NOORD-HOLLAND vergang over Sal en Manytsj veroverd Verduister Exploitanten Vrachtauto leeggestolen DAGBLAD VOOR Hamburn wederom aangevallen an het gerucht Mussolini's verjaardag N.V. Uit*. Mij. Hollands Noorderkwartier, en Administratiebnieanz: ;HAGEN: Laan 201, Tel *44 (2 nen). - DEN HELDERuKoningstr. Tel. 2345 (2 lijnen). ALKMAAR: mgestraat 97 Tel. 3332. SCHAGER EDITIE Deze Courant verschijnt dagelijks. A d v e r t en t i e-t a r i e 1. Gewone advertenties 11 ct p. nun. Bij contract, binnen een jaar te ge bruiken. belangrijke korting. Prij zen worden op aanvraag verstrekt. Jaargang. No. 11883 4 pagina's Hoofdredacteur: A. R. JONKER Alkmaar (afw.) DONDERDAG 36 JULI 1942 ij Don-bocht ekken de jvjets terug ;egevecht in Kanaal VAN DEN 29 Juli. (D.N.B.) Het ►erbevel der weermacht maakt :end: „Ten Zuiden van den bene en-Don hebben de Dnltsche den voor een deel taai trijdenden vijand naar het geworpen en, door het nchtwapen met sterke strijd- rachten gesteand, den over- ang over de Manytsj en de sal erovard. Ten Noordwesten van is op verscheidene de Bolsjewistische te enstand gebroken en de ^and gedwongen tot den te- ugtocht. ravitailleeringsverkeer van bolsjewieken, evenals de spoor- ten Oosten van Wolga, zijn bij luchtaanvallen getroffen. Bij de beétrijding scheepsdoelen heeft het lueht- pen in de delta van den Don e bolsjewistische kanonneer den in den grónd geboord en t bommen treffers geplaatst op twee booten. Bovendien wer- bij «nachtelijke aanvallen ver- transportschepen op de vernietigd, of beschadigd. den afweer van vijandelijke avallen op het bruggehoofd Wo- ïesj zijn 29 tanks" vernietigd en i vrij groot aantal door gevechts- egers buiten gevecht gesteld, n front van de Wolchof hébben Sowjets een bruggehoofd met rke strijdkrachten vergeefs aan n Egypte herhaalde de vijand a aanvallen niet. In den nacht n 27 op 28 Juli is het havenge ld van Suez met bommen be- Treffers werden waargeno- op kade-installaties, benzine en tusschen scheeps Een vliegveld ten esten van Alexandrië en lucht- lunpunten op Malta zijn door litsche en Italiaansche gevechts- vliegtuigen aangevallen, waardoor uitgebreide branden ontstondeh. In het Kanaal is een Duitsch patrouillesdhip na harden strijd met verscheidene Britsche torpedo- bootjagers en kanonneerbooten ge zonken. Afzonderlijke Britsche vliegtui gen hebben overdag eenige bom men in West-Duitschland ^'neerge- worpen, benevens in het' Noord- Duitsche kustgebied. In den afgeloopen nacht is op nieuw het stedelijk gebied van Hamburg', hoofdzakelijk met brand bommen, bestookt Er ontstond schade ook aan openbare gebou wen, o.m. werd het Oppendorfer Krankenhaus zwaar getroffen. De burgerbevolking leed verliezen. Nachtjagers, afweergeschut en ma rine-artillerie schoten 45 der aan vallende Britsche bommenwerpers neer. In midden- en' Zuid-Engeland hebben gevechtsvliegtuigen in den afgeloopen nacht fabrieken der wapenindustrie, spoorweginstalla- ties en vliegvelden van geringe hoogte met goed effect aangevallen. Wat boven Hamburg verlo ren ging. BERLIJN, 29 Juli (D.N.B.) Van militaire zijde wordt medege deeld: Het Britsche luchtwapen heeft bij zijn. aanvallen op het ge bied van groot Hamburg en op de bezefte Westelijke gebieden in den nacht op Woensdag weer zeer zwa re verliezen aan vliegtuigen en vlie gend personeel geleden. Volgens tot dusver ontvangen berichten zijn door den gezamenlijken afweer van nachtjagers, afweergeschut en marineartillerie 36 der aanvallen de bommenwerpers neergeschoten. LISSABON, 