NOORD-HOLLAND hevigen strijd Terugtrekkende vijand achtervolgd Het nieuwe offensief Twee dagen van Arnhem's Waterberg r- Verduister Distributienieuws DAGBLAD VOOR maakte Tijnosjenko's positie wanhopig Britscl» geheime agent licht den sluier Neerlands volksleven— Zware Bolsjewistische ver liezen bij Woronesj. GEÏNTERNEERDEN IN NED. INDIË Deze week meer sigaretten Uit*-: N.V. Uit*. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebnreanz: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97 Tel. 3332. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. mm. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt 86ste Jaargang. No. 11847 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) ZATERDAG 11 JULI 1642 Meesterlijk schaakspel der Duitsche legerleiding BERLIJN, 10 Juli (D.N.B.) Het grootscheepsche offensief van dit jaaV' is terstond met een dusdanige concentratie van strijdkrachten ingezet, tjat men zich in kringen van Duitsche militaire deskundigen heeft af gevraagd, hoe het mogelijk was, dat Timosjenko niet tijdig door de luchtvprkenning hier van was verwittigd. Dit raadsel vindt zijn oplossing in twee meesterlijke zetten der op perste Duitsche leidfng. In de eer ste plaats werden de Duitsche op eenhopingen van troepen en wa pens bewegelijk uitgevoerd, d.w.z. dat zij met behulp van de consequ: ente motoriseering alle vierentwin^ tig uur van plaats veranderden vol gens een vast plan, waardoor eerst op den dag voor het begin van het offensief de benoodigde formaties öp de aangewezen plaatsen stonden opgesteld. In de tweede plaats waB het of fensief van meet af over znlk een groote uitgestrektheid ontworpen ale totdusver nog niet is voorgeko men. Hierdoor moest de vijandelijke leiding wel in onkunde blijven ver- koeren omtrent de eigenlijke Duit sche bedoelingen, daar zij slechts ln staat was afzonderlijke acties en de marschrlchting te onder schelden. 9 Duitsche militaire instanties willen thans wel erkennen, dat de ze manoeuvre schitterend is ge slaagd, maar over het verloop van den slag wenscben zij zich niet uit te laten. Uit 't geheele optreden van den vijand met inbegrip van zijn zoogenaamd ontlastingsoffen sief bij Orel valt af te leiden, dat *de Bolsjewistische oorlogsleiding niet meer bekend is met de verblijf plaats van haar strijdkrachten en zelfs niet weet, of deze nog bestaat. Timosjenko's positie is als ge volg van de Duitsche doorbraak in Zuidelijke richting wanhopig ge worden. Uit zijn bevelen blijkt, dat hij met het oog op het dreigende ge vaar wilde terugtrekken naar den Kaukasus. Dit gaat nu niet meer, want de Duitsche tanks en gemoto riseerde afdeelingen hebben zich op de onderdeielen v. Timonsjenko's divi|ies geworpen, die aanvankelijk terugtrokken, zoodat van een stra- tegischen terugtocht naar het Zui den niet meer gesproken kan wor den. Een reusachtige slag woedt. Op een slagveld van ontzaglijke af metingen" De Duitsche leiding geeft het adembenemende tempo aan. Het zal reeds dezer dagen be wezen worden, dat Timosjenko weer verliest. EGYPTENAREN LATEN ZICH NIET VOOR HET ANGLO-AME- RIKAANSCHE WAGENTJE SPANNEN. ATHENE, 10 Juli (A.N.P.) Hoe Britten hun moeilijke positie in Egypte zelf beoordeelen, blijkt uit een rapport, dat naar het schijnt door een Britscheri geheimen agent Is gericht aan den voorzitter van de kamer van koophandel in Cairo, kolonel Gray. Hierin wordt o.m. gezegd: „Verstoring van den ravi- tailleeringsweg van Rommel lijkt mij langs militairen weg onuit voerbaar. Met daden van sabotage echter kunnen de Duitschers niet ernstig gestuit worden. Onder de bevblkipg zijn slechts moeilijk helpers te vinden, aange zien men voor de spiltroepen in Egypte een verholen maar toch on- locjjanbare sympathie gevoeld. Hier schijnt de vroegere BTitsche poli tiek zich te wreken. Britsche bommen 'S-GRAVENHAGE, 10 