NOORD-HOLLAND Tepstanil bij Rostof gebroken DAGBLAD VOOR Italiaansche formaties veroveren r belangrijk kolenbekken De verjaardag van Rijkscommissaris De Amerikaansche verliezen VRIJSTELLING Arbeidersprobleem in Engeland Lijst van geïnterneerden uit de provincie NOORD-HOLLAND Uitg.; N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratie!)veanx: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). - DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). - ALKMAAR: Langestraat 97. Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct d. m.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiker^ belangrijke korting. Prij zen worden od aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang. No. 11857 r pagina s Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) DONDERDAG 23 JULI 1942 De terngtocht en de vernietiging van de Sovjets aan den Don. Ont zaglijk is het beeld der verwoesting in Ostrogoshsk. Geen straat, vol gepropt met geschut en ander oorlogsmateriaal is gespaard gebleven Orbis-Holland-P.K. Bauer-Pax Holland m Zeegevecht m het Kanaal De Roemeensche verliezen bij Sebastopol HOOFDKWARTIER VAN DEN Führer, 22 Juli. Het opperbevel .van de weermacht maakt bekend: De systematische tegenstand van den vijand in het gebied van Rostof is ineengestort. Duitsche en verbonden troepen staan voor de versterkte brug- gehoofdstelling, die in een halven cirkel om de stad is aangelegd. Ten Oosten van de Donetz is de benedenloop van den Don in een breed front overschreden. Italiaansche for maties zijn erin geslaagd bin nen het bestek van de achter volgingsgevechten in den Do- netzbocht op 19 Juli het be langrijke kolenbekken Krassnij Lutsch in handen te krijgen, daarbij werden talrijke gevan genen gemaakt en een aan zienlijke buit binnengebracht. In de groote Don-bocht biedt een zwakkere vijand slechts geringe tegenstand. Ten Noorden en Noordwesten van Woronesj zijn aanvallen van dén vijand in zware gevechten af geweerd. Daarbij zijn 25 tanks ver nield. In het gebied achter het front in den centralen sector is de ver nietiging van nieuwe vijandelijke groepen geëindigd. Ten Zuiden van het Ilmenmeer en voor een brugge- hoofd aan den Wolcliof zijn ver scheidene vijandelijke aanvallen met zware bloedige verliezen in eengestort. Hierbij vernietigde de bezetting van het brug'gehoofd 31 tanks, voor een groot deel in ge vechten op korten afstand. In het hooge Noorden zijn vijandelijke batterij op het Visschersschierei- land door duikbommenwerpers met .verwoestend effect bestreden. In den tijd van 8 tot 20 Juli heeft het bolsjewistische luchtwapen 829 vliegtuigen verloren, waarvan 640 in luchtgevechten, 62 door luchtaf- Italiaansch Weermachtbericht ROME, 22 Juli: Het Italiaan- sche weermachtbericht luidt als volgt: - Levendige gevechten der artille rie en bedrijvigheid van verken- ningsafdeelingen aan het Egypti sche front, waar talrijke luchtge vechten geëindigd zijn ten gunste .van de vliegers der Spil. Zeven Hurricanes en twee Cur- tiss-machines zijn neergeschoten door, Duitsche jagers en twee Spit- fires door Italiaansche jagers. Twee andere Britsche machines zijn neergehaald door luchtafweer geschut tijdens een mislukten aan val op Tobroek. Formaties bom menwerpers hebben de bases op Malta aangevallen. Een Spitfire werd boven het eiland neergescho ten. Een verkenningsvliegtuig van de koninklijke Italiaansche marine, die boven het Westen van de Mid- dellandschc Zee werd opgevangen door drie vijandelijke jagers, schoot er een neer en keerde terug op zijn basis, met de vier leden der bemanning gewond, na .zijn taak ten uitvoer te hebben gelegd. weergeschut en 9 door formaties van het leger! De overige werden op den grond vernield. In dien zelfden tijd gingen aan het Ooste lijk front 70 eigen vliegtuigen