NOORD-HOLLAND J Terreinwinst ten Zuiden van Rostof i— Verduister Felle gevechten I B» bij den Don - l"* Journalisten in Rostof DAGBLAD VOOR V estigingswet Uitg.: N.V. Uitg. Mij. Hollands Noorderkwartier. Redactie- en Administratieboreanz: SCHAGEN: Laan 201, Tel. 444 (2 lijnen). DEN HELDER: Koningstr. 78. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR: Langestraat 97 Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Gewone advertenties 11 ct. p. mm. Bij contract, binnen een iaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. 86ste Jaargang. No. 11862 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) WOENSDAG 29 JULI 1942 Woronesj wordt niet meer aangevallen Engelsche industrie-centra gebombardeerd HOOFDKWARTIER VAN DEIN FüHRER, 28 Juli. Het opperbe vel der weermacht maakt bekend: 7 In het Oosten is het ibruggehoofd over den Don bij Rostof in een voortschrijdenden aanval sterk naar het Zuiden uitgebreid. Ten Oosten van de stad hebben in'fqp- terie en gemotoriseerde formaties over een breed front den Don over schreden en nadat zij den vijandf- lijken tegenstand hadden gebroken, bereikten zij den «sector van Manyts en Sal. In de groote bocht "van den Don duren de gevechten ten Noordwesten van Kalatsj nog voort Ten Zuiden van deze j plaats hebben de Duitsche en I verbonden troepen den gehee- len benedenloop van den Don berikt of overschreden. De luchtmacht heeft door krachti ge aanvallen een groot aandeel aan de verplettering van den yijand ten Zuiden van den Don. Overdag en 's nachts werden ook gisteren de étappeverbindingen, het veerverkeer en de vliegtuigba ses der bolsjewieken aangevallen. Hierbij werden tal van treinen en spoorweginstallaties, verscheidene "Wolgaschepen en 53 vliegtuigen ver ;woest. In de omgeving van Woronesj hebben de bolsjewieken na hun buitengewoon zware verliezen aan menschen en materipel gisteren niet meer aangevallen, afgezien van enkele plaatselijke operaties. In den middensector werden om singelde vijandelijke strijdkrachten vernietigd of gevangen genomen. Aan het Wolchowfront mislukte een vijandelijke aanval op een bruggehoofd in een zwaar handge meen. In Egypte heeft de vijand 's nachts weer met sterke formaties infante rie en tanks de Buitsch-Italiaan- sche stellingen bij El Alamein aaiï- gevallen. In een tegenaanval wer den de Britten met zware verliezen teruggeslagen en hierbij werden duizend gevangenen gemaakt, be nevens pantersauto's vernietigd. Gevechtsvliegtuigen en duikbom menwerpers mengden zich met suc ces in de afweergevechten. In luchtgevechten schoten ^Duitsche jagers negen Britsche vïïegtujgen zonder eigen verliezen neer. Op Malta hebben Duitsch'e vlieg tuigen de bestrijding van luchtba- ses voortgezet. In den strijd tegen Groot-Brit- tannië heeft de luchtmacht giste ren talrijke industrieele en ver- kecrsddPlen in Zuid- en Midden- Engeland met afzonderlijke vlieg tuigen aangevallen en in den afge- loopen nacht, met sterke strijd-1 krachten liet Britsche industriecen trum Birmingham, benevens voor den oorlog belangrijke installaties in vele andere steden in de Mid- lands- en Oost-Engeland. Terwijl de treffers goed neerkwamen, werden talrijke verwoestingen en uitge strekte branden waargenomen. Bij militaire onvruchtbare over dag ondernomen storingsaanvallen van afzonderlijke Britsche boifi- menwerpers op nederzettingen in het Noordwest-Duitsche gebied werden drie vliegtuigen neerge schoten. 