NOORD-HOLLAND DE VIJAND VERNIETIGD BIJ DEN DON Distributienieuws Virduistar DAGBLAD VOOR EXTRA BERICHT VAN HET DUITSCHE HOOFDKWARTIER EXTRA BERICHT VAN HET DUITSCHE OPPERBEVEL - f Italiaansche vloot roest niet De ar«ndsblik der Duitsche verkenningsvliegers Geen suiker nieuwe HOUDT DEN DIEF! UitK.ï N.V. SUit«. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201. Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR: Laneestraat 97 TeL 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. m.m. Rij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 81ste Jaargang. No. 11848 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) MAANDAG 13 JULI 1942 Wederom 116.000 ton scheepsruimte tot zinken gebracht Strijd bij El Alamein duurt voort Onafzienbare buit aan oorlogsmateriaal HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 12 Juli. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede: „In de Zuidelijke zone van het Oostelijke front rukten "snelle formaties en bewegelijke afdee- lingen der infanteriedivisies in rustelooze achtervolging achter den wijkenden vijand op. Plaat selijken tegenstand werd overal gebroken. In Rostof en in ver scheidene Kaukasushavens gar den voor den oorlog belangrijke installaties gebombardeerd. Vijandelijke ontlastingsaan- vallen ten Noordwesten van Woronesj bleven ook gisteren zonder resultaat. Daarbij wer den in samenwerking met de luchtmacht 63 vijandelijke pantserwagens vernietigd. In het gebied ten Noorden en ten Noordwesten van Orel herhaalde de vijand zijn aanvallen met vrij sterke infanterie- en pantserafdee- lingen. Na harde gevechten werden zij met doeltreffenden steun van de luchtmacht afgeslagen. Aan het Wolchoffront mislukten vijandelijke aanvallen met groote verliezen ivoor den vijand. De Sowjetlucht- macht heeft gisteren 74 vliegtuigen iverloren. Zes Duitsche vliegtuigen Worden vermist. In Egypte duren de hevige ge rechten in de stelling van El 'Ala mein voort. Afdeelingen gevechts vliegtuigen en stuka's bestookten de Britsche stellingen en gemoto riseerde troepen met bommen van zwaar en van het zwaarste kaliber. Zij brachten den vijand groote schade toe. Bij luchtgevechten wer den door Duitsche en Italiaansche Vliegers 14 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten, óp Malta zijn steun punten der Britsche luchtmacht ge bombardeerd. Aan de Zuidkust van Engeland hebben lidh'te gev edbtsvliiegtuiige n twee torpedobootjagers, die deel uitmaakten van een vijandelijke vLoótfonmatie, tot zinken gebracht. In dien afgeloopen nacht heeft de luchtmacht voor den oorlog belang rijke doelen aan de Engelsche Oostkust metz \yare bommen be stookt. In het Zuidelijke deel van het kanaal van St. George werd bij een aanval op een vijandelijk convooi een-vrachtschip door bom- treffers beschadigd. Na een vruchteloozen storings- aan-val op de stad Flensburg in de avonduren van gisteren vlogen in den algelopen nadht eenige Brit- BChe bommenwerpers het gebied van Dantzig binnen. Door huisant en brandbommen ontstonden in woonwijken der stad Dantzig .ma- terieele schade en schade aan ge bouwen. In een vernield zieken huis vonden talrijke kinderen den dood, Vier deraanvallende vlieg tuigen werden neergeschoten. Zooals in een ^xtrabericht is medegedeeld, hebben' Duitödhe Een zeldzaam jubileum. Jan Rijns burg mi Maria van der Horst, wo nende In de Zakkendragerssteeg te Utrecht, vierden Vrijdag hun 70- j&rig huwelijksfeest Pax-Holiaiwi-Dsö H&an m. duikbooten op den Atlamitisdhen Oceaan en in de Amerifcaansdhe kustwateren 18 vijandelijke koop vaarders met een gezamenlijken in boud van 116.000 ton tot zinken ge bracht.'Een ander schip van 70^)0 ton werd door torpedotreffers be schadigd. Drie zeil transportsche pen werden door artillerievuur tot