ver loren. Na militair vruchtelooze sto- ringsaanvallen overdag van eenige Britsche bommenwerpers op West- Duitsch gebied, heeft de vijand in den afgeloopen nacht vooral op de stad en omgeving van Duisburg en de stad Moers een vrij groot aan tal brisant- en brandbommen neer geworpen. De burgerbevolking leed verliezen. Zes van we aanvallende bommenwerpers werden neerge schoten. In den loop van het. zeegevecht in het Kanaal zijn door onze lichte zcestrijdkrachten behalve het vij andelijke /eidende schip nog Q Brit sche motortorpedobooten in den strijd op korten afstand in brand geschoten, waarvan 4 ondergingen. Een Britsche motorkanonneerboot is door een Duitsche duikbootja-| ger door rammen in den grond ge boord. De vlag van de boot werd buitgemaakt, verscheidene gevan genen zijn binnengebracht. De on der leiding van korvettenkapitein Wunderlich ter beveiliging van een convooi opgetreden formatie is na uitvoering van haar taak zonder verliezen in haar haven van he rstemming binnengeloopen. Aan de Nederlandsclie kust heeft marineartillerie 5 Britsche vlieg tuigen neergeschoten. Het jachtes- kader no. 54 heeft sedert het begin van den oorlog 2500 vliegtuigen neergeschoten. De strijd bij Woronesj. BERLIJN, 22 Juiïi (D.N.B.) Volgens meening van militaire kringen zijn de door de bolsjewis ten met groote bloedige varliezen herhaaldelijk ondernomen aanval^- pogiaigen, bij Woronesj ten zuiden van het Duieraneer en aan de Wolchof, blijkbaar bedoeld alis ontlasting voor het zwaar bedreig de zuidelijke front der bolsjewis ten, en moeten zij ook de aandacht afleiden van de voor de bolsjewie ken catastrofale ontwikkeling al daar. Op dien gehcelen zuidelijken vleu gel hebben de Duitsdhe troepen de achtervolging van den terug treikenden tegenstander in het ge bied van beneden Donets en Don krachtig voortgezet. Nadat tot nu toe vooral gomotoriseerde strijdf- krachten in dezen grooten slag waren gebruikt, wordt thans mel ding gemaakt van het feat, dat ook infanterie-afdeelingen snel naar het oosten opanarcheeren. De Duit sche troepen worden noch door hardnekkigen vijandeli.jiken tegen stand noch door ravitaill'lieerings- moeilijkheden opgehouden. Met onverminderde stootkracht maken zij den terugt.rekkenden tagenstan der een ordelijken terugtocht on mogelijk. DE ROEMEENSCHE VERLIEZEN BIJ SEBASTOPOL. BOEKAREST, 22 Juli (D.N.B.): Officieel wordt bekend gemaakt: Buitenlandsche zenders hebben beweerd, dat in de gevechten om Sebastopol drie Roemeensche divi sies zijn vernietigd. Opdat het Roemeensche volk de volle waarheid verneemt, die het nooit verheimelijkt is, worden de iuiste cijfers van onze verliezen bij de roemrijke historische actie te gen #de machtige vesting S<6>asto- pol bekend gemaakt: Het totale aantal dooden :eti yer- den BERLIJN, 22 Juli (D.N.B.) Ter gelegenheid vain den 50sten verjaardag van dr. Seyss-Inquart schildert de Berlijnsche pers het we rij van dezen man i-n Groot-Duit- sdhen zin en in den geest van het ha t iona al-sodialisme. De Voelkiischer Beobachter be toogt, dat de naam Seyss-Inquart onverbrekelijk is verbonden bij de samensmelting van de Oostmark met het Rijk en dat dr. Seyss-In quart thans als rij'ksfcniniister en Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gehied zijn opdracht de pacificatie van Nederland, met succes uitvoert. Mislukte Engelsche luchtaanvallen BERLIJN, 22 Juli (DNB.) Gis- teren overdag heeft de Britsche luchtmacht aanvallen pogen te doen op het bezette gebied in het Westen. Bij haar pogingen, troepen transporttreinen en marcheërende colonnes aan te vallen, werden de Britsche formaties door Duitsche jagers en afweergeschut verstrooid, zoodat zij haar doel niet Ronden bereiken. Daarbij werd een Brit sche jager neergeschoten., twee toe stellen werden zoo