Juli. In den nacht van, Woensdag op Don derdag hebben eenige Britsche vliegtuigen boven Nederlandsch gebied gevlogen. Lukraak gewor pen brisant- en brandbommen ver nielden of beschadigden verschei dene woonhuizen. Een kind kwam om het leven, er waren eén zwaar- en twee lichtgewonden» Aanmelding Arbeidsdienst Met Ingang van 15 Juli a.s. Meer dan vijftig kampen van den Nederlandschen Arbeidsdienst zijn thans belegd en vele duizen den jonge Nederlanders vormen daar gedurende hun diensttijd van vijf en een halve maand gemeen schappen, waarin karaktersterkte, gezondheid en onderlinge kame raadschap, naast eerbied voor den arbeid, als hoogste waarden gei den. Op 4 Januari 1943P zullen echter nieuwe arbeidsmannen in deze N.A-D.-kampen worden gelegerd en in verband daarmede heeft dc commandant van trien Nederland schen- Arbeidsdienst de aanmel ding van vrij wil igers voor die „lichting" met ingang van Woens dag 15 Juli a.s. tot nader order opengesteld. Als vrijwilliger kan zich aan melden hij le. die den leeftijd van 17, ech ter nog niet dien van 24 jaar heeft bereikt en die ongehuwd is; 2e. die in den loop van 1043 in aanmerking wenscht te komen voor eenk aanstelling in openbaren dienst of bij het bijzonder onder wijs en die na 31 December 1919 is geboren. De vrijwillige aanmelding kan geschieden bij de arbeidsbureaux, de gemeentehuizen of bij de N.A. D.-aanmeldingsbureaux te Amster dam, Apeldoorn, 's Gravenhage, Groningen, 's Hertogenbosch en Utrecht» VELE VAARTUIGEN VERNIELD IN* FINSCHE GOLF. HELSINKI, 10 Juli (D.N.B.) Het Finsche hoofdkwartier heeft een extra-bericht uitgegeven met den volgenden inhoud: In den nacht van 7 op 8 Juli heeft de vijand met belangrijke strijdkrachten een- .veroverings poging ondernomen op het ten Noorden van Suursaari gele gen eiland Somerinsaari. Bij na twee dagen is om het bezit van het eiland te land, ter zee en in de lucht hevig gestreden. Dank zij de goed samenwerking tusschen onze zeestrijdkrachten en de lucht- en kustdefensie is de aan- valspoging uitgeloopen, op een ne derlaag voor den vijand. Tijdens de gevechten zijn in totaal 16 vijan delijke wachtschepen en motortor- pedobooten benevens een kanon neerboot van de Moskou-klasse in den'grond geboord. Daarvan ver nietigden de verdedigers van het eiland 8 vaartuigen, de zeestrijd krachten 7 en het luchtwapen een wachtschip en de "kanonneerboot. Voorts zijn twee vijandelijke vaar tuigen* beschadigd, waarvan een duikboot. Ons luchtwapen heeft verder een tweemotorigen vijande lijke bommenwerper neergeschoten bovendien werden verscheidene vijandelijke vliegtuigen beschadigd en in brand geschoten. Van de vijandelijke soldaten, die er in slaagden op het eiland Somerin saari voet te zetten, zijn 128 man gesneuveld. 143 man werden gevan gengenomen, waarvan ongeveer 10, die gered werden uit zinkende vijan delijke schepen. Bovendien gingen met de vernietigde vaartuigen ver scheidene honderden manschap= pen van den vijand onder. Aan oorlogsmateriaal werden o.a. 150 machinepistolen buitgemaakt. Onze zeestrijdkrachten leden geen verlie zen. Van de verdedigers van het ei land sneuvelden 15 man, 42 werden gewond. Een van onze vliegtuigen moest een noodlanding maken, de piloot werd echter door een van onze wachtschepen gered. Eenheden van de Duitsche zee- stijdkrachten hebben op schitte- tende wijze aan den strijd deelge nomen. NIEUWE LEIDER DER TURKSCHE REGEERING BERLIJN, 10 Juli (A.N.P.). Men herinnert er aan, dat de nieuwe Turksche minister-presi dent Saracoglu het Duitsch- Turksche vriendschapsverdrag heeft geteekend, waardoor de Duitsch-Turksche betrekkingen bevestigd en de solidariteit bekrachtigd is. Waarheen met vacantie? weerspiegeling van JAREN vergaan, een volk blijft levén. Met dit volk altijd iets wat in vorige generaties is ge groeid en opgebouwd aan weten schap en