NOORD-HOLLAND Overgang over de Don veroverd N.S. VORMINGSSCHOOLTE LUNTEREN Vemieliny<m op Malta Na den val van Rostov DAGBLAD VOOR Uii* N.V. Uftg. Mij. Hollands yJ Noorderkwartier. Redactin. en Administratiebureaux: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR: Langestraat 97 Tel. 3332. Déze Courant verschijnt dagelijks. A d v e r t e n t i e-t a r i e I. Gewone advertenties 11 ct p. tn.m. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang. No, 11860 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) MAANDAG 27 JULI 1942 Gevechten der Bolsjewisten bij Woronesj mislukt Britsche vliegtuigen boven West-Duitschland HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 26 Juli (D.N.B.) Het opperbevel van de Weermacht maakt bekend: „Ten Zuiden en ten Oosten van Rostof werd in hevige gevechten de overgang over den Don ve^ overd. De pogingen van den vijand om een geordend en samenhangend afweerfront op den Zuidelijken oever van den Don op te richten, zijn mislukt. Een Sowjet duikboot werd door de luchtmacht in de monding van den Don tot zinken gebracht. Op de Wolga wierpen ge- .vechtsvliegtuigen bij aanvallen overdag en 's nachts twee tank schepen met een gezamenlijken in houd van 6.000 ton in brand en brachten drie met rivitailleerings- goederen geladen groote sleepsche pen tot zinken. In de groote bocht^vgn den Don zijn Duitsche en Roemeensche troe pen in gevecht met vijandelijke in fanterie- en pantserstrijdkrachten. In het gebied van Woronesj mis lukten ook gisteren alle aanvallen van de Bolsjewisten door den schit terenden strijdlust van onze troe pen. Ten Noordwesten van Woro nesj Werden omvangrijke troepen concentraties van den vijand door een geconcentreerden aanval van formaties infanterie, pantserwagens en luchtmacht uiteengeslagen. Te genaanvallen van den vijand le verden geen succes óp. Alleen in een sector van een di- •yisie werden gisteren overdag 48 vijandelijke pantserwagens vernie- .tigd. Aan het overige Oostelijke front 6lechts plaatselijke".gevechtsactivi teit. Op Malta werden in de installa ties van de vliegvelden Luca en Hajfar nieuwe vernielingen aange richt. Voor Port Said werd een vrij groot koopvaardijschip door bommen beschadigd. Aan de Oostkust van Engeland bestookte de luchtmacht in den af- geloopen nacht bij goed zicht op den grond de haven van Middles- Borough met een groot aantal brand- en brisantbommen. Na he- .vige ontploffingen ontstonden uit gestrekte branden. Nadat enkele Britsche vliegtui gen'overdag in het Rijn-Main ge bied lukraak bommen hadden neer geworpen, viel de Britsche lucht macht in den afgeloopen nacht West-Duitschland aan, vooral Duis burg, Homberg en Moers. De bur gerbevolking leed verliezen. Voor al in woonwijken ontstond deels aanzienlijke schade aan gebouwen. Door nachtjagers en luchtdoelar tillerie werden 11 der aanvallende bommenwerpers neergeschoten. &>wjet bommenwerpers onderna men storingsaanvallen zonder eeni- ge uitwerking op Oost-Pruisch ge bied. De Bolsjewistische luchtmacht verloor op 24 en 25 Juli 128 vlieg tuigen. Vijf eigen vliegtuigen wor den vermist. DE STRIJD BIJ WORONESJ. BOEDAPEST, 25 Juli (D.N.B.) De Honvedtroepen hebben, naar het Hongaarsche telegraaf agent schap meldt, tijdens de afgeloopen week over de geheele breedte van hun frontstellingen aan den Don de verdediging van.deze rivier ten Zuiden van Woronesj georgani seerd. Pogingen vanakleine eenhe den om de rivier over te steken, werden verijdeld. Hongaarsche ar tillerie heeft de verdediging van het naburige Duitsche bruggehoofd gesteund. Bezettingstroepen der Honveds hebben met succes een uit gestrekt boschgebied van gewapen de benden gezuiverd. DE AANVAL OP RIJNLAND. BERLIJN. 