NOORD-HOLLAND i— Verduister i De strijd rondom Rostof DAGBLAD VOOR Eikenloof voor Kesselring Groentenvervoer door volkstoinders Uitg.:. N.V. Uitg. Mij. Hollands N oorderkwartier Redactie- en Administratiebnxeanz: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR: Laneestraat 97 Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 et. p. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. S6ste Jaargang. No. 11854 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) MAANDAG 20 JULI 1942 Zware verliezen voor vijand aan boven-Don De toestand m Egypte De scheepsverliezen der geallieerden Hoofdkwartier van den Fuehaer, 19 Juli (DNB.)XHet opperbevel der weermacht maakt bekend: In den Zuidelijken sector van het Oostelijke front gaat de achtervol ging van den yerslagen vijand, on danks de voor een cleel moerassige wegen, voort. Het luchtwapen heeft de hij Worosjilof verslagen en te rugtrekkende bolsjewistische strijd krachten aangevallen en aan de spoorwegverbindingen en treinop- stuwingen van den vijand in het gebied rondom Rostof de ernstigste- vernielingen toegebracht. Ten Oos ten van Marioepol hebben Roemeen sche troepen een landingspoging van zwakke vijandelijke strijdkrach ten afgeslagen. Hongaarsche forma ties wierpen een nog op den Weste lijken oever van*den Don staande groep strijdkrachten van den vij and over de rivier. Daarbij werden 25 vijandelijke tanks vernietigd of buitgemaakt. Vijandelijke' aanval len ten Noorden van Woronesj wer den afgeslagen. Het luchtwapen sloeg vijandelijke kolonnes uiteen en troepenconcentraties van den bo ven-Don. De vijand loed zware, bloe dige verliezen. Ten Zuiden van het Ilmenmeer zetten de Sowjets hun vergeefsche aanvallen voort. Aan de Kolabaai werden de haveninstal laties van Rosta opnieuw zwaar ge bombardeerd. In Egypte werden plaatselijke Britsche aanvallen met verliezen voor den vijand afgeslagen. Enkele Britsche bommenwer pers hebben gisteren bommen op West-Duitsch gebied gewor pen. De burgerbevolking, voor al in Duisburg, leed verliezen. Twee Britsche vjiegtuigen wer den neergeschoten. In den afgeïoopen nacht heeft het bolsjewistische luchtwapen met zwakke strijdkrachten zon der effect storingsaanvallen op eenige plaatsen in Oost Pruisen ondernomen. DE STRIJD IN NOORD-AFRIKA. BERLIJN, 19 Juli (D.N.B.) Volgens de bij het opperbevel van de, weermacht ontvangen berichten over den strijd in Noord-Afrika zijn in de afgeïoopen week felle gevechten geleverd in het gebied van $e 40 Km. breede stelling van El Alamein. In de streek tusscihen de zoutmoerassen van Kattara en de leust hadden de Britten reeds lang sterk versterkte defensïestel- lingcn voorbereid. De ernst van den toestand voor de Britten werd het best gekenmerkt door het feit, dat de bladen te Cairo de wanho pige Bi'itsche aanvallen een beslis send tegenoffensief noemen, waar van het lot van Egypte aflhangt. Ook de in Cairo opflakkerende on lusten, waartegen opgetreden wojdt met drastische middelen en arres taties, zijn kenmerkend. Toen de voorste Duitsoh-Italiaan- sohc troepen de stelling van El Alamein bereikten, stieten 'zij op sterkere vijandelijke strijdlkrac/hten. In herhaalde aanvallen trachtten de Britten een doorbraak door de Duitsdh-Italiaanscihe stellingen te bereiken, maar alle aanvallen mis lukten. Nergens slaagden zij er in een zichtbaar succes te behalen. Dén vijand werd een reeks belang rijke hoogten 'ontnomen en zoo werden punten van uitgang voor verdere gevechtshandelingen ver worven. Bij een nieuwen aanval verloren de Engelschen ruim 2000 gevangenen. De scheepsverliezen der ge allieerden. STOCKHOLM, 19 Juli (D.N.B.) De door het tonnageprobleem on der de Engelsche openbare mee ning veroorzaakte ongerustheid, schijnt door de Vrijdag gehouden zitting van het Lagerhuis geens zins weggenomen te zijn, integen deel, men heeft den indruk, dat de in dit opzicht bestaande bezorgd heid door datgene, wat over het verloop van de zitting ondanks alle voorzorgsmaatregelen verluidt, nog is toegenomen. Thans wordt gezegd, dat het geheime rapport over het transport- en tonnage- vraagstuk en de eerste publicatie van de werkelijke verliescijfers zelfs de pessimistische