cultuur, aan zeden en ge woonten, gebruiken, zegswijzen, kleederdrachten, woningtypen kortom alles wat eens .het bezit van een volk uitmaakte. Ma'ar, de maalsteen van den tijd slijpt af en wat eens levende, bloeiende werke lijkheid was, wordt na honderden jaren tot een vriendelijke herinne ring En na nog eens honder den jaren Ieder levenskrachtig volk leeft in het heden en werkt voor de toe komst, doch als het van gezonden stam is, zal het altijd weer moe ten putten uit het verjeden. Daar- B ij d foto: Voor Noord-Hollanders is de buurt van de molens in het museum bijzonder in teressant, vooral om het Zaansphe buurtje dat er onlangs is ingericht. Over een ka rakteristieke .ophaalbrug'.komt men in een straatje met aan weerszijden vroolijk gekleurde huisjes met de aardige gevel tjes uit de Zaanstreek. - Speciale schilders uit Zaandam zorgden voor de restauratie. Er staan nu zeven huisjes, die aan de Zaan afgebroken en naar Arnhem over gebracht werden. Bij het afbreken kwa men een mooie vloer- en wandschilderin gen te voorschijn, die nu weer in eere (foto Bouvet.) hersteld werden. om mag het verleden niet dood bloeden. \Vij zullen niet vluchten in het verleden. Integendeel, wij moeten onze toekomst opbouwen en daar voor zullen klare hoofden en ste vige knuisten noodig zijn, boven alles nuchterheid van geest. Maar daarbij zullen wij topji,^— en graag in ons verleden moeten terug blikken. Wij kunnen daartoe boeken le zen, wij kunnen naar musea gaan beide zullen echter maar al te vaak teleurstellen, juist omdat een fleurige schildering van het volk in zijn breede lagen ontbreekt, het volk, dat toch de voedingsbodem is geweest der volgende generaties. Wat er ook van de oude volks cultuur verdwenen is en wat er in de toekomstsnog zal afsterven, het nageslacht zal de gelegenheid blij ven houden die oude waarden in oorspronkelijken vorm te leeren keryien. Wantdaarvoor bezit ons Jarid fen museum, geen verdord, verdroogd 'instituut, maar een stuk natuur waar de plattelands cul tuur voor altijd bewaard blijft en dat niet achter vitrines. Het is een groot stuk bosch waar tusschen zware eiken en glanzende beuken de oude huisjes en boerde rijen staan met hun oorspronkelij ke meubileeringen, waar de mo lens uit Noord-Holland en' andere streken oprijzen uit het groen of van achter het water, waar een ou- derwetsche papiermolen in wer king is en waar men kan zien hoe in oeroude tijd kaas werd gemaakt, de wasch gebleekt, het linnen ge- Generaal-veldmaarschalk Rommel in de veroverde vesting Tobroek. Hoffmann-Stapf-P.K. Moosmüller-Pax Holland m TOTAAL 390 PANTSERWAGENS VERNIETIGD. - IN ééN DAG 78 VLIEGTUIGEN NEER GESCHOTEN. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 10 Juli (D.N.B.) - Het op perbevel van de weermacht maakt bekend: „In den Zuidelijken sector Van het Oostelijke front wordt de achter volging van den terugtrekkenden vijand door de Duitsche en verbon den troepen over een breed front voortgezet. Plaatselijke tegenstand werd gebroken. Door pantserwagens gesteunde ontlastingsaanvallen van den vijand ten Noordwesten van Woronesj stortten onder zware verliezen, ineen. Sterke formaties gevechts- en slagvliegtuigen steunden den af weer van de vijandelijke ontlastings aanvallen en bestookten met groot succes de terugtrekkende Sowjet- Russische colonnes, die zich bij en kele vernielde overgangen tot groo te groepen opeenhóopten. Ten Noorden en Noordwesten van Orel hernieuwde de vijand zijn aanvallen met sterke infanterie- en, pantserstrijdkrachten. Zij werden in hevige gevechten afgeslagen. VACANTIE-in - eigen - land, is het parool ook voor de zen zomer. Tal van ad- spirant-vacantiegangers stelt het voor dilemma's, omdat helaas nog zoo weinige Neder landers weten hoe schoon het eigen land wel is. Om de dui zenden, die straks met vacantie zullen gaan, wat op