NOORD-HOLLAND Bolsjewistisch front wankelt Verduister i DAGBLAD VOOR Nogmaals: de Brandaris Sovjet doorbraak naar Oostzee practisch mislukt Een convooi verdween in de golven „Grootste strategische overwinning" Serviesgoed Uit*.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie, en Administratiebnreanx: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97 Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt 86ste Jaargang. No. 11846 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) VRIJDAG 10 JULI 1942 ENGELSCHE RIDDERLIJKHEID, MAAR OOK HELAAS: BESCHA MEND NEDERLANDERSCHAP! ^J.ÏSTEREN schreven wij op deze plaats over het, van Christe lijke naastenliefde getuigende, bericht, dat de Londensche zender Brandaris eenige dagen geleden door den aether deed gaan. Het was een uiting vaii ridderlijk heid, klaargekookt in het Britsche Ministerie van Propaganda, dat het is zijn treurige reputatie! geen leugen te grof en geen middel .te min is. Maar kijk, er zit aan deze walge lijke gebeurtenis nog een anderen kant, waarin de Nederlander-op zijn-dunst weerspiegeld wordt. In Mei 1940 nam de Nederlandsche „re geering", welke sedert jaar en dag het goud voor haar tractement (dat zij in de ure des gevaars dan ook vóór alles prompt in veiligheid bracht) belangrijker achtte dan het wel en het wee van het vaderland, in allerijl de wijk naar Londen; op hetzelfde moment, dat onze jongens in een strijd, dien zij, bedrogen en misleid als zij waren, eerlijk en rechtvaardig vonden, het offer van hun leven brachten. Van dat oogenblik af hebben de voormalige Nederlandsche „re geerders en hun kliek, geïnstrueerd en geprest door Churchill en de lei ders der Britsche propaganda, niets nagelaten om Nederland in het verderf te storten, waarvan de misdadige oorlogsverklaring aan Japan één der tergendste voorbeel den is. En wanneer deze hceren de kans kregen, en die kregen ze, hiel den ze verheffende redevoeringen, waarbij het schering en inslag was van Christelijke naastenliefde, godsdienst, moraal en ethiek. Zij presenteerden zich als de engelen in menschcngedaante, die naar de aarde afgedaald waren om het ar me menschdom te verlossen van het Nationaal-Socialisme, dat zij bi instrument van den duivel heet ten. De heeren drukten den bijbel aan hun hart maar het was een apenliefde en lieten in hun fari- zeïschen ijver de beste predikers .ver achter zich. Maar deze zelfde lieden, met heel hun huichelachtig gezwets over fat soen, moraal en ethiek, zijn mede aansprakelijk voor de taal, die de Londensche zender deed spreken door Nederlandsche monden en be stemde voor Nederlandsche ooren! Sla Uw kx-ant van gisteren nog- eens op en vraag dan aan Uw ge weten of menschen, die zich zóóda nig verweven hebben met Engel- sche lafheid en Sovjet-Russischen moordlust, nog aanspraak maken kunnen op den naam: Nederlan der? Waarachtig, het is bescha mend, diép beschamendl ten Westen van den Don ZWARE VERLIEZEN VOOR DE SOWJETS BIJ OREL. In totaal 289 pantserwagens vernietigd BOMTREFFERS OP MALTA HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 9 Juli. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „De doorbraak in den Zuide lijken sector Van het Oostelijk front beeft het bolsjewistische afweerfront ten Westen van den Don over een breedte van meer dan 500 km. aan het wan kelen gebracht. Over deze ge- heele oppervlakte zijn Duitsche en verbonden troepen in bewe ging. Snelle formaties en vooruitge schoven afdeelingen der infanterie .chtervolgen den wanordelijk weg- vluchtenden vijand scherp. Stei'ke foi'maties van de luchtmacht meng den zich door voortdui'ende aan vallen in de gevechten te land en sloegen overdag en des nachts de terugtrekkende vijandelijke colon nes uiteen. In het gebied ten Noorden en Nooi-dwesten van Oi*el hebben de Duitsche troepen in hevige gevech ten, die vier dagen duurden, met schitterende ondersteuning door de luchtmacht, den ter ontlasting van zijn Zuidelijke front aanvallenden vijand afgeslagen en hem zware verliezen toegebracht. Tot dusverre werden in totaal 289 vijandelijke pantserwagens vernietigd. In het achteiwaartsche ge bied ten Zuiden van Rzjef wer den de ingesloten vijandelijke strijdgroepen van alle zijden aangevallen en meer en meer opeengedrongen. Aan het Wolclioffront mislukten nieuwe vijandelijke aanvallen op een bruggehoofd. De vijand leed hierbij zware verliezen en verloor 17 pantserwagens. Na luchtaanvallen op Moermansk ontstonden in het stads- en haven gebied vex-scheidene uitgestrekte branden. Gisteren overdag werden 75 bolsjewistische vliegtuigen neer geschoten. Twee eigen vliegtuigen worden vermist. In de periode van 23 Juni tot 6 Juli verloor de bolsjewistische luchtmacht 9S0 vliegtuigen, daarvan werden 837 in luchtgevechten, 99 door de luchtdoelartillerie en 2 door formaties van het leger ver nietigd. De overigen weiden op den grond vernield. In dezelfde periode gingen 89 eigen vliegtuigen verlo ren. In Egypte werd de vijand in het Zuidelijke deel van de EI Alamein- stelling door een plaatselijken aan val teruggeworpen. Op Malta plaatsten Duitsche en Itaiiaansche gevechtsvliegtuigen bij aanvallen overdag en des nachts bomvoltreffers op vliegveldinstalla ties. In .luchtgevechten werden 11 Britsche vliegtuigen neergeschoten. Links: De Duitsche jeugd en de sportbeoefening. Onder toezicht van den sportleeraar wordt het sprin gen beoefend. Orbis-JIollad-Pax Holland m Onder: Bij de Duitsche soldaten in Nóbrwegen. Tot de ontspan ning behoort ook zoo nu en dan een kleine boottocht met de zusters van het Roode Kruis. Transocean-v. Eysden- Pax Holland m De Britsche luchtmacht viel in den afgeloopen nacht enkele plaat sen in het Noordwest-Duitschc kust gebied aan. De bux-gerbevolking, vooral in de stad Wilhelmshaven, leed verliezen. Drie der aanvallende bommenwerpers werden neerge schoten. Aan de Engelsche kust viel een flottielje motortorpedoboo- ten onder bevel van den chef van de flottielje, luitenant ter zee le klasse Feldt een Britsch convooi aan en bracht 6 vijan delijke koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 19.000 brt., waaronder twee tankschepen, tot zinken. Een ander schip werd door torpedo treffers beschadigd en is waar schijnlijk gezonken. In de Duitsche bocht werden door eenheden, ressorteei*ende on der de marine-artillerie, de havcn- beschermings- en rivierflottieljes sedert het begin van den oorlog 400 Bi'itsche vliegtuigen neergescho ten. Bij* de operaties van de lucht macht tegen het gróote Engelsch- Amerikaansche convooi in de Noordelijke IJszee hebben le luite nant Behnke, luitenant Hcnne- mann en onderofficier Braun zich door zeer dapper optreden onder scheiden. Luitenant Hennemann vond bij de vernietiging van den zwaren Amerikaanschen kruiser den heldendood. De bolsjewistische bewei'ing, dat het Duitsche slag schip Tirpitz torpedoti'effers heeft gekregen, is geheel verzonnen. Het