0 Het verlies van Rostof. BERLIJN, 28 Juli (D.N.B.) Na de inneming van Rostof bevindt 't gelieele Donetzbekken, dat be langrijke bolsjewistische industrie centrum, zich in Duitsche handen. De Sowjet-kapitein Wassilij Oeroe- ganof, die bij de - bestorming van Rostof in Duitsche "gevangenschap was geraakt, verklaarde dienaan gaande: De bolsjewieken hebben hierdoor een der zwaarste verliezen gele den. Ondanks andere bodemschat ten zullen zij dit verlies niet kunnen compenseeren. Als genie- officier was ik bekend met de be- teekenis van het Donetzbekken. Derhalve had ik bevel gekregen de industrieele installaties te Ros tof op te blazen, alvorens zij Duitsche handen vielen. Daarbij geraakte ik in gevangenschap. Alleen al het verlies van 10 ko lenmijnen en wel een dozijn indu striesteden met haar bewapenings- fabrieken in het Donetzbekken is een gevoelige slag. De voorraden kolen, die de laatste weken naar het Oosten zijn vervoerd, zijn niet voldoende om de Sowjet-industrie geruimen tijd in stand te houden. Tijdroovende transporten uit an dere gebieden zullen noodig zijn om het dringend hoodzakëlijke verwarmingsmateriaal ter plaatse te brengen. De bevolking en ook de spoorwegen zullen' geheel af stand moeten doen van kolen. Er bestond ook reeds een verorde ning, die het steken vfcn turf ge- Italiaansch Waermachtbericht ROME, 28 Juli. Het Italiaan- sche weermachtbericht van heden luidt als volgt: Gisteren heeft in de zone ten Zuiden van El Alamein tijdens felle en heihaalde gevechten tegen de divisie Trento en de 90ste Duitsche divisie de vijand ernstige verliezen geleden zon der een enkel voordeel te beha len. Ruim duizend gevange nen, voor het meerendeel Au straliërs, bleven in onze han- den. 32 Tanks en een dertigtal pantserauto's werden vernield. In den Zuidelijken sector van het front zijn vijandelijke detache menten, die trachtten onze stellin gen te naderen, gebombardeerd en teruggedreven door het nauwkeu rige vuur van de artillerie. Tijdens ^levendige gevechten tusSchen ver kenningspatrouilles werden de Britsche patrouilles gedwongen te rug te trekken. De luchtmacht der Spil heeft de strijdkrachten 'der te genstanders aangevallen met bom men en mitrailleuVvuur. Tijdens luchtgèvechten werden 9 toestellen neergeschoten door Duitsche jagers en één door onzb jachttoestellen. Een bommeïiwerper, die door het afweervuur van Tol)roek werd ge troffen, stortte op den grond neer. De vliegvelden Halfer en Ta Vene- zia zijn bestookt en drie vliegtuigen op den grond in brand geworpen. Twee Engelsche toestellen werden door escorteerende jagers neerge schoten. Zij stortten brandend neer. Twee onzer vliegtuigen, die had den deelgenomen aan de operaties van den dag zijn niet op hun basis teruggekeerd. lastte, om in geval van verlies van het Donetzbekken althans zich te kunnen behelpen met stookmateriaal. Berlijn g meening. BERLIJN, 28 Juli (A.N.P.) In militaire kringen hier beantwoord de men vanavond de vraag, of het in het gebied ten Zuiden of ten Zuidoosten van Rostof reeds tot groote achtervolgingsgevechten is gekomen, ontkennend. Men ver klaart hier, dat ofvhet oogenblik van een groote actie ten Zuiden van den Don niet gesproken kan worden. Ook vandaag spraken Duitsche militairen de meening uit, dat na den val van Rostof 't gebied van den Donmond niet te verdedigen is. Sowjet-Unie krijgt benzine, gebrek. MOSKOU, 28 Juli (OFI) De „Prawda" publiceert heden slag woorden voor een grooter besparing aan benzine bij den oogstarbeid. „De oorlog vereischt enorme hoe veelheden benzine, schrijft het blad, bijgevolg is het noodig dat de oogst dit jaar vooral met de hand geschiedt en dat men meer en meer gebruik maakt van paarden. Zij die uitsluitend met behulp van tractoren .zouden maaien, zon der eerst alle andere meer econo mische middelen te hebben be proefd, zullen als saboteurs wor den beschouwd. De Duitsche het Oosten. opmeursch ia STOCKHOLM, 