weg te helpen, zullen wij in een aantal artikelen de aandacht vestigen op enkele plekjes in het land, waarvan wij zeker weten dat ze ook de meest verwende vacan- tiegangers niet teleur zullen stellen. Alseerste dient zich dan aan de prachtige hoofdstad van Gelderland, dat als uniek centrum ligt in ongetwijfeld een der fraaiste en meest afwisse lende deelen van ons land. De Veluwsche natuur moge hier voor zichzelf spreken wij willen in het bijzonder eens be lichten het Rijksöponluchtimu- setxm op den Waterberg, dicht tegen de stad gelegen, dat een zoo getrouwe afspiegeling geeft van ons land, zooals het leefde en streefde. Neêrlands karak teristieke boerderijen, zijn mo lens en bruggen, aZansche huis-* jes en al wat typisch-Nederland is staat er in natuurgetrouwe omgeving. „Nederland in een notedop", dat is de Waterberg. Een bezoek ten volle waard, zooals uit deze serie artikelen zal blijken. mangeld en het vlas gesponnen. Het Openluchtmuseum op den Waterberg te Arnhem heeft, om het in weinig woorden te zeggen, de bedoeling de studie te bevorde ren der plattelandsbeschaving, zoo als die tot uiting komt in woning bouw, dorpsaanleg, huisraad, klee derdrachten, werktuigen en zoo meer. Het is een reusachtige over dekte museumzaal, 46 hectare groot, waar het Nederlandsche volksleven in rijke schakeeringen Yoor ons wordt opengelegd. Plaatselijke bressen werden ge dicht en in een tegenaanval opge heven. Het aantal der in succesvol le samenwerking van leger en lucht macht in deze gevechten vemietig- -de pantserwagens 'is tot 390 geste gen. In het ^.chterwaartsche gebied ten Zuidwesten van Rzjef mislukten uitvalspogingen van de ingesloten bolsjewistische strijdkrachten Door jagers en luchtdoelartillerie wer den gisteren overdag 78 bolsjewisti sche vliegtuigen neergeschoten. Vijf eigen vliegtuigen zijn niet terugge keerd. De overblijfselen van het groote' Engelsch-Amerikaansche convooi in de Noordelijke IJszee werden giste ren opnieuw door gevechtsvliegers en duikbooten aangevallen. Van het convooi, dat nog uit drie sche pen met drie torpedojagers en tweë bewakingsvaartuigen bestond, wer den alle drie schepen tot zinken ge bracht, waarvan' twee door duik booten. De luchtaanvallen op vliegtuig steunpunten op het eiland Malta werden overdag en des nachts met succes voortgezet. In luchtgevèch- ten werden 6 vijandelijke jachtvlieg tuigen zonder eigen verliezen neer geschoten. Aan de Zuidkust van Engeland brachten lichte gevechtsvliegtuigen gisterenochtend vroeg van het tevo ren reeds door Duitsche motortor pedoboten aangevallen Britsche convooi, een koopvaardijschip van 3006 brt., alsmede een tamelijk groot bewakingsvaartuig tot zinken en beschadigden een ander koopvaardijschip van middelbare grootte. In het Kanaal heeft mijnenveger in den nacht van 9 op 10 Juli een Britsche motorkanonneerboot na een hevig gevecht op korten af stand door rammen tot zinken ge bracht. In de Duitsche bocht schoten con- Vooivaartuigen en marine-artillerie 3 Britsche gevechtsvliegtuigen neer. Bekendmaking aan familie en vrienden Zij, die in Nederlandsch-Indië fa- milieleden of vrienden hebben van wie zij weten of vermoeden kun nen dat zij geïnterneerd zijn, kun nen hen met groote kans van wel slagen bereiken door hun brieven als volgt te adresseeren: Internierte Sendung Gebuehrenfrei Interned mail Postage free. ToMr(naam en voorn.) Netherlands subject Internment camp Ramgarh Provincie of .Bihar British India. Afzender: (naam en vol ledig adres duidelijk invullen). Over alles wat de familie-om standigheden van den geïnterneer de of van den schrijver zelf be treft kan veilig geschreven wor den, Zoo ook over de zaken en de financiën van 'den geadressseerde, mits in zoodanige algemeene ter men dat dit voor de censuur aan-# vaardbaar is. Eohter is het beslist noodzake lijk alles te vermijden wat de po litiek betreft en er ook overigens aan te denken dat alle brieven aan een zeer strenge censuur on derworpen zijn. Daarom moet ooi* Tiet schrift zoo duidelijkmogelij]* zijn. Heeft Maan op 4.11 12 Juli NrM. 21 Juli E.K. Maan op 4.53 vanavond om 22.00 uur tot morgenochtend 5,31 uur Zondagavond om 21.59 uur tot Maandagochtend 5.32' uur tyaan onder 20.56 Gort, gemengd meel, havermout en koifie. surrogaat De Secr.