zinken gebracht. Daarmede .heeft de Duitische. •duiiikbootvl.oot op de oqrlogstooneelen van Atlantischen Oceaan, Noordelijke IJszee en Mid- dellandsche Zee sedert 1 Juli 34 schepen met een gezamenlijken in houd van 225.900 ton tot zinken ge bracht en het vijandelijke ravitail- leeringsverkeer naar alle froniten wederom zwaar getroffen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 11 Juli (D.N.B.) Het opperbevel dér weermacht maakt bekend: Duitsche en verbonden troe- pen, schitterend gesteund door het luchtwapen, hebben in den loop van de aanvals- operaties ten Westen van den Don van 28 Juni tot 9' Juli den vijand verni^igend ver slagen. Na de verovering van Woro nesj op 7 Juli werd ten Zuiden daarvan de Don over een breed te van 350 Kon. bereikt en ver scheidene bruggehoofden wer den over de rivier gewonnen. Tusschen dit front aan den Don en de vroeger bedreigde, thans 300 K.m. achterwaarts gelegen steden Charkow en Koersk be vindt zich geen nöemenswaar-- dige vijand meer. Volgens de tot dusver ontvan gen beschikbare berichten wer den in den loop van deze ge vechten 88.689 gevangenen bin nengebracht, 1007 tanks en 1688 kanonnen, benevens 'n onover zienbare hoeveelheid andere wapens en oorlogstuig van al lerlei aaixf buitgemaakt of ver nietigd. 540 .vliegtuigep werden neergeschoten. De aantallen gevangenen en buit nemen voortdurend toe. De bij den afweer van vijandelijke aan vallen in het gebied ten Noor den en Noorwesten van Orel vernietigde tanks zijn niet op genomen in deze getallen. De rustelooze achtervolging van den vijand wordt voortge zet. 116.000 ton tot zinken gebracht HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 12 Juli. (D.N.B.) Het opperbevel der weeirmacht deelt mede: „Duitsche duikbooten hebben op den Atlantischen Oceaan en in Amerikaansche kust wateren 18 vijandelijke koop vaardijschepen met een geza menlijken inhoud van 116.000 ton tot zinken gebracht. Een ander schip van 7000 ton werd door torpedotreffers be schadigd. Drie zeiltransportsche pen werden door artillerievuur tot zinken gebracht. - Daarmede heeft de Duitsche duikbootvloot op de oorlogstoo- neelen van den Atlantischen Oceaan, de Noordelijke en de Middellandsche Zee sedert 1 Juli 34 schepen met een geza menlijken inhoud van 225.900 ton tot zinken gebracht en het vij andelij ke ravitailleeringsver- keer naar alle fronten wederom zwaar getroffen." DEUT8CHES THEATER L D. NIEDERLANDEN. Intendant' Dr. Wolfgang Nufer heeft voor het Deutsches Theater i. d. N. Willi Domgraf-Fassbader van de Staatfiopera te Belijn ge- engageerd voor een meermalig gastspel als Figaro in de opera „Figaro's Hochzeit" van Wolfgang Amade.us Mozart. Overwinning van Europa staat vast Evenals de vernietiging der Sovjet fc MADRID, 12 Juli. (D.N.B.) De kolonel der Spaansche vrijwilligers- divisie, Rodrigo, die onlangs tot generaal is bevorderd, heeft het blad ABC mededeelingen gedaan over de wintergevechten der Blau we divisie aan het Oostelijk front. De Russische winter heeft aan alle mannen enorme eischen gesteld, aldus zeide hij. Het is uitsluitend aan de energie en het genie van den Führer te danken, dat het bolsjewistische winteroffensieef kon worden af geslagen, zonder dat het noodlg was DuitBche reserves in het veld te brdtkgen. De overwin ning van Europa, aldus ver volgde Rodrigo, is even zeker als de vernietiging van het bolsjewisme, dat op het slag veld ook niet één oogenblik kans op de zege heeft gehad. POKKEN IN SCHOTLAND. STOCKHOLM, 11 Juli (D.N.B.) Naar uit een bericht van Svenska Dagbladet uit Londen blijkt, heerscht in Schotland een pokken epidemie, die reeds een reeks slachtoffers heeft geëischt. DE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN TARDIEU. VICHY, 12 Juli. (D.N.B.). Naar uit Nice