slagschip is noch beschadigd, noch aangevallen geworden". Zeven duikbooten verdwenen naar den bodem der zee. HELSINKI, 9 Juli (D.N.B.) Heden is een exti-a bericht uitge geven over de oorlogsvoering ter zee. Dit extra bericht luidt als volgt: In de twee laatste weken heeft de Sowjetvloot in het Oostelijk deel van de Finsche Golf een bijzonder levendige activiteit ontplooid. De vijand heeft zonder rekening te hou den met verliezen, verder ge tracht met zijn duikbooten door te breken naar de Oost zee. Maar dit is slechts aan eenige eenheden gelukt. Finsche en Duitsche zeestrijdkrachten evenals het Finsche luchtwapen hebben in den genoemden tijd in totaal zeven duikbooten tot zinken gebracht, waarvan zes door zeestrijdkrach ten en een door het luchtwapen in den grond werden geboord. Met de grootste waarschijnlijkheid is voorts nog een duikboot tot zin ken gebracht en zijn er minstens vijf zwaar beschadigd. Deze getal len omvatten niet de verliezen, die het Duitsche vliegtuigwapen'en de Duitsche kustartillerie den vijand hebben toegebracht. Tot 8 Juli werden dus in de Finsche Golf in totaal 14 vijandelijke duikbooten tot zinken gebracht, waarbij nog 12 gevallen komen, waarin de bo dems waarschijnlijk in den grond zijn geboord. Engelsche nachtmerrie der stnka's GENEVE, 9 Juli (D.N.B.). Naar aanleiding van de Britsche catastrofe in Libye en Egypte, hebben gisteren verscheidene Lagerhuisleden er op gewezen, dat de Britsche luchtmacht nog steeds niet beschikt over duik bommenwerpers, hoewel de vreeselijke uitwerking der Duit sche stuka-aanvallen sedert het vooi'jaar van 1940 bekend is. Dit ontbreken van duikbom menwerpers, zeiden zij, was een der ooi-zaken van de mili taire ineenstorting in Libye. De minister voor de vliegtuig- productie, Llewelin, verklaarde dat de Engelsche i*egeering sedert Juli 1940 verschillende malen duikbom menwerpers in de Vereenigde Sta ten bestal d heeft in vrij groote aan tallen. Dit antwoord van den mi nister verwekte groot opzien. Een afgevaardigde vroeg, of, dit in vel band met het feit dat men nog nooit van Britsche duikbommen- werpers gehoord heeft, bcteekende, dat de Amei-ikaansche noch de Britsche vliegtuigindusti'ie in staat is geweest om iets van het slag van de stuka's te leveren. Relaas Tan Noorschen stuurman BERLIJN, 9 Juli (D.N.B.) Van militaire zijde wordt vernomen, dat de ramp van het Engelsch Amerikaansche convooi in de Noordelijke IJszee de aandacht der wereld heeft getrokken. Het sterkst verkeeren de zee lieden der koopvaardij onder den indruk, daar zij weer eens hebben gezien, dat de vaart in dienst van Engeland een ze kere dood beteekent. Onder de weinige zeelieden, die door Duitsche reddingsvliegtuigen in veiligheid konden worden ge bracht, bevindt zich de stuurman Jonny Knudsen, een Noorsche zee man, die door de Amerikanen door deze onderneming was aangemon sterd. Hij heeft het volgende mede gedeeld: Wij waren het Bereneiland al ge passeerd en hoopten nu de gevrees de Duitsche „bommenpoort" achter den rug te hebben. De weersom standigheden, die ten deele zeer ongunstig waren, schenen ons te gen luchtaanvallen te beveiligen. Wij waren derhalve volslagen verrast, toen plotseling uit het laaghangende wolkendek Duitsche gevechtsvliegtuigen op ons afscho ten en ons met bommen en schiet wapens aanvielen. Nog voor wij onze luchtdoelartillerie schietvaar- dig hadden, waren al de eerste branden op onze schepen uitgebro ken. NIEUW JAPANSCH