29 Juli (D.N.B.) In een officieel bericht geeft de En gelsche nieuwsdienst het verlies van 32 bommenwerpers bij den aanval van den afgeloopen nacht op Hamburg toe. EN HUN SLACHTOFFERS. klein gedeelte van de in ons in gebruik zijnde heerenfiet- is gevorderd en prompt is de weer losgebroken. zichzelf heeft dit verschijnsel et zooveel te beteekenen. Men is moeilijke, bewogen oorlogstijden t eenmaal meer er toe geneigd oor te leenen aan allerlei zon- rlinge, oncontroleerbare geruch- dan anders. Als^ regel pleegt dan achteraf maar eens te om al de nonsens, die mand zelf, of een ander, korten d geheel of ten deele voor waar- iid heeft versleten. Zulke geruch- n stichten dan slechts weinig on- en in laatste iristantie zullen terugslaan op de lieden, die et de verspr^jding zijn begonnen. Anders wordt het echter, wanneer lieden; die op duistere wijze unt trachten te slaan uit anderer irwarring, trachten den geruchten room voor hun eigen obscure >eleinden richting te geven en te Iedereen is op de hoogte de verscheidenheid aan ac- sensaties, waarmede men kaar thans weer tracht te verblij- Het betreft o.m. de vordering m: dekens, naaimachines, stof- ligers, waschteilen, vleeschmolens jllepels, serviezen, beddelakens, ïerencostuums, dameskleeding, lijfgoederen, enz. De lijst met het uur en het zou ons verbazen, indien er na het ter gaan van dit nummer bij- >orbeeld ook nog venterruiten i kinderautopeds bijgekomen wa- :n. Nogmaals: op zich zelf zijn al eze geruchten onschuldig en de die er zich druk over zifllen te zijner tijd nog een beetje uitgelachen worden, moet echter begrijpen, dat de gevallen van „vordering" an bovengenoemde goederen door plichters inmiddels weer al gesig- aleerd zijn, dwz. dat er bereids ïenschen zijn die bovengenoemde rtilkelen hebben afgestaan aan dat der maatschappij, dat er onder krachtigen dwang nu een- aaal niet toe komen kan zijn brood e verdienen door eerlijken arbeid. Men moet erkennen, dat de si- uatie, waarin iemand een gedeel- BERLIJN, 29 Jali (D.N.B.) Van militaire zijde wordt nader verklaard* dat van de Britsche bom menwerpers, die in den afgeloopen nacht een aanval hebben gedaan op Hamburg, 50 pet is neergescho ten. De toestand in de SowJet- Unie. STOCKHOLM, 29 Juli (DNB) De Britsche berichtendienst verspreidt 't volgende bericht: De ernst van den toestand in de Sow jet-Unie wordt thans door de geheele Engelsche en Russische pers toegegeven. De Engelsche pers verzoekt Rus land dringend, met de uiterste krachtinspanning tegenstand 1 te bieden. De toestand is onge twijfeld veel ernstiger dan in 1941." ROME, 29 Juli. Het weermacht- bericht luidt als volgt: Aan het Egyptische front eindig den 'acties van afdeeüngen verken ners met verliezen voor den tegen stander en gevangenneming van een patrouille onder bevel van een officier. Formaties Italiaansche en Duit- sohe bommenwerpers en jagers heb ben tijdens herhaalde aanvallen op kolonnes in den rug van den vijand zichtbare resultaten behaald door een behoorlijk aantal pantser- en vrachtauto's in brand te doen vlie gen of onbruikbaar te maken. Twee toestellen werden vernield door Duitsche jagers én vier door lupht- doelartillerie. De vliegvelden op Malta zijn ge bombardeerd door luchtformaties van de tfs, die er uitgestrekte bran den deden ontstaan. De R.A.F. ver loor vier Spitfires in gevechten. Inde Middellandsche Zee zijn tijdens een vergeefsohé actie tegen een onzer konvooien twee Britsche torpedoviiegtuigen neergeschoten en vijf andere stellig getroffen: En kele leden der bemanning, onder wie twee officieren, werden gevan gen genomen. Aan het Oostelijk front. In een door de Italiaansche troepen beset- 4e plaats van het Donetz-gebied. I.R.C.E.