28 Juli (A.N.P.) Majoor Hastins heeft vandaag voor Radio-Londen over den toestand in Rusland o.a. gezegd, dat het verlies van 60.000 vierkante mijl land voor de Russen zeer bedroe vend was, daar hierdoor groote levensmiddelen- en grondstoffen- centra verloren zijn gegaan er andere nog bedreigd worden. De vraag is nu, hoe lang kan Rusland zieh nog verdedigen. Dat bij den terugtocht van Timosjenko het verlies aan materiaal betrekkelijk groot is, is begrijpelijk. Meesters in den dop. De Vereen! ging ter Veredeling van het Am bacht houdt deze week te Utrecht haar examens voor gezel en mees ter. Meubelmakers aan den arbeid. Pax Holland-De- Haan m. Kaarsen op den petroleumbon Te voren boninlevering bij winkelier. Gedurende bet tijdvak van 1 Augustus tot en rniet 30 September 1942 geven de met „24" genummer de bonnen van de petroleumaanten „S" en „T" redht op 'he,t koopen van één rantsoen kaarsen. Eén rantsoen kaarsen bedraagt 300 gram. De voor het koopen van kaarsen aangewezen- bonnen moeten vooraf bij den winkelier worden ingele verd, desgewensdht tegen ontv-angist bewijs. De aflevering d"er kaarsen aan de verbruikers heeft eerst plaats nadat de winkelier zich door middel van de door hem ont vangen bonnen heeft bevoorraad. Di't is de laatste bon-aanwijzing voor kaansen tot en met 30 Sep tember 1942. Beeld van vernieling BERLIJN, 28 Juli (DNB). Ver tegenwoordigers van de buitenland- sche pers, die nog Vrijdagmiddag per vliegtuig naar Rostof waren' vertrokken en reeds 48 uur na de verovering van deze stad aldaar aankwamen, zijn vanmiddag per vliegtuig weer te Berlijn terugge keerd. De militaire correspondent van het DNB. vergezelde hen op de ze reis. Van zijn indrukken geeft hij de volgende uiteenzetting: Zwarte rookzuilen aan den hori zon kondigden ons reeds Zondag middag aan, dat wij ons doel had den beteikt: Rostof. Toen wij dan door de veroverde skad reden, waar van de vijandelijke propaganda nog steeds beweerde, dat zij in hun' han den was en dat verbitterde straat gevechten werdeiT geleverd, zagen wij een beeld van vernieling, dat alleen door den indruk van de ver nietigde vesting Sebastopol werd overtroffen. De huizen* die zijn blij ven staan, kan men op de vingers van een hand tellen en dat in een stad met 520.000 inwoners. Niets is 1 verschoond gebleven, noch de in dustriewijk, noch de woonwijken. Men vraagt zich af hoe het mo gelijk is geweest dat deze stad, zoo zwaar versterkt, reeds bij den eer sten aanval in onze handen viel. Het geheim hiervan ligt ook hier weer in de superioriteit, van de Duitsche leiding en van de Duitsche soldaten. Zondagavond stonden de buiten- feindsche journalisten op'een heuvel op den Noordelijken oever van den Don, waar zij een gezicht hadden op het Zuiden en' op de watermas sa's cn de monding van den Don De Duitsche batterijen bestookten en kele honderden meters achter ons het gebied ten Zuiden van Bataisk met granaten. Want ook dit plaats je bevond zich sedert de morgen uren reeds voor driekwart in Duit sche handen. De bevelvoerende generaal van een legercorps, dat den .strijd hier voert, heeft de buitenlandsche jour nalisten in een kwartier voor Ros tof ontvangen. Hij verklaarde: „De troepen hebben zeer veel gepres teerd. De Don is overwonnen. De beslissende punten zijn veroverd." Arbeidsvoorwaarden voor loodgieters en fitters Blijkens de Staatscourant van 27 dezer heeft het college van Rijks bemiddelaars een regeling van loo- nen en andere arbeidsvoorwaarden vastgesteld voor loodgieters en fitters Ter bepaling van het loon van deze werknemers zijn de gemeen ten in Nederland ingedeeld in tien klassen. De loonen nemen toe met het aantal practijkjaren der werkne mers. Voor volslagen werknemers (werknemers, die negen practijk jaren vervuld hebben of reeds eerder als volslagen worden be schouwd, bedraagt het uurloon, naar gelang der gcmeenteklasse. 