OFFENSIEF IN TSJEKIANG. TOKIO, 9 Juli (Domei). De Ja- pansche afdeelingen in het Zuid oosten van Tsjekiang hebben plot seling een nieuw offensief geopend en de vijandelijke stellingen te Haikausji, 18 kilometer ten Zuid oosten van Lisjoei aan de Woe, ge nomen. Op den tweeden dag van het offensief rukten de Japanners tot 8 kilometer ten Zuidoosten van Haikausji op. Woronesj door Engelsche bril Het herinnert aan de in eenstorting van Frankrijk. BERN, 9 Juli (A.N.P.) Het En gelsche blad, de Daily Express, schrijft, dat de Duitsche weermacht Dinsdag wellicht haar grootste strategische overwinning in de Sowjet-Unie heeft behaald. De Duitschers hebben posities be reikt, die wanneer zij geconsoli- deerd worden, invloed kunnen hebben op den loop van den oor log. Het Duitsche succes toont aan, dat het Roode leger nog steeds gebrek aan wapens heeft. De Duitsche verbindingen naar 't front zijn beter dan die der Sow- jettroepen, die beperkt blijven tot één hoofdspoorweg. De bedreiging van den Kaukasus neemt met den dag toe. Uit Genève wordt nog door het D.N.B. gemeld: Ook de Amerikaansche' bladen van Woensdag wijden bun aan dacht bijna uitsluitend aan de ge beurtenissen aan het Oostelijke front. Uit alle commentaren spreekt de ontsteltenis over de kracht, waarmede de Duitsche aanval wordt ondernomen. De po sitie der bolsjewisten wordt zeer ernstig genoemd. De Bal timore Sun schrijft, dat het groote offensief, dat thans be gonnen is, zich in hevigheid kan meten met dat van den vorigen zomer. De New York Herald Tri bune schrijft, dat de Duitsche troepen slagen toebrengen, die gevaarlijker zijn dan ooit. De toestand is wellicht even critiek als ten tijde van de ineenstorting van Frankrijk. Op dit ernstige oogenblik zijn de Ver. Staten nog niet zoover, dat zij hun kracht in een aanval op een der oox-logstooneelen kunnen doen gelden. De oorlogsvaartuigen van ons escorte openden nu een wild, onondei-broken spervuur, waar door de Duitsche vliegers ech ter telkens weer heenbraken. Tegen den Duitschen strijdlust waren wij eenvoudig machte loos. Het convooi voer ver uiteen, maar het eene schip na het andere werd herhaaldelijk door bommen getroffen en de brandende vracht booten met haar kostbare lading tanks, vliegtuigen en munitie lichtten als laaiende fakkels en kleurden den nevel bloedrood. Mijn schip had de eerste dagen van den aanval slechts zeer ge ringe bommenschade opgeloopen en wij meenden reeds, dat we ge red waren. Toen naderde een tor pedo van een Duitsche duikboot, die de lading munitie trof en het schip uiteenreet, zoodat het bin nen enkele minuten zonk. Slechts weinigen hebben het le ven eraf gebracht. Ik werd door een Duitsch reddingsvliegtuig op- gevischt en zoodoende in veilig heid gebracht. DISTRIBUTIE-NIEUWS op de reservebonnen Na 12 Juli worden geen bonkaarten 7e periode meer uitgereikt. Zooals bekend, geven tot 9 Au gustus a.s. de met „Reserve 30", „Reserve 31" en „Reserve 32" ge merkte bonnen van de bonkaart voor voedingsmiddelen 7e periode recht op het koopen van servies- onderdeelen. Na 12 Juli a.s. worden deze bon kaarten echter niet meer uitgereikt Kinderen, die na 12 Juli 1942 gebo ren worden en personen, die zich na dien datum hier te lande vesti gen, komen dus niet meer in aan- mei'king voor genoemde reserve bonnen van de 7e periode, doch wel voor de aparte bonkaarten voor serviesgoed. Van deze bonkaarten zullen met ingang van 9 Augustus 1942 eenige punten