-Recla-Pax Rolland m. te van zijn bezit verliest tengevol ge van een hausse in geruchten, waarvoor hij zelf mede-verant- woofdelijk is, niet ontbloot is van zekere ruwe humor, maar het pijn lijke, dat men eenige oplichters ver rijkt met gebruiksvoorwerpen, waar het eigen gezin behoefte aan heeft, blijft toch overwegen. Daarom wil len wij nog eens het is bereids in den treure herhalen, dat iben niet het slachtoffer moet worden van den geruchtenstroom, welke in oorlogstijd zoo gemakkelijk aan zwelt tot een lawine, welke overal vernielingen aanricht. Men herin- nere zich slechts de bespottelijke oplichterij, van den vorigen winter, toen ongure individuen oorzaak wa ren dat brave vrouwelijke en man nelijke landgenooten hun bontman tels of leeren jassen ^fgaven in ruil voor een waardeloos stukje papier, terwijl -de strengste winter sedert menschenheugenis de landen in zijn ban hield! Wanneer de oor- logsnoodzaak de burgerij bepaalde beperkingen oplegt, dan weten de autoriteiten waarlijk wel, hoe zij het aan moeten leggen en dat be hoeft nog lang niet altijd alleen maar door middel van vordering te zijn. Immers, toen het Oost front behoefte had aan bonten en wollen kleedingstukken, zijn die er ook gekomenen zonder vorde ring. Maar men hoede zich er inmid dels voor, goedé bruikbare voor werpen waar men zelf, of het eigen gezin, behoefte aan heeft, af te staan aan de exploitanten van het gerucht. (V.P.B.) Maan op vanavond om onder 22.59 r%t r%^9.11 19 Aug. De premie veulen, en jaarlingkeur ing te Barneveld was Dinsdag dank zij het gunstige weer, druk bezocht. De jury doet haar werk. Pax-Höllanid-v. Bemmeil m. Actie voor tweede front vermindert STOCKHOLM, 29 Juli (DNB)'. Verscheidene Londensche berichten van de Stockholmsche bladen con- stateeren eenstemmig, dat de pro paganda voor een „tweede front" aanzienlijk is afgenomen. De Engel sche pers waarschuwde gisteren voor een overijlde invasie op het continent. De Zweedsche correspon dent van Socialdemokraten haalt de Evening Standaard aan, die erop wijst, dat Churchills militaire advi seurs stellig een tweede front had den gevormd, wanneer zij over vol doende strijdkrachten hadden be schikt. De Daily Telegraph schrijft: een mislukken van het tweede front zou noodlottiger gevolgen hebben dan een uitstel. Socialdemokraten noemt deze Engelsche persstemmen een koude douche voor de bolsje- wieken ten voor hen die om een 2e kfront geroepen hebben. GENEVE, 29 Juli (DNB.) Uit New York wordt gemeld: In New Yorksche kringen acht men den toestand der bolsjewieken critiek zoo meldt de United Press. In deze kringen zou men niet verbaasd zijn, wanneer, als de toestand der bolsje wieken de volgende weken «nog ern stiger zou worden, Moskou een 2e SOS zou uitzenden. Deze tweede hulproep van Rusland, zoo zegt men verder, zou wellicht een be spoediging van de oprichting van een tweede front tengevolge heb- Telegram van Hitier. BERLIJN, 29 Juli (D.N.B.) De Führer heeft den Duce ter gelegen heid van diens 59en verjaardag het volgende telegram doen toeko- menr „Heden op uw verjaardag, Duce, feliciteer ik U van harte mede namens het Duitsche volk in kameraadschappelijke saamhoorigheid. Deze felicita ties gelden vooral uw persoon lijk welzijn en den bloei van het fascistische Italië. In de onwrikbare