70 cent tot 42 cent. De werknemers zullen zes dagen vacantie per jaar genieten met behoud van loon. Voor het overige bevat de rege ling bepalingen betreffende extra vergoeding voor overwerk en door betaling van het loon tijdens Chr feestdagen en zgn. kort verzuim. De regeling treedt in werking met ingang van de loon week, waarin 1 Augustus 1942 valt. In Eypte. Duitsche pantserwagens rollen voorwaarts langs de wegen van Egypte. P. B.-v. Eysden-P.K. Otto-Pax Holland m. Versterkingen van Kanaalkust Gordel van boten. BERLIJN. 28 Juli (D.N.B.) Van bevoegde zijde verneemt het DJN. B.: De zeer uitgestrekte, diep ge- echeloneerde fortificaties aan de kust van het Kanaal in Noord- Frankrijk zijn dezer dagen door den techniscihen staf van den Duit- schen opperbevelhebber in Frank rijk bezichtigd. Het betreft hier een systeem van uiterst moderne forti ficaties, aan welker bouw thans bij na twee jaar tienduizenden ge schoolde arbeiders gewerkt hebben. Bij de inspectie bleek, dat deze bunkerstellingen en grachten, de automatische tankvallen en ver-, sperringen, evenals de andere ves tingwerken, grootendeels gereed zijn en door de troepen zijn overge nomen. Op grond van de ervarin gen van dezen oorlog, zoo verklaar de een vestingingenieair den in specteerenden officieren, kunnen de Duitsche fortificaties aan de kust van het Kanaal de modernste en technisch volmaakste van haar soort genoemd worden. BERLIJN, 28 Juli 6D.N.B.). Ten aanzien van den omvang der versterkingswerken in Noord-Frankrijk verneemt het D.N.B. nog van militaire zijde, dat meer dan 200.000 arbeiders aan de Kanaalkust per maand een half millioen kubieken me ter staalbeton hebben ver werkt. Daarbij heeft men 100.000 kubieken. mejter rots- „Niet als vijanden, doch als bevrij ders". Inwoners van Sebastopol, die de verschrikkingen van de belege ring hebben overleefd, bestudeeren van een zwaren drukkenden last bevrijd, de bekendmakingen van de Duitsche weermacht. Deutscher Verlag-Recla-Pax Holl. m wand laten springen, Bij de duizenden reeds voltooide ver sterkingswerken komen er thans nog honderden, die op grond van de ervaring tech nisch volmaakt zullen worden uitgerust. Bommen op Engeland Vliegvelden en industrie centra als doel. BERLIJN, 28 Juli (DNB). Be treffende de op £7 Juli en in den afgeloopen nacht ondernomen aan vallen van sterke formaties Duit sche ge vechtsjagers-op Groot Brit- tannië deelt het opperbevel der weermacht nader mede: In de vroege ochtenduren van 27 Juli hebben Duitsche formaties ge vechtsvliegers in verscheidene gol ven industriecentra in midden-, Zuid- en Oost-Engeland aangeval len. In een aan den Oostrand van Birmingham gelegen gasfabriek 1 sloegen verscheidene bommen in, waarbij de gashouder in de lucht vloog. Een fabriek bij Sheldenham in midden-Engeland is door ver scheidene voltreffers, in de voor naamste werkplaats vernield. In de montageloodsen van een locomo tief- en wagonfabriek bij Swindon zijn branden en explosies veroor- zaakt. Bij een aanval op een vlieg veld in de nabijheid van Swindon werd het inslaan van bommen waar genomen in vliegtuigloodsen er hangara. Andere gevechtsvlicgtui gen bombardeerden terzelfdertijd 't vliegveld Bircham-Newton aan de Oostkust van Engeland. Daarbij wer den vier tweemotorige vliegtuigen op den grond vernield. Tot over achten vormden talrijke andere ste den aan de Oostkust van Engeland en in de Midlands het doelwit van Duitsche luchtaanvallen. Zoo werd o.m. de stad Huil