zwaar bescha digd, dat zij zeker verloren geacht kunnen worden. Vandaag trachtten Britsche ja gers aanvallen in scheervlucht op Duitsche militaire werken aan de Kanaalkust te doen. Door jagers en afweergeschut werden zij verdre ven. Een Spitfire werd neergescho ten. Bekend Eogelsch jachtvlieger gesneuveld BERLIJN, 22 Juli (D.N.B.): Van militaire zijde verneemt het D.N.B dat een der succesvolste Engelsche jachtvliegers, commodore Finucan op 15 Juli bij een aanval op de Fransche Kanaalkust door Duit sche luchtafweer is neergeschoten en omgekomen. Volgens Britsche mededeelingen stond deze officier met 32 overwinningen in de lucht op de tweede plaats van de rang lijst der Engelsche jachtvliegers. De hoogste öorlogsonderschei- dingen waren hem uitgereikt. STOCKHOLM, 22 Juli (D.N.B.) - Naar de Britsche berichtendienst uit Washington meldt, heeft het Amerikaansche bureau voor de oorlogsinlichtingen ^.bekend ge maakt, dat de strijdkrachten der V.S. tot dusver 44.143 man hebben verloren. Daarvan zijn 1801 man om het leven gekomen en 3218 ge wond. In totaal worden 36.124 man vermist. Bij deze getallen zijn de verliezen* opgenomen van de marine, het leger, de marine soldaten, de kustwapens en de Philippijnsche eenheden. Boven dien bevinden zich 1022 marine officieren en manschappen in ge vangenschap, van wie 301 behooren tot het marinepersoneel en 721 tot de zeelieden. Zweden gaat dennen naalden drinken STOCKHOLM, 22 Juli (A-N. P.) Een Zweedsche arts van naam, dr. Einar Wall- quist, heeft de resultaten van een opzienbarend onderzoek gepubliceerd. Door de bevol king van Noordelijk Zweden wordt veelvuldig thee bereid van dennennaalden. Nu schijnt deze drank een bui tengewoon hoog vitamine gehalte te hebben. Het ana- ly3tische onderzoek heeft uit gewezen, dat het gehalte aan vitamine C zoo hoog is, dat een ieder zijn behoefte aan deze, vitamine kan dekken *ioori dagelijks een kop thee van dennennaalden te drin ken. Proeven bij kinderen hebben uitstekende resultaten opgeleverd. Deze „thee" levert zelfs meer vitaminen dan een even groote hoeveelheid si naasappelsap.. misten bedraagt 55 officieren, 28 onderofficieren en 1773 manschap pen. Het aantal gewonden laat zich niet nauwkeurig vaststëllen, nu velen hunner reeds bij hun onder deden zijn teruggekeerd. DUITSCHE DRUK IN ZUIDEUJ. KEN SECTOR VERSTERKT. STOCKHOLM, 22 Juli (A.N.P.). De Britsche berichtendienst meldt uit Moskou, dat de Duitsche druk in het zuidelijke deel van het front sterker is geworden en dat de op- marsch der Duitsche troepen voort gaat. AANVAL OP EGYPTISCH VLIEGVELD. BERLIJN, 22 Juli (D.N.B.) Van militaire zijde wordt medegedeeld: ln den nacht van 20 op 21 Juli heb ben Duitsche gevechtsvliegtuigen een succesvollen aanval onderno men op het Britsche vliegveld Alam el Mireibet in Egypte. De aan den Noordelijken en Zuidelijken rand van het vliegveld ontploffende bommen hebben talrijke branden veroorzaakt. VERKIEZINGEN IN ENGELAND? LISSABON, 2 Juli (AFIP) - Toen Churchill in het Lagerhuis onder vraagd werd over de mogelijk heid dit jaar nog verkiezingen te houden, weigerde mij een recht- streeksch antwoord te geven en beperkte zich tot de verklaring: „Ik acht het in strijd met 's lands gebruiken en belangen hierover een verklaring af te leggen." van de Rijwielvordering ONGEHINDERD GEBRUIK VAN RIJWIEL SLECHTS OP VER TOON VAN EEN BEWIJS VAN VRIJSTELLING. 