NOORD-HOLLAND VerMing Duitsche aanvalsfront SABOTAGE i— Verduister DAGBLAD VOOR schager editie in het Oosten Ver io den rug Britsch lüdiê trekt aan het Engelsche juk van den vijand SLUIKHANDEL in zaai- en pootgoed FILMS Nederlandsche vrijwilligers Msdepljchtigheiii wordt zwaar gestraft Uit*.: N.V. Uit*. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administrntiebweaox: 3CHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97. Tel. 3332. 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar fafw.) Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. Jaargang. Ne. 11850 Dr. F. O. Brayning is benoemd tot diteetew-generaal van de Volksge zondheid. Polygoon Meyer-Pax-Holland m Op meer dan 25 meter boven het gewoel der groote stad verrichten de arbeiders hun werk bij de restau ratte van den toren der Zuiderkerk te Amsterdam. Pax-Holland v. Bommel m. *t GRAVENHAGE, 14 JnlL De Wehrmachtsbefehlshaber heeft ter waarschuwing van on bezonnen elementen tegen da den van sabotage, waartoe de vijand den laatsten tijd de be volking der bezette gebieden in versterkte mate opzet, een vrij groot aantal gijzelaars gevan gen doen zetten. Tot hetzelfde doel, de beveiliging van de uit voering van zijn militaire op dracht, is ook gisteren de ver ordening van kracht gewor den betreffende den afweer van daden van sabotage, gericht te gen de bezettingsmacht. Herhaaldelijk, tegen de bezet tingsmacht en in het bijzonder te gen installaties van de Duitsche weermacht gerichte pogingen tot sabotage hebben aanleiding gege ven tot het gebruik maken van Ne derlanders voor de bewaking van bepaalde objecten. Herhaaldelijk moest worden ge constateerd, dat zulke bewakings opdrachten niet, of niet voldoende nagekomen werden. Dat kan alleen reeds met het oog op de openbare veiligheid, welker handhaving ook in het belang van de Nederland- sche bevolking is, niet geduld wor den. Wie een hem ter bescherming tegen daden van sabotage verleen de opdracht, onder welke omstan digheden of invloeden tot deze da den ook aanleiding mocht zijn ge geven, niet plichtsgetrouw en nauw gezet nakomt, stelt zich bloot aan de zwaarste bestraffing en wordt volgens art. 1 van de genoemde verordening met den dood gestraft Vrijheidsstraffen kunnen slechts in minder ernstig gevallen worden gegeven. Zelfs in geval van een slechts door nalatigheid ontstane overtreding van een bewakingsop dracht worden deze straffen gege ven, wanneer door de daad eeni- gerlei schade is ontstaan. De wijkende vijand vernietigend bestookt OPPERBEVELHEBBER V. TWEE DE SOVJET-STORMLEGER KAN ZICH NIET LANGER SCHUIL HOUDEN. Britsche verliespost bij El Alamein HET AFWEERVUUR VAN TOBROEK EN BENGHASII SCHIET BRITSCHE VLIEG TUIGEN NEER. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 14 Juli (N.N.B.): Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In den Zuidelijken sector van het Oostelijke front is het Duit sche aanvalsfront verbreed in Zuidelijke richting. Taai verde digde vijandelijke stellingen werden doorbroken. Bij de ach tervolging van den vijand stormden snelle troepen ver voorwaarts te midden van de bewegingen van den vijand en verpletterden colonnes van al le wapens, die zich op den te rugtocht bevonden. Voortdu rende luchtaanvallen waren met vernietigende uitwerking op den wijkenden vijand ge richt. Ten Noordwesten van Woro- nesj sloten tankformaties een groep vijandelijke strijdkrach ten in snellen opmarsch in. In den midden sector werden tal van plaatselijke aanvallen van den vijand afgeslagen en Sowjetconcentraties verpletterd Bij zuiveringsacties in de voor malige omsingeling aan de Wol- Sabotage en kennis van voorgenomen sabotage. De' meedoogenlooze bestrijding van alle daden van sabotoge en an dere tegen de bezettingsmacht ge richte misdaden eischte echter niet 3lechts een intransigent optreden tegen ieder, die bereid is tot derge lijke daden, maar ook de scherp ste bestraffing van allen; die, op de hoogte zijnde van een dergelijke daad, ook wanneer daartoe slechts plannen bestaan, hun plicht tot loyaal optreden jegens de bezet tende macht schenden. Volgens art. 2 der verordening wordt degene, die van een misdrijf