worden geldig verklaard. De betrokkenen zullen dus tot 9 Augustus moeten wach ten met het koopen van serviesgoed. EXTRA RANTSOENEN ZEEP 's-GRAVENHAGE, 10 Juli. Met ingang van 1 Augustus 194-2 ko men, volgens officieele mededee- ling van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, voor extra rantsoenen zeep op nieuw in aanmerking: a. personen, die z.g. „vuilen ar beid" verrichten; b. kappers; c. practiseerende artsen, tand artsen, diei'enartsen en medische studenten. Vuile arbeid. Zij, die vuilen arbeid verrichten, kunnen van 20 Juli tot en met 1 Augustus a.s. bij den plaatselijken distributie- dienst bet formulier DM 80 afha len, waarop hun aanvrage dient te geschieden. Wanneer dit formulier moet worden ingeleverd, zal door den plaatselijken dienst bekend ge maakt worden. Er worden rant- soenbonncn verstrekt voor 2 maanden. Kappers. Kappers dienen een aanvraagformulier MD. 269 - te- ge- Maan Maan op vanavond om onder 3.34 o/i AA 19-15 12 juii 22.00 uur 27 Juii N.M. tot morgenochtend V.M. 21 Juli g» <)a ------ 3Aug. E.K. 5.oil uur L.K. Links: Een net met kostelijken buit in de forellenkweekerijen van de Nederlandsche Heidemaatschap- pij te Vaassen op de Veluwe. Pax Holland-De Haan m Rechts: Twee kapitale exempla ren, karpers van niet minder dan 18 pond per stuk, behooren tot de bejaarde bewoners van de visoh- vijvers, welke de Ned. Heidemaat schappij op de Veluwe te Vaassen bezit. Pax Holland-De Haan ra bruiken. Dit kan afgehaald wor den bij den plaatselijken distribu- tiedienst, vanaf 20 Juli tot en met 25 Juli a.s. Kappers ontvangen rantsoenbonncn voor 3 maanden. Medici. Zij, die onder c. ge noemd zijn, kunnen vanaf 1 Aug. eveneens voor een periode van 3 maanden extra zeep ontvangen. De plaatselijke distributiediensten zullen zes bonnen „één rantsoen toiletzeep" uitreiken aan practi seerende artsen, tandartsen en die renartsen en drie bonnen aan me dische studenten. Nadere bijzonderheden kunnen, belanghebbenden vernemen uit de publicatie van den distributie- dienst in de gemeente hunner in woning. Alleen schoenenbonnen 1b Ten behoeve van personen boven de negen jaar worden tot nader te bepalen datum geen bonnen IA voor gewone schoenen verstrekt, doch uitsluitend bonnen 1B. Aan verzoeken tot ruiling van bonnen 1b tegen bonnen la kan niet wor den voldaan. Op bonnen 1B zijn verkrijgbaar: a) gewone schoenen, met zolen vervaardigd van ander materiaal dan leder of rubber. b) sandalen, opanken, lederen samoa's, schoenen met open teen en open hiel, schoenen met open hiel en volledig open gelengstuk en geheel wit lederen schoenen, ook al zijn deze schoenen van een lede ren zool voorzien.' Geldige bonnen 12 Juli t./m. 18 Juli: BROOD 36 BESCHUIT 36 VLEES 36 TABAK 36A SIGARETTEN 36A Extra rantsoen R5 40 siga retten op Tabaks- en sigaret- tenkaart. 12 Juli t./m. 8 Augustus: VERSNAPERINGEN 36 en 37 CHOCOLADE SUIKERWERK 38,39 SUIKER 337 JAM 339 BLOEM 343, 344, 435, 346 RIJST 4—33, 434. PEULVRUCHTEN OF HAVERMOUT 340 GORT 341, 125 gram GEMENGD MEEL 342, 125 gr. VERMICELLI 352 KAAS 347 t./m. 351 KOFFIESURROGAAT 338 t./m. 5 September. MELK 36 t./m. 39 A en B. 5 Juli t./m. 14 Juli: BOTER EN VET 34 Diversen: PETROLEUM 01 BRANDSTOFFEN 01 Urn. 05 BV Branst. van 11 Mei—31 Dec. en 01, 02 KF Brandst. t./m. 30 April 1943. ZEEP 335, 336 Alg.f L., L Toiletzeep, van 1 Juli t./m. 15 Aug. U TEXTIEL, scheerzeep van 1 Mei—31 'Augustus.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1