gemeld wordt, is de toe stand van den voormaligen Fran- schen ministerijpresident Tarnieu, die zooals bekend totaal verlamd is en niet meer spreken kan, de laat ste dagen zeer veel slechter gewor den. BIJ VERGISSING BLEEKWATER GEDRONKEN. In het ziekenhuis te Venlo is gisteren overleden de ruim 50-jari- ge landbouwer V. uit Sevenum, die bij vergissing bleekwater had ge dronken. De opleiding der Duitsche valschermjagers. De manschappen oefe nen zich in de handelingen, welke zij tijdens het landen hebben uit te voeren. Transailantic- Recja-P. K. Seeger-Pax-Holland \n DE, VOLG EIS CHURCHILL, BIJ TARENTE „VERNIETIGDE" ITALIAANSCHE VLOOT NOG ALTIJD ZEER ACTIEF. Vlag en stuurrad van Britsche kruiser als trofee te Rome ROME, 12 Juli (D.NJB.) Van toonaangevende Italiaansche zijde wordt medegedeeld, dat de Ita liaansche vloot veel meer aan den strijd heeft deelgenomen dan Men gewoonlijk aanneemt. In het eerste oorlogsjaar hebben de slagschepen een gemiddelden afstand van 9880 zeemijl aflegde (de Vittorio Veneto 15.073 mijl), de kruisers gemiddeld 20.450 rijmeel en de torpedojagers gemiddeld 39.200 zeemijl. Naar aanleiding van de door Churchill steeds herhaalde be wering, dat bij de „overwin ning van Tarente" de geheele Italiaansche vloot vernietigd werd, kan verklaard worden, dat daarbij drie slagschepen, maar geen andere schepen ge troffen werden. Twee dezer slagschepen Waren na vier maanden, het derde pa acht tien maanden weer in dienst Van de Engelsche schepen daarentegen, die in Soedabaai en te Alexandrië door de Ita lianen Werden getroffen, is de kruiser York gezonken: vlag en stuurrad bevinden zich in het Italiaansche ministerie van marine. Het slagschip Valiant ligt na zes maanden nog in het droogdok en voor het herstel van de Queen Elizabeth zal nog geruimen tijd noodig zijn. Zeer verhelderend is een verge lijking van eenige verliescijfers aan weerszijden. Sedert het begin van den oorlog verloor Engeland vol gens de mededeelingen van de Britsche admiraliteit in de Middel landsche Zee 11 kruisers, Italië ver loor er slechts 7 van de 19, die in 1940 in dienst waren. Daarvan zijn er drie in den nacht van 28 Maart 1941 verloren gegaan door de groote numerieke' meerderheid van den vijand en door het ontbreken van speciale apparaten, waarover Ita lië toen nog niet beschikte. Over de nieuwe gereedschappen kan na tuurlijk geen mededelingen worden gedaan, Men kan slechts zeggen, dat hun aantal niét gering is en dat de Italiaansche vloot de Mid dellandsche Zee blijft beheerschen. SOVJETAANVAL VERIJDELD EN 60 PANTSERWAGENS' VER NIELD. BERLIJN, 12 Juli (D.N.B.) De geslaagde afweergevechten der -Duitsche troepen ten Noorden en ten Noorwesten van Orel hebben de vijandelijke aanvalskraght aanzien lijk verzwakt. Op 10 Juli hadden de bolsjewisten weer zware verlie zen geleden, zoodat zij hun vergeef- sche aanvallen met zwakkere strijd krachten moesten ondernemen. Gisteren» ontdekten Duitsche verkenningsvliegtuigen tijdig, dat1 de bolsjewisten opnieuw de Duitsche stellingen trachtten aan te vallen met infanterie en pantserwagens. De Sowjet- troepen werden onverwijld door golven gevechtsvliegtuigen en stuka's aangevallen. De bolsje wistische pantserwagens en tal rijke stukkeh geschut werden., buiten gevecht gesteld. Bij Rzjef leidde de Duitsche aan val tot nieuwe successen. De inge sloten Bolsjewisten boden op 10 Juli geen belangrijken tegenstand meer tegen den concentrischen Duitschen aanval. Er zijn vele ge vangenen gemaakt. Ook hier steunt de luchtmacht de operaties en de bolsjewisten, die op een nog klei ner gebied opeengedrongen wer den, leden buitengewoon zware verliezen. voor den inmaak 's-GRAVENHAGE, 11 Juli. Naar aanleiding van vele 'daar omtrent gestelde vragen deelt het Rijksbureau voor de voed-, selvoorziening in. oorlogstijd mede, dat het niet mogelijk Is dit jaar een extra hoeveelheid suiker voor den inmaak be schikbaar te stellen. Vroedvrouwen krijgen een extra rantsoen zeep ..'s-GRAVENHAGE, II Juli De Secr.