beoordee ling over de tonnage verre over treffen. Thans is er sprake van, dat het door de mogendheden van het Pact van Drie verporzaakte to tale verlies aan handelsscheeps- ruimte, met inbegrip van de door de duikbooten, vliegtuigen, mijnen veroorzaakte verlies en de normale slijtage, nog een stuk hooger is dan de tot dusverre van Duitsche zijde gepubliceerde cijfers van 19 millioen tot zinken gebrachte ton nage. Officieel wofdt echter dit cij fer nog steeds in twijfel getrokken, doch het zal waarschijnlijk wel overeenstemmen met de opgaven in het geheime rapport. Sovjet krijgsgevangenen 'aan den Don. Hoffman-Stapf-P.K. Schröter-Pax Holland m Italiaansch Weermachtbericht 30 TANKS VERNIETIGD. ROME, 19 Juli (Stefani). Het Italiaansch weermachtbericht van heden luidt: Gevechten van plaatselijken aard in de zone van El Alamein. Tij dens de gevechten van de laatste dagen zijn 30 vijandelijke tanks vernield. Tijdens stoutmoedige ac ties in scheervlucht hebben Itali- aansohe luchtformaties "eenige tien tallen gemotoriseerde strijdmidde len getroffen en onbruikbaar ge maakt. Bij zegevierende luchtge vechten hebben Italiaanse^ ja gers vier Britsche toestellen neer geschoten, terwijl een Hurricane door Duitsche vliegtuigen neerge schoten werd. Bommenwerpers van de spil bobben herhaaldelijk mili taire doelen op Malta gebombar deerd. Drie Spitfires werden_ bran dend neergeschoten, dank zij een snel optreden van D.uitsche escor- teerende jagers.' Engelsche luchtaanvallen op Nederland Een dezer dagen heeft de Brit .bij vluchten .boven Nederlandsch gebied wederom slachtoffers onder de burgerbevolking gemaakt. Tee kenend was het, -dat hij bij een zijner aanvallen overdag uit de wolken met boordwapene op een plaats schoot, waarbij gelukkig slechts één burger gewond werd. Meer slachtoffers eischten bommen op een andere plaats, waar één burger, zwaar en 40 burgers licht gewond werden. TURKSCHE DUIKBOOT GEZON- KEN. ISTANBUL, 18 Juli (DNB). Het ministerpresidium heeft het volgen de communiqué gepubliceerd: De duikboot Attilay is met haar ge-hee le bemanning ondergegaan. Red dingspogingen leverden geen resul taat op Van andere zijde wordt ver nomen dat de, bemanning 25 kop pen telde. De Attilay maakte een oefenreis en is hij de Dardanellen gezonken. Na de verovering van SebastopoL Een foto van een der talrijke ha venbekkens, waar de Duitsche stu ka's hun doeltreffend werk -verricht ten. Gezonken schepen en vernielde opslagplaatsen zijn er de bewijzen van. Deutscher Verlag-Recfa-P.K. Wet- terau Pax Holand m. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 18 Juli (D.N.B.) De Fuchror heeft aan generaal Kessel ring, opperbeve 1 hebber der forma ties van de Duitsche luchtmacht, die in het Middellandsdhe-zeege- bied en in Noord-Afrika strijden, het eikenloof met de zwaaiden bij het ridderkruis van het IJzeren Kru^s verleend en hem den volgen den brief gezonden. Met het oog op uw steeds be toond heldendom verleen ik u als vijftienden soldaat der Duitsche weermacht het eikenloof met de zwaarden bij het ridderkruis van het IJzerdta. Kruis. AANVALSPOGINGEN VAN BRIT SCHE LUCHTMACHT VERIJDELD BERLIJN, 19 Juli (DNB.) Aan valspogingen van de Britsche lucht macht werden vandaag in het Ka- naalgebied door sterke formaties Duitsche jagers verijdeld. Zoo maak te 'n door Spitfires beschermde for matie bommenwerpers, toen zij zich ontdekt zag door Duitsche jagers, onmiddellijk boven zee rechtsom keert. NEDERLANDSCHE VRIJWILLI GERS AAN HET OOSTFRONT. HP«|1 Foto Vrijw. Legioen Nederland. Klerk V.N.P. Britsche toestellen boven West-Duitsch gebied BERLIJN,- 19 Juli (D.N.B.) Zaterdagmiddag hebben eenige Britsche vliegtuigen zonder zicht op den grond blindelings eenige brisantbommen in het Wcst- Duitsche grensgebied neergewor pen. Deze militair even zinneloozc als effectlooze storingsaanval eischte eenige slachtoffers onder de burgerbevolking. Duitsche ja gers bonden terstond met succes den strijd aan inct de vijandelijke bommenwerpers. Zij dwongen de Britsche vliegtuigen rechtsom keert te maken en plaatsten tref fers. Volgens hetgeen tot dusver is vastgesteld zijn twee der aanval lende bommenwerpers neergescho