26 Juli (DN..B.) Naar het DNB van militaire zijde verneemt, zijn de verliezen, door de Britsche luchtmacht bij haar in den nacht van Zaterdag op Zondag op het industriegebied van Rijn land-Westfalen ondernomen aan val geleden, gestegen tot 13 bom menwerpers. Met groote waarschijn lijkheid kan gezegd worden, dat drie Britsche vliegtuigen door Duit sche nachtjagers zijn neergeschoten Italiaansch Weermachtbericht Activiteit der R.A.F. verhinderd ROME, 26 Juli (Stefani). Het hoofdkwartier van de Italiaansche weermacht deelt mede: Aan het Egyptische front wedden vijandelijke troepen en autocolon nes doeltreffend door onze artille rie bestookt. Formaties van de spil Rebben de activiteit van de Britsche luchtmacht doeltreffend verhinderd. Drie Britsche vliegtui gen werden neergeschoten. Tijdens de jongste hevige gevech ten heeft zich ook het derde batal jon van het 62ste regiment infan terie van de divisie Trento onder scheiden. Het bataljon vernielde 16 vijandelijke tanks. Italiaansche en Duitsche vlieg tuigformaties hebben de steunpun ten op Malta -aangevallen. Een Hurricane werd door Duitsche ja gers neergeschoten. Twee van on ze vliegtuigen zijn n iet terugge keerd. Mussolini was in N. Afrika 6000 kilometer per vliegtuig afgelegd. ROME, 25 Juli (D.N.B.)'Van 29 Juni, den dag der verovering van Mersa Matroe, tot 20 Juli heeft de Duce, naar van officieele Italiaan sche zijde bekend wordt gemaakt, in het Marmarische operatiegebied vertoefd. Hij heeft dagelijks bespre kingen gevoerd met bet opperbevel in Noord-Afrika. Op zijn reis bezichtigde de Duce troepen, vliegvelden, vlootsteunpun ten, Italiaansche en Duitsche laza retten, ravitailleerings en oplei-j dingsstations en Italiaansche ko lonistendorpen. Hij reikte den pi; loten van het vijfde luchteskader dapperheidsonderscheidingen uit. 'Het onverwachte verschijnen v, d. Duce wekte groote geest drift onder de troepen, die zich na hun bliksemsnellen op - marsch van 700 km. gereed maken om opnieuw georgani seerd en van nieuwe uitrus ting voorzien tezamen met de Duitsche troepen de tweede phase van den slag in te gaan. Op 20 Juli des avonds landde de Duce op het vliegveld van Guidonië nadat hij 20 dagen lang ruim 6000 km. per vliegveld had afgelegd over jseeën en woestijnen. De 6000ste vlucht naar den vijand. .De groepscommandant begroet de bemanning van een vliegtuig en wenscht haar geluk met haar 6000ste ▼lucht. Hij herinnert aan de presta ties, welke achter zulk een aanta' verborgen liggen en waarop ook de .laatste man van dezen groet] trotsch kan zijn, PBZ-y.Eysden-PK Sperling-Pax Holland m Gestadig groeit het verdedigings werk in het Westen. Fundeeringen voor het geschut verrijzen in en uit den grond. Atlantic-Holland-PK Gentsch- Pax Holland m. Aardappelvervoer voor volkstuinders Aanmelding van volkstui nen nog mogelijk. De volkstuinders zijn op grond van de „bodemproductiebeschik- king 1942 volkstuinen" Verplicht hun volkstuin te laten inschrijven bij.de L.C.O., in de provincie, waar in de tuin ligt. Velen hebben aan -deze verplichting echter nog niet voldaan onder meer uit vrees, dat zij eerlang de in hun tuin geteelde producten zouden moeten- inleve ren. Van officieele zijde hebben wij thans de verzekering ontvangen, dat deze vrees te eenenmale onge grond is. Van inlevering der producten is geen sprake. De groenten, peul vruchten en het fruit, geteeld in den volkstuin, behoeven niet te worden ingeleverd.' Ten aanzien van de aardappelen is in de krin gen, van volkstuinders destijds be kend gemaakt, dat men voor de met. aardappelen beteelde opper vlakte boven 200 vierkante meter een zeker aantal aardappeldistri butiebonnen zou moeten afstaan. Dit voornemen heeft inderdaad be staan, doch ook hiervan is afge zien. De volkstuinder"behoeft dér- halve van de in zijn tuin geteelde aardappelen niets in te leveren en evenmin bonnen af te staan, tenzij de L.C.O. beslist, dat de met aard appelen beteelde oppervlakte veel grooteris dan voor een