overtuiging, dat onze volkeren gemeenschappe lijk met de bondgenooten van de As in dezen strijd om Euro pa's vrijheid en toekomst de_ eindoverwinning zullen beha len, begroet ik U op dezen dag zooals steeds op de meest har telijke wijze." Uw (get.) Adolf Hitier. BERLIJN, 29 Juli (D.N.R,) De verjaardag van den Duce be- heezscht heden het beeld van de Berlijnsche pers. Alle bladen pu- bliceeren op de voorpagina het portret van Mussolini en het tele gram van den Führer. De Berliner Boersen-Zeit^ung schrijft o.a.: Wij vereeren in Mus solini niet alleen den schepper van het nieuwe Italië, den grooten staatsman, den standvastigen en vooruitzienden Europeaan, wij ver eeren hem vooral ook als strijdmak ker in de zwaarste beproeving die ooit aan hoogstaande volkeren werd opgelegd en die zij door zul len komen, omdat zij willen leven. CHOLERA TE SJANGHAI. SJANGHAI, 29 Juli ('DN1B.) De cholera-epidemie, die hier dit jaar een maand eerder dan de vorige jaren is uitgebroken en daardoor groote bezorgdheid heeft verwekt, grijpt^pndanks uitgebreide tegen maatregelen steeds verder om zioh heen. Het is derhalve noodig geble ken bepaalde zwaar geteisterde stadswijken af te sluiten. Ruim 15 duizend bewoners van Sjanghai hebben zich de laatste weken tegen cholera laten inenten. INSTITUUT VOOR RASSEN- ONDERZOEK VAN LAND BOUWGEWASSEN. De Secr.-Gen, van het Dep. van L. en V. heeft bepaald, dat er te Wageningen een ihstituut voor rassenonderzoek van land bouwgewassen zal zijn. Zaagsel voor boter Bakker voor 1 1900 opgelicht Eenige weken geleden vervoegden zich hij een bakker in de Kerkstraat te Amsterdam eenige beoefenaars van den zwarten handel, die heïn vier vaten roomboter te koop aan boden. Na wat loven en bieden kwam de koop voor f 1900 tot stand Het spreekt vanzelf, dat het „boter bij de visch" was, zoodat het geld al direct moest worden betaald, het geen dan ook geschiedde. Toen de bakker met zijn vier va ten -was thuisgekomen en verlan gend het eerste vat openmaakte, bestond de inhoud uit zaagsel en steetfen en ook de- drie andere va ten bevatten eenzelfde mengsel, het geen zelfs geen vervangmiddel voor boter kan worden genoemd. SCHORSING ACCIJNSHEFTOfO OP RUNDVEE. Bij besluit van den Secr.-Gen. van het Dep. van F. is bepaald, dat de heffing van den accijns op geslacht wordend rundvee tijdelijk wordt ge schorst KINDEREN NAAR EEN FRAAI KASTEEL. De zalen en gangen van het fraaie kasteel te Hoensbroek, dat vele be zoekers van dit plaatsje wel be kend zal zijn, zullen over eenige dagen daveren van opgewonden en verheugde kinderstemmen. Dan zal het uit zijn met de eenzame rust, dan zal de speelweide het verza melpunt zijn van de krijgers van Winnetou, die plannen beramen tegen Old Shatterhand, dan ook zal er menigen keer gevischt worden naar de karpers in het meer van den kasteeltuin, Dit alles zal gebeuren, wanneer dit kasteel van 1 Augustus af be woond wordt door 200 'jongens uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Zeeland, die daar gedurende vier weken worden verzorgd door ons eigen volk, dank zij de bemid deling van den Nederlandschen Volksdienst. sauk 21.36 uur L.m tot morgtoochtcad E.K. 12Aug t-7 26Aug N.M. 5.3/ uur V.M. Een buit van f 68.000 aan zilverbons Gisterochtend te ongeveer half twaalf moest de chauffeur van een vrachtauto, toefcehoorende aan een expeditie-onderneming te Am sterdam een pak bezorgen op de Prinsengracht. Hij liet daartoe den wagen, die vol met pakken en an dere colli beladen was, eenige oogenbliken onbeheerd. Ook