tegen de be zettende macht of van het voorne men tot zulk een misdrijf in geloof- waardigen vorm kennis krijgt en nalaat een instantie der Duitsche weermacht of der Duitsche politie onverwijld hiervan te verwittigen, gestraft met dezelfde straf, waar mee de dader wordt bedreigd, voor het geval het misdrijf wordt vol voerd. Dat beteekent, dat btj een mis drijf, waarop de doodstraf staat, niet alleen de dader zelf, maar ieder, die op eenigerlei wijze in ge- loofwaardigen vorm kennis heelt gekregen van het plan tot de daad, doch nagelaten heelt hiervan vol gens voorschrift! aangifte te doen, zijn leven heeft verspeeld. Misdrijven tegen de bezet tende macht. Artikel 3 der verordening dient eveneens tot den veelomvattenden, doelmatigen afweer van alle han delingen, gericht tegen de bezet tende macht. Het is gericht tegen een ieder, die een persoon, van wien hij weet, of, de omstandighe den in aanmerking genomen, moet aannemen, dat hij deel heeft aan een misdrijf tegen de bezettende mogendheid of een dergelijk mis drijf in den zin heeft, niet onver wijld aangeeft bij de Duitsche poli tie of de Duitsche weermacht of die een dergelijk iemand verbergt, bij zich opneemt of in anderen vorm steun verleent. In al deze ge vallen wordt de schuldige als re gel getroffen door dezelfde straf waarmee de geholpen dader wordt chof werd de opperbevelhebber van het tweede Sowjet stormleger, lui tenant-generaal Wlassof, uit zijn schuilplaats te voorschijn gehaald. In Egypte slechts plaatselijke ge vechtsactiviteit rondom El Ala mein. In luchtgevechten en door luchtafweergeschut verloren de Britten 12 vliegtuigen. Aan de kust van Palestina plaat ste een Duitsche duikboot 2 torpe dotreffers op een tankboot, die in een krachtig beveiligd convooi voer. Op Malta werden de luchtbases door luchtformatiees Duitsche en Italiaansche gevechtsvliegtuigen doorloopend bestreden. Aan de Zuidkust van Engeland hebben lichte gevechtsvliegtuigen een Britsch bewakingsvaartuig tol zinken gebracht. Aan de Kanaal- kust werden gisteren 4 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Britsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht verschei den plaatsen in het Rijn-Westfaal- sche gebied aangevallen. De bur gerbevolking leed verliezen. Voor namelijk in woonwijken in de stad Duisburg ontstond schade aan ge bouwen, 5 der aanvallende toestel len werden omlaag gehaald. Met den Nederlandschen Vol ksd lenst voor sociale ge- rechtlgheid. Timosjenko sof geslagen Herinneringen aan den veld tocht in Frankrijk. BERLIJN, 13 Juli De ANP- correspondent meldt: Terwijl men hier op het oogenblik karig is met het doen van gedetailleerde mededeelin- gen over het verloop der krijgsoperaties aan het Oos telijke front, doen militaire kringen uitkomen dat de si tuatie voor de Duitsche en ver- bedreigd, in geval het misdrijf is volvoerd. Politie onderworpen aan bijzondere rechtspleging. Een nieuw element met betrek king tot de strafvervolging brengt tenslotte artikel 5 der verordening. Volgens dit artikel zijn van nu af functionnarissen der Nederlandsche politie of leden van een formatie, die gesteld is onder de instructies en bevelen der Nederlandsche po litie, onderworpen aan de buitenge wone rechtspleging voor leden van S.S. en politieformaties met bijzon dere opdracht, als zij een strafbare handeling tegen de bezettende macht plegen. Daardoor wordt ook deze veror dening een ondubbelzinnige, scher pe waarschuwing aan het adres van al degenen, die thans spelen met de gedachte, dat zekere, door hen gehoopte acties der vijandelij ke mogendheden het signaal zou den knnnen zijn voor eigen han delingen, gericht tegen de bezet tende macht. Moge ieder beseffen, dat al der^ gelijke pogingen in den kiem wor den gesmoord en dat allen, die zich daar in eenigerlei vorm medeplich tig mochten maken, met onverbid delijke hardheid onschadelijk wor- den gemaakt. Eisch van Gandhi ondersteund. Voorop staat; onafhankelijkheid! BANGKOK, 14 Juli (DNB) Indië is thans definitief en onherroepelijk in oorlog met Engeland aldus de spreker van de Indische onafhankelijk heidsliga in Oost-Azië over den zender alhier. Gandhi heeft weer