-Gen. van het Dep^ van Han del, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat vroedvrouwen, die in aanmerking wenschen te ko men voor een extra rantsoen zeep, zich met ingang van Augustus a.s. met hun diploma tot den plaatselij ken distrihutiedienst kunnen wen den, welke van genoemden datum af per periode van 3 maanden 3 ransoenbonnen voor toiletzeep uit reiken. Maan Maan op vanavond om onder 5.42 so 20.11 2i juii 21.58 uur 3Auk. E.K. tot mprgenochtend L-K. 27 Juli f oo 12Aug V.M. £>.00 UUr N.M. De prijs van vroege aardappelen 's-GRAVENHAGE, H Juli De prijzen voor vroege aardappelen wel ke ten hoogste aan öen consument in rekening mogen worden gebracht van 13 tot en met 18 Juli a.s. zijn, blijkens een mededeeling van het Rijksbureau voor de Voedselvoor ziening in oorlogstijd, voor de sor teering 28 mum. vierkantsmaat en opwaarts f 0.09 per kg. en voor de sorteeripg van 15 tot 28 m.m. vier-, kantsmaat f 0.06 per kg. Deze prijzen mogen zoo noodig worden verhoogd met f 0.01 per kg. voor thujs bezorgen en f 0.01 per kg. voor schrappen. Het wegen moet geschieden voor het schrappen Wat wordt uitgereikt De Secr.-Gen. van het Dep. van H., Sch, en van L. en V. maakt bekend, dat door den distrihu tiedienst der gemeente, waar men in het bevolkingsregister is opgenomen, op nader te be palen tijdstippen gedurende het tijdvak van 20 Juli tot en met 8 Augustus a.s. tegen overleg ging van de distributiestam kaart en tegen in ontvangst neming van een bon van het inlegvel dier kaart, een „bon kaart voedingsmiddelen 9e pe riode 1942" benevens een aard- appelkaart zal worden uitge reikt. De diensten zullen uitreiken: aan houders van een inlegvel KI of LI een bonkaart K 106 óf L 106 en twee aardappelkaarten E.W. Aan houders van een inlegvel K2 of L2 een bonkaart K 206 of L 206 en drie aardappelkaartep E.W. Aan houders van een inlegvel K3 of L3 een bonkaart "TC 306 of L 306 en twee aaVdappelk^arten E.W. Aan houders van een inlegvel K4 of L4-een bonkaart K 406 of L 406 en één' aardappelkaart E.W. In een aantal gemeenten dient men ter verkrijging van een aard appelkaart een formulier MD 32 in te vullen. De plaatselijke distribu tiediensten zullen hierover nade re mededeelingen doen. Zij, die geboren zijn tusschen 12 Juli en 10 Augustus van de jaren 192J, 1928 en 1938 dienen, alvorens hun bonkaart in ontvangst te ne men, hun inlegvellen te ruilen. Zelfverzorgers voor aardappelen, brood en vleesch en kinderen van melkveehouders, zullen onderschei denlijk geen aardappel-, brood-, vleesch- óf melkkaarten ontvan gen. Daarenboven zullen de diensten tegelijk met de reeds genoemde bonkaarten aan houders van L-in- legvellen ongeacht hun leehijd, één toeslagkaartje voor aardappelen uitreiken. Zij, die evenwel geen aardappelkaart E.W. ontvangen, zullen ook geen toeslagkaartje ont vangen. Voorts zullen de diensten gedu rende bovengenoemd tijdvak aan kinderen, die na 1 Augustus 1940 geboren zijn, een zeepkaart E.T. uitreiken, welke drie bonnen voor eenheidszeep en 3 bonnen voor waschpoeder bevat, benevens een zeepkaart E.