redelijken wintervoorraad van het gezin nood zakelijk is. Dé aanmelding door middel van een formulier, dat bij den plaatse- lijken bureauhouder van de L.C.O. verkrijgbaar is, is thans nog moge lijk. Het ligt echter in de bedoeling deze gelegenheid tot aanmelding binnenkort te sluiten. Volkstuin ders, die zich nog niet bij de L.C.O. hebben aangemeld, zullen verstan dig handelen door defce verplich ting alsnog ten spoedigste na te ko men, want aan hen, die niet aan den registratieplicht hebben vol daan, zullen met ingang van 3 De nieuwe Aardappelbon AARDAPPELRANTSOEN VASTGE STELD OP 3 ILO. De S'ecr.-Gen. van het dep. van L. en V. maakt bekend, dait voor de distributie periode van 26 Juli t.m. 1' Augustus a.s. het aardappelrant soen is vastgesteld op 3 kg. In verband hiermede zal gedü- rende genoemd tijdvak elke der met 38 A genummerde bonnen van de aardappelkaart recht geven op het koopen van W* kg. aardappe len. Voorts geeft gedurende dit tijd vak de met „Een rantsoen aardap pelen" gemerkte bonnen recht op het koopen van 3 kg. aardappelen. Aangifte heeren- en damesrijwielen De burgemeester van Haarlem heeft, teneinde de lasten van de verplichte levering van rijwielen zoo rechtvaardig mogelijk te ver- deelen, bepaald, aldus meent de N. R. Crt., dat iedere ingezetene, die over een al of niet bruikbaar heeren- of damesrijwiel of belang rijke deelen daarvan, beschikt, ver plicht is hiervan vóór 29 Juli den burgemeester schriftelijk in kennis te stellen. Deze verplichting geldt niet ten aanzien van nieuwe voorwerpen, deel uitmakende van den handels voorraad van een winkelier of gros sier in rijwielen en rijwielonderdee len. Personen, voorzien van een Aus- weis van het Rijkscommissariaat of Duitsche politie, of behoorende tot de Nederlandsche politie,, behoe ven geen aangifte te doen. Augustus geen vervoerbewijzen" meer. worden verstrekt. Het gevolg hiervan zou zijn, dat zij de op hun tuin geteelde aard appelen niet zullen mogen behou den, doch deze door de P.I.C.A. zul len worden gevorderd. De volkstuinders dienen er ver der rekenfhg mede te houden, dat zij voor het vervoeren van de door hen geteelde aardappelen in het bezit moeten zijn van een door den plaatselijken bureauhouder af gegeven vervoersbewijs. Dit ver- voerbewijs zal slechts worden ver strekt aan hen, die in het bezit zijn van een bewijs van Inschrijving bij de L.C.O. Het vervoeren van aard appelen door volkstuinders zonder een vervoerbewijs is dus verboden tenzij het vervoer plaats heeft bin nen het consumptiegebied, (dat is practisch het bebouwde gedeelte van de steden) en de hoeveelheid niet meer dan 7 kg. bedraagt. SOWJET-AANVALLEN OP ZWEDEN. STOCKHOLM, 25'Juli (D.N.B.) Goeteborgs Morgenpost uit het vermoeden, dat de Russische duik- bootaanvallen en de bomaanval op Oeland weloverwogen provoca ties zijn om met het oog op de catastrophale ontwikkeling van den strijd in Zuid-Rusland zoo spoedig mogelijk in Europa en wel het liefst in Scandinavië met alle geweld een tweede front te doen ontstaan. Derhalve moet Zweden op zijn hoede zijn, aldus het blad, daar het in de toekomst zware belasting- proeven kan verwachten. Vrijdagavond had in het Concertgebouw te Amsterdam een groote bij eenkomst plaats van de National S ozialistische Volkswohlfahrt en den Nederlandschen Volksdienst Een overzicht tijdens de rede van dr. W. Müller leider van de National Sozialistische Vólkswohlfart in Neder land. Po lygoon-Zeij lemaker-Pax Holland m. Ir. Musscrt en Prof. Genechten spreken DEN HAAG, 24 Juli. De be kend geworden val van de stad Rostov is wel een aanleiding om eens terug te blikken op den inter nationalen toestand, zooals deze zich de laatste weken ontwikkeld heeft. In het brandpunt der belang stelling staat dan wel de veldtocht in het Oosten en diens ontwikkeling tot op heden. Tégen de verwach tingen