NOORD-HOLLAND Verordening van den Rijkscommissaris Vernietiging van den vijand bij Rzjef Bekendmaking Vtrduiitcr Churchill erfoom tegen wil en dank Afwtir Yin Melingen tegen de bezettende macht Het „tw eede" front 30.000 gevangenen en enorme buit aan oorlogsmateriaal Nieuwe successen bij Noronesj Kaasbon verlengd DAGBLAD VOOR Uit*.: N.V. Uit#. Mij. Hollands Noorderkwartier. Bedaetie- en Administratie bureau*: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 innen)'. - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). -ALKMAAR: Langestraat 97. Tel. 3332. Den Laatsten tijd heeft de vijand, met het oog op de hem bedrei gende vernietigende nederlagen in het Oosten, in versterkte mate door radiouitzendingen en verspreiding van vlugschriften, de bevol king van de door Duitschland bezette Westelijke gebieden aangezet tot daden van sabotage. Ter waarschuwing van onbezonnen elementen tegen dergelijke handeiingen heb ik, ter beveiliging van de uitvoering van mijn militaire opdracht, een vrij groot aantal inwoners des lands als geselaars gevangen doen zetten. Deze gijzelaars zullen bij daden van sabotage dor bevolking aangepakt worden. Zij staan borg met hun leren. De bevolking heeft het in de hand om door een bezonnen op treden en door medewerking bij de verhindering van daden van sabotage van lederen aard de veiligheid van het leven harer mede burgers, die als gijzelaars zijn aangewezen, te waarborgen. De lijst met de namen der gijzelaars zal gepubliceerd worden. (w.g.) Wehrmachtsbefehlshaber in Nederland. Generaal der vliegers, FR. CHRISTIANSEN. Op grond van par. 5 van het de creet van den Führer over de uit oefening der regeeringsbevoegdhe- den in Nederland van 18 Mei 1940 (Rgfel. I. S'. 778) verorden ik: Artikel 1. 1) Wie opzettelijk een opdracht tot bewaking niet of niet voldoende uitvoert, die hem ter bescherming tegen daden van sabotage is gege ven door den Wehrmachtsbefehls haber in Nederland of een door hem aangewezen instantie, door den General-Kommissar für das Sicherheitswesen und höhere S.S.- und Polizeiführer, of een door hem aangewezen instantie, of krachtens machtiging van een dezer instan ties door een Nederlandsche instan tie, wordt met den dood, in minder ernstige gevallen met vrijheidsstraf gestraft. 2) Indien de daad door nalatig heid is begaan, dan is de straf ge vangenis of hechtenis. Indien inge volge der nalatigheid schade is ont staan, wordt gestraft volgens ali nea 1). Artikel 2. 1) Wie in geloofwaardigen vorm kennis krijgt van misdrijf tegen de bezettende macht of van het voornemen tot zulk een misdrijf, en nalaat een instantie der Duitsche politie of der Duitsche weermacht terstond daarvan te verwittigen, wordt gestraft met de straf, waar mede de dader wordt bedreigd in geval het misdrijf is volvoerd. 2) In minder ernstige gevallen kan tot gevangenisstraf worden veroordeeld. 3) Indien geen poging tot het misdrijf is gedaan, kan worden af gooien van straf. Artikel 3. Wie een persoon, van wien hij Weet of de omstandigheden in aan merking genomen moet aannemen, dat deze deel heeft aan een mis drijf tegen de bezettende macht, of een dergelijk misdrijf in den zin heeft, niet terstond aangeeft bij een instantie der Duitsche politie of der Duitsche weermacht,, of wie een dergelijk ienSand verbergt, bij zich opneemt of ondersteunt, wordt ge straft met de straf, waarmede de dader wordt bedreigd, ingeval het misdrijf is volvoerd. 