de leiding op zich geno- men van de Indische natie en de Indiërs in Oost-Azië ver wachten met spanning de be sluiten die op dit kritieke oo genblik in Wardha genomen worden. Er is geen twijfel aan, dat het antwoord van alle Indiërs in en huiten Indië op den oproep van Mahatma Gandhi de wereld ver bazen zal. Alle Indiërs zijn bereid zich" volledig te geven voor dezen laatsten strijd ter bevrijding van Indië. De komende uiteenzetting tusschen het Indische volk en de Engelsche heerschappij is niet meer tegen te houden. De uitvoerende commissie van het Voor-Indische Nationale Con gres heeft, naar uit Wardha wordt gemeld, besloten den eisch van Gandhi terugtrekken van de Engelschen uit de politieke macht in Indië te steunen. Dit besluit, aldus wordt gezegd, is een middel tot het bereiken van de volledige politieke onafhankelijkheid van Indië. Nadere bijzonderheden over deze nieuwe actie zijn nog niet be kend. bonden troepen in het Zuide lijke deel van dit front buiten gewoon gunstig is. Reeds enkele malen hebben deze kringen gewezen op de vergelijking die gemaakt kan worden met den gang van zaken tijdens den veld tocht in Frankrijk in 1940: terwijl het vijandelijke commando zijn troepen in het geheel niet meer in de hand heeft en elk overzicht van den toestand heeft verloren, be vinden zich de Duitsche troepen ver in den rug van den tegenstander, zonder dat deze echter precies weet waar. Uit alles blijkt, dat de bolsjewis ten in het onzekere verkeeren om trent de hoofdrichting, waarin het Duitsche offensief in het Zuidelijke deel van het front zich beweegt. Zooals men het heden van mili taire zijde uitdrukte, Timosjenko is „suf" geslagen. Het is begrijpelijk, dat het Duit sche opperbevel onder deze omstan digheden zeer spaarzaam is met het geven van plaatsaanduidingen, ook een verschijnsel dat herinnerin gen aan den veldtocht in Frankrijk toen deze reeds in een ver gevor derd stadium was gekomen, wak ker roept. De gevechten hebben thans het gebied bereikt, waar de Zwarte Aarde van de Oekraïne overgaat in een met diepe kloven doorsne den steppengebied, een moeilijk terrein, dat vertragend op de ope raties werkt. Niet alleen de Duit sche opmarsch wordt hierdoor evenwel vertraagd, ook de terug tocht der bolsjewisten ondervindt hiervan de gevolgen. GEHEIME DISTILLEERDERIJEN ONTDEKT. Weer zijn in Enschede twee ge heime distilleerderijen opgespoord. De eene bevond zich in een woning in dorp Lonneker, terwijl de ande re ten deele in een huis aan de Rozenstraat, ten deele in een pand aan de nabije Oosterstraat stond. Een hoeveelheid gedistilleerd werd in beslag genomen. DUIZENDEN KILOGRAMMEN GRAAN EN POOTAARDAPPE- LEN VERDWENEN IN DEN SLUIKHANDEL. In een Noord- Hollandsche plaats 'S-GRAVENHAGE, 14 Juli. De gang van zaken bij een handelaar-vertegenwoordiger in zaai- en pootgoed in een Noord- Hollandsche plaats kon niet in orde zijn. De Centrale Crisis- Contróle-Dienst vermoedde, dat er fraude gepleegd was met partijen zaaizaad en stelde 'n diepgaand en uitgebreid onder zoek in. Dat onderzoek leverde het resultaat op, dat kon wor den vastgesteld, dat ongeveer 50.000 kilogram graan verdwe nen was. De veronderstelling, dat de sluikhaandel zich er meester van heeft gemaakt, ligt voor de hand. De C.C.C.D. heeft de geheele omvangrijke zaak uitgezocht en daarbij vast gesteld, dat de delinquent met gefingeerde bestellingen heeft gewerkt. Tegen een tiental be trokkenen is inmiddels proces verbaal opgemaakt. Daarmede was slechts één phase Geen fa miliedr uk werk meer Verbod geldt niet voor over lijdensberichten. 