-Gen. van het.Dep. van L. en V. maakt bekend, dat gedu rende het tijdvak tfan 12 Juli tot en niet 8 Augustus a.s. de ter verkrij ging van goTt aangewezen bon „Al gemeen 341" recht geeft, od het koo- pen van 125 gramü gort e.d. in plaats van opshet normale rantsoen van 250 gram. Daarnaast is evenwel bon „Algemeen 342" aangewezen, welke uitsluitend i;echt geeft op het koo- pen van 125 gx-am gemengd meel. Het totale rantsoen blijft derhalve gehandhaafd op 250 gram. De bovenomschreven wijziging brengt tevens mede, dat degenen, die hun rantsoen in den vorm van gortpap wenscben op te nemen, voor het rantsoen van vier liter gortpap zoowel bon 341 als bon 342 daarvoor moeten inleveren. Met na druk wordt er de aandacht op ge vestigd, dat het niet geoorloofd 1s het rantsoen van-vier liter gortpap te koopen voor twee bonnen 341 of twee bonnen 342, tor wijl het even min is toegestaan een hplf rantsoen d.i. 2 liter gortpap te koopen op bon 341 of bon 342. Degenen, die hun rantsoen willen opnemen in gemalen gort, bereid met gemalen magere blokmelk en suiker, moeten per drie pakjes twee bonjien 341 inleveren. Voorts wordt ditmaal wederom havermout vérki-ijgbaar gesteld op den peulvruchtenbon. Het zal even wel in verhand met den bij den handel aanwezigen voorraad haver mout niet mogelijk zijn, dit artikel op alle bonnen, waarover men be schikt, te koopen, zoodat men er genoegen mee zal moeteri nemen, gedeeltelijk havermout en gedeelte lijk peulvruchten te ontvangep.N Ten slotte wordt er de aandacht op gevestigd, dat bon „Algemeen 338" aangewezen voor koffiesui*ro- gaat, in plaats van gedurende vier weken, gedurende acht weken gel dig zal zijn. Zooals blijkt uit de nieuwe bonnenlijst, zijn twee extra rantsoenen sigaretten beschik baar gesteld, zoowel voor hou- ders van tabakskaarten als voor houdsters van sigaretten- kaarten. Op bon R 5 kan men 40 siga- retten ontvangen. Op elk der heide bonnen 36 A* van de rookerskaart worden Verstrekt 5 sigaren of 10 ciga- rillos of 20 sigaretten, terwijl bon 36 A van de sigaretten- kaart recht geeft op het koo pen van 20 sigaretten. Ditmaal zijn van de tabaks- kaart geen opeenvolgende bon- nummers aangewezen, doch twee gelijke. men niet veel te schrijven, dan verdient het de voorkeur dit op een briefkaart te doen, waarvan óg censuur gemakkelijker en vlug ger gaat. Met het oog op de on zekerheid der postverbindingen is het raadzaam, bijvoorbeeld om de veertien dagen, copieën van brieven na te zenden. Tenslotte dit: de brief of brief kaart moet geopend (in niet ge sloten enveloppe) en zonder ge- leidebrief ingesloten worden in een gefrankeerde enveloppe en geadresseerd aan ^et Nederland sche Roode Kruis, Bezuidenlhout- scheweg 33, Den Haag, dat voor de verdere verzending zorg draagt. Een opgave van de met zeker heid in Indië geïnterneerden het staat echter vast dat later nog vele anderen geïnterneerd werden is afgedrukt in de eerelijst, op genomen in het nummer van „Volk en Vaderland", van 13 Maart 1942. Zij, die niet of niet meer in staat zijn dit nummer te raadplegen kunnen desgewenscht van de bedoelde ongave een af druk verkrijgen door zich daartoe te wenden tot het commissariaat voor Indische Zaken van de N.S. ÏJ., Zeestraat 76, Den Haag, dat zich ook voor eventueele verder gewenschte informaties omtrent deze aangelegenheid gaarne be» sdhitóbaar steil

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1