's-GRAVENHAGE, 22 Juli. Door het Dep. van Binnenlandsche Zaken wordt bekend gemaakt: 1. Van de inlevering van heeren rijwielen zijn vrijgesteld: a. Personen, voorzien van een Ausweis van den Rijkscommis saris, ten bewijze, dat zij bij het Rijkscommissariaat werk zaam zijn. b. Personen, voorzien van een Ausweis van den Commissaris- saris-Generaal voor de Openba re veiligheid, den Befehlshaber der Ordnungspolizei of den Be fehlshaber der Sicherheitspoli- zei ten bewijze dat zij bij Duit sche politie-instanties werk zaam zijn. c. Leden van de Nederlandsche politie, de brandweer of den luchtbeschermingsdienst. d. Personen met opsporingsbe voegdheid. e. Zij, die in het bezit van een ambtsrijwiel. f. Zij, die in den landbouw werk zaam zijn. g. Handwerkslieden, waaronder worden verstaan fabrieksarbei ders, mijnarbeiders en overige handarbGders. h. Personen, die het rijwiel voor de uitoefening van hun beroep ter beoordeeling van den bur gemeester volstrekt noodig heblben. 2. Personen, behoorende tot een der onder 1 sub f t.m. h genoemde categorieën kunnen, teneinde hun rijwiel ongehinderd te kunnen ge bruiken, zich op een nader door den burgemester van hun woon plaats bekend te maken plaats en tijd vervoegen. Indien zij deugdelijk kunnen aantoonen, dat zij s inder daad daarop aanspraak kunnen Een overzicht van de vernielde huizenzee der Sovjetvesting Sebastopol Deutscher Verlag-Recla-P.K. Breu-Pax Holl. m Maan Maan op vanavond om onder 17.07 r\ai 27 juli 21.47 uur 12Aug V.M. tot morgenochtend N.M. 3 Aug. a 19 Aug. lk. 5.4o uur er maken, zal hun een schriftelijk b wijs van vrijstelling worden uitg reikt, dat bij gebruikmaking va het rijwiel desgevraagd vertoon moet worden. 3. Personen, die deugdelijk kui nen aantoonen dat hun rijwiel i beslag genomen is en behooren t< een der onder 1 genoemde categ rieën kunnen zich op een nadi door den burgemeester1- van hu woonplaats bekend té make plaats en tijd vervoegen teneinc zoo mogelijk in het bezit te worde gesteld van het eigen rijwiel dft wel van een ander ter beschikkin staand rijwiel. 4. Een nadere bekendmakin betreffende de vergoeding van i beslag genomen rijwielen is bii nenkort te verwachten. 5. Aan de burgemeesters worde nog nadere aanwijzingen ve strekt GENEVE, 22 Juli (D.N.R) - Uit Londen wordit gemeld: naa de Manchester Guardian meld hebben de tot dusver voor de a: beidsregeling uitgevoerde nmatn regelen in Engeland, in het bijzoi der de fusioneering van industrii bedrijven het arbeidsprobleem ni< kunnen oplossen. Er bestaat nog steeds een gro< te# behoefte aan geschoolde arbeid ders en ingenieurs. Zoo is tlhaii door de regeering de mogelijkihed onder oogen geziien om bedirijvei die levensmiddelen produceren s; men te smelten ten gunste van d wapenfabrieken en de daardoc vrijkomende arbeiders te gebrui ken in munitiefabrieken. Binne het bestek van dit plan hieeft me b.v. het voornemen het aantel ft brieken, die leveraanuiddelen vei werken, met ten minste 30% in 1 kriftupen. Van de 22 kaadbedrijve heeft men er reeds 17 gesloten e van 40 vefcproduceerende onderm min gen zijn er reeds 30 stilgeleg( V AMERIKAANSCH GENERAAL NAAR MOSKOU. STOCKHOLM 22 Juli (A.N.P.) - De bevelvoerende generaal van ht eerste Amerikaansche vliegerscorp van het leger, Follett Bradley, ze zich, volgens den Britschen bericl tendienst, naar Moskou begeven. ZWARE STORM IN STRAAT VA] GIBRALTAR. TANGER, 22 Juli (Stefani). - Een hevige storm in de Straat va: Gibraltar heeft de verbinding te zee tusschen Algeciras en Tange verbroken. De Britsche matroos: „Maak U maar niet bezorgd, kapitein. Dat hindert niets. U zult zien, dat het oorlogsbericht er niet eens over spreekt" „Sannio Fascista" Benevento, e 13-4-42-Holland-Pax Holl. m A. A. Aberson, procur., Aerdenhout Tr. J. Alberts, ambt., Amsterdam E. Annink, importeur, Laren W. Anthing-Vogel, mak., A dam W. J. Asselbergs, hoogl., A'dam J. Assies, hoofdopz., Amsterdam W. Bakhuis-Roozeboom,- afd.chef, Amsterdam E. Baumhauer, procureur, A'dam Th. Beerens, controleur, Hilversum B. Bolt, notaris, Amsterdam L. v.d. Berg, koopman, Amsterdam S. Besters, kantoorbed., Amsterdam W. Bier, directeur, Aerdenhout B. Blankwater, Amsterdam