het contactsleuteltje liet de chauffeur in de autoachter. Toen hij even later terug kwam, bleek de vrachtauto verdwenen te rijn. Onmiddellijk waarschuwde hij de politie, die direct het signale ment van den wagen door de ge heele gemeente liet verspreiden, met het gevolg dat hij laat in den namiddag werd teruggevonden. Hij was toen echter grondig ge plunderd, niet één pakje was erin gebleven. Eerst des middags werd bekend, welk een grooten slag de dieven geslagen hadden. De aaito bevatte nl. ook twee geldtromsmels, welke, zooals later bleek voor niet minder dan f 68.000 aan zjlverbons in hielden 8000 van f 2.50 en 46000 van f 1.en die aan een bank instelling hier ter stede waren ge adresseerd. Het vermoeden ligt voor deihand dat die daders met 'deze zending op de hoogte rijn geweest. De politie zet met kracht haag1 onderzoek voort. Je druivenpluk in de kassen is op het Qegenblik in vollen gang. Pax Holland-De Haan m. ben. Men is het in het kamp der geallieerden ér over eens, dat het onvoorwaardelijk noodig is de Sow- ietunie in slaat te stellen den oor log voort te zetten. DE YEREENIGDE STATEN EN HET TRANSPORTPROBLEEM. Volgens United Press heeft een der senaatscommissies van de Vereenigde Staten zich bezig ge houden met de kwestie van den bouw van vrachtvliegtuigen. In dat verband wordt opgemerkt, dat het gebrek aan staal de belangrijkste hinderpaal voor een massaproduc tie van dit type is. Van seriepro ductie kan dus geèn sprake zijn. ERNSTIG AUTOBUSONGBLUK IN SPANJE. MADRID, 29 Juli (DNB). In de provincie Barcelona, tusschen Man- resa en Solsona, is een geheel be zette autobus een helling afgestort, waarbij 36 passagiers ten deele ern stig gewond werden. Het ongeluk werd veroorzaakt, doordat de chauf feur wilde uitwijken voor een op den weg staande geit en daardoor van den weg af raakte. EERSTE VERLIESL1JST VAN TOBROEK. LISSABON, 29 Juli (DNB). De Britsche nieuwsdienst meldt, dat te Pretoria in de ZuidAfrikaansche Unie de eerste verlieslijst van To- broek is gepubliceerd. Zij behelst 5100 namen, voor het grootste deel van vermisten. Sikkels klinken, sikkels blinken, ruischend valt het graan. In de omgeving van Markelo is de rogge- oogst in vollen gang. Rappe vrou wenhanden binden het gemaaide koren tot sehodven. H artgerink -Pax Holland m. FOTOGRAFEN EN FOTOWIN KELS HEBBEN VESTIGINGS VERGUNNING NOODIDG. In de Staatscourant van 27 de zee is opgenomen het vestigingsbe- sluit fotobeidrijven 1942. Ingevolge dit besluit is het verboden een in richting, bestemd voor de uitoefe nig van het fotografisch bedrijf, reep. een kleinhandel in fotografi sche artikelen te vestigen of uit te breiden zonder daartoe van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken verkregen vergunning. Aan de bepalingen van hetzelfde besluit as ook onderworpen de voortzetting van genoemde bedrijven, in geval van wijziging in de personen van ondernemers of beheerders. VOORGENOMEN LOONREGELING IN HET K AASPAJÜHUIS- BEDRIJF. Het college van rijitóbemidde- laars is voornemens een regeling ^tn loonen en andere arbeidsvoor waarden in het kaaspalkihiuisbedrijf vast te stellen. De concept-regeling ligt tot 8 Augustus 1942 ter visie bij de dis triotshoofden der arbeidts&napectie en bij het college van rijksbemiddé- laars. Bij laatstgenoemd college kunnen tevens bezwaarschriften tegen bedoeld verzoek worden in gediend. Met den Nederlandschen Volksdienst voor sociale ge rechtigheid.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1942 | | pagina 1