's-GRAVEHAGE Blijkens een beschikking van den sec retaris-generaal van het depar tement van handeil, nijverheid en scheepvaart, opgenomen in de staatscourant van 14 Juli 1942, is het vervaardigen van f ami 1 ied ruk werk in het ver volg verboden, met uitzonde ring van overlijdensberichten en dankbetuigingen betreffen de overlijden, mits in ongevou wen toestand niet grooter dan 105X148 mm.. Het vervaardi gen van ander familiedrukwerk is dus thans niet meer toege staan. ov*r de opleiding der 'S-GRAVENHAGE, 14 Juli. In het filmjournaal „Hollands-nieuws" zullen de volgende weken voortdu rend opnamen te zien zijn van de opleiding der Germaansche Vrij willigers uit Nederland. Uit deze opnamen blijkt, dat on ze mannen onder de beste omstan digheden tot goede soldaten wor den opgeleid. De verblijven liggen in een mooie omgeving, die een achtergrond geeft voor den tijd der opleiding, welke steeds als mooiste indruk in het leven van ieder af zonderlijk een prettige herinnering zal vormen. Er is alle mogelijke gelegenheid om op allerlei manieren den vrijen tijd door te brengen en dit vormt aan het slot van den dag een com pensatie voor de zware uren van den dienst De sportopleiding vormt een essentieel onderdeel van de al- gèmeene opleiding. Zij voedt den betrokkene stelselmatig op tot moed en hardheid. Bij de sportop- namen kan men in het bijzonder een heele reeks kranige Nederland sche sportmenschen herkennen. Een grondige opleiding in de be- WOENSDAG 15 JULI 1W2 Maan Maan op vanavond om onder 7.39 s di. 22.47 ?i Mi 21.56 uur SAuk. E.K. tot morgenochtend U.K. 27 Juli c ox 12Aug v.m. d.oo uur n.m. in den sluikhandel van den verte genwoordiger aan het daglicht ge bracht. Het bleek, dat de man zich ook met een aardappelaffaire heeft bezig gehouden. Ook deze zaak is door den C.C.C.D. uitgeplozen. De resultaten? Procesverbaal is opge maakt wegens het aanlcoopen van 38.790 ki.ogram en het verkoopen van 81.015 kilogram pootaardappe- len, terwijl deze hoeveelheden niet in de administratie verwerkt wa ren. Niet minder dan 54.523 kilo gram pootar dappelen konden in beslag worden genomen. Tegen vijf t .lers is opgetreden wegens het af leveren van pootaardappelen aan den handelaar, en een tweede han delaar, die ook bij de zaak betrok ken was, ontkwam evenmin aan ontdekking. Een pootaardappelhandelaar el ders is tegen de lamp geloopen voor het frauduleus afleveren van 55.270 kilogram pootaardappelen, terwijl in een derde geval een te kort aan peulvruchten en zaaigra nen van 9.000 kilogram en van 17.500 kilogram pootaardappelen moest worden vastgesteld. handeling van alle moderne wa pens geeft den vrijwilliger alle mi litaire bekwaamheden, die aan het front noodig zijn. Voor het lichame lijke welzijn wordt uitstekend ge zorgd. Duidelijk ziet men in de films, hoe de vrijwilligers door ge specialiseerde geneesheeren me disch verzorgd worden, alsook een! werkelijk uitstekende kost genie ten. Voor vele Nederlanders zal het bijzonder belangwekkend zijn, in de films eigen verwanten of beken den te herkennen, het filmjournaal zal de komende weken dan ook be slist de moeite waard zijn. Binnenkort rundvet verkrijgbaar De Secr.-Gen. van het Dept. van L. en V. maakt bekend, dat op de bonnen „39" van de boterkaart en van de vetkaart, welke geldig zul len zijn gedurende het tijdvak van Zaterdag 8 Augustus tot en met Woensdag 19 Augustus a.s., desge- wenscht rundvet verkrijgbaar zal zijn. Per tweetal bonnen zal men 200 gram rundvet kunnen betrek ken. Zij, die rundvet wenschen te ontvangen, dienen de genoemde bonnen bij hun slager in te leveren, desgewenscht tegen ontvangstbe wijs, in het tijdvak van Woensdag 15 tot en met Zaterdag 18 Juli a.s. Zij, die gedurende bovengenoemd tijdvak bon 39 niet bij hun slager hebben ingeleverd, kunnen daarop geen rundvet betrekken, doch uit sluitend de artikelen, ter verkrij ging waarvan deze bon nader zal worden aangewezen. De aandacht wordt er op geves tigd, dat het afleveren van het rundvet eerst is toegestaan met in gang van Zaterdag 8 Augustus 1942, BANDENDIE VEN DUPEEREN INVALIDE. Bij de politie te Uwmiden heb ben een achttal inwoners van Vel- sen aangifte gedaan dat onbekend- de daders in den vorigen" nacht hun fietsen van alle banden heb ben ontdaan. Ook was dit het ge val bij een invalidewagen en de dadere blijken er niet voor te zijn teruggeschrokken om een invalide een deel van zijn levensvreugde te ontnemen. Een wielrijders-eskadron op marsch Hoffmann-Stapf-P.K. Jesse- Pax Holland m i den Don. Schutters Brug, welke de so«$eAs divisie trekken over ee eb over den Don hadden geslagen P^S^jL.v. ÈgwdemPJC, Die ck-Pax Holland w De verordening tegen MEN ONTHOUDE ZICH!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1