J. Boddens-Hosang, burg., Naarden N. Bolkestein, Amsterdam J. Bommer, secretaris, Amsterdam H. v;d. Born, makelaar, Amsterdam D. Bosscher, bankdir., Heilo/Alkm. C. Brink, secretaris, Amsterdam W. Broekema, architect, Heemstede H. Brugmans, leeraar, Amsterdam M. Buter, electricien, Amsterdam. W. ten Cate, ingenieur, Amsterdam M. Coerts, loodgieter, Alkmaar H. Corver, vérkooper, Amsterdam C. Couwenhoven, boekdr., Alkmaar A. Dartee, afd.chef, Amsterdam W. v. Deelen, administrat., A'dam A. Desmit, telefonist, Amsterdam J. Deutekom, ingenieur, Amsterd. F. Dijkman, Heemstede Prof. dr. N. Donkersloot, hoogleer aar, Amsterdam G. v. Doorn, person.chef, Heemstede H. v. Dugieren, insp., Amsterdam A. Dunlop, bankdir., Amsterdam O. Eskens, koopman, Amsterdam E. Everard, bankbed., Aerdenhout C Fortgens, winkelier, Haarlem. R. Frese, directeur, Heemstede D. Gaastra, ingenieur, Bussum P. Gort, majoor der infanterie b. d., Castrieum J. Groen, directeur, Alkmaar Dr. C. Groeneveld, chemie. Haarlem I. de Haes, directeur, Wervershoof H. v. d. Ham, koopman, Haarlem Dr. A. Hassoldt, privaatdoc., A'dam J. Heidstra, directeur, Bussum A. Henstra, vertegenw., A'dam J. Herberman, koopman, A'dam P. Hidding, onderwijzer, Bussum A. v. d. Hoeven, comm. v. politie, Den Helder G. v:d. Houven, wachtgelder, A'dam W. Kamerling, z. her., Aerdenhout H. Kaper, bestuurslid bouwvakarb., Haarlem A. Kuperus, ambten., Castricqm H. Janzen, bankbed., Amsterdam F. Ruinen, geneeshéer, Laren C. Kapteyn, predikant, A'dam J. Kleingeld, insp., Amsterdam W. Klok, bankproc.h., Enkhuizen. H. Korte, kassier, Amsterdam L. Krijger, hoofding., Velsen-Noord Dr. C. Kropman, oud-weth., A'dam A. Leesberg, procureur. Alkmaar J. v. Lennep, adm., Heemstede H. Lesterhuis, procureur, Alkmaar E. v. Lingen, gem.ambt., A'dam A. Loeff, bankbediende, Amsterdam H. Maas, rijksambten., Amste'rdam M. Maas, directeur, Haarlem L. Mager, kantoorbed., Amsterdaip A. Medik, hulpvuurt.w., Egm. a. Zee J. "Meewezen, dir., Amsterdam H. Meyer, secr., Haarlem K. Mezger, rentenier, Amsterdam G. Miljoen, controleur, Amsterdam J de Nobel, handelsagent, IJm. N. Okma, advocaat, Amsterdam P. v. Overzee, h.onderw., A.dam H. Panjer, koopman, Heemstede. B. Pelt, bankbed., Amsterdam R. Plooijer, secr.. Zaandam. E. Prager, biosc.dir., Heemstede E. v Raavenswaay, arts, Heemstede F. Rippen, kantoorbed., Amsterdan J. Rovers, inkooper, Amsterdam C. v. Ruyg, vert., Amsterdam W. Rus, kantoorbed., Schagen J. Schabihart, z. ber., Heemstede P. Scheltema Beduin, proc., A.dan W. Schokking, proc., Amsterdam. C. J. G. N., Schoelvink, procureur Bussum J. Seijlhouwer, koopm., Amsterdam H. Siep, typograaf, Amsterdam A. Stuve, Amsterdam. W.Steinmetz, voorzitter, A.dam C. Suurbier, expediteur, A.dam J. Suurhoff, kant.bed., Amsterdan C. den Tex., burg., Bloemendaal H. Thiecke, kant.bed.^E. aan Zee J. Tichelaar, koopman, Amsterdan A. in 't Veld, afd.-chef, Amsterdan J. Verduijn, onderw., Heemstede T. Verhoeven, kantoorbediende, Heemstede W. v. d. Voort, proc., Amsterdam. B. de Vries, secr., Amsterdam. J. de Vries, hotelier, Egmond a. 2 H. Vulink, Amsterdam. F. van Wijck, advocaat, A'dam. P. Witteman, advocaat, Overveen A. van Woerkom, reiziger, Aerdenhoul J. Wolkers, gem.-ambt., A'dam. F. Zeiler, procureur, Bergen (N.H. A. Zwart, kapelaan. Egmond a. Z J. van der Zijden, hoofdonderw., Amsterdam D. de Zwart, Naarden. W. P. Peereboom, zonder "beroep, Haarlem J. Spierdijk, kantoorbediende, Amsterdam E. C. J. Staal, oud-politie-comm., Amsterdam J. Th. Stakenburg, schriftkundige Amsterdam R. van Steeden^ direc. kasvereen., Amsterdam, A v. d. Steeg, bankbeambte. A'dam A. J. Steendijk, onderdir. Neder] Handel Mij., A'dam, L Sterrxnga, boekh., A'dam. (Vervolg op pag. twee).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1