ten. BRITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN OOST PRUISEN. BERLIJN, 19 Juli (DNB.) Van nacht zijn afzonderlijke vijandelijke bommenwerpers het Oost-Pruisi sche kustgebied binnengevlogen. Zij hebben volkomen blindelings een gering aantal brisantbommen uit geworpen, die geenerlei schade ver oorzaakten. Britsche gevangenen, die in den strijd in de Marmarica gewond wer den, worden per vrachtwagen ach ter de linies gebracht. Luce7Orbis-Holland-Pax Holland m Groote smokkelzaak in kaas Een staaltje van ergerlijken smokkelhandel was de zaak tegen elf inwoners van de West-Brabant scho plaatsjes Rucphen en Eetten, welke door den economischen rechter te Breda behandeld werd. Hoofdpersonen in deze smokkel zaak waren Martinus Heeren uit Rucphen en A. van Merode uit Et- ten. De 9 andere verdachte^, had den als „dragers" bij den smokkel handel gefungeerd. Heeren Was door een opper wachtmeester der marechaussee op den weg RoosendaalHoeven aangehouden, terwijl hij niet min der dan 4000 kaasbonnen bij zich had. Naast het onbevoegd voor handen hebben van deze bonnen was hem tevens de verhoop en de aflevering van 308 kg. kaas zonder afgifte van de daaryoor verschul digde bonnen ten laste gelegd. Van Merode had verkocht en af geleverd 650 kg. kaas en 78 Edam mer kazen. Volgens zijn zeggen had hij van een onbekende f2000 ontvangen en daarvoor in Rotter dam de kaas gekocht. Negen keer warenj de smokkelaars met kaas op stap gegaan naar België. In zes gevallen waren zij daarbij aange houden. In de andere drie gevallen slaagden zij er in de kaas naar Bel gië gesmokkeld te krijgen. Bij de aanhouding der beide hoofdver dachten werd op hen een belang rijk bedrag aangetroffen. Dit werd in beslag genomen. De economische rechter veroor deelde Heeren tot een gevangenis straf van 3 maanden met aftrek, benevens verbeurdverklaring van de in beslaggenomen goederen, de 4000 bonnen en het geld (f3007.50). Hij nam daarbij in overweging, dat verd. een gezin heeft met 10 kin deren. Verdachte van Merode werd ver oordeeld tot een gevangenisstraf van 2 maanden met aftrek, met verbeurdverklaring van de inbe- slag genomen goederen, en het geld (f 1877.50). De overige verdachten werden veroordeeld tot boeten varieerend van f 150.tot f 350.-. Driejarige jongen verongelukt Vrijdagmiddag is op het Willems plein te IJrauiden het drie-jarige knaapje C. Z., dat daar op de tree plank van een stilstaande autobus van de N.V. Stormvogels was gaan zitten, toen de bus was gaan rij den, onder een der wielen geraakt. Het jongetje was op slag dood. Den chauffeur treft geen schuld. Groote belangstelling bestond er voor den unieken wedstrijd van Larken tusschen de provincies Gro ningen en Friesland, welke deze week op het Paterswoldsche meer bij Groningen werd gehouden. V.N.P.-Folkers-Pax Holland m. Petroleum voor schippers De Secr.-Gen. van het Dep. van H., N. en Sch. maakt bekend, dat schippers, die permanent aan boord wonen en niet de beschikking heb ben over 'n fornuis of ander kook- toestel, waarop zij met vaste brand stoffen kunnen koken, in aanmer king kunnen komen voor een hal ve EA-kaart (petroleum), mits zij het vorige seizoen een halve O- kaarfc hebben ontvangen. Voorts wordt bekend gemaakt, dat personen, die hun aanvraag voor een heele EA-kaart (voor pe troleum) of een DZ-kaart (voor vaste brandstoffen) te laat hebben ingediend, uiterlijk tot 1 Augustus a.s. alsnog een aanvraag hiertoe kunnen indienen. Zij zullen hierbij echter pvertuigend moeten kunnen aantoonen, dat zij vóór 15 Mei jl. niet in staat waren hun aanvraag in te dienen. In al de bovengenoemde geval len moet de volgende handelwijze gevolgd worden: de schipper wendt zich allereerst tot den be vrachtingscommissaris of diens agent, die in het grijze,, respectieve lijk bevrachtingsboekje, een aan- teekening stelt a'angaande de wij ze van wonen, dan wel een afzon derlijke verklaring hieromtrent afgeeft. Vervolgens begeeft de schipper zich naar den distributie- dienst van de gemeente, waar hij tijdelijk vertoeft, alwaar op grond van bovenvermelde aanteekening respectievelijk verklaring, een aan vraagformulier wordt ingevuld. Na verloop van twee weken