2) Artikel 2, alinea 2 en 3, gel den eveneens. Artikel 4. De strafbare handelingen vol gens de artikelen 1 tot 3 zijn mis drijven in den zin van artikel 2, tweede alinea, der verordening nr. 52/1940, betreffende de Duitsche rechterlijke macht voor strafzaken, in de versie der bekendmaking nr. 72/1942. Artikel 5. Indien een functionnaris der Ne derlandsche politie of een lid van een formatie, die ondergeschikt is aan de instructie efi bevelen der Nederlandsche politie, een strafba re handeling tegen de bezettende macht, pleegt, dan is voor zijn be rechting de buitengewone rechter lijke macht voor leden der SS. en Schending Zweedsche neutraliteit Opwinding meening. der openbare BERLIJN, 13 Juli (A.N.P.): Ten aanzien van de door bols jewistische duikbooten in Zweedsche territoriale wateren gepleegde neutraliteitsschen- dingen, heeft de Zweedsche pers reeds op ondubbelzinnige wijze een standpunt bepaald, zoodat men in toonaangevende Duitsche kringen afziet van een bespreking. De Wilhelmstrasse bepaalt zich er toe de opwinding der Zweedsche openbare meening in het licht te stellen en aan de opvatting uit drukking te geven, dat het Zweed sche volk iedere maatregel zijner regeering wel zal goedkeuren, wel ke in staat is zulke incidenten in het vervolg te verhinderen. Wat het vliegen van Britsche Vliegtuigen over Zweedsch gebied betreft, gaat het naar de meening van de Wilhelmstrasse om een systematische schending der neu traliteit, die ten doel had zich te voor leden der politieformaties in bijzonderen dienst, uitsluitend be voegd, voor zoover deze bevoegd heid niet volgt uit artikel 1 der Ver ordening 12/1940 over de bevoegd heid van den (Duitschen) krijgsraad van 8 Juni 1940. Artikel 6. Deze verordening treedt in wer king op den dag van haar afkondi ging. Den Haag, 13 Juli 1942. De Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden. onttrekken aan militaire afweer, teneinde op die wijze beter »aan- valshandelingen te. kunnen uitvoe ren tegen 'n tegenstander. Zonder vooruit te loopen op het standpunt van de Zweedsche pers, gelooft men in toonaangevende Duitsche kringen reeds thans, dat deze bij zonder flagrante neutraliteitsschen- ding gebrandmerkt moet worden. Amerikaansch blad bezit „de" wijsheid! GENEVE 13 Juli (D.N.B.) Inzake de jongste hulpkreten van de bolsje wisten naar de onmiddellijke vor ming van een tweede front sdhrijft de Boston Herald: „De eisch der Sowjets is eigenlijk practisoh reeds vervuld. Dit tweede front is reeds in volle actie, n.1. in Egypte Dit „tweede front" irn Noord-Afrika laat volgens het standpunt der ge allieerden, nog te wensohen over, wanta de ravitailleeringslinies naar Noord-Afrika zijn voor de spilnnogendheden „te gunstig" en voor de geallieerden te „sleriht". Het is werkelijk zeer twijfelach tig, zoo schrijft het blad, of dit tweede front kan bewerkstelligen, dat Duitsche strijdkrachten hier voor wordeiT vrijgemaakt, hetgeen tocih noodig is, om (Je Sowjets te kunnen redden. Toch mag mende hoop koesteren, zoo meent de Bos ton Herald, dat het tweede front in Afrika de Sowjets aan den Don toch „een beetje" ontlast heeft. TE WEINIG WERKKRACHTEN IN AMERIKA. WASHINGTON, 13 Juli (AFIP) - In de Amerikaansche oorólgsindustrie heerscht een gebrek aan arbeids krachten. De bevoegde instanties hebben gewezen op de noodzakelijk heid in de twee eerste jaren 13 xnillieen arbeiders te werven. El Alallïfiff nog steeds Britsche verliespost HOOFDKWARTIER VAN DEN uHRER, 13 Juli. Het opperbevel cLr weermacht maakt bekend: In het gebied ten Zuid-Westen van Rzjef heeft de op 2 Juli begonnen omvattende aanval der Duitsche troe pen, doeltreffend gesteund door formaties van het luchtwapen, na een doorbraak door het vijandelijke systeem van stellingen, in zware boschgevechten ge leid tot insluiting en vernietiging van verscheidene divisies infanterie, divisies cavallerie en een tankbri gade. In dezen slag van 11 dagen werden ruim 30.000 - gevangenen binnengebracht, 218 tanks, 591 kanonnen 1301 machinegeweren en granaatwerpers, benevens groote hoeveelheden andere wapens en oorlogstuig van allerlei aard buitgemaakt of vernietigd. De bloe dige verliezen van den tegenstander zijn zwaar. De aantallen gevangenen en de buit nemen nog toe. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRSR, 13 Juli. Het opperbe vel der weermacht maakt bekend: In den Zuidelijken sector van het Oostelijk front wordt de vijand over een breed front achtervolgt. Sterke luchtstrijd krachten ondersteunden de ach tervolgingsgevechten en ver nietigden bij aanvallen overdag en 's nachts nog meer nieuwe overgangen over Don en Do- netz. Aan de kust van den Kaukasus plaatsten gevechtsvliegtuigen vol treffers vaij zwaar kaliber op twee drijvende dokken in de haven van Noworossijsk. Ten Noorden en Noordwesten van Woronesj werden gisteren bij den afweer van vijandelijke ontlastings- aanvallen honderd elf Sowjettanks kapot geschoten. Zooals in een extra bericht is be kend gemaakt, heeft de in het ge bied ten Zuidwesten van Rzjef de op 2 Juli begonnen omvattende aanval der Duitsche troepen, doel treffend gesteund door formaties van het luchtwapen, na een door braak door het vijandelijke systeem van stellingen, in zware boschge vechten 'geleid tot insluiting en ver nietiging van verscheidene divisies infanterie, divisies cavallerie en een tankbrigade. In dezen slag van 11 dagen werden ruim 30.000 gevange nen binnengebracht, 218 tanks, 591 kanonnen, en 1301 machinegeweren en granaatwerpers, benevens groote hoeveelheden andere wapens en oqrlogstuig van allerlei aard buit gemaakt of vernietigd. De bloedige verliezen van den tegenstander zijn De Secr.-Gen. van het Dep. van L. en V. maakt bekend, dat de geldigheidsduur van de met „322 algemeen' tot en met 326 algemeen" gemerkte bon nen, welke gedurende het tijd vak van 12 Juni tot en met 11 Juli j.1. recht gaven op het koopen van kaas, is verlengd tot en met 18 Juli a.s. Maan Maan op vanavond om onder 6.39 22.16 21 juü 22.16 uur 3 AUg. E.K tot morgenochtend L.K. 27 Juli 12Aug V.M. uur N.M. DISTRIBUTIE-NIEUWS Wijziging levensmiddelenrantsoenen Boter, kaas, melk en vleesch .Met het oog op de voedsel voorziening tijdens dep komen den winter worden de rantsoe nen van enkele levensmiddelen gewijzigd. Die van boter, kaas en melk worden verminderd. Daartegen over staat een verhooging van het vleeschrantsoen, terwijl zich laat aanzien, dat de aardappe len-positie zoodanig is, dat gedurende 'den komenden win ter een hooger rantsoen zal kunnen wordén beschikbaar gesteld, dan in den afgeloopen winter het geval is geweest Voor bijzonderheden verwij zen wij naar het uitvoerig be richt op pag. 2. Roosevelt jaagt achter de Britsche nalatenschap aan Sensationeele berichten uit Amerika BERLIJN, 13 Juli (A.N.P.) Waarlijk-sensationeel moeten, vol gens de meening van Duitsche poli tieke kringen, de uit de Ver. Staten komende berichten zijn, volgens welke ten eerste de Amerikaansche regeering met toestemming van de Canadeesché Amerikaansche strijd krachten in Canada heeft gestatio neerd en nieuwe, contingenten der waarts zal zenden, en ten tweede dat voor de eerste maal een Ameri kaansche admiraal is benoemd tot opperbevelhebber van de Bermu da's. Beide berichten verraden, dat Roosevelt doelbewust er aan vast houdt zooveel mogelijk profijt te trekken uit de moeilijkheden van Groot-Brittan je. Het gaat dus, naar men in Ber lijn verklaart, om een gepronon ceerde politieke manoeuvre, ten einde zich In