ge bombardeerd, waarbij-'talrijke ge bouwen en loodsen aan den Weste lijken rand der stad in brand vlo gen. Verscheidene spoorwegtrajec- ten aan de Oostkust werden door treffers van bommen verbroken. Birmingham. Nauwelijks 20 uur na deze uitge breide Duitsche,.overdag uitgevoer de aanvallen, wgrden de wapenbe- drijven van Birmingham met bri sant- en brandbommen aangeval len, Ondanks feilen afweer van ge schut en schijnwerpers troffen de Duitsche gevechtsvliegers met hun boni-men de aangegeven doelen. Een bom van het zwaarste kaliber sloeg in een tweede gasfabriek van Bii*- mingham in en deed een felle ont ploffing ontstaan. Uitgebreide bran den ontstonden voorts in een fa briek van vlicgtuigonderdeelen en een gummibandenfabriek. In den loop van deze nachtelijke aanvallen waren talrijke andere plaatsen en vliegvelden in midden en" Oost En geland het doel van andere Duitr sche gevechtsvliegersformaties. Daarbij werd een bij Manchester gelegen vliegtuigfabriek door ver scheidene voltreffers bijzonder zwaar getroffen. Maan Maan op vanavond om onder 22 32 9\ IA mi. 758 27 Juli "UT 12 Aug V.M. tof morgenochtend N.M. 3 Aug. - eR 19 Aug. l.k. 5.5S uur e.k. Ook smedenfitters, lood gieters en meubelmakers hebben een vergunning noodig. In de Staatscourant van 24 Juli komt 'n viertal beschikkingen van den Secr.-Gen. van het Dop. van H., -N.v en Sch. voor, betreffende de uitvoering van de vestigingswet kleinbedrijf. Hierbij wordt de ves tiging zonder vergunning van den Secr.-Gen. vehboden van inrichtin gen in het smids- en hoefsmid'sbe- drij'f, gas- cn water fit tersbodrij'F, loodigietersbedrijf en den kleinhan del in meubelen, onderscheidenlijk van het meubelmakersbedrijf. De ze beschikkingen zijn op 25 Juli 1942 in werking getreden. Druiven, die niet zuur zijn. Xan de gelegenheid, om in de kassen een trosje rijpe druiven te eten, wordt gaarne gebruik gemaakt. Pax-Holiand-De Haan nt Voor Vacantiegangers In verband met de overstel pende drukte, die de spoorwe gen door de tienduizenden va cantiegangers te jverwerken krijgen, wordt van bevoegde zijde op het volgende gewezen: Den vacantiegangers wordt in bun eigen belang verzocht, zoo weinig mogelijk gebruik te maken van den Zaterdagmid dag om te reizen, daar de treinen dan overbelast zijn. Dit advies klemt te-meer, voor reizigers naar de Vel uwe, die gebruik zouden willen maken van de aansluiting uit Amers foort richting Apeldoorn te 15.04 ftrein no. 1841) en rich ting Zwolle te 15.00 (trein no. 1509). Aan hen, d'ie absoluut Zater dagsmiddags moeten reizen wordt aangeraden van de spe ciale „seizoentrei/nen" gebruik te maken, die, in velband met de vacantiespreid'ing, reeds van af 4 Juli in dienst gesteld zijn. Voor de andere reizigers ver dient het aanbeveling te tracht ten Zaterdagsmorgens voor 12 uiur de plaats van bestemming te bereiken, of te reizen na 19 uur, Zondags worde bij voor keur tussdhen 6 en 10 uur of tusschen 12 en 17 uur gereisd, edhter niet na 19 uur. Bussen rijden zooals bekend Zondags niet. V Diefstal van levensmiddelen Geen extra-toewijzingen ter. vervanging. I In geval van diiefstal van levens middelen uiteigen magazijnen, opslagplaatsen, winkels en dergel ij ke ruimten verstrekken de organi saties, waaronder de desbetreffende producten ressorteeren, geen extra toewijzingen- of soortgelijke be scheiden ter vervanging van de gestolen goederen. Het rijksbureau voor de voedselvoorziening wijst een ieder er nogmaals met den grootsten nadruk op. Men behoort zoodanige voorzorgs maatregelen te treffen, bijvooibeeld door voortdurende bewaking, dat diefstallen eenvoudig onmogelijk zijn,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1