der Engelsche en Sovjet- Russische militaire deskundigen in begon de aaüval niet in het Zuiden, doch in het Noorden, om zich in Oostelijke richting te bewegen. Wel was het in zekeren zin de Zui delijke vleugel van het front, die het eerst in beweging gekomen is. De stad Rostov werd eerst van het Noorden en Oosten uit omsingeld, waarop dan later een omsingeling in het Westen volgde, die slechts een smalle weg naar het Zuiden open liet. Ondertusschen ontwikkel de het Duitsche offensief zich in Oostelijke richting, om zich vrij plotseling scherp naar het Zuiden te bewegen. Er valt in dezen gang van zaken een interessante parallel te trekken met de veldtocht in Frankrijk, die" zich over Sedan en Abbéville bewoog, om dan plotse ling af te buigen naar Dyon. Ook in een ander opzicht is de vergelijking bemerkenswaard: wanneer men een blik op de kaart werpt, zal men zien, dat de afstand van Rostov naar Woronesj ongeveer 600 km. bedraagt, terwijl de Oost-West richting van den aanval zich uit strekt over een afstand van onge veer 400 kJXL Hoewel de ontwikken ling ziéh momenteel zeer gunstig aan laat zien voor de Duitsche troepen, is het toch voorbarig eenige coiclusies te trekken uit de tot op heden behaalde resultaten. Wel is het interessant, dat het weermachts bericht van eergisteren er melding van maakt, dat de oprukkende Duitsche en verbonden troepen over groote afstanden geen tegen standers meer ontmoetena \X7 at de toestand in Egypte be- treft, trekt een artikel in de Times in bevoegde kringen zeer de aandacht. In dit artikel wordt ge constateerd, dat de vooruitzichten op een overwinning voor beilde partijen vrijwel gelijk zijn, doch diat de gevolgen van een nederlaag voor .beide partijen van totaal ver schillende aard zijn. Immers, een nederlaag van Rommel beteekemt hoogstens, dat deze zich ettelijke kilometers terug zal moeten trek ken, terwijl de gevolgen van een Engelsche nederlaag vooral in het nabije Oosten niet te overzien zijn. De Times pcht dan ook een Engel sche overwinning dringend noodig. U et is heden juist een half jaar geleden, dat de Duitsche U- boot oorlog tegen de V.. S. begon. Alen heeft in het avondblad van gisteren kunnen lezen, dat het re sultaat de torpedeering geweest is van niet minder dan 3% müll. brt. Dit wijst niet alleen op een ongëloofelijke krachtsinspanning van het Duitsche Ujboot wapen, doch tevens heeft het een streep gezet door Roosevelts plannen in zake de intensifieering van de oo r 1 ogsimdfustrie. Het is iedereen wel duidelijk, dat bij een dergelijke snelle ver- De in zeer schoone omgeving pp den „Seheele Berg" te Lunte- vren, in de onmiddellijke nabijheid van het' Hagespraakterrein gelegen nationaal socialistische vormings- school, omvattende een ruim - en doelmatig kampgebouw, fraai aangelegd openlucht amphithea- ter, zwembad, kampkuil, enz. is Zaterdagnamiddag onder over- groote belangstelling met toespra ken van Ir. Alussert en van Prof, Dr. R. van Genechtap, leider van ide hoofdafdeeling „Vorming" der N.S.B. geopend.' Deze plechtigheid geschiedde in het, aan ruim 500 personen plaats biedende openluchttheater, dat geheel door genoodigden, vor mingsfunctionarissen en andere vertegenwoordigers van organen en neveninstellingen der beweging was gevuld. Het gemengde koor „De zingende Dietschers" onder leiding van Herman Dijkstra en het Omroep Harmonie-orkest, on der leiding van Henk van den, Berg, verleende hierbij zijn mede werking. Prof. Dr. v. Genechten sprak over: „Een nieuw volk, een nieu we cultuur". „Vm is* ér krachtig in het Ne derlandsche volk?" zoo vroeg spr. zich af. Er is nog een voldoende nageslacht, al dreigt dit af te ne men. De levenshouding van de menschen is eenvoudig en zij hebben den Germaanschen karak tertrek graag dicht bij de natuur te leven, in het algemeen niet ver leerd. Zij hebben onbewust