het bezit te stellen van zwaar. De aantallen gevangenen en de buit nemen nog toe. Aan fiet Wolchoffront is een krachtige vijandelijk^ aanval op een bruggehoofd afgeslagen Een groep vijandelijke strijd krachten, die op den Westelij ken oever van-de-Wolchof was geland, werd-vernietigd. In de Finsche Golf hebben mij nenvegers een Sowjetrduikboot in den grond geboord. In het hooge Noorden hebben duikbommenwerpers de havenin stallaties van Rosta bij Moermansk gebombardeerd. Verscheidene bran den werden waargenomen. In Egypte werden opnieuw Brit sche aanvallen in de omgeving van El Alamein met groote verliezen afgeslagen. Formaties der Ouitsche en Italiaansche luchtmacht zetten de vernielingen van Britsche lucht- bases op Malta voort. Aan de Zuidkust van Engeland hebben lichte gevechtsvliegtuigen overdag in de haven Brixham een Britsch bewakingsvaartuig tot zin ken gebracht. Bovendien werd een groote vrachtboot door bommen zwaar beschadigd. waardevolle stukken van de Bri sche nalatenschap, Men acht hi hier waarschijnlijk, dat Churchill laatste verblijf in de V. S. er vo< gebruikt is om de oilicieele Bri sche goedkeuring voor deze duid lijk erfeniszwendelarij af te persei In de Wilhelmstrasse ziet me deze feiten als een bevestiging va de Duitsche stelling, daURooseve het bondgenootschap met Groo Britannië niet in den zin van tro> we verbondenheid en broederscha maar uitsluitend voor zijn egoïst sche doelstellingen uitbuit. Men ka reeds thans voorzien, wanneer Ro sevelt het Britsche rijk als uitve kocht zal beschouwen. AMERIKAANSCH SCHIP IN DE GROND GEBOORD. BUENOS AIRES, 14 Juli (D.N.B. Volgens een bericht van Associate Press uit Havanna, is Zondag aa de noordkust van Cuba een Am rikaansche vrachtboot in den gron geboord. De overlevenden zijn j een niet genoemde haven op Cut aangekomen. Huiselyk drama MAN DOODT ZIJN VROUW E BENEEMT ZICHZELF HET LEVEN. Toer "Maandagmorgen de zoo der familie Lemmen, wonende a8 den Breeweg te Linne thuis kwar vond hij het huis zorgvuldig aa alle kanten gesloten. Om zich to gang te verschaffen, beukte hij h ruitje der voordeur in. Toen l naar binnen keek, zag hij tot zi; groote ontzetting het ontziel» lichaam van zijn vader aan de tra leuning hangen. Ontzet vluchtte I weg en riep geestelijke en genee kundige hulp in. Toen men daa op gezamenlijk de woning binne trad, vond men in de slaapkam» de echtgenoote van Lemmen in e« groote bloedplas liggen. Met hame slagen was haar den schedel ii geslagen. De eenige aannemelijl verklaring voor dit drama is, d Lemmen in een vlaag van waanz zijn vrouw gedood heeft en zi< daarna heeft verhangen. De ve standhouding tusschen man vrouw was zeer goed. Lemmen wi 56 jaar oud en gepensioneerd ploe baas der L.T.M. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties ll ct p. mjm. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. Mals Jaargang. No. 11819 1 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar fafw.)DINSDAE 11 JULI 1812 Utrecht maakt sckoon schip. Het ijzeren dak van de Vischmarkt in de Domstad is ft* verwijderd en het stadsbeeld prijkt weer in zijn oude glorie. t Px Holland-De Haan m Groote schoonmaak. De stoomstraal, het nieuwe systeem voor het reinigen van gevels, vindt op het oogenblik veel toepassing. Ook Rijksmonumentenzorg maakt van deze methode gebruik, om het oorspronkelijk karakter der steenen te behouden Pax Holland-v. Bemmel ra Te Roermond werd Zondag een groote bijeenkomst gehouden van Duitsche e Nederlandsche nationaal-socialisten. Een overzicht tijdens de plechtigheid. Po lygoon-Zeijlemaker-Pax-HoJland

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1