Ü., welke 3 bonnen voor toiletzeep bevat. Kinderen, die geboren zijn na 1 ^ugustus 1934 BRITTEN MAAKTEN THEATER IN CAIRO Maar de Egyptenaren zorg' den voor de ontknooping En de Engelschen dropen af TUNIS, (D.N.B.) Uit de Egyptische hoofdstad wordt inelding gemaakt van een audiëntie met dramatisch verloop van den Britschen ambassadeur, Sir Miles Lampson, bij koning Fa- roek. De ambassadeur was in ge zelschap van den opperbevel hebber der Britsche strijdkrach ten in Egypte, genejaal Stone, aan het hof verschenen om den den oorlog. In geval van een weigerachtig antwoord werd de koning gedreigd met verban- ning, waarvoor men reeds een kasteel in gereedheid had ge bracht. i Evenals bij de ambtsaan vaarding van Nahasj Pasja werd de Britsche eisch ook ditmaal ondersteund door de opstelling van Britsche -tanks en troepen rondom het Abdin-paleis. De situatie dreigde kritiek te worden toen een Egyptische of ficier als afgezant van den ge- neralen staf verscheen en in opdracht daarvan verklaarde, dat Egypte zich binnen het uur in oorlogstoestand met Enge land zou bevinden, als het be- koriïng een ultimatum te'over- leg van het koninklijk paleis handigen. Daarin werd ge- niet werd opgeheven. Daarop eischt, dat het Egyptische leger trokken de Engelschen zich terstond zou deelnemen aan terug. doch vóór 2 Augustus 1940, zullen een zeepkaart E.T. ontvangen. De aandacht wordt er op geves tigd, dat men terstond bij hetin ontvangstnemen der kaarten dient te controleeren, of men alle bl- scheiden, waarop men recht heeft, heeft ontvangën, aangezien latere reclames uiteraard niet in behan deling kunnen worden genomen. De distributiediensten zullen voor deze controle de noodige gelegen heid geven. GROENTEN~~ËN FRUIT Verkoop van..teler aan consument Het rijksbureau voor de voedsel voorziening in oorlogstijd deelt mede, dat ten aanzien van den verkoop van groenten en fruit door telers aan consumenten is bepaald', dat telers van groenten en fruit van heden af slechts eenmaal per dag en per consument, uitsluitend aan consumenten, woonachtig bin nen de gemeente, waar het bed ri.il van den teler is gedegen, ten hoog ste lYi Eg. groenten en/of fruit mogen verknopen. Deze verkoop mag slechts plaats hebben op het bedrijf van den teler rechtstreeks aan d'en consument. Deze regeling geldt niet voor Amsterdam, Rotterdam, 's-Graven- haige, Utrecht, Haarlem en de-Gooi gemeenten, waar iédere verkoop door telers aan consumenten reeds verboden was en thans ook. verbo den blijft. De» verkoop van kersen in den boomgaard, in de zg. kersemeefc- gelegenheden blijft voor verbruik ter plaatse toegestaan. Ten aanzien van heit vervoer is s bepaald, dat het vervoeren van, groenten en fruit door consumen ten alleen is toegestaan binnen de gemeenten .hunner inwoning, ter wijl het vervoeren van groenten, en fruit door consumenten van de eene gemeente naar de andere ge meente thans voor het geheele land verboden is. Voor het vervoeren van groen ten en fruit door telers, volkstuin» dens, handelaars en verwerkers van de eene gemeente nkar de andere gielden bepaalde regels, waarvan op iedere veiling' kenni9 kan worden genomen. SPANNENDE ACHTERVOLGING DOOR TUINEN EN GRACHTEN J3IJ EEN KLOPJACHT TE AMSTERDAM. Een spannende achtervolging heeft zich gisteravond afgespeeld! aan de Nassaukad-e bij den Over toom te Amsterdam, waar een rij- wield-ief op heeterdaad werd bon trapt, toen hij een fiets wegnam» De man, die op een beletage in de omgeving woont, vlucht te eerst zijn woning binnen, waar echter politie en burgers hem op de hielen zaten. Hij sprong daarom aan de achter zijde van zijn woning in den tuin en bereikte vervolgen» weer via een garage de straat. Hier wachtten hem. echter op nieuw eenige achtervolgers, zoodat de man, in het nauw gedreven, niet beter wiist te doen dan in het water te springen en naar den overkant te zwemmen. Dit baatte echter weinig, want aan den walkant van de Leidsche- kade stond een politieagent hem reeds op te wachten. Begrijpelijker wijze bood deze aanblik den dief weinig aantrekkelijks. Reeds wil de hij zich weer van den kant ver wijderen, toen eenige schoten uit een politiepistool hem daarvan te rugbrachten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1