gevoel voor rasreinheid. Zij zijn niet te lui om te werken en hebbem ge loof -in het leven. In hoeverre be hoeft het volk dan vernieuwing? Volgens spr. heeft het in den grond slechts één fout: zijn bur gerlijkheid. Wat is het kenmerk van den burger? Dat hij alles stelt in het teelten van het bezit. Wanneer wij de Nederlanders nationaal socialistisdh kunnen la ten leven, zal dit een diepen in vloed uitoefenen op hun persoon lijkheid en zal dit ook den aard van onze cultuiur veranderen. Het burgerlijke zal daarin worden te rug gedrongen, het heldhaftige zal meer'naar voren komen. Nooit werd iets groots tot stand gébracht anders dan door een min derheid. Enkele honderden waren in staat heele volken te leiden. Wij tellen niet het aantal, doch den wil om te verwezenlijken. Wij werken liier, bouwen en vormen aan den nieuwen Nederlandschen mensch omdat wij weten, dat hij anders uitgedoofd ie. Rede Ir. XmmtL De leider constateert eerst, dat we te nnidden van een der grootste wereld omvattende revolutie staan. Het continentale Europa wordt thans gevormd. Zij, die hiervan de stuwkracht zijn, lijden het meest, doordat znj mindering van tonnage de aan voer in de V. S. geheel en al in de war dreigt te loopen. En welke gevolgen dit heeft voor de oorlogs industrie, behoeft niet nog.eens afzonderlijk uiteengezet te wonden. In Mosoou heeft men de euvele moed géhad, om (te verjaardag van de bezetting van de BaLtische lan den te vieren. De toestanden, die de Duitsche troepen er bij aan komst aantroffen, zijn nu wel ge meengoed geworden en wanneer men bedenkt in welk een ongeloo flijke korte spanne tijds de Sov jets deze toestanden tot stand ge bracht hebben, dan past ons wel een oogenblik van dankbaar her denken, gewijld aan hen, die met inzet van hun leven Europa be vrijd hebben van de boven dit werelddeel hangende bedreiging. hun offers in bloed brengen. In de eerste plaats het Duitsche en het Jtal'iaansohe volk, maar ook tienduizenden Nederlanders- en ve le anderen. Om verder te komen is leiding noodig. Sprekei* eisdlite daarom van iede ren groeps- of kringleider en van iederen andereh leiding gevonden fuctionaris, dat hij zich volkomen bewust is, dat de weg, tot nu toe bewandeld, goed was. Die wegwas door hoogere machten als de juis te aangewezen. Nog altijd verkeert de N.S.B. in het stadium, dat zij veel voor ons volk zou kunnen doen, eens echter zal het zoo ver zijn, dat het natio naal socialisme hier in Nederland moet regeeren. Wil het Nederland sche volk wellicht dat eerst alles verloren _zai zijn? De N.S.B. zal haar «egeerplicht als roeping aanvaardenrlndien zij het niet deed, wie zou het dan wel moeten doen? Dank zij het genie van Hitier zal ■de tijd komen, dat overal het na tionaal socialisme zal zijn geves tigd, niet voor een jaartje, maar voor hpnderden jaréh. Spreker eindigde met den wensch! dat in dit vormingshuis onder lei ding van Prof. van Genechten, zal worden i gedaan, wat noodig is om ons volk hiervan bewust te maken. De openingsplechtigheid werd bei eindigd met het gezamenlijk zingen van het zesde vers van het WiHiel*, mus. Maan Maan op vanavond om onder 2119 21 41 li..,* 535 27 Juli 41.41 Ullr 12 Aug V.M. tot morgenochtend N.M. 3 Aug. g* ----- 19 Aug. l.k. 5.513 uur e.K. ZIEKTE IN HET AMERIKAAN- SCHE LEGER. GBNèVE, 26 Juli (D.N.B.) Hei Amerikaansche ministerie van Oorlog deelt mede, dat onder de Amerikaansche troepen als ge volg van inentingen tegen de gele koorts levensgevaarlijke ziekten zijïi uitgebroken. Tot dusverre zijn 28.000 ziektegevallen aangegeven, waarvan een deel met doodelijken afloop. De imkers zijn zeer ingenomen met de extra-toe wijzing van een kilo gram tabak per bedrijf. Vooral wanneer de bijen gaan zwermen, hebben zij hun pijpje wel noodig. VNP-Zeijlemaker- Pax Holland zo.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1