dient de schipper zich te wenden .tot den distributiedienst van de gemeente, waar hij op dat oogenblik lig plaats heelt en kan hij tegen over legging van het grijze, respectieve lijk bevrachtingsboekje dan 'wel de afzonderlijke verklaring, de kaart in ontvangst nemen, indien de aanvrage inmiddels is goedge keurd. NIEUW EILAND IN DEEN- SCHE WATEREN. KOPENHAGEN, 18 Juli (Afip). Een nieuw eiland van 1200 meter lengte en 100 M. breedte is uit de zee verrezen in de baai van Laaland. Het eiland heeft de nrfam Aagoesand gekregen. Het eiland heeft ongeveer twee jaar noodig gehad om geheel boven water te komen. Thans echter wordt het nooit meer door water overstroomd, zelfs- niet bij de hevigste stormen. Dit verschijnsel is niet nieuw in Denemarken. Enkele jaren geleden is een ander eiland uit de golven opgedoken in de baai van Koge..Het wordt Stauning genoemd. EEN TWEEDE DUINKERKEN MOET WORDEN VERMEDEN. Det slag op den Atlantischen Oceaan moet eerst worden gewon nen, alvorens Engeland kan den ken aan de vorming van een twee de front, Aldus vat'de Londensche correspondent vffii United Press, Russel, in de Prensa de opvatting van officieele Britsche kringen sa men. Russel vervolgt, dat men slechts als het duikbootgevaar is verdwe nen, de noodige scheepsruimte voor een tweede front kan vrijma ken. Te Londen betoogt men, dat een tweede Duinkerken juist in het belang van de S'owjet-Unie in ieder geval moet worden yenneden. Maan op vanavond om onder f3.19 pi fff 11|lf% 028 21 Juli «*'3* UUr 3 Aug. E.K tot morgenochtend L.K. 27Juli s Af% .m-12Au* V.M. uur N.M. BONAANWIJZING VOOR AARDAPPELEN De Secr.Gen. van het Dep. van L. en V. maakt bekend, dat voor de distribütieperiode van 19 t.m. 25 Juli a.s. het aardappelrantsoen wederom is vastgeseld op 2V2 kg. In verband hiermede geeft gedu rende het tijdVak van Zondag 19 t.m. Zaterdag 25 Juli a.s. elke der met 37 A genummerde bonnen van de aardappelkaart recht op het koopen van 1*4 kg. aardappe len. De aandacht wordt er op geves tigd, dat op Zaterdag 18 Luli 1942 geen aardappel^ op genoemden bon mogen worden gekocht of ver kocht, doch. dat dit eerst mag ge schieden op Maandag 20 Juli a.s. Vaste brandstoffen voor schippers Schippers en schippersknechten, die werkzaam zijn in de rivier-en binnenvaart, met uitzondering van woonschepen, veerponten of daar mee gelijk te stellen vaartuigen, in* de scheepvaart met uitzonde ring van dé zeescheepvaart, of op drijvend materieel dienen zich voop het verkrijgen van vaste brandstof fen voor verwariminigsdoelednden te wenden tot de bevraohtingscom- missa rissen of hun agenten en daartoe het grijzen' boekje en/of liet bevrachtingsboekje mode te nemen. De bevrachtimgscommissans of diens agent zal in dit boekje aan- teekenen of de schipper en/of schippersknecht al dam niet met zijn gezin aan boord woont. In dien de schipper geen grijs boekje of bevrachtingsboekje heeft, zal een afzonderlijke verklaring afge geven worden. De bevraohtingsoomemissaris of diens agent zal tevens den betrok kene mededeelen, wanneer hij zich tot den distributiedienst kan wen den ten einde de kaarten of bon nen in ontvangst te nemen. Hierbij dienen dan het grijze boekje en/óf bevradhtingsboekje dan wel de af zonderlijke verklaring, alsmede de distributie-stamkaart, overlegd te worden. Voorts dienen zij, die voor het stookseizoen 19411942 een .,J" of „K" kaart ontvangen heb ben, het restant hiervan mede .te brengen. In de school- en werktninen No. 1 te Haarlem#bevindt zich een kleine zij derapsenk weekerij, waar den schoolkinderen belangstelling,, voor deze nattige dieren wordt bijge bracht. Stevens-Pax Holland m. Het Rijksbureau voor de Voed selvoorziening in oorlogstijd deelt inzake het vervoer van groente en fruit nader mede, dat het aan een volkstuinder toegestaan blijft, ei gen geteelde groente en fruit te vervoeren van volkstuin naar wo ning. Indien zijn volkstuin echter ge legen is buiten de gemeente zijner inwoning, moet hij in het bezit zijn van een bewijs van inschrij ving als volkstuinder bij een ge westelijke landbouwcrisisorganisa tie, dat hij bij aanvrage moet kun nen toonen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1