dan mag men ook 90 gram per bon verlangen. Ook geven ze recht op 250 gram 'waschpoeder of zeep poeder of 100 gram zachte zeep per bon. Men njoet echter van zijn leveran cier niet vergen, wat hij niet heeft en zoo. noodig, eenig geduld hebben. Tenslotte zij nog vermeld dat voor kinderen beneden de 2 jaar de bon „L-toiletzeep" recht geeft op het oude rantsoen van 75 gram toilet zeep. UITVOER VAN PAARDEN NAAR DUITSCHLAND VERBODEN. Het bureau van den bevelhebber der weermacht in Nederland wijst er op, dat alle uitvoer van paarden uit Nederland naar Duitschland verboden i,s. Deze maatregel treedt onmiddellijk in werking, overtre ding wordt streng gestraft. Uitvoervei'gunningen kunnen slechts worden verleend door het bureau van den bevelhebber der weermacht in Nederland. Verzoe ken om uitvoervergunningen moe ten daarom